Posturi scoase la concurs

Actualizare 10 decembrie 2014 - REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXPERT IA - SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE – DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
1. PREDA ELENA - 96.00 - ADMIS
2. SIMA ȘTEFAN COSMIN - 99.33 - ADMIS
3. STANCIU MARIANA - 97.00 - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT IA – SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE – DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
1. CHIȚOIU ELENA - 97.00 - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT IA –SERVICIUL ADMINISTRATIV, PROTOCOL, PARC AUTO – DIRECȚIA MANAGEMENT LOGISTIC
1. VÎRLAN GEORGE MARIUS - 89.33 - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT IA – SERVICIUL ADMINISTRATIV, PROTOCOL, PARC AUTO – DIRECȚIA MANAGEMENT LOGISTIC
1. MIHĂIȚĂ MAGDALENA - 91.66 - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXPERT IA – SERVICIUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE, DIFUZARE
1. LAMOR OCTAVIAN ANDREI - 97.33 - ADMIS
2. PAȘCANU ELENI - 97.00 - ADMIS
3. BEJAN ALINA GEORGIANA - 99.00 - ADMIS
4. THEODORESCU LAURA MARIANA - 98.00 - ADMIS
5. ANTON ANA - 80.00 - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXPERT IA – SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE - DIRECŢIA GENERALĂ REPREZENTANŢE ÎN STRĂINĂTATE
1. DUMEA VLAD FLORIAN - 78.66 - ADMIS
2. CONSTANTINESCU POMPILIU - 77.00 - ADMIS
3. SCHREINER ALICE ELENA - 76.00 - ADMIS
4. CORNEA OCTAVIA GABRIELA - 99.33 - ADMIS
5. DAMIAN- NIȚĂ ELENA GABRIELA - 88.66 - ADMIS
6. GALOȘ RĂZVAN GEORGE - 52.00 - ADMIS
7. BARLABOI GEORGIANA SIMONA - 79.66 - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXPERT II - SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE - DIRECŢIA GENERALĂ REPREZENTANŢE ÎN STRĂINĂTATE
1. BELGUN ANDREAS - 79.66 - ADMIS
2. CONDREA VLAD COSTIN - 62.66 - ADMIS
3. NEAGOE GEORGE FLORIAN - 78.66 - ADMIS
4. LEMNE IRINA - 75.00 - ADMIS
5. PUESCU MARIA ALEXANDRA - 85.66 - ADMIS
6. GRIGORESCU FINETA - 74.33 - ADMIS
7. SÂMIHĂIAN SILVIA - 71.66 - ADMIS
8. CARCIGA DRAGOȘ - 51.66 - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT IA – COMPARTIMENTUL TÂRGURI DE CARTE – CENTRUL NAȚIONAL AL CĂRȚII
1. NICA DANIEL RĂZVAN - 57.00 - ADMIS
2. DINU ROXANA ALICE - 79.66 - ADMIS
3. BERDILĂ DANA - 78.33 - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXPERT IA – BIROUL RESURSE UMANE
1. NASTA ELENA - 90.66 - ADMIS
2. PÂRLAN ADINA LUIZA - 95.66 - ADMIS

Contestațiile pentru proba scrisă pot fi depuse la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1, București, Biroul Resurse Umane, pe data de 11 decembrie 2014, între orele 10:00 – 16:00.

****

(actualizare 08.12.2014) PROBA SCRISĂ-DESFĂŞURĂTOR PROGRAM CONCURSMARŢI 09.12.2014
ORA 10:00•BIROUL RESURSE UMANE
•CENTRUL NAȚIONAL AL CĂRȚII
•DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

ORA 14:00•DIRECŢIA GENERALĂ REPREZENTANŢE ÎN STRĂINĂTATE


***

actualizare 04.12.2014 - Rezultate selecție dosare
Contestațiile pentru proba de selecție a dosarelor pot fi depuse la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1, București, Biroul Resurse Umane, pe data de 5 decembrie 2014, între orele 10:00 – 16:00.

***

ANUNȚ de organizare a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere și de execuție din cadrul ICR

1. Cadru legal 1.1. Art. 30 din Legea 53/ 2003 – CODUL MUNCII – Republicare*), privind încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare, prin concurs sau examen, după caz;
1.2. Hotărârea nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

2. Posturi scoase la concurs:
Direcția Generală EconomicăDirecția Financiară, Contabilitate și Salarizare Serviciul Financiar-Contabilitate
• Expert IA – 4 posturi
• Referent IA – 1 post

Direcția Management LogisticServiciul Administrativ, Protocol, Parc auto
• Expert IA – 1 post
• Expert II – 1 post
• Referent IA – 1 post
Serviciul Investiții, Achiziții și Difuzare
• Expert IA – 4 posturi

Direcția Generală Reprezentanțe în StrăinătateServiciul Implementare Proiecte
• Expert IA – 2 posturi
• Expert II – 2 posturi

Centrul Național al Cărții:Compartimentul Târguri de carte
• Expert IA – 1 post

Biroul Resurse umane:• Expert IA – 2 posturi

3. Anexe • Cerere-tip de înscriere
• Fişa personală
• Regulament desfășurare concurs aprobat prin ordin al Președintelui ICR

4. Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru Nr. 38, Sector 1, București, Biroul Resurse Umane, în perioada 05.11 – 28.11.2014 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-tip de înscriere (se obţine de pe site sau de la sediul ICR);
b) fişă personală (se obţine de pe site sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat (din care trebuie să reiasă clar: numele şi prenumele candidatului, vârsta, domiciliul, datele de contact, locurile de muncă ocupate în ultima perioadă, posturile pe care le-a ocupat și perioada aferentă;
d) 2 fotografii tip pașaport;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul), legalizată sau însoţită de original;
g) copie a diplomei de bacalaureat legalizată sau însoţită de original;
h) copie a diplomei de licenţă pentru posturile de studii superioare, legalizată sau însoţită de original;
i) certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Pentru a putea participa la proba scrisă, candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și a fost declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise;
j) adeverinţă medicală eliberată în ultimele 30 de zile de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului. Această adeverinţă trebuie să conţină vizibil numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
k) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), legalizate sau însoţite de original;
l) copie a carnetului de muncă care să conţină menţiunea ”CONFORM CU ORIGINALUL”, ştampila unităţii şi semnătura persoanei împuternicite în acest sens sau o adeverinţă de vechime care să ateste vechimea totală în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
m) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
n) un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.

Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.

Toate documentele pe care le va conţine dosarul vor fi obligatoriu în limba română. Documentele elaborate într-o limbă străină şi care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidaturii.

5. Date concurs: Afişare anunţ concurs: 22 octombrie 2014
Depunere dosare înscriere: 05 noiembrie – 28 noiembrie 2014
Date desfășurare concurs:
Selecţia dosarelor: 04 decembrie 2014
Afișare rezultate selecție dosare: 04 decembrie 2014
Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: 05 decembrie 2014
Soluţionare contestații (și afișare rezultate): 08 decembrie 2014
Proba scrisă: 09 – 10 decembrie 2014 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38.
Afișare rezultate proba scrisă: 10 decembrie 2014
Depunere contestaţii probă scrisă: 11 decembrie 2014
Soluţionare contestaţii proba scrisă (și afișare rezultate): 12 decembrie 2014
Proba de interviu: 15 – 16 decembrie 2014 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38.
Afişare rezultate proba de interviu: 16 decembrie 2014
Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 17 decembrie 2014
Soluţionare contestaţii proba de interviu (și afișare rezultate): 18 decembrie 2014
Afişare rezultate finale: 19 decembrie 2014

Direcția Generală EconomicăDirecția Financiară, Contabilitate și Salarizare – Serviciul Financiar-Contabilitate• Expert gradul IA – 1 post (control financiar preventiv propriu)
1. Cerințe privind ocuparea postului:
- studii superioare economice de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei de specialitate;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, dinamism, preocupare pentru calitatea muncii, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, responsabilitate și atenție la detalii;
- conduită morală exemplară;
- minimum 1 an vechime în specialitate;
- disponibilitate la program de lucru prelungit.

Reprezintă un avantaj:- experiența anterioară pe o poziție similară.

2. Atribuții:
- verifică sistematic toate proiectele de operațiuni ce nu depășesc valoarea stabilită prin ordin al Preşedintelui şi fac obiectul vizei de control financiar preventiv din punct de vedere al legalității, regularității şi al încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz, potrivit legislației în vigoare;
- verificările se referă la: angajamentele legale şi bugetare, deschiderea şi repartizarea de credite; modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei, bugetarea creditelor aprobate, inclusiv virări de credite, ordonanţarea cheltuielilor, alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice;
- la finele anului analizează modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum și dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii;
- se asigură că ordonanțările supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate și că sunt îndeplinite condițiile de lichidare a angajamentelor;
- ţine evidența angajamentelor bugetare și legale şi supraveghează organizarea și ținerea evidenței, actualizarea și raportarea angajamentelor bugetare;
- are obligaţia să predea în termenul stabilit, pe bază de borderou, conform procedurilor de lucru, întreaga documentaţie care a făcut obiectul verificărilor pentru acordarea vizei de control financiar preventiv şi care a primit viza controlorului financiar preventiv delegat pentru acordarea vizei de CFPD;
- are obligația de a completa in mod cronologic operațiunile supuse verificării în REGISTRUL privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
- raportarea trimestrială şi anuală a activităţii de CFP.

3. Bibliografie:
1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv – republicată în 2003;
4. Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Misiunea ICR www.icr.ro .

Direcția Generală EconomicăDirecția Financiară, Contabilitate și Salarizare – Serviciul Financiar-Contabilitate• Expert gradul IA – 3 posturi
1. Cerințe privind ocuparea postului:
- studii superioare economice de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei de specialitate;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, responsabilitate și atenție la detalii;
- conduită morală exemplară;
- minimum 1 an vechime în specialitate;
- disponibilitate la program de lucru prelungit.

Reprezintă un avantaj:
- experiența anterioară pe o poziție similară.

2. Atribuții:- întocmeşte, înregistrează şi ţine evidenţa PROPUNERILOR DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI, document care însoţeşte referatele;
- întocmeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ANGAJAMENTELOR BUGETARE INDIVIDUALE / GLOBALE, documente de angajament al fondurilor specifice unei operaţiuni noi, care urmează să se efectueze sau pentru cheltuieli curente de natură administrativă;
- întocmeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ORDONANŢĂRILOR DE PLATĂ, documente de confirmare a exigibilităţii unei plăţi, reprezentând o obligaţie certă şi o sumă datorată stabilită;
- propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie însoțite de toate documentele justificative aferente și dacă este cazul, de orice alte documente și informații solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv;
- verifică documentele dacă sunt avizate de persoanele împuternicite;
- întocmește deconturile în lei și în valută pentru avansurile acordate și le predă spre verificare;
- păstrează documentele până la momentul lichidării cheltuielilor şi întocmeşte ordinele de plată pentru Trezorerie;
- întocmeşte situaţii financiare solicitate de director;
- respectă cu strictețe procedurile de lucru.

3. Bibliografie:
1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 454 din 18.06.2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Misiunea ICR www.icr.ro .

Direcția Generală EconomicăDirecția Financiară, Contabilitate și Salarizare – Serviciul Financiar-Contabilitate• Referent treapta IA – 1 post
1. Cerințe privind ocuparea postului:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat (de preferință profil economic), recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
- însuşirea legislaţiei legată de activitatea unei instituţii publice;
- asimilarea tuturor modificărilor legislative privitoare la activitatea financiară;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, responsabilitate și atenție la detalii;
- conduită morală exemplară;
- minimum 6 luni vechime în specialitate;

2. Atribuții:- întocmește deconturile în lei și în valută pentru avansurile acordate și le predă spre verificare;
- întocmește dispozițiile de plată valutară în baza documentelor primite de la serviciul financiar-contabilitate și urmărește transferul banilor;
- în baza referatelor aprobate cu propuneri de cheltuieli primite de la compartimentele de specialitate din institut întocmeşte, înregistrează şi ţine evidenţa PROPUNERILOR DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI, document care însoţeşte aceste referate;
- întocmeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ANGAJAMENTELOR BUGETARE INDIVIDUALE / GLOBALE, documente de angajament al fondurilor specifice unei operaţiuni noi, care urmează să se efectueze sau pentru cheltuieli curente de natură administrativă;
- întocmeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ORDONANŢĂRILOR DE PLATĂ, documente de confirmare a exigibilităţii unei plăţi, reprezentând o obligaţie certă şi o sumă datorată stabilită;
- are obligaţia de a înainta toate documentele de mai sus, din timp, persoanei împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv, pentru a da posibilitate acesteia să își exercite atribuțiile, conform legii;
- întocmește documentele justificative aferente propunerilor de angajare a cheltuielilor și, dacă este cazul, a oricăror alte documente și informații solicitate de către persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv;
- verifică documentele dacă sunt avizate de persoanele împuternicite;
- colaborează cu expertul care ține evidența sumelor avansate la institutele culturale din străinătate în vederea decontării acestora;
- întocmeşte situaţii financiare solicitate de director;
- respectă cu strictete procedurile de lucru;

3. Bibliografie: 1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 454 din 18.06.2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Misiunea ICR www.icr.ro .

Direcția Generală EconomicăDirecția Management Logistic – Serviciul Administrativ, Protocol, Parc Auto• Expert gradul IA – 1 post
1. Cerințe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (de preferință drept și administrație publică), recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
- studii de specialitate în domeniul SSM și PSI;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul administrativ;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, dinamism, preocupare pentru calitatea muncii, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, responsabilitate și atenție la detalii;
- conduită morală exemplară;
- rezolvarea problemelor complexe, operare şi control, managementul resurselor materiale, managementul resurselor financiare, monitorizarea operaţiunilor, capacitatea de concluzionare;
- organizarea activităţilor administrative ce se desfăşoară la nivelul instituției;
- minimum 1 an vechime în specialitate;
- disponibilitate la program de lucru prelungit.

Reprezintă un avantaj:
- experiența anterioară pe o poziție similară.

2. Atribuții:- urmărește și participă la întocmirea contractelor de utilități, ține evidența acestora, asigură furnizarea corespunzătoare a serviciilor de telefon, apă, energie electrică, gaze naturale, pază, SSM etc. și legătura cu furnizorii respectivi;
- asigură toate elementele logistice necesare programelor culturale desfăşurate la sediul Institutului Cultural Român, cât şi cele desfăşurate în alte locaţii;
- asigură coordonarea activităţilor de întreţinere, exploatare, reparare a patrimoniului mobil şi imobil al Institutului, inclusiv parcul auto, prin mijloace proprii sau prin terţi;
- participă la activităţile de dotare, amenajare în vederea desfăşurării în condiţii cât mai bune a activităţii Institutului (consumabile, carburanţi auto, materiale de întreţinere, materiale de curăţenie, echipamente, aparatură, autovehicule etc.);
- colaborează cu toate direcţiile Institutului pentru asigurarea condiţiilor materiale, tehnice şi administrative necesare acestora pentru buna desfăşurare a activităţii;
- urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii de utilităţi (energie electrică, energie termică, gaze, apă, canalizare, telefonie etc.);
- asigură coordonarea activităţilor pentru stabilirea şi realizarea necesarului de aprovizionare, dotare, amenajare de ansamblu pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Institutul, indiferent de forma juridică sub care le deţine;
- asigură încheierea contractelor din domeniul său de activitate in condiţii cât mai avantajoase posibil pentru Institut, urmăreşte derularea contractelor încheiate, semnează comenzile în cadrul acestor contracte, verifică şi avizează facturile aferente acestora, verifică și semnează procesele verbale de buna execuție a serviciilor;
- este obligat să păstreze secretul profesional şi conţinutul documentelor cu care intră în contact;
- verifică modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare și normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protecția sănătății angajaților și protecția mediului înconjurător;
- ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
- este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice normele generale şi specifice de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunile interne şi de traseu ale angajatorului, să participe la instructajul introductiv general şi instructajele periodice planificate de angajator, să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să nu expună propria persoană şi colegii de la locul de muncă riscurilor de accidentare;
- cooperează cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
- este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile privind situaţiile de urgenţă;
- utilizează și păstrează în bune condiţii documentele cu regim special;
- respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său;
- adoptă în permanenţă un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele institutiei;
- se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează institutia.
- să își însușească și să aplice corespunzător Instrucțiunile specifice de Securitatea Muncii, Legea nr. 319/2006 și Normele Metodologice de aplicare ale acesteia, Regulamentul de Ordine Interioară, Codul Muncii, Codul Rutier și toată legislația ce privește activitatea pe care o desfășoară, să aplice măsurile corespunzătoare de prevenire a accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;
- să cunoască măsurile de prim ajutor și să le aplice imediat în caz de accident.

3. Bibliografie: 1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/ 14 iulie 2006, M. Of. Nr. 646/ 26 iulie 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. 1425/ 2006);
4. Legea nr. 307/ 12 iulie 2006, M. Of. Nr. 633/ 21 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 49/ 08 martie 2006, M. Of. Nr. 246/ 20 martie 2006 – CODUL RUTIER, pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Misiunea ICR www.icr.ro .

Direcția Generală EconomicăDirecția Management Logistic – Serviciul Administrativ, Protocol, Parc Auto• Expert gradul II – 1 post
1. Cerințe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei de specialitate;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, dinamism, preocupare pentru calitatea muncii, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, responsabilitate și atenție la detalii;
- conduită morală exemplară;
- minimum 1 an vechime în specialitate;
- disponibilitate la program de lucru prelungit.

Reprezintă un avantaj:
- experiența anterioară pe o poziție similară.

2. Atribuții:- asigură gestiunea fizică a stocului de mijloace fixe ;
- operează în stoc mișcările de mijloace fixe ;
- păstrează documentele justificative legate de stocuri, primire și distribuție ;
- efectuează lunar inventarul stocului de mijloace fixe ;
- raportează superiorului ierarhic orice neconcordanță între stocul fizic și cel scriptic ;
- oferă informații despre stocuri ;
- respectă legislația de gestiune a stocurilor ;
- introduce mijloacele fixe în stoc pe baza documentelor de intrare ;
- efectuează recepția fizică a mijloacelor fixe ;
- verifică documentele la introducerea NIR-ului și semnalează eventualele neconcordanțe ;
- înregistrează, prelucrează și păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor ;
- asigură mișcarea stocurilor ;
- păstrează evidența documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare la zi ;
- emite avize de expediție pentru mărfurile ce părăsesc instituția în condițiile prevăzute de lege ;
- răspunde de acuratețea înregistrărilor în stoc ;
- răspunde de calitatea raportărilor și a informărilor, utilizarea și păstrarea în bune condiții a documentelor cu regim special, modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor și altor mijloace fixe ;
- respectă cu strictețe procedurile de lucru ;
- respectă prevederile Regulamentului Intern al ICR și își îndeplinește atribuțiile prevăzute în fișa postului și sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanță.

3. Bibliografie: 1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.32/19.05.1994 privind sponsorizarea (publicată în M.Of. nr.129/25.05.1994), modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului României nr.36/30.01.1998 (publicată în M.Of.nr.43/30.01.1998);
4. Legea nr. 319/ 14 iulie 2006, M. Of. Nr. 646/ 26 iulie 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. 1425/ 2006);
5. Misiunea ICR www.icr.ro .

Direcția Generală EconomicăDirecția Management Logistic – Serviciul Administrativ, Protocol, Parc Auto• Referent treapta IA – 1 post
1. Cerințe privind ocuparea postului:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
- însuşirea legislaţiei legată de activitatea unei instituţii publice;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, responsabilitate și atenție la detalii;
- conduită morală exemplară;
- minimum 6 luni vechime în specialitate;

Reprezintă un avantaj:- experiența anterioară pe o poziție similară.

2. Atribuții:- susţine activităţile de protocol şi de reprezentare ;
- întocmește și urmărește circuitul referatelor de necesitate ;
- ține evidența referatelor întocmite și aprobate în cadrul serviciului ;
- asigură redactarea documentelor/ corespondenței de protocol ;
- urmăreşte continuitatea corespondenţei desfăşurate ;
- arhivează corespondenţa pe criterii care să permită o identificare eficientă şi acces rapid la informaţii ;
- colaborează cu toate direcţiile Institutului pentru asigurarea condiţiilor materiale, tehnice şi administrative necesare acestora pentru buna desfăşurare a activităţii ;
- difuzează informaţiile primite de la conducerea direcției administrative către persoanele vizate ;
- urmărește și participă la întocmirea contractelor de utilități, ține evidența acestora, asigură furnizarea corespunzătoare a serviciilor de telefon, apă, energie electrică, gaze naturale, pază, SSM etc. și legătura cu furnizorii respective ;
- păstrarea în ordine a tuturor documentelor şi corespondenţei specifice ;
- răspunde de calitatea documentelor pe care le redactează și de acurateţea datelor pe care le transmite ;
- urmăreşte derularea contractelor încheiate ;
- utilizează și păstrează în bune condiţii documentele cu regim special ;
- păstrează secretul profesional şi conţinutul documentelor cu care intră în contact ;
- respectă prevederile actelor normative interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său ;
- adoptă în permanenţă un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele instituției ;
- să cunoască măsurile de prim ajutor și să le aplice imediat în caz de accident ;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor ;
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate ;
- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari ;
- respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum și ordinele și instrucțiunile emise de președintele Institutului Cultural Român.

3. Bibliografie: 1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/ 14 iulie 2006, M. Of. Nr. 646/ 26 iulie 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. 1425/ 2006);
4. Legea nr. 307/ 12 iulie 2006, M. Of. Nr. 633/ 21 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Misiunea ICR www.icr.ro .

Direcția Generală EconomicăDirecția Management Logistic – Serviciul Investiții, Achiziții și Difuzare• Expert gradul IA – 4 posturi
1. Cerințe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (O.U.G.34/2006, Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, etc);
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, dinamism, preocupare pentru calitatea muncii, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, responsabilitate și atenție la detalii;
- conduită morală exemplară;
- minimum 1 an vechime în specialitate;
- disponibilitate la program de lucru prelungit.

Reprezintă un avantaj:
- experiența anterioară pe o poziție similară.

2. Atribuții:- asigură derularea activității de achiziții publice, pe baza reglementărilor legale în vigoare și a procedurilor interne ale Institutului Cultural Român;
- îndeplinește în termen și în mod corect îndatoririle de serviciu dând dovadă de profesionalism, respectând prevederile legale cu privire la confidențialitate, imparțialitate și transparență;
- răspunde de realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor justificative întocmite în legătură cu achizițiile publice;
- primește și centralizează datele celorlalte direcții din Institut, precum și ale directorilor institutelor românești din străinătate (numai pentru programe culturale) în vederea întocmirii proiectului de program și al programului anual de achiziții publice;
- face propriile propuneri și observații bazate pe analiza achizițiilor publice anterioare și le furnizează șefului de serviciu pentru întocmirea programului, în termenul solicitat de acesta;
- participă la întocmirea proiectului de program și al programului anual al achizițiilor publice;
- întocmește documentația de atribuire în conformitate cu legislația în vigoare (referat, notă justificativă, tabel comparativ/proces verbal, comandă, caiet de sarcini, contract etc.) și dosarul achiziției publice (referat, notă justificativă, documentație de atribuire, anunț de participare, contract, comandă, alte comunicări prevăzute de lege);
- este președinte al comisiei de evaluare pentru achizițiile publice pentru care a fost desemnat ca fiind responsabil;
- semnează toate documentele întocmite (cererile de ofertă, caietele de sarcini, studiile de prospectare a pieței, nota justificativă, comenzile, contractele de achiziție publică) și răspunde de conținutul corespondenței întocmite și transmise către terți, răspunde de ținerea evidenței și de arhivarea tuturor documentelor transmise sau primite de la terți (inclusiv documente oficiale primite pe numele său, dar în legătură cu probleme de serviciu);
- corelează şi verifică datele înscrise în facturile primite de la terți, cu ofertele, comenzile și contractele, pentru a cuprinde aceleaşi preţuri de achiziţie, verificând respectarea prevederilor legale privind aplicarea taxei pe valoare adăugată, pentru achiziţiile pe care le monitorizează;
- urmărește efectuarea plății în termenul prevăzut în contract, astfel încât Institutul să nu fie obligat să plătească penalități/daune pentru intarziere;
- arhivează și păstrează dosarele de achiziție publică lucrate, inclusiv în copie, documentele financiare care atestă lichidarea obligațiilor de plată ale Institutului;
- la sfârșitul derulării unui contract, întocmește și semnează procesul verbal de derulare al contractului și transmite un exemplar furnizorului / prestatorului / executantului;
- respectă prevederile Regulamentului Intern și ale ROF al Institutului Cultural Român și respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum și ordinele și instrucțiunile emise de Președintele Institutului Cultural Român;

3. Bibliografie: 1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. H.G. nr. 921/ 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
5. O.U.G. nr. 30/12 aprilie 2006, M.Of. nr. 365 din 26.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Misiunea ICR www.icr.ro .

Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate - Serviciul Implementare Proiecte:• Expert IA – 2 posturi
1. Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
- cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
- cunoaşterea a 2 limbi de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- cunoştinţe avansate de operare PC;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă;
- conduită morală exemplară;
- disponibilitate la program de lucru prelungit;
- minimum 1 an vechime în specialitate;

2. Atribuţii:
- concepe, fundamentează, coordonează şi evaluează programe/proiecte/acţiuni culturale pentru institutele culturale româneşti din străinătate;
- contribuie, alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale, la buna desfăşurare a activităţilor organizate în cadrul reţelei: întocmeşte, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor;
- comunică cu partenerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative;
- asigură comunicarea cu postul superior ierarhic şi legăturile funcţionale cu celelalte servicii și direcții;
- realizează evaluări legate de domeniile culturale în care propune proiecte/programe/acțiuni și le prezintă spre aprobare;
- respectă prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare din cadrul Institutului Cultural Român și își îndeplinește atribuţiile prevăzute în Fişa postului şi sarcinile concrete de muncă, conform standardelor de performanţă ale postului; respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum și ordinele și instrucțiunile emise de Președintele Institutului Cultural Român;
- participă, la cerere, alături de ceilalti angajați ai serviciului, la organizarea și desfășurarea tuturor manifestărilor organizate de Institut, la sediu sau în alte spații.

Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;
- experienţă minim 1 an în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării.

3. Bibliografie:
1. www.icr.ro (misiune, proiectele derulate de reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate, în perioada ianuarie – 30 septembrie 2014);
2. LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicare;
3. ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
4. HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;
5. Rapoartele de activitate ale ICR - http://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/.

*** Vor fi testate şi cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc, precum şi cele lingvistice, conform opţiunii făcute la înscriere.

Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate - Serviciul Implementare Proiecte:• Expert gradul II – 2 posturi
1. Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
- cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- cunoştinţe avansate de operare PC;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă;
- conduită morală exemplară;
- disponibilitate la program de lucru prelungit;
- minimum 1 an vechime în specialitate;

2. Atribuţii:- coordonează proiecte pentru reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate;
- participă alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale Reprezentanțe în Străinătate la buna desfăşurare a activităţilor organizate în cadrul reţelei: întocmeşte, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor;
- comunică cu partenerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative.

Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;
- experienţă minimă 1 an în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării;

3. Bibliografie:
1. www.icr.ro (misiune, proiectele derulate de reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate, în perioada ianuarie – 30 septembrie 2014);
2. LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicare;
3. ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
4. HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;
5. Rapoartele de activitate ale ICR - http://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/.

*** Vor fi testate şi cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc, precum şi cele lingvistice, conform opţiunii făcute la înscriere.

Centrul Național al Cărții - Compartimentul Târguri de carte:• Expert gradul IA – 1 post
1. Cerințe privind ocuparea postului:- studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale (de preferință, într-una dintre specializările următoare: științe politice/administrație publică/relații internaționale);
- buna cunoaștere a cel puțin două limbi de circulație internațională, necesare în exercitarea atribuțiilor specifice postului;
- capacitatea de a relaționa cu traducătorii străini și cu editorii, atât cei din țară, cât și cei din străinătate, în vederea derulării programelor de traduceri ale ICR, cât și în vederea organizării târgurilor de carte;
- buna cunoaștere a mediilor culturale internaționale prin angajarea unor colaborări instituționale anterioare, atât cu institutele străine membre ale rețelei EUNIC, cât și cu organismele internaționale care sunt implicate în mod direct în industria cărții;
- cunoştinţe de operare PC;
- minimum 1 an vechime în specialitate.

Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;

2. Atribuțiile postului:
- concepe, propune și coordonează programe de finanțare a culturii române scrise, coordonează organizarea și participarea Institutului Cultural Român la târguri internaționale de carte, in conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și strategia Institutului Cultural Român;
- elaborează şi propune spre aprobare directorului, Regulamentul programelor de finanţare pe care le coordonează;
- propune directorului proceduri de lucru în cadrul programelor de finanţare, elaborează Manualul de proceduri pentru programele pe care le coordonează și propune actualizarea Manualelor de proceduri când apar modificări în structura și conținutul programelor;
- participă la derularea « Programul de finanțare a editorilor străini pentru publicarea autorilor români (TPS) »;
- participă atât la organizarea târgurilor internaționale de carte, cât și la monitorizarea activităților conexe;
- elaborează, împreună cu Direcţia Comunicare și IT, planul de mediatizare şi materialele informative ale programelor de finanţare pe care le coordonează;
- stabilește parteneriate cu instituţii de specialitate din ţară și din străinătate;
- propune spre aprobare directorului componența comisiilor de experți externi/interni și organizează ședințele de jurizare fără a participa la vot;
- îndeplinește rolul de secretar al comisiilor de jurizare, redactează procesele-verbale ale ședințelor, obține semnăturile membrilor comisiilor pe procesele-verbale ale ședințelor de jurizare și se ocupă de buna desfășurare a ședințelor;
- ține evidența și arhivează procesele-verbale ale ședințelor;
- răspunde de încheierea cu fiecare membru al comisiilor a câte unui contract, răspunde de obținerea avizului oficiului juridic pe contractele de colaborare încheiate cu membrii comisiilor;
- comunică aplicanților rezultatele după aprobarea de către Comitetul Director;
- se ocupă în mod direct de realizarea şi coordonarea proiectelor/programelor/acţiunilor repartizate de directorul Direcției și de Vicepreședintele coordonator;
- asigură încheierea contractelor de finanțare transmițând forma de contract utilizată de Institutul Cultural Român;
- urmărește semnarea contractelor de finanțare de către reprezentanții legali ai părților contractante, precum și de către departamentele de specialitate din cadrul Institutului Cultural Român.

3. Bibliografie:
1. Lege nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. Legea nr. 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise;
3. Ordonanța nr. 24 din 26 ianuarie 2006 privind modificarea și completarea Legii 186/2003;
4. Legea nr. 299 din 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;
5. Legea nr. 176 din 2013 pentru modificarea art. 1, alin. (1) din Legea nr. 299 din 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;
6. Misiunea ICR www.icr.ro;
7. Regulamentul programului de finanțare Translation and Publication Support Programme (TPS);
8. Regulamentul general de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material.

Biroul Resurse umane:
• Expert IA – 2 posturi

1. Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul resurselor umane;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- asigurarea confidențialității documentelor și informațiilor gestionate de către salariații Biroului de Resurse Umane;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate și atenție la detalii;
- conduită morală exemplară;
- minimum 1 an vechime în specialitate;
- disponibilitate la program de lucru prelungit.

Reprezintă un avantaj:
- experiența anterioară pe o poziție similară.

2. Atribuţiile postului:
- participă la întocmirea statului de personal al Institutului;
- actualizează statul de personal în raport cu modificările intervenite în structura de personal;
- respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de preşedintele Institutului Cultural Român;
- întocmește și înregistrează în programul informatic, în baza ordinelor primite, banca de date, privind numărul de personal, structura personalului pe funcţii, grade, clase şi trepte profesionale, precum şi fondurile de salarii aferente, cuantumul indemnizaţiilor pentru funcţii de conducere, sporuri, salarii de merit (dacă este cazul);
- face înregistrări, în baza ordinelor primite, în programul REVISAL;
- întocmeşte situaţiile statistice privitoare la activitatea pe care o desfăşoară, ori de câte ori acestea sunt solicitate;
- stabileşte, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Institut, criteriile de recrutare şi selecţie a personalului;
- colaborează cu celelalte direcţii la elaborarea tematicilor şi bibliografiei în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante;
- organizează comisiile de încadrare şi promovare a personalului şi asigură secretariatul acestora;
- întocmește contractele de muncă şi operează modificări ale acestora atunci când este necesar, prin acte adiționale la contracte;
- contribuie la realizarea fişelor de post sau actualizează fişele de post existente;
- asigură, în colaborare cu celelalte direcţii, realizarea procesului de evaluare anuală a performanenţelor individuale;
- participă la consilierea şi orientarea profesională a salariaţilor;
- întocmeşte ordine şi dispoziţii ale Preşedintelui instituţiei;
- eliberează, înregistrează şi arhivează notele de lichidare atunci când este cazul;
- întocmeşte, înregistrează şi arhivează adeverinţele pentru medicul de familie, medicul specialist, pentru spital, adeverințe de salariat, de vechime în muncă etc.;
- procesează, înregistrează şi arhivează cererile primite pentru efectuarea concediului de odihnă şi cererile primite pentru efectuarea concediului fără plată;
- centralizează şi monitorizează programarea concediilor legale de odihnă pentru salariaţii Institutului;
- procesează, înregistrează şi arhivează cererile de concediu medical;
- participă la verificarea pontajelor lunare;
- actualizează dosarele de personal ale salariaților și ține evidența acestora, atât a contractualilor, cât și a detașaților;
- are obligaţia de a participa la toate cursurile, stagiile şi alte forme de pregătire şi perfecţionare necesare postului, organizate sau cerute de institut;
- respectă prevederile R.O.F. şi Regulamentului Intern al Institutului Cultural Român şi îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanţă ale postului;
- respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de Preşedintele Institutului Cultural Român.

3. Bibliografie:
1. Lege nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII - Republicare;
3. Hotărârea nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 343/12 iulie 2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa de urgenţă nr. 96/14 octombrie 2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
9. LEGEA CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. NORME METODOLOGICE din 14 ianuarie 2011 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţa de Urgenţă nr.148 - din 3 noiembrie 2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;
14. Ordonanţa de Urgenţă nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
15. Misiunea ICR www.icr.ro.

*** Desfășurarea concursului se realizează conform Regulamentului de organizare a concursului pentru posturile vacante aprobat prin Ordin al Președintelui nr. 267/16.05.2014 anexat pe site-ul www.icr.ro.

Regulament concurs Cerere de înscriere tip Fişă personală Rezultate selecție dosare - 04.12.2014 REZULTATE PROBĂ SCRISĂ