Posturi scoase la concurs / Director Direcția Monitorizare Achiziții Publice

REZULTATE PROBA SCRISĂ(actualizare 29 mai 2012)


***

REZULTATE SELECȚIE DOSARE
(actualizare 23 mai 2012)


***

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează în perioada 31 mai – 26 iunie 2012, la sediul Institutului, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu respectarea prevederilor art.III alin. (2) din O.U.G. nr. 35/ 2011, pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale:
1 post DIRECTOR la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIȚII PUBLICE
Cerinţe privind ocuparea postului:
-studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (studii tehnice, economice);
-vechime minimă de 5 ani;
-experienţă relevantă în domeniul achizițiilor publice (experiența în funcții de conducere constituie un avantaj);
-să cunoască cel puţin o limbă străină;
-să nu fi suferit condamnări penale;
-cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet etc);
-abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii specifice:-coordonează intreaga activitate a Direcției Monitorizare Achiziții Publice;
-stabileşte obiectivele şi termenele pentru desfăşurarea activităţii din această direcţie;
-elaborează strategiile de dezvoltare şi îmbunătăţire a funcţionării şi propune bugetul necesar bunei funcţionări a Direcției Monotorizare Achiziții Publice;
-verifică, aprobă şi urmăreşte încheierea şi desfăşurarea contractelor în condiţii cât mai avantajoase posibil pentru Institut;
-răspunde de întocmirea tuturor documentelor necesare desfășurării conform prevederilor legale a procedurilor (anunț de participare, anunț de atribuire,estimarea contractului de achiziție publică,invitații de participare pentru reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, proces-verbal de deschidere a ofertelor, contract de achiziție etc.);
-coordonează activitatea de elaborare a proiectul de program şi răspunde de întocmirea planului anual de achiziţii pe baza datelor centralizate de către personalul din subordine şi în funcţie de bugetul aprobat şi îl prezintă Președintelui Institutului;
-asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
-urmăreşte în permanenţă şi îşi însuşeşte modificările care apar în legislaţia achiziţiilor publice;
-propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
-elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei ;
-colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
-se subordonează nemijlocit Directorului general al Direcţiei Generale Economice, căruia îi prezintă periodic situaţii sintetice referitoare la achiziţiile planificate/realizate;
-reprezintă Institutul în relațiile cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu alte instituții publice.

BIBLIOGRAFIE-Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
-O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare
-H.G. nr. 925/19 iulie 2006, M.Of. nr. 625 din 20.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
-H.G. nr. 942/19 iulie 2006, M.Of. nr. 661 din 01.08.2006 pentru aprobarea aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
-O.U.G. nr. 30/12 aprilie 2006, M.Of. nr. 365 din 26.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr. 500/2002 privind finantelor publice


DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, 1 probă scrisă şi 1 interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 18.05.2012 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde următoarele documente:

a)cerere de înscriere tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b)fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c)curriculum vitae actualizat;
d)2 fotografii;
e)copie a actului de identitate însoţită de original;
f)copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
g)copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h)certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i)adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
j)copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k)copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL“ sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l)o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
m)un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.

Horia-Roman Patapievici
Președinte


Cerere tip pentru înscriere Fișa personală rezultate selecție dosare Rezultate proba scrisa