Organizarea concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere în cadrul Institutului Cultural Român

Institutul Cultural Român organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de conducere, astfel:

- Director General – Direcția Generală Programe Interne și Internaționale

- Șef Serviciu - Serviciul Secretariat

1. Cerințe pentru ocuparea posturilor:

1.1. Pentru postul deDirector General – Direcția Generală Programe Interne și Internaționale:

a) Cerințe generale

- studii superioare de lungă durată / studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale, în Domeniul fundamental Științe umaniste și arte, Ramura de știință – Arte, Conform Hotărârii nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 5 ani;

- vechime în funcții de conducere – minim 2 ani;

b) Cerințe specifice

- cunoașterea mediului cultural și artistic național și internațional;

- abilități de comunicare și lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverență, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, inițiative;

- minim 6 luni vechime în coordonarea de proiecte culturale cu implicare internațional (târguri și expoziții mondiale, internaționale, europene etc.).

BIBLIOGRAFIE:

a) Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

c) HG nr. 585/2002 penrtru aprobarea standardelor national ede protective a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;

d) HG 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare;

e) HG nr. 492/2004 privind organizarea și funcționarea Institutelor Culturale românești din străinătate prin reorganizarea Centrelor Culturale din străinătate, precum și înființarea unor institute noi, cu modificările și completările ulterioare;

f) Hotărârea nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial;

g) Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,cu modificările și completările ulterioare;

h) Ordonanţa nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României, cu modificările și completările ulterioare;

i) Decizia nr. 369/2016 privind aprobarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial,cu modificările și completările ulterioare;

j) Strategia multianuală a ICR pentru perioada 2016-2019 https://www.icr.ro/pagini/strategia-multianuala-a-icr-pentru-perioada-2016-2019-aprobata-de-consiliul-de-conducere;

k) Provocări istorice și proiecte strategice pentru imaginea României în perioada 2016 – 2019 https://www.icr.ro/pagini/provocari-istorice-si-proiecte-strategice-pentru-imaginea-romaniei-in-perioada-2016-2019;

l) Rapoartului anual de activitate al ICR pe anul 2017, https://www.icr.ro/categorii/rapoarte-de-activitate;

m)Regulament de organizare și funcționare al ICR https://www.icr.ro/uploads/files/3-regulamentul-de-organizare-si-functionare-al-icr.pdf;

n) Misiunea Institutului Cultural Român https://www.icr.ro/pagini/misiunea-icr

o) Proiectele Biroului EUNIC și ale clusterului EUNIC România https://www.icr.ro/categorii/proiecte-eunic;

p) Strategia EUNIC 2025 https://www.eunicglobal.eu/members.

1.2. Pentru postul de Șef Serviciu - Serviciul Secretariat:

a) Cerințe generale

- studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale, în Domeniul fundamental Științe Sociale, Conform Hotărârii nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 2 ani;

- vechime în funcții de conducere – minim 6 luni;

b) Cerințe specifice

-cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituțiilor bugetare;

- abilități de redactare și gestiune a corespondenței instituționale;

- abilități de comunicare și coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, inițiativă, rezistență la stres, gândire analitică și proactivă, auto-control;

BIBLIOGRAFIE:

a) Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

d) Hotărârea de Guvern nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, cu modificările și completările ulterioare;

e) Strategia multianuală a ICR pentru perioada 2016-2019 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-multianuala-a-icr-pentru-perioada-2016-2019-aprobata-de-consiliul-de-conducere);

f) Provocări istorice și proiecte strategice penrru imaginea României în perioada 2016-2019 (https://www.icr.ro/pagini/provocari-istorice-si-proiecte-strategice-pentru-imaginea-romaniei-in-perioada-2016-2019);

g) Rapoartele anuale de activitate ale ICR (https://www.icr.ro/categorii/rapoarte-de-activitate);

h) Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICR (https://www.icr.ro/pagini/regulament-de-organizare-si-functionare-2018);

i) Misiunea Institutului Cultural Român https://www.icr.ro/pagini/misiunea-icr.

Bibliografie specifică:

- Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Emilian Manciur – Protocol instituțional, Ed. Comunicare.ro, 2008;

- Cornelia Maxim – Secretariat și corespondență instituțională, Ed. SNSPA, 2001.

2. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

3. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs tip (se obţine de pe site www.icr.ro sau de la sediul ICR);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în muncă, (solicitată de la Casa de pensii) în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae – format Europass;

24/11/2014 - litera a fost abrogată prin Hotărâre1027/2014.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data și ora desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Toate documentele solicitate mai susvor fi depuse în ordinea specificată (de la lit. a) la g), într-un dosar de plastic cu șină. Dosarul va fi însoțit de un opis al documentelor anexate, cu semnătura candidatului.

Toate documentele pentru înscrierea la concurs vor fi obligatoriu în limba română.

4. Concursul se va desfășuraîn data de 29.11.2018, ora 11.00, la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București șiva consta dintr-o probă scrisă și interviu, din bibliografia afișată la sediul și pe site-ul instituției.

Dosarele de concursse vor depune personal, de luni până vineri,între orele 09:30-14:30,până cel târziu la data de 21.11.2018,la Registratura Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București, sau la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Juridice și resurse Umane.

5. Calendarul de desfășurare a concursului:

Afişare anunţ concurs: 07.11.2018

Depunere dosare înscriere: 08-21.11.2018

Date desfășurare concurs:

Selecţia dosarelor: 22-23.11.2018

Afișare rezultate selecție dosare: 26.11.2018

Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: 27.11.2018

Soluţionare contestații și afișare rezultate: 28.11.2018

Proba scrisă: 29.11.2018, ora 11.00 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38, Sector 1, București.

Afișare rezultate proba scrisă: 03.12.2018, ora 17.00

Depunere contestaţii probă scrisă: 04.12.2018, până ora 17.00

Soluţionare contestaţii și afișare rezultate: 05.12.2018, ora 17.00

Proba de interviu: 06.12.2018, ora 10.00 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38, Sector 1, București.

Afișare rezultate probă interviu: 07.12.2018, ora 11.00

Depunere contestaţii probă interviu: 10.12.2018, ora 11.00

Soluţionare contestaţii și afișare rezultate: 11.12.2018, ora 14.00

Afișare REZULTATE FINALE : 12.12.2018, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0317100646, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 14.30. Persoană de contact: expert Ion LEONTE din cadrul Compartimentului Resurse Umane - Direcția Juridică și Resurse Umane.