Manifestare Panait Istrati la Lyon

Asociaṭia ,,Prietenii lui Panait Istrati'' din Franṭa ṣi Biblioteca Diderot din Lyon organizeazӑ, la 11 mai 2016,  o manifestare dedicatӑ  vieṭii si oprei autorului Chirei Chiralina.  Intitulatӑ Panait Istrati de ieri ṣi de azi,  celebrarea are loc în contextul intrӑrii recente ale Cahiers PanaÏt Istrati,  publicaṭie editatӑ de Asociaṭie, în structura numericӑ a Bibiotecii Diderot. Integralitatea sa devine astfel disponibilӑ, gratuit, pe site-ul bibliotecii.

Programul manifestӑrii debuteazӑ cu o sesiune de comunicӑri la care vor lua cuvȃntul: Christian Delrue, preşedintele Asociaṭiei,  Jean Pierre Longre, fost profesor de literaturӑ contemporanӑ la Universitatea Jean Moulin Lyon 3, autor al lucrӑrii Une belle voyageuse  dedicatӑ literaturii franceze de origine romȃnӑ, Serghei Feodosiev, cercetӑtor ṣi scriitor ucrainean, coordonator editorial al volumului nr.11 al Caietelor intitulat 16 mois en URSS, Hélène Lenz, care a condus Departamentul de studii romȃneṣti la Universitatea dinStrasbourg, Alain Dugrand, scriitor şi jurnalist,  Vincent Baas şi  Anne Maître, Biblioteca Diderot.

Pe tot parcursul zilei, actorul Philippe Morier-Genoud va citi pagini din opera istratianӑ. Manifestarea se va încheia cu vernisajul unei expoziṭii documentare care va fi deschisӑ pȃnӑ la 9 iulie 2016.

Publicaṭia Les Cahiers PanaÏt Istrati a fost fondatӑ şi condusӑ pȃnӑ la ultimul numӑr de Christian Golfetto, preṣedintele Asociaṭiei în acea perioadӑ şi reprezintӑ o sursӑ de primӑ referinṭӑ privind viaṭa şi opera  ,,pelerinului inimii''. Cele 13 numere au apӑrut între 1985-1996,  din care un numӑr triplu (2-4/1987) cuprinde corespondenṭa integralӑ Panait Istrati-Romain Rolland. Cu un comitet de redacṭie intrernaṭional, revista a publicat texte istratiene, din care unele  inedite sau uitate, pagini din corespondenṭa sa, amintiri ale celor care l-au cunoscut, studii şi analize ale operei.  Asociaṭia francezӑ a donat Bibliotecii Diderot mai multe scrieri ale scriitorului brӑilean, inclusiv ediṭia în format hȃrtie a Caietelor.