Cookies și protecția datelor

Protecția datelor cu caracter personal

Institutul Cultural Român (ICR) cu sediul în Aleea Alexandru nr. 38, București, Sector 1, cod poștal 011824- prelucrează date cu caracter personal și garantează protejarea integrității, confidențialității și securității acestora.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Institutul Cultural Româneste preocupat constant de asigurarea unui nivel de securitate ridicat cu privire la prelucrările datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD).

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul ICR poate fi contactat la adresa de corespondență datepersonale@icr.ro, respectiv, la următoarele numerele de telefon: +40317100 650 sau, prin centrală: +40317100 627 – interior 246.

Institutul Cultural Român prelucrează datele pe care cetăţenii români sau străini le furnizează cu bună credinţă, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea acestora. Informaţiile furnizate se prelucrează, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale în scopul evaluării serviciilor oferite, realizării activității de promovare a evenimentelor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a traseului parcurs pe site.

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt necesare pentru utilizarea în vederea prestării unor servicii sau încheierii unor relații contractuale, refuzul de a le furniza atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate sau încheierii unor relații contractuale.

Datele procesate sunt cele pe care le furnizați ICR prin completarea cererilor specifice oferirii serviciilor noastre sau încheierii relațiilor contractuale de orice natură cu instituția noastră.

Datele personale prelucrate de către ICR pot fi comunicate:

- altor organisme ale administrației publice în aplicarea dispozițiilor legale sau pentru conformarea la unele obligații legale ori decizii ale unor autorități judiciare, autorități publice sau organe guvernamentale;

- entități și/sau persoane implicate în activități precum furnizarea de servicii de curierat, de plata (precum băncile comerciale), organizarea și desfășurarea activităților specifice ICR, inclusiv atunci când sunt organizate în parteneriat cu alte entități.

Institutul Cultural Roman poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor entități cu care se afla în relații contractuale/de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

ICR prelucrează categorii de date cu caracter personal precum: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal, cetăţenia, tipul, seria şi numărul documentului de identitate sau călătorie, autoritatea care l-a eliberat, data eliberării şi data expirării, domiciliul/ reședință/ adresă de corespondență, profesie, sex, loc de muncă, adresa IP etc.

ICR nu prelucrează date cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filosofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate a persoanei vizate, cu excepția situațiilor în care prelucrarea categoriei de date sensibile este necesară pentru oferirea sau promovarea serviciului solicitat ori este necesar în contextul relațiilor contractuale încheiate cu persoanele vizare, situație în care sunt furnizate exclusiv cu consimțământul expres al persoanei vizate (sau a familiei/reprezentant legal, atunci când persoana se află în incapacitate fizică sau juridică). În astfel de situații, datele sensibile sunt prelucrate doar în cazuri bine determinate și sunt accesibile exclusiv personalului autorizat, fiind păstrate în condiții de siguranță.

Institutul Cultural Roman vă garantează drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere, retragerea consimțământului și dreptul de opoziție, restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor. Dacă aveți orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, sau dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa Institutului Cultural Român cu o cerere scrisă, datată și semnată, sau puteți transmite un mail la adresa de corespondență a responsabilului cu protecția datelor: datepersonale@icr.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile. Adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România este: B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România, anspdcp@dataprotection.ro.

COOKIES

Site-ul ICR utilizează politica de "cookies". Acestea au caracter temporar și nu sunt utilizate în vederea colectării unor date cu caracter personal.

HIPERLINKURI

Hiperlinkurile inserate pe web site-ul www.icr.ro vă pot conduce spre alte pagini de internet, ale unor alte instituții.

Institutul Cultural Român nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora, necreând-se, implicit, o legătură între institut și site-urile respective.

DURATA PĂSTRĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE

ICR se asigură că datele cu caracter personal pe care le furnizați sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, actualizate; datele cu caracter personal care sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate;

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Drepturile persoanelor vizate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor.

Pentru exercitarea drepturilor anterior menționate vă puteți adresa ICR prin intermediul unei cereri scrise, datate şi semnate.

Răspunsul la solicitarea dumneavoastră va fi formulat în condițiile și în termenele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Prin accesarea website-ul www.icr.ro și utilizarea serviciilor oferite de Institutul Cultural Român prin intermediul acestuia se vor considera acceptate noile prevederi.

Aceste prevederi pot suferi modificări sau actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului www.icr.ro prezentele mențiuni pentru a fi în permanență informați în legătură cu acestea.