CONCURS ANGAJARE // REZULTATE

REZULTATE: MILU-VAIDESEGAN ANCA-DOINA - ADMISĂ (update 29 noiembrie)

Institutul Cultural Român
, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează în perioada 23-25 noiembrie 2011, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului: EXPERT gradul I - la DIRECŢIA ROMÂNI DIN AFARA ŢĂRII
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului;
- experienţă în managementul cultural, managementul de proiect (în mediul public sau privat), mai ales în domeniul problematicii românilor de Pretutindeni;
- cunoaşterea unei limbii străine (nivel superior);
- cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
- cunoaştere şi interes pentru mediul artistic , cultural românesc şi internaţional, dar mai ales a problematicii specifice comunităţilor româneşti din vecinătatea ROMÂNIEI şi diaspora ;
- foarte bune abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă , rezistenţă la muncă în condiţii de stres .

Atribuţii: - întocmeşte conform cerinţelor toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor în cadrul Direcţiei Români din Afara Ţării ;
- comunică cu partenerii de proiect pentru stabilirea detaliilor operative;
- participă alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Români din Afara Ţării la buna desfăşurare a activităţilor acesteia ;

BIBLIOGRAFIE Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 299 / 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni , republicată

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI - pentru funcţiile de execuţie, concursul va cuprinde probă scrisă şi interviu;
- condiţia de a participa la interviu este obţinerea notei minime 7 la proba scrisă;

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituţiei, Serviciul Resurse Umane, până la data de 22 noiembrie 2011 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere tip, (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
g) copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
j) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k) copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: "CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
m) un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele ICR, ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.

Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0317100641

Preşedinte,
Horia-Roman Patapievici

cerere tip înscriere fişa personală regulament concurs rezultate