Concurs pentru ocuparea unor posturi la Institutele Culturale Române din străinătate (actualizare)

(actualizare - noiembrie 2013) Urmare a schimbării cadrului legislativ prin publicarea în Monitorul Oficial, la data de 4 iunie 2013, a modificărilor aduse Legii nr. 356/2003, „numirea și revocarea directorilor și a directorilor adjuncți se fac la propunerea președintelui Institutului și cu avizul comun al Comisiei pentru cultură și media și al Comisiei pentru politică externă ale Senatului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii și al președintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă un mandat; (…).”
În consecință, procedurile de numire au fost reluate după publicarea în Monitorul Oficial a formei revizuite a legii, în conformitate cu noile prevederi, procedurile, precum și propunerile anterioare, fiind anulate.

(actualizare - septembrie 2013) Întrucât procedura derulată pentru ocuparea unor posturi de directori, directori adjuncţi şi referenți la institutele culturale românești din străinătate nu a întrunit, din punct de vedere legal, condițiile necesare pentru a permite angajarea persoanelor selectate, concursul nu este valabil.

Regretăm orice neajuns cauzat de această situație.

Institutul Cultural Român organizează un concurs în vederea ocupării a cinci posturi de director adjunct şi douăsprezece posturi de referent la următoarele Institute Culturale Române din străinătate: ICR Viena (director adjunct, referent), ICR Praga (2 referenți), ICR „Titu Maiorescu“ Berlin (director adjunct, 2 referenți), Accademia di Romania (2 referenți), ICR Varșovia (director adjunct, referent), ICR Lisabona (director adjunct), ICR New York (director adjunct, referent), ICR Stockholm (referent), ICR Bruxelles (referent), ICR Londra (referent).
ACTUALIZARE: Noua dată limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 14 decembrie 2012.

Institutul Cultural Român organizează un concurs în vederea ocupării a cinci posturi de director adjunct şi douăsprezece posturi de referent la următoarele Institute Culturale Române din străinătate.

1. ICR Viena – director adjunct
2. ICR Viena – referent
3. ICR Praga – 2 referenți
4. ICR „Titu Maiorescu“ Berlin – director adjunct
5. ICR „Titu Maiorescu“ Berlin – 2 referenți
6. Accademia di Romania – 2 referenți
7. ICR Varșovia – director adjunct
8. ICR Varșovia – referent
9. ICR Lisabona – director adjunct
10. ICR New York – director adjunct
11. ICR New York – referent
12. ICR Stockholm – referent
13. ICR Bruxelles – referent
14. ICR Londra – referent

Pentru posturile de director adjunct se pot înscrie în competiție toți cetățenii români care cunosc limba țării respective și vorbesc o limbă de circulație internațională (de preferat limba engleză); au o vechime de cel puţin 3 ani într-o funcţie de conducere; au o activitate profesională prestigioasă într-un domeniu intelectual, cultural-artistic, universitar-academic, științific, management public, diplomație; au o experiență edificatoare ca manager cultural (coordonator de proiecte culturale, activitate în cadrul unor instituţii, asociaţii, organizaţii nonguvernamentale, publicații, audiovizual etc.); sunt echidistanți politic, aderă la valorile democrației, pluralismului, au abilități de comunicare; cunosc spațiului cultural din țările-gazdă, implicarea în dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și acestea şi cunosc legislaţia în vigoare privitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, precum şi a Institutelor Culturale Române din străinătate.
Dosarul trebuie să cuprindă:
1. un Curriculum Vitae actualizat, însoțit de anexe (copii după diplomele de studii, listă de lucrări, portofoliu, copii după alte atestate obținute, premii, cazier judiciar, adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate);2. un Proiect de Management pentru Institutul Cultural Român din străinătate, pe o perioadă de un an, cu proiecţia bugetară aferentă. Proiectul de management trebuie să aibă ca principală menire reprezentarea în străinătate a valorilor autentice ale culturii române. Se recomandă evitarea clișeelor, a extravaganțelor, experimentelor neconcludente şi implicarea instituțiilor culturale reprezentative din ţara gazdă (universități, institute de cercetare, academii, edituri de prestigiu, ziare de mare tiraj, canale de radio și televiziune, firme de publicitate și relații publice, reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, comunități românești, asociații și ligi culturale ale românilor din diaspora); 3. o Lucrare în care să prezinte propria strategia culturală în contextul misiunii asumate de Institutul Cultural Român prin Programele Institutului Cultural Român (Nr. 15 457 din 12 octombrie).

Pentru posturile de execuție – referent se pot înscrie în competiție toți cetățenii români care cunosc o limbă de circulație internațională (de preferat limba engleză) şi eventual limba țării respective; au activitate profesională într-un domeniu intelectual, cultural-artistic, universitar-academic, științific, management public, diplomație; au o experiență în managementul proiectelor (coordonator de proiecte culturale, prestație la nivelul unor instituţii, asociaţii, organizații nonguvernamentale cu profil cultural); sunt echidistanți politic, aderă la valorile democrației şi pluralismului, au abilități de comunicare; cunosc spațiul cultural din țările-gazdă și implicarea în dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și acestea şi cunosc legislaţia în vigoare privitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, precum şi a Institutelor Culturale Române din străinătate.
Dosarul trebuie să cuprindă:
1. un Curriculum Vitae actualizat, însoțit de anexe (copii după diplomele de studii și după caz, listă de lucrări, portofoliu, copii după alte atestate obținute, premii, cazier judiciar, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate);2. o propunere de Proiect Cultural pentru Institutul Cultural Român din străinătate pentru care aplică candidatul.
Candidații trebuie să menționeze foarte clar în corpul mesajului transmis postul pentru care candidează. O persoană poate candida pentru mai multe posturi, dacă îndeplinește criteriile de selecție.

Candidații declarați câștigători vor pleca la post numai după îndeplinirea tuturor procedurilor legale necesare angajării pe perioadă determinată în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Dosarele vor fi trimise la adresa concurs@icr.ro. Ultima zi de primire a dosarelor este 14 decembrie 2012, ora 17.00.
Comisia de concurs va selecta candidaturile eligibile pentru interviu, iar candidaţii vor fi programaţi pentru interviu în perioada 7-11 ianuarie 2013.
Elemente cuantificabile ale criteriilor de selecție a candidaților înscriși la Concursul pentru ocuparea unor posturi la Institutele Culturale Române din străinătate:
1. Nivelul studiilor (doctorat, master, stagii postuniversitare în țară și în străinătate);
2. Experiența demonstrată în organizarea de proiecte culturale (număr proiecte, grad de complexitate, impact public);
3. Cunoașterea limbilor străine cerute pentru postul pentru care aplică candidatul (cunoaștere probată prin anexarea la dosar a certificatelor doveditoare);
4. Activitatea culturală desfășurată (proiecte și acțiuni finalizate în domeniul predilect de activitate, participare la proiecte de anvergură națională și internațională);
5. Fezabilitatea proiectelor prezentate de candidat, în raport cu direcțiile de acțiune ale institutelor culturale românești din străinătate;
6. Cunoașterea legislației românești și europene în domeniu.

Rezultatele vor fi anunţate pe site-ul Institutului Cultural Român (www.icr.ro.) în data de 21 ianuarie 2013.


Programele ICR Cerere de înscriere