ANUNȚ. Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul ICR

Institutul Cultural Român, cu sediul în București, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână), a unor posturilor contractuale vacante de execuţie, după cum urmează:

· Biroul Achiziții Publice – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

Expert gradul IA, studii superioare– 1 (un) post

· Serviciul Administrativ, Protocol, Parc Auto – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

Muncitor calificat treapta I, studii medii– 1 (un) post

· Compartimentul Arhivă – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

Arhivar treapta I, studii medii – 1 (un) post

· Serviciul Financiar-Contabilitate - Direcția Economică – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

Expert gradul IA, studii superioare– 1 (un) post

· Serviciul Secretariat

Expert gradul IA, studii superioare –1 (un) post

· Compartimentul Registratură Generală – Serviciul Secretariat

Expert gradul II, studii superioare –1 (un) post

Depunerea dosarului de candidatură se face la Biroul Resurse Umane cu sediul în Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi cuprinsă între 02.05.2023 – 15.05.2023 (inclusiv), în zilele lucrătoare, între orele 09 00- 14 00.

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu documentele prevăzute la art.35 din H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la H.G. nr. 1.336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1.336/2022;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Pentru a putea participa la proba scrisă, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise;

g) adeverinţă medicală în care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţle sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

h) curriculum vitae, model comun european (format Europass).

Documentele prevăzute la literele a), f)-g), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“.

Toate documentelepentru înscrierea la concursvor fi obligatoriu în limba română.

Documentele elaborate într-o limbă străină şi care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Calendarul concursului:

Afișare anunț concurs: 28 aprilie 2023

Depunere dosare înscriere: 2 mai 2023– 15 mai 2023

Selecţia dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 16 mai 2023

Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: 17 mai 2023

Soluţionare contestații (și afișarea rezultatelor): 18 mai 2023

Proba scrisă: 23 mai 2023, ora 10:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București

Afișare rezultate proba scrisă: 24 mai 2023

Depunere contestaţii probă scrisă: 25 mai 2023

Soluţionare contestaţii proba scrisă (și afișare rezultate): 26 mai 2023

Proba de interviu: 29 mai 2023, ora 10:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București.

Afişare rezultate proba de interviu: 30 mai 2023

Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 31 mai 2023, la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București.

Soluţionare contestaţii proba de interviu (și afișarea rezultatelor finale): 6 iunie 2023.

Cerinţe privind ocuparea posturilor:

Condițiigenerale:

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederileLegii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzutela art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completareaLegii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice:

- Expert gradul IA(1 post), studii superioare, în cadrul Biroului Achiziții Publice – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

a) Studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale în domeniile fundamentale științe sociale, ramura de știință - științe juridice, științe administrative, științe economice, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare,

b) Să deţină certificat de Expert Achiziţii Publice eliberat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, însoțit de documentul descriptiv al competențelor dobândite,

c) Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 2 ani,

d) Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): Operare Microsoft Office nivel independent, utilizare internet nivel indepentent.

Atribuțiile postului:

a) Are calitatea de persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire pentru achizițiile directe și/sau procedurile de atribuire care i se încredințează și devine președinte al Comisiei de evaluare a ofertelor/negociere ale acestor proceduri de achiziție publică, cu drept de reprezentare și fără drept de vot, alături de cel puțin un membru aparținând departamentelor beneficiare;

b) Înștiințează Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), în vederea urmăririi și verificării procesului de achiziție publică, când legislația o impune;

c) Întocmește Referatul privind propunerea componenței comisiei de evaluare sau negociere, după consultarea structurilor organizatorice din care fac parte persoanele propuse, cât și Ordinul de constituire a comisiei;

d) Organizează și efectuează toate etapele și operațiunile necesare demarării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor și/sau acordurilor cadru, pentru care este aplicabilă legislația în materia achizițiilor publice din sfera de competență, pe baza caietelor de sarcini/specificațiilor tehnice și a justificării valorii estimate, primite din partea structurilor beneficiare care solicită achiziția, elaborând documentația de atribuire, documentele suport și toate documentele prevăzute de lege și procedurile operaționale interne, cu respectarea termenelor legale, până la atribuirea contractului/acordului cadru, realizarea comunicărilor, transmiterea anunțului de atribuire și întocmirea și transmiterea documentului constatator în baza informațiilor transmise de către compartimentele de specialitate care au solicitat achiziția si au urmărit derularea contractelor, cu privire la modul de îndeplinire a clauzelor contractuale;

e) Elaborează, în situațiile prevăzute de lege, strategia de contractare necesară în cadrul procedurilor de atribuire pe baza informațiilor furnizate de către structurile organizatorice solicitante și care au participat la întocmirea specificațiilor tehnice/caietului de sarcini, o înainteza spre avizare CFPP, apoi spre aprobare pe cale ierarhică;

f) Elaborează, împreună cu structura organizatorică care a redactat caietul de sarcini/solicitat achiziția, răspunsurile la solicitările de clarificări sosite din partea operatorilor economici, și asigură postarea acestora în Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice (SICAP)-SEAP;

g) Efectuează achizițiile directe care i-au fost repartizate, online/offline, în condițiile legii și ale procedurii operaționale interne, pentru aprovizionarea cu bunuri/servicii/lucrări necesare desfășurării activității instituției, în baza referatelor de necesitate aprobate și a notelor aferente acestora, după caz, întocmite de structurile de specialitate beneficiare;

h) Întocmește invitațiile de participare la ofertare pentru a fi postate ca anunțuri publicitare în secțiunea dedicată a SEAP/website-ului propriu pentru achizițiile directe complexe sau cele ce presupun achiziția de servicii din categoria celor incluse în anexa 2 a Legii nr. 98/2016 privnd achizițiile publice;

i) Transmite copia contractului/comenzii către Serviciul Financiar Contabilitate, cât și structurii organizatorice care a solicitat achiziția, în vederea urmăririi derulării contractului și a modului de implementare, primește informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse, publică anunţul privind modificarea contractului prin intermediul SEAP;

j) Constituie și păstrează dosarul achiziției publice pentru procedurile la care a fost responsabil cu achiziția pentru a fi arhivate, cu respectarea legislației în vigoare, prin grija responsabilului cu arhivarea din cadrul biroului;

k) Înregistrează contractele de achiziție publică pentru care a avut calitate de responsabil cu achiziția, în ordine cronologică și sistematică, completând Registrul de evidență a contractelor;

l) Își însuşeşte modificările care apar în legislaţia achiziţiilor publice;

m) Elaborează/revizuiește procedurile operaționale interne care i-au fost repartizate, conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice;

n) Este persoană responsabilă, desemnată prin Ordinul Președintelui ICR, cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către instituție, conform legislației în vigoare.

Bibliografie şi tematică:

· Legea 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român

· Ordonanţă de urgenţă 57/2019 (Codul Administrativ) - (CAPITOLUL III – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia)

· Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

· Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016, parte integrantă din Hotărârea nr. 395/2016

· Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

· Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru

· Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, din 27.02.2019

· Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

Condiții specifice:

- Muncitor calificat treapta I(1 post), studii medii, în cadrul Serviciului Administrativ, Protocol, Parc Auto – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

a) studii liceale, profil tehnic (domeniul mecanic, tâmplărie, instalații tehnico-sanitare etc), absolvite la o instituţie de învăţământ autorizatăMinisterul Educaţiei Naționale, cu diplomă de bacalaureat, respectiv școală profesională absolvită cu diplomă/certificat de absolvire a școlii profesionale;

b) vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 2 ani.

Atribuțiile postului:

a) Asigură activitate administrativă specifică încadrării de muncitorilor calificat, activitatea administrativă, de întreținere și reparații curente, conform calificării și capacității profesionale, pentru clădirea în care se află sediul principal al ICR , cât și mici lucrări de intervenții și reparații la sediul secundar, în acest sens:

- Întreprinde, în cazul unor lucrări derulate în regie proprie, activități de zugrăvit, vopsit și lăcuit pentru pereții încăperilor, tâmplărie sau alte suprafețe, precum și activități de întreținere a podelelor cu rașchetări de parchet și mochetări;

- Repară sau, după caz, înlocuiește/montează la uși și ferestre feroneria defectă (balamale, clanțe, încuietori etc);

- Execută lucrări simple, care nu necesită calificare și autorizații profesionale, de tâmplărie (rindeluire, găurire, șmirgheluire etc) pentru întreținere și repararea unor elemente de tâmplărie cum ar fi uși, ferestre sau mobilier;

- Execută lucrări simple, care nu necesită calificare și autorizații profesionale, de întreținere a instalațiilor de apă potabilă și a celor din grupurile sanitare pentru care execută la nevoie înlocuirea componentelor defecte (robineți, baterii de chiuvetă, sifon evacuare ape menajere, bazin wc, etc);

- Supraveghează, în cazul unor lucrări efectuate de terți, toate activitățile de zugrăvire, vopsitorie, reparare a tâmplăriilor, întreținere a podelelor sau a instalațiilor sanitare în vederea efectuării acestor lucrări conform standardelor de calitate solicitate de I.C.R prin contract sau comandă;

- Supraveghează permanent instalațiile de apă curentă, de încălzire centrală și de gaze naturale și, în cazul unor avarii, întrerupe alimentarea cu aceste utilități;

- Preia de la magazioner bunurile și materialele de întreținere pentru clădire (lacuri și vopseluri, mobilier grup sanitar, feronerii pt tâmplărie, etc) destinate lucrărilor efectuate în regie proprie; precum și unelte sau ustensile folosite în lucrările pe care le efectuează;

- Utilizează în mod rațional și păstrează în bune condiții uneltele și ustensilele pe care le preia de la magazie sau pe care are în dotare pentru utilizare în vederea susținerii activității de muncitor calificat (bormașini electrice, pendular manual, circular manual, lopeți, greble, găleți, etc);

b) Participă la ambalarea, încărcarea sau descărcarea din mijloace de transport, a unor bunuri culturale (cărți, tablouri, etc) în vederea expedierii acestora la târguri și expoziții sau a depozitării lor în magaziile I.C.R, cât și la descărcarea bunurilor achiziționate de către Institut până la locul de depozitare a acestora, inclusiv plasarea/mutarea acestora în spațiile de birouri (mobilier, echipament IT și altele asemenea);

c) Asigură suport pentru activitățile de protocol și reprezentare derulate cu prilejul proiecte/evenimente culturale organizate la sediile I.C.R și în acest sens:

- Amenajează sălile în care au loc evenimente respectiv manipulează și aranjează mobilier (mese, scaune, panouri expunere, etc) conform solicitările transmise de organizatorii evenimentului;

- Participă la activități de panotare (aranjare postere și tablouri);

- Supraveghează folosirea sălilor pentru evenimente culturale sau pentru reprezentare și protocol, conform destinației acestora și totodată supraveghează fluxul de a participării la eveniment în vederea limitării numărului acestora la maxim admis, depozitarea scaunelor în locurile special amenajate după consumarea evenimentului;

d) Asigură activități simple de grădinărit pentru spațiile verzi de care dispune I.C.R în str. Aleea Alexandru 38, în sensul de a întreține spațiile verzi (tuns gazon, udat, greblat, măturat alei, îndepărtare gunoi municipal și resturi vegetale, etc);

e) Participă în sezonul rece la toate activitățile de deszăpezire a aleilor și trotuarelor ce țin de sediul I.C.R din str Aleea Alexandru 38;

f) Propune, la solicitarea expresă a șefului ierarhic soluții tehnice sau de altă natură pentru îndeplinirea în parametrii optimi a sarcinilor pe care le are în activitatea proprie sau a echipei din care face parte.

Bibliografie şi tematică:

· Legea 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român

· Legea 319/2006 privind siguranța și securitatea în muncă (Capitolul IV)

· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Titlul II, capitolul I, capitolul III)

· Ordonanţă de urgenţă 57/2019 (Codul Administrativ) - (CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia).

Condiții specifice:

- Arhivar treapta I (1 post), studii medii, în cadrul Compartimentului Arhivă – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

a) Studii liceale absolvite la o instituţie de învăţământ din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale

b) Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 2 ani

c) Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): Operare Microsoft Office nivel independent, utilizare internet nivel indepentent

d) Să dețină certificat de absolvire a unui curs de arhivar – autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației și document descriptiv privind competențele dobândite.

Atribuțiile postului:

a) Organizează, ordonează și păstrează documentele din arhiva Institutului; redactează nomenclatorul arhivistic, gestionează fondul documentar, prelucrează documentele, utilizează informațiile din documente, asigură conservarea arhivei în depozit, evidența și selecționarea documentelor, în conformitate cu legislația incidentă aplicabilă în domeniu,

b) Actualizează Nomenclatorul arhivistic al Institutului ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare,

c) Urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor,

d) Verifică și preia de la structurile creatoare ale Institutului, pe bază de inventare și process-verbal, dosarele constituite,

e) Întocmește inventare pentru documente fără evidență, aflate în depozitul de arhivă,

f) Asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă pe baza Registrului de evidență curentă,

g) Completează la zi, integral și correct, Registrul de evidență curentă și Registrul de deposit,

h) Pune la dispoziție, pe bază de semnătură, și ține evidența documentelor împrumutate structurilor creatoare, la restituire verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire acestea vor fi reintegrate în fond,

i) Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor documentelor solicitate de către angajați/ foști angajați/colaboratori, pe baza solicitării scrisede către șeful ierarhic/Președintele Institutului, după caz,

j) Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legale și în baza procedurii operaționale interne privind activitatea de arhivare a documentelor,

k) menține ordinea și asigură curățenia în depozitul de arhivă,

l) Informează șeful ierarhic superior și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor de păstrare și conservare a arhivei,

m) Pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării operațiunii de control privind situația arhivelor la creatori,

n) Întocmește anual sau ori de câte ori este necesar, lucrările de selecționare a documentelor cu termene de păstrare expirate,

o) Asigură secretariatul Comisiei de selecționare în vederea selecționării documentelor cu termen de păstrare limitat,

p) Întocmește și păstrează corespondența cu Arhivele Naționale,

q) Întocmește răspunsuri la diferite solicitări de la persoane fizice și juridice privind documentele existente în depozitul arhivă,

r) Elaborează proceduri operaționale pentru activitatea proprie,

s) Este persoana desemnată să identifice și colecteze informațiile privind riscurile din cadrul compartimentului, elaborează și actualizează la nivelul acestuia Registrul de riscuri,

t) Întocmește raportul anual de activitate al compartimentului,

u) Respectă normele SSM și PSI în activitatea zilnică, pentru depozitul arhivă,

v) Colaborează cu celelalte structuri organizatorile ale ICR, în vederea realizării obiectivelor propuse și îndeplinirea atribuțiilor specifice,

w) Îndeplinește, în limita scopului principal al postului, orice alte sarcini atribuire de organele ierarhic superioare, în conformitate cu actele normative în vigoare și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.C.R.

Bibliografie şi tematică:

· Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român

· Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare

· HG nr. 1376/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare

· Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996

· Legea 319/2006 privind siguranța și securitatea în muncă (Capitolul IV)

· Ordonanţă de urgenţă 57/2019 (Codul Administrativ) - (CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia)

Condițiispecifice:

- Expert gradul IA(1 post), studii superioare, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate – Direcția Economică din subordinea Direcției Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

a) Studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale în domeniile fundamentale științe economice, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare

b) Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 2 ani.

Atribuțiile postului:

a) înregistrează cronologic și sistematic operațiuni efectuate prin conturile instituţiei, deschise ȋn BCR;

b) tine evidenţa conturilor de furnizori 4010100.02 - Furnizori –decontări colaboratori din drept de autor, prestări servicii și premii, 4010100.03- Furnizori externi- sub un an, 4010200.02-Furnizori – decontari cu colaboratori din drept de autor și prestări servicii – peste un an, 4010200–Furnizori peste un an, 404 – furnizori de active fixe, 409 – furnizori-debitori, 4290000 – Bursieri și doctoranzi, precum și a conturilor 471 – cheltuieli ȋnregistrate ȋn avans și 473 – operaţiuni ȋn curs de clarificare; analizează la finalul fiecărei luni balanţa analitică a acestor conturi ȋn vederea stabilirii cu exactitate a soldurilor, o listează, verifică şi semnează;

c) inregistreaza lunar decontul cu cheltuielile postale aferente masinii de francat (folosita la imprimarea sumei reprezentand tariful in vigoare pe obiectele de corespondenta prin Posta Romana);

d) ține evidenţa contului 4710000 – cheltuieli inregistrate in avans ȋn vederea stabilirii cu exactitate a soldului;

e) primește și verifică bonurile de consum de materiale de la magazie și face înregistrările corespunzătoare în contabilitatea de gestiune;

f) ține evidența analitică a conturilor de materiale, obiecte de inventarşi i mijloace fixe; analizează la finalul fiecărei luni balanţa analitică a contului ȋn vederea stabilirii cu exactitate a soldurilor, o listează, verifică şi semnează;

g) ține evidența analitică următoarelor conturi de cheltuieli: 6020400, 6020800, 6020800.01, 6020800.03, 6020800.04, 6020800.06, 6020800.07, 6020800.08, 6020800.10, 6020800.14, 6810100, 6810100.01, 6810100.02, 6810100.03; analizează la finalul fiecărei luni balanţa analitică a contului ȋn vederea stabilirii cu exactitate a soldurilor, o listează, verifică şi semnează;

h) verifică trimestrial toate intrările și ieșirile de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale;

i) inregistrează și atribuie numere de inventar pentru toate obiectele de inventar și mijloacele fixe, cât și materiale;

j) întocmește anual documentația privind inventarierea gestiunilor de rechizite, obiecte de inventar, mijloace fixe etc;

k) calculează lunar amortizarea aferentă mijloacelor fixe și verifică concordanța între amortizarea calculată și cea evidențiată în balanța analitică financiară;

l) asigură evidenţa rezultatului patrimonial;

m) efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului Institutului;

n) îndrumă activitatea de inventariere;

o) înregistrează în evidenţa contabilă rezultatele inventarierii, în baza procesului-verbal de inventariere, aprobat de ordonatorul principal de credite, şi conform prevederilor legale;

p) efectuează lunar operaţiunile necesare ȋnregistrării situaţiilor financiare ȋn sistemului naţional de raportare – FOREXEBUG;

q) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile a aparatului propriu al Institutului, conform prevederilor legii contabilităţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice;

r) verifică documentele justificative primite şi întocmeşte/verifică notele contabile pentru operaţiunile economico-financiare repartizate;

s) participă la organizarea evidenţei sintetice şi analitice si la întocmirea balanţei de verificare lunare, pentru activitatea Institutului;

t) participă la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi alte raportări lunare şi trimestriale, conform prevederilor legale;

u) participă la generarea din program a registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea Mare participă la elaborarea planului anual al serviciului

Bibliografie şi tematică:

· Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 (Codul Administrativ) - (CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia)

· Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

· Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

· Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare

· Ordinul ministrului finanțelor publice 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

· Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

· Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.

Condițiispecifice:

-Expert gradul IA(1 post), studii superioare, în cadrulServiciului Secretariat

a) Studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale în domeniile fundamentale științe sociale sau științe umaniste și arte, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare

b) Să dețină certificat de absolvire a unor cursuri de specializare în domeniul sistemului de control intern managerial (OSGG 600/2018) eliberat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de către Ministerul Educației, însoțit de documentul descriptiv al competențelor dobândite

c) Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 2 ani

d) Cunoștințe de limbă străină: cunoașterea a cel puțin o limbă străină de circulație internațională;

e) Cunoștințe de operare calculator/ competențe digitale: Windows – nivel avansat; internet – nivel avansat.

f) Experiența pe un post similar și experiența în domeniul sistemului de control intern managerial constituie avantaj

Atribuțiile postului:

a) transmite operativ spre realizare structurilor organizatorice din cadrul Institutului, deciziile conducerii Institutului;

c) programează utilizarea Sălii de Consiliu a institutului;

d) asigură secretariatul Comisiei SCIM la nivelul institutului;

e) asigură elaborarea și transmiterea convocărilor, minutelor, proceselor-verbale, deciziilor Comitetului director, hotărârilor Consiliului de conducere;

f) elaborează și completează Registrul de corespondență al Secretarului general;

h) examinează conţinutul şi repartizează corespondenţa adresată pe adresa oficială de e-mail a Institutului, către compartimentele competente să analizeze şi să soluţioneze solicitările formulate;

l) păstrează permanent legătura dintre cabinetul președintelui, cabinetele vicepreședinților, secretarul general, secretarul general adjunct şi conducătorii structurilor de specialitate, pentru coordonarea realizării sarcinilor stabilite;

m) asigură primirea în audienţă a persoanelor care solicită audiențe;

n) elaborează proceduri pentru activitatea proprie;

o) îndeplineşte, în strânsă legătură cu atribuțiile de serviciu, alte sarcini trasate de președintele Institutului, de cei doi vicepreședinți și de secretarul general;

p) colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Institutului, în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;

q) asigură implementareaCodului intern managerial al entităților publice, conform legislației incidente.

Bibliografie şi tematică:

· Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată (https://www.icr.ro/pagini/legea-privind-infiintarea-icr);

· Hotărârea nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, consolidată.

· Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în vigoare de la data de 7 mai 2018;

· Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-institutului-cultural-roman-2022-2026);

· Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Cultural Român (https://www.icr.ro/uploads/files/rof-2022.pdf);

· Codul de etică și conduită profesională al Institutului Cultural Român, aprobat prin Ordinul Președintelui nr. 227/06.07.2022 (https://www.icr.ro/uploads/files/codul-de-etica-si-conduita-profesionala-al-institutului-cultural-roman.pdf)

· Vârsta, Ioana – Protocol și etichetă diplomatice, ediție revizuită și adăugită, Ed. C.H. Beck, București, 2018 (Capitolul I – Introducere, secțiunea a 5-a – Protocol și diplomație; Capitolul II – Comunicarea)

Condițiispecifice:

-Expert gradul II(1 post), studii superioare, în cadrul Compartimentului Registratură Generală –Serviciul Secretariat

a) Studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale în domeniul fundamental științe sociale sau în domeniul fundamental științe umaniste și arte;

b) Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an

c) Cunoștințe de limbă străină - cunoașterea a cel puțin o limbă străină de circulație internațională;

d) Cunoștințe de operare calculator/competențe digitale: Windows – nivel avansat; operare internet – nivel avansat.

Atribuțiile postului:

a) gestionează corespondenţa sosită/expediată, înregistrează şi verifică integritatea sigiliilor/ştampilelor şi a ambalajelor;

b) stabileşte instrumentele de evidenţă necesare şi asigură transmiterea lor în Institut;

c) realizează activitatea de curierat intern, între sediile Institutului, centralizarea corespondenţei şi distribuirea documentelor;

d) organizează fluxul şi asigură circulaţia documentelor cu respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de lege;

e) asigură asistenţă de specialitate în cadrul Institutului şi sprijin, la cerere, conform competenţelor stabilite;

f) asigură adaptarea fluxului documentelor în cadrul Institutului;

g) asigură un curier pentru instituţiile din Bucureşti;

h) organizează un punct de „expediţii poştale“ pentru expedierea corespondenţei şi a coletelor mici în ţară şi în străinătate cu ajutorul maşinii de francat, precum şi prin intermediul poştei, poştei rapide, curier, vamă etc.;

i) elaborează proceduri pentru activitatea proprie;

j) colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Institutului, în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;

k) asigură implementarea Codului interm managerial al entităților publice, conform legislației incidente;

l) îndeplineşte, în strânsă legătură cu atribuțiile de serviciu, alte sarcini dispuse de superiorul ierarhic;

m) transmite operativ spre realizare structurilor organizatorice din cadrul Institutului, deciziile conducerii Institutului;

n) examinează conţinutul şi repartizează corespondenţa adresată pe adresa oficială de e-mail a Institutului, către compartimentele competente să analizeze şi să soluţioneze solicitările formulate.

Bibliografie şi tematică

· Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată (https://www.icr.ro/pagini/legea-privind-infiintarea-icr);

· Hotărârea nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, consolidată.

· Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Cultural Român (https://www.icr.ro/uploads/files/rof-2022.pdf);

· Codul de etică și conduită profesională al Institutului Cultural Român, aprobat prin Ordinul Președintelui nr. 227/06.07.2022 (https://www.icr.ro/uploads/files/codul-de-etica-si-conduita-profesionala-al-institutului-cultural-roman.pdf)

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane la numărul de telefon 0317 100 627 și 0317 100 646 zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

***Anunţul este afişat la avizierul instituției și postat pe site-ul www.icr.ro, la secţiunea „Informări”.


Adeverință vechime Anunț concurs Declarație pe propria răspundere Formular înscriere