Rezultatele Concursului național de proiecte care vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneția

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL PENTRU SELECTAREA PROIECTELOR CARE VOR REPREZENTA ROMÂNIA LA CEA DE-A 13-A EDIŢIE A EXPOZIŢIEI INTERNAŢIONALE DE ARHITECTURĂ - LA BIENNALE DI VENEZIA
În perioada 24-26 aprilie 2012, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România (str. Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, Bucureşti) a avut loc procedura de selecţie a proiectelor înscrise în cadrul Concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumit în continuare Concursul.

La Concurs au fost înscrise 57 de proiecte. (vezi Anexa)

În urma evaluării proiectelor înscrise în Concurs, având în vedere criteriile prevăzute în Regulamentul de Organizare al Concursului şi publicate pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Cultural Român şi a Uniunii Arhitecţilor din România, Comisia de selecţie a Concursului în următoarea componenţă:
1. arh Francesco CAPPELLARI - preşedinte
2. arh. Borys CZARAKCZIEW - membru
3. arh. Constantin GORCEA - membru
4. arh. MATHE Zoltan - membru
5. Monica MORARIU, comisar – membru
6. Alexandru DAMIAN, vicecomisar – membru
7. arh. Bogdan TOFAN, vicecomisar – membru

a desemnat drept câştigătoare următoarele proiecte:

1. Pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale a fost desemnat câştigător, cu un punctaj de 95,02 de puncte, proiectul având codul de identificare EM12345:Titlu: PLAY MINCU: Timbrul de arhitecturăAutori: Emil IVĂNESCU, Laura IOSUB, Irina BOGDAN, Paul POPESCU, Ana CONSTANTINESCU
2. Pentru Noua Galerie a IRCCU Veneţia a fost desemnat câştigător cu un punctaj de 81,74 de puncte, proiectul având codul de identificare K059586:Titlu: HEAD UP Autori: Silviu ALDEA, Marius MOGA, SISAK Camelia, SISAK Tamás
Câştigătorii vor negocia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (pentru proiectul PLAY MINCU: Timbrul de arhitectură), respectiv Institutul Cultural Român (pentru proiectul Head Up) condiţiile de realizare a proiectelor.

Potrivit Regulamentului de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, Uniunea Arhitecţilor din România va acorda, în baza deciziei Comisiei de selecţie, următoarele premii:

EM12345 / PLAY MINCU: Timbrul de arhitectură - Premiul I (2.000 EUR)Autori: Emil Ivănescu, Laura Iosub, Irina Bogdan, Paul Popescu, Ana Constantinescu
A dynamic space that encourages individual and collective movement and discoveries of randomly projected interwoven images of Romanian architecture. Ion Mincu's 100th anniversary becomes the vehicle of communication and informational multi-layered exchange enhanced by the symbolic presence of the stamp as cultural and utilitarian Romanian artifact, a memory which can be taken away at the end of the visit. A place for human actions and inter-actions where human curiosity makes the space become a forum of exchange and intellectual consumption.

Un spaţiu dinamic care încurajează mişcarea individuală şi colectivă, precum şi descoperirea unor imagini întreţesute ale arhitecturii româneşti, proiectate aleator. Centenarul Ion Mincu devine un mijloc de comunicare şi de schimb informaţional pe mai multe nivele, accentuat de prezenţa simbolică a timbrului, ca artefact cultural şi funcţional specific românesc, o amintire pe care o poţi lua cu tine după încheierea vizitei. Un loc al acţiunilor şi interacţiunilor umane în care curiozitatea face ca spaţiul să devină un forum de dezbatere şi dialog intelectual.

CL10293 / Co-labor - Premiul II (1.500 EUR)Autor: Constantin Ciunguleț
A rational yet malleable space, symbolicaly representing the city, where geometry expand and contracts as a result of human continuos action. The Romanian architectural spirit and sense of professional ethics is strongly revealed and captured in this project especially because of its inherent plasticity.

Un spaţiu raţional şi în acelaşi timp maleabil, reprezentând în mod simbolic oraşul, în care geometria se extinde şi se contractă ca un rezultat al acţiunilor umane continue. Spiritul arhitectural românesc şi sensul eticii profesionale este puternic revelat şi surprins în cadrul acestui proiect, în special datorită plasticităţii sale inerente.


UM91815 / Back Ground - Premiu III (1.000 EUR)Autori: Enclava de Arhitectură – Iulian Ungureanu, Radu Ursoiu, Marius Neagoie, Răzvan Margarit
The utilization of simple and concrete wood shingles, traditionally used in Romania rural landscape, gives rise to an extended assembly that tends to the sublime. The ground is lifted up and gently hovers over the space below leaving its presence in the form of a shadow that characterizes and changes the space as the sun moves around the sky and penetrates through the existing skylight.
The representation of a disappearing landscape is eloquently expressed in this tectonic solution which casts its mnemonic and physical presence into the (common) ground of local debate.

Utilizarea şiţei, ca element tradiţional al arhitecturii rurale, dă naştere unui ansamblu extins ce tinde spre sublim. Pământul se ridică şi pluteşte lin deasupra spaţiului marcându-şi prezenţa sub forma unei umbre ce defineşte şi transformă spaţiul pe măsură ce lumina zilei se schimbă. Reprezentarea unui peisaj aflat în pericol este exprimată în mod elocvent în această soluţie tectonică care proiectează o prezenţă mnemonică şi fizică peste terenul comun al dezbaterii locale.


DA11123 / Untitled 09 - Menţiune (750 EUR)Autori: Dan Felix Paraschiv, Emanuela Bozin, Matei Bogoescu, Ana-Maria Labo, Adina Socol, Szekely Csaba, Vlad Slavic
The differential quality evidenced by this project sustains a clear separation between the quotidian and the symbolic via instantaneous two-directional transitions

Calitatea ce diferenţiază acest proiect de celelalte constă în faptul că susţine o separare clară între cotidian şi simbol prin intermediul tranziţiilor instantanee bidirecţionale.


K059586 / HEAD UP - Menţiune (750 EUR)Autori: Silviu Aldea, Marius Moga, Sisak Camelia, Sisak Tamás

The reversed perception of reality, as expressed in this project, creates an antigravitational effect that aberreates our perception of space.

Percepţia inversă a realităţii, aşa cum este exprimată în acest proiect, creează un efect antigravitaţional, care distorsionează percepţia noastră asupra spaţiului.

* Premiile se vor acorda în lei la cursul B.N.R. din data atribuirii.

Anexa