ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE ÎN CADRUL ICR

Institutul Cultural Român, cu sediul în București, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână), a unor posturilor contractuale vacante de execuţie, după cum urmează:

· Compartimentul Reprezentanțe în Spații non-UE - Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice

Expert gradul IA, studii superioare– 1 (un) post

· Compartimentul Programe de Finanțare- Centrul Național al Cărții

Expert gradul IA studii superioare– 1 (un) post

Depunerea dosarului de candidatură se face la Biroul Resurse Umane cu sediul în Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi cuprinsă între 24.04.2023 – 08.05.2023 (inclusiv), în zilele lucrătoare, între orele 09 00- 14 00.

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu documente prevăzute la art.35 din H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la H.G. nr. 1.336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1.336/2022;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Pentru a putea participa la proba scrisă, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise;

g) adeverinţă medicală în care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţle sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

h) curriculum vitae, model comun european (format Europass).

Documentele prevăzute la literele a), f)-h), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“.

Toate documentele pentru înscrierea la concurs vor fi obligatoriu în limba română.

Documentele elaborate într-o limbă străină şi care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Calendarul concursului:

Afișare anunț concurs: 21 aprilie 2023

Depunere dosare înscriere: 24 aprilie 2023– 8 mai 2023

Selecţia dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 9 mai 2023

Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: 10 mai 2023

Soluţionare contestații (și afișarea rezultatelor): 11 mai 2023

Proba scrisă: 16 mai 2023, ora 10:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București

Afișare rezultate proba scrisă: 17 mai 2023

Depunere contestaţii probă scrisă: 18 mai 2023

Soluţionare contestaţii proba scrisă (și afișare rezultate): 19 mai 2023

Proba de interviu: 22 mai 2023, ora 10:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București.

Afişare rezultate proba de interviu: 23 mai 2023

Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 24 mai 2023, la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București.

Soluţionare contestaţii proba de interviu (și afișarea rezultatelor finale): 25 mai 2023.

Cerinţe privind ocuparea posturilor:

Condiții generale:

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzutela art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completareaLegii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiispecifice:

- Expert gradul IA (1 post), studii superioare, în cadrul Compartimentului Reprezentanțe în Spații non-UE - Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice

a) Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale în domeniile fundamentale Științe sociale/Științe umaniste și arte/Științe inginerești, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare,

b) minimum 2 (doi) ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;

c) minimum 5 (cinci) ani vechimea în muncă;

d) cunoaşterea mediului cultural şi artistic national;

e) cunoștințe de limbă străină: cunoașterea a cel puțin 2 (două) limbi străine de circulație internațională, dintre care una să fie Limba engleză - Limba străină 1 - Utilizator independent; Limba străină 2 - Utilizator intermediar, (Conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine);

f) bune cunoștințe de operare calculator, competențe digitale: utilizator nivel experimentat de Windows, suita Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel), program operare internet – nivel avansat;

g) abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă;

h) conduită etică exemplară.

Atribuțiile postului:

a) Propune proiecte și programe, în concordanță cu cerințele specifice aprobate de conducerea Institutului Cultural Român;

b) Realizează evaluări legate de domeniile culturale în care propune programe/proiecte/acțiuni și le prezintă superiorilor ierarhici

c) Lucrează în echipă la programe/proiecte/acțiuni, întocmește documentele indicate de superiorii ierarhici

d) Coordonează în mod direct programe/proiecte/acțiuni repartizate de superiorii ierarhici

e) Monitorizează permanent activitățile derulate de institutele pe care le coordonează, precum şi modul de implementare a proiectelor şi programelor şi formulează, atunci când este cazul, propuneri de îmbunătăţire a activităţii;

f) Întocmește referate (conform instrucțiunilor direcțiilor de specialitate) cuprinzând descrierea amănunțită a manifestărilor culturale propuse (bugetul de cheltuieli cu descrierea și justificarea fiecărui tip de cheltuială);

g) Prezintă Compartimentului Juridic pentru avizare propunerile de contracte, precum și orice alte informații ce i se solicită privind operațiunile juridice pe care urmează să le încheie Institutul Cultural Român în legătură cu programele/proiectele/acţiunile culturale pe care le coordonează titularul postului (contracte de închiriere, contracte de cesiune de drepturi de autor și drepturi conexe etc.); completează cu informațiile specifice programului/proiectului/acțiunii modelul de contract primit de la Compartimentul Juridic;

h) Identifică informații în legătură cu deplasările în țară și în străinătate ale participanților la programele/acțiunile/proiectele pe care le coordonează;

i) Urmăreşte în calitate de coordonator de proiect acţiunile din celelalte direcţii implicate în realizarea proiectului şi ducerea la bun sfârşit şi a responsabilităţilor legate de proiect, cu sprijinul direcţiilor colaterale implicate;

j) Comunică de urgenţă superiorilor ierarhici apariția unor situații dificile sau de criză, face propuneri pentru rezolvarea acestora;

k) Verifică referatele de necesitate precum și datele necesare pentru realizarea achizițiilor publice în legătură cu programele/proiectele/acțiunile culturale pe care le coordonează (datele tehnice, caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească produsul, serviciul sau lucrarea ce urmează a fi achiziționate, termenul dorit și estimările financiare legate de achiziția respectivă); colaborează cu personalul Biroului Achiziții Publice în vederea realizării achizițiilor publice (transmite, în scris și cu respectarea termenelor stabilite, datele tehnice, caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească produsul sau serviciul ce urmează a fi achiziționate, termenul de livrare și estimările financiare legate de achiziția respectivă);

l) Răspunde de conținutul documentelor și corespondenței întocmite și transmise către terți, în legătură cu programele/proiectele/acțiunile culturale pe care le coordonează, răspunde de ținerea evidenței și de arhivarea tuturor documentelor transmise sau primite de la terți (inclusiv documente oficiale primite pe numele sau în legătură cu probleme de serviciu);

m)Urmărește contractele încheiate pentru realizarea manifestărilor culturale de care răspunde, începând cu data semnării până la data încetării contractelor; colaborează cu personalul altor direcții pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, semnalând eventualele disfuncționalități;

n) Face propuneri pentru modificarea propriilor proceduri de lucru

o) Respectă atât procedurile de sistem, cât și procedurile operaționale aprobate la nivelul Institutului Cultural Român

p) Îndeplinește, în limitele de competență, alte sarcini dispuse de superiorii ierarhici.

Bibliografie şi tematică:

1) Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată (https://www.icr.ro/pagini/legea-privind-infiintarea-icr);

2) Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-institutului-cultural-roman-2022-2026);

3) Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Cultural Român (https://www.icr.ro/uploads/files/rof-2022.pdf);

4) Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi (https://www.icr.ro/uploads/files/hg-492-2004.doc);

5) www.icr.ro (Misiune. Strategie. Funcționare)

6) Rapoartele de activitate ale Institutului Cultural Român – capitolul Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice http://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/;

7) Vor fi testate şi cunoştinţele de cultură generală privind mediul cultural şi artistic românesc, precum şi cele lingvistice, conform opţiunii făcute la înscriere.

Condiții specifice:

- Expert gradul IA(1 post), studii superioare, în cadrul Compartimentului Programe de Finanțare- Centrul Național al Cărții

a) Studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale în domeniile fundamentale științe sociale, științe umaniste și arte conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare

b) minimum 2 (doi) ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;

c) bune cunoștințe de operarecalculator,competențe digitale: utilizator nivel experimentat de Windows, suita Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel), program operare internet – nivel avansat;

d) cunoștințe de limbă străină: cunoașterea a cel puțin 2 (două) limbi străine de circulație internatională.

Atribuțiile postului:

a) Concepe şi propune proiecte/programe/acțiuni de promovare a culturii române scrise, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare şi strategia Institutului Cultural Român;

b) Planifică şi coordonează organizarea târgurilor de carte şi a altor manifestări specifice (festivaluri, conferințe, lansări de carte, etc.);

c) Respectă procedurile de lucru în desfăşurarea activităţilor specifice;

d) Colaborează cu uniunile de creaţie ale scriitorilor și artiștilor plastici, asociaţiile de editori, precum şi cu Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei şi Academia Română, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

e) Propune și realizează, împreună cu Direcția Comunicare și Promovare, proiectele de promovare a programelor derulate; urmărește şi avizează elaborarea materialelor de promovare realizate, în situații speciale, prin colaborări externe;

f) Se deplasează în ţară şi străinătate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu; întocmeşte un raport de activitate în urma fiecărei deplasări;

g) Asigură implementarea, conform legislației în vigoare, a fiecărui program/proiect propus și elaborează documentația necesară bunei derulări a proiectelor/programelor sale (propuneri CD, referate, note, contracte, PV-uri, deconturi, etc.);

h) Răspunde de realizarea lucrărilor/proiectelor/evenimentelor culturale pe care le gestionează, inclusiv documentele aferente acestora, de la momentul inițierii, pe parcursul circuitului de avizare/aprobare de către structurile colaboratoare și solicită șefilor direcți sau coordonatorilor structurilor cu atribuții de avizare/aprobare, sprijin în vederea soluționării aspectelor cu privire la eventualele întârzieri/blocaje constatate.

i) Ține evidența clară a documentelor elaborate/gestionate în cadrul lucrărilor/proiectelor/evenimentelor pe care le gestionează, întocmește dosare aferente fiecărui proiect/eveniment, cu toate documentele aprobate/avizate până la finalizarea acestuia, pe care le păstrează până la arhivare.

j) Ține evidența, după caz, a bugetelor estimate, cu privire la soluționarea lucrărilor, organizarea și desfășurarea proiectelor/evenimentelor, propune corecții pe timpul și la finalul acestora și gestionează cheltuielile efectuate și diferențele rezultate față de estimările inițiale;

k) Respectă circuitul/fluxul documentelor repartizate/iniţiate/gestionate, în ceea ce privește elaborarea, înregistrarea, transmiterea spre avizare/aprobare, soluționarea/finalizarea și arhivarea acestora;

l) Răspunde de conţinutul corespondenţei întocmite şi transmise către terţi, în legătură cu programele/proiectele/acţiunile culturale pe care le coordonează, răspunde de ţinerea evidenţei şi de arhivarea tuturor documentelor transmise sau primite de la terţi (inclusiv documente oficiale primite pe numele sau în legătură cu probleme de serviciu);

m) Se documentează permanent asupra pieţei de carte româneşti şi internaţionale pentru a fi la curent cu noile apariţii editoriale;

n) Comunică de urgenţă directorului direcției apariţia unor situaţii dificile sau de criză şi face propuneri pentru rezolvarea acestora;

o) Face propuneri directorului direcției Centrului Național al Cărţii pentru modificarea propriilor proceduri de lucru;

p) Completează în fiecare zi condica de prezenţă si respecta programul de lucru; face propuneri directorului pentru modificarea/actualizarea propriei fise a postului, în funcție de modificările situației proprii;

q) Informează permanent despre stadiul activității desfășurate.

r) Participă, la nevoie, alături de ceilalţi angajaţi ai direcţiei, la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor organizate de Institut;

s) Respectă procedurile de lucru în desfășurarea activităților specifice, legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de preşedintele Institutului Cultural Român;

t) Participă la elaborarea planului anual al compartimentului;

u) Participă la elaborarea raportului anual de activitate al compartimentului;

v) Colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Institutului, în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;

w)Participă la comisii de specialitate prin desemnare de către Conducerea ICR.

Bibliografie şi tematică:

1) Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată (https://www.icr.ro/pagini/legea-privind-infiintarea-icr);

2) Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-institutului-cultural-roman-2022-2026);

3) Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Cultural Român (https://www.icr.ro/uploads/files/rof-2022.pdf);

4) Legea nr.186 din 9 mai 2003 (republicată) privind susținerea și promovarea culturii scrise art.11, 13, 15,16, 17, 19 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/43774);

5) Raport de activitate al Institutului Cultural Român pe anul 2021 paginile 298-307 (https://www.icr.ro/pagini/raport-de-activitate-2021).

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane la numărul de telefon 0317 100 627 și 0317 100 646, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

***Anunţul este afişat la avizierul instituției și postat pe site-ulwww.icr.ro, la secţiunea „Informări”.


Formular de înscriere la concurs Adeverință vechime ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE ÎN CADRUL ICR Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale