Daniela Frumuşeanu | Palimpsest

Daniela Frumuşeanu | Palimpsest

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia organizează în colaborare cu Filiala Arte Decorative a Uniunii Artiştilor Plastici din România, în perioada 9-12 mai 2024, în spaţiul Piccola Galleria, expoziţia „Palimpsest” a artistei Daniela Frumuşeanu.

Expoziţia va fi deschisă publicului zilnic, în intervalul orar 16:00-21:00.

Expoziţia va cuprinde lucrări unicat pe suport textil, realizate atât în tehnici experimentale, cât şi convenţionale: colaj textil, broderie mecanică, broderie manuală, imprimare prin transfer, monotipie, imprimare cu ştampile din linoleum, imprimare cu şablon şi imprimare cu sită oarbă.

„Expoziţia este o chintesenţă a amintirilor legate de una dintre călătoriile făcute la Veneţia. Demersul plastic «Palimpsest» vizează labirintul de gânduri şi stări cuprinse în paginile unei cărti metaforă. Desfăşurate sub forma unor benzi verticale flexibile, ele vorbesc despre frumuseţea tainică a locurilor, despre povestea zidurilor pe care se pot citi texturi create de apă sau de prezenţa lichenilor şi scoicilor. Le-am atins şi am simţit pulsul unei lumi tăcute care mi-a lăsat amprente arzătoare în suflet. Mesajul plastic şi ideatic cuprins în paginile acestei cărţi imaginare presărate cu semene şi simboluri, construiesc cadrul unei stări de flux în care forma, culoarea şi texturile se îngemănează ca într-un dans.” (Daniela Frumuşeanu)

Daniela Frumuşeanu este artist vizual, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România şi conferenţiar universitar doctor la secţia Arte Textile şi Design Textil a Facultăţii de Arte Decorative şi Design din cadrul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, cu o vastă activitate artistică şi didactică. Este cunoscută atât în ţară, cît şi în străinătate pentru expoziţiile personale şi colective pe care le-a organizat sau la care a participat. Este autoare a numeroase cataloage de expoziţii, articole şi cărţi de specialitate, apărute la edituri din Bucureşti recunoscute de CNCSIS.

https://arte-textile.ro/artist/daniela-frumuseanu/

„[…] fără ca vreodată să fie pus în umbră, imprimeul devine în înţelesul Danielei Frumuşeanu, treaptă mijlocitoare spre obiectul textil. Nu de puţine ori însă, autoarea construieşte, împinsă fiind de coordonatele conceptului, chiar instalaţii artistice, cu alte cuvinte, complexe sintaxe poetice, prin a căror volumetrie şi desfăşurare spaţială, autoarea îşi propulsează la un nivel superior comunicarea cu privitorii.” (Roxana Păsculescu, critic de artă, despre Daniela Frumuşeanu)


...


Daniela Frumuşeanu | Palimpsest

The Romanian Institute of Culture and Humanistic Research in Venice is organizing, in collaboration with the Union of Visual Artists from Romania – Decorative Arts Branch Bucharest, between May 9th–12th 2024, in the Piccola Galleria space, the ”Palimpsest” exhibition by the artist Daniela Frumuşeanu.

The exhibition will be open to the public daily, between 16:00 and 21:00.

The exhibition will include unique works on textile support, made in both experimental and conventional techniques: textile collage, mechanical embroidery, hand embroidery, transfer printing, monotype, printing with linoleum stamps, stencil printing and printing without drawing.

“The exhibition is a quintessence of memories related to one of the trips made to Venice. The visual approach «Palimpsest» aims at the labyrinth of thoughts and states contained in the pages of a metaphorical book. Unfolded in the form of flexible vertical strips, they talk about the mysterious beauty of the places, about the story of the walls on which you can read textures created by water or the presence of lichens and shells. I touched them and felt the pulse of a silent world that left burning imprints in my soul. The plastic and ideational message contained in the pages of this imaginary book sprinkled with similes and symbols, build the framework of a state of flow in which form, color and textures gathered as in a dance.“ (Daniela Frumuşeanu)

Daniela Frumuşeanu is a visual artist, member of Romanian Visual Artists Union and an Associate Professor Ph.D. at the Textile Arts and Design Departmentof the Faculty of Decorative Arts and Design from theBucharest National University of Arts, with a vast artistic and didactic activity. She is known both in the country and abroad for the personal and collective exhibitions she organized or participated in. She is the author of numerous exhibition catalogs, articles and specialized books, issued by publishing houses in Bucharest recognized by CNCSIS.

https://arte-textile.ro/artist/daniela-frumuseanu/

"[…] without ever being overshadowed, the print becomes, in Daniela Frumuşeanu's understanding, an intermediary step towards the textile object. Not infrequently, however, the author builds, being pushed by the coordinates of the concept, even artistic installations, in other words, complex poetic syntaxes, through whose volume and spatial development, the author propels her communication with the viewers to a higher level." (Roxana Păsculescu, art critic, about Daniela Frumuşeanu)