Solicitare informații de interes public

Persoana responsabilă în cadrul Institutului Cultural Român pentru furnizarea informațiilor de interes public este:

Burtescu Raluca – Expert IA

(+4) 031 71 00 652

e-mail: biroul.presa@icr.ro

Pentru solicitarea informațiilor de interes public în baza Legii 544/2001 vă rugăm să completați formularul atașat.

Solicitarea informațiilor de interes public se poate realiza în scris, electronic sau pe suport de hârtie, utilizând datele de contact specificate mai sus.

Conform Art. 9 alin. (1) al Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii.

Prin urmare, vă aducem la cunoștință că, în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de Institutul Cultural Român, costul serviciilor de copiere este de 1 RON/pagină A4. Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar la casieria ICR din Aleea Alexandru nr. 38 sau în contul de Trezorerie al ICR: RO33TREZ23A675000203030X.

Modalitatea de contestare a deciziei și formulare aferente pentru reclamație administrativă (refuz și întârziere răspuns)

Pentru completarea Reclamatiei administrative pentru răspuns întârziat și a Reclamației administrative pentru răspuns negativ, vă rugăm să completați formularele atașate.

Legislația în vigoare privind asigurarea accesului la informațiile de interes public reglementează modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Redăm mai jos prevederile respective din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Articolul 32

În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Articolul 33

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștința a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.

Articolul 34

(1) Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

(2) În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, după caz, va menționa măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcționarului public, în condițiile legii.

****

Articolul 36

(1) În condițiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.

(2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.


Reclamatie administrativă pentru răspuns negativ Reclamatie administrativă pentru răspuns întârziat Formular solicitare informatii de interes public