REZULTATE / Posturi scoase la concurs

ANUNŢ
Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 8-10 februarie 2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, cu respectarea prevederilor O.U.G 34/ 2009, art.22( 2 ):
1 post ŞEF SERVICIU, EXPERT grad IA la DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ. SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, SALARIZARE.
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare economice de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului;
- vechime minimă de 3 ani în specialitate;
- experienţă în domeniul financiar-contabil, inclusiv atribuţii de coordonare, în mediul public sau privat;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar - contabil la instituţii bugetare;
- cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului Financiar, Contabilitate, Salarizare în condiţii optime;
- participă la elaborarea proiectelor de buget şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;
- ţine evidenţa cheltuielilor pe articole bugetare şi pe acţiuni sintetizând informaţia în rapoarte lunare;
- întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderile de credite lunare şi ţine evidenţa creditelor bugetare deschise de către Ministeru Finanţelor Publice;
- participă la elaborarea bilanţului şi a contului de execuţie ;
- verifică corectitudinea întocmirii statelor de plată pentru salarii, drepturi de autor şi prestări de servicii;
- avizează şi răspunde de corectitudinea actelor şi a situaţiilor statistice întocmite la nivelul Serviciului Financiar, Contabilitate , Salarizare.
- Organizeaza efectuarea la timp a operatiunilor de inventariere a valorilor materiale si banesti si consemnarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.
- Participa la organizarea sistemului informational-financiar.


1 post EXPERT grad I - control financiar preventiv propriu - la DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ, SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, SALARIZARE
Cerinţe privind ocuparea postului :
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii economice);
- vechime minim 3 ani în domeniul financiar-contabil;
- cunoaştere a legislaţiei de specialitate;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel);
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- verifică sistematic toate proiectele de operatiuni ce nu depăsesc valoarea stabilită prin ordin al Preşedintelui şi fac obiectul vizei de control financiar preventiv din punctul de vedere al legalitatii, regularitati şi al incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz, potrivit legii
- verificările se referă la: angajamentele legale şi bugetare, deschiderea şi repartizarea de credite; modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei, bugetarea creditelor aprobate, inclusiv virări de credite, ordonanţarea cheltuielilor, alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
- la finele anului analizeaza modul de realizare a cheltuielilor care au facut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum si daca totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii.
- se asigura ca ordonantarile supuse vizei se refera la angajamente de cheltuieli deja vizate si ca sunt îndeplinite conditiile de lichidare a angajamentelor.
- ţine evidenta angajamentelor bugetare si legale şi supraveghează organizarea si tinerea evidentei, actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale.a
- are obigaţia să predea în termenul stabili, pe bază de borderou, conform procedurilor de lucru, întreaga documentaţie care a făcut obiectul verificărilor pentru acordarea vizei de control financiar preventiv şi care a primit viza de CFP controlorului financiar preventiv delegat pentru acordarea vizei de CFPD.
- are obligatia de a completa in mod cronologic operatiunile supuse verificării în REGISTRUL privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv
- raportarea trimestrială şi anuală a activităţii de CFP".

BIBLIOGRAFIE
Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv– republicată în 2003
Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare


DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
- pentru funcţiile de conducere, concursul va cuprinde probă scrisă şi interviu; proba scrisă va consta într-o lucrare prezentată din domeniul de activitate al postului pentru care se concurează, aplicată la specificul activităţii Institutului Cultural Român; condiţia de a participa la interviu este obţinerea notei minime 7 la proba scrisă;

- pentru funcţiile de execuţie, concursul va cuprinde probă scrisă şi interviu;
condiţia de a participa la interviu este obţinerea notei minime 7 la proba scrisă;

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituţiei, Serviciul Resurse Umane, până la data de 3 februarie 2011 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere tip, (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
g) copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
j) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k) copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: "CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
m) un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele I.C.R., ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.
Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 031 7100 641 şi 031 7100 612.

Preşedinte,
Horia-Roman Patapievici