Bursele de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan" și „Nicolae Iorga" 2016

Agenţia de Credite și Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma și „Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, instituite prin H.G. nr. 101/2002, cu modificările ulterioare, pentru anul 2016.

Informaţii generale

• bursele „Vasile Pârvan" și „Nicolae Iorga" se acordă pentru următoarele domenii: istorie și știinţe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică și modernă, istoria artei și arhitectură, literatură și studii literare, arte, știinţe economice și știinţe exacte

. • bursa se acordă pentru o perioadă de minimum două luni consecutive și maximum doi ani universitari consecutivi;

• Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice, prin A.C.B.S., asigură o bursă al cărei cuantum se stabilește anual, în limita bugetului aprobat, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale și cercetării știinţifice. Această bursă este destinată asigurării cheltuielilor de întreţinere în perioada stagiului de studii în străinătate (hrană, transport internaţional, procurare de cărţi și rechizite, asigurarea unor cheltuieli uzuale și, eventual, plata unor taxe școlare);

• cheltuielile de transport internaţional se suportă de bursieri din cuantumul bursei;

• Ministerul Afacerilor Externe asigură cazarea gratuită a bursierilor la Accademia di Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia și utilizarea spaţiului de studiu și cercetare al celor două instituţii.

Condiţiile de înscriere și participare la concursul naţional pentru acordarea burselor

La concursul naţional pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan" și „Nicolae Iorga" au dreptul să se înscrie persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt cetăţeni români cu domiciliul stabil în România;

b) provin din instituţii de învăţământ acreditate din România/instituţii de profil din România, sunt absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licentă sau echivalentă și/sau studii universitare de masterat și/sau studii aprofundate și au, după caz, una din următoarele calităţi:

• studenţi la programele de masterat/cursanţi la studii aprofundate, la învăţământul de zi;

• doctoranzi în instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România;

• doctori în știinţe/artă cu diplomă obţinută în ţară sau străinătate;

• artiști consacraţi:

• cadre didactice titulare în instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate, din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice;

• cercetători în institute de cercetare din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice;

• membri ai Uniunii Artistilor Plastici;

c) au cunoștinţe de limba italiană cel puţin de nivel mediu (scris, citit, conversaţie) și, de asemenea, fac dovada cunoașterii unei limbi străine de circulaţie internaţională;

d) fac dovada obţinerii acceptului de coordonare a proiectului pe durata stagiului de cercetare/formare, din partea unui profesor român /profesor din Italia specialist în domeniul în care se solicită bursa.


Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente redactate în limba română:

a) formular-tip de înscriere la concurs;

b) curriculum vitae;

c) copie buletin de identitate/carte de identitate;

d) proiect de cercetare și/sau creaţie artistică cu tema din domeniile prevăzute la art.

2 alin. (2), aprobat de coordonatorul din România sau Italia, după caz, care să justifice, în 2-10 pagini, activitatea bursierului în perioada stagiului, pentru care se solicită bursa; proiectul de cercetare și/sau creaţie artistică trebuie să conţină: motivaţie, justificare; obiective clare, precise; fezabilitate; mod de valorificare a rezultatelor; mod dediseminare a cunoștinţelor dobândite; concordanţa cu lucrările elaborate anterior, încadrare și validare în programul de studiu;

e) acordul conducerii instituţiei de învăţământ acreditate din România/instituţiei de profil din România unde își desfășoară activitatea, pentru candidatura la bursa de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală „Vasile Pârvan" sau „Nicolae Iorga";

f) recomandări din partea a 2 profesori universitari sau a două personalităţi din domeniul bursei solicitate;

g) lista de lucrări comunicate în ţară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării); lista de lucrări publicate în ţară și în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor); lista de cărţi publicate în ţară și în străinătate (titlul, editura, anul) și/sau traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor; se anexează copii ale lucrărilor reprezentative; în domeniul artistic, se vor asimila activităţile specifice; se anexează lucrări reprezentative privind activităţile știinţifice/artistice;

h) copii autentificate de notarul public ale actelor de studii: diplome (licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat), foi matricole, situaţii școlare, după caz, alte certificate de specialitate/diplome;

i) atestat sau certificat de cunoaștere a limbii italiene cel puţin de nivel mediu (scris, citit, conversaţie), precum și a unei limbi de circulaţie internaţională;

j) adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate;

k) adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ acreditată din România/ instituţia de profil din România de unde provine și care atestă calitatea candidatului, în conformitate cu condiţiile de eligibilitate;

l) copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;

m) copia chitanţei privind plata taxei pentru procesarea dosarului de înscriere la concurs; taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

Beneficiar: Agenţia de Credite și Burse de Studii

Cod fiscal: 26318777

CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX

Deschis la Trezoreria sector 1, București.

Toate filele din dosarul de candidatură vor fi îndosariate sau legate, fiind numerotate în ordine, începând cu numărul 1 de pe prima pagină a formularului de înscriere la concurs

Dosarul de candidatură complet se depune (direct sau prin curier) sau se transmite prin poștă cu confirmare de primire la Registratura A.C.B.S. din Str.Caransebeș nr. 1, et. 7, cam. 715, sector 1, București, până la data de 6 mai 2016.

Data înscrierii la concurs se consideră data înregistrării la Registratura A.C.B.S.,pentru dosarele depuse personal sau prin curier, și data poștei, pentru cele transmise prin poștă.

Dosarele de candidatură primite sau trimise după termenul limită prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului nu vor fi evaluate.

Calendarul desfășurării concursului:

Etapele concursului naţional

Termenele limită

  • Depunerea dosarelor de candidatură 06.05.2016
  • Verificarea administrativă și afișarea rezultatelor 09.05.2016 - 12.05.2016
  • Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă 13.05.2016
  • Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă 16.05.2016
  • Selecţia candidaţilor de către Juriul de selecţie 17.05.2016 - 19.05.2016
  • Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică 20.05.2016 - 24.05.2016
  • Soluţionarea contestaţiilor la evaluarea academică 25.05.2016 - 26.05.2016
  • Afișarea rezultatelor finale 27.05.2016

NOTĂ:

1. Numărul maxim de bursieri care vor putea beneficia de finanţare aferentă sesiunii I din anul 2016 este 15.

2. Stagiul de bursă al candidaţilor care vor fi nominalizaţi în urma acestui concurs va începe, obligatoriu, din 01 octombrie 2016.

3. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului naţional, vă rugăm să vizionaţi site-ul www.roburse.ro.