Sesiune specială pentru primirea solicitărilor de finanțare pentru proiecte în limba germană în cadrul programului Publishing Romania

România va fi țară - invitată de onoare în cadrul ediției 2018 a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig. În vederea suplimentării numărului de publicații în limba germană relevante pentru cultura română, ICR, în calitatea sa de finanțator, lansează, în perioada 1-30 iunie 2017, o sesiune specială în cadrul programului Publishing Romania pentru primirea solicitărilor de finanțare din partea editurilor străine și a instituțiilor culturale din străinătate care doresc să publice, în limba germană, albume sau cărţi dedicate culturii române ce se înscriu într-unul dintre domeniile: istorie, istoria gândirii şi filosofiei, istoria artelor şi culturii, istoria literaturii, patrimoniu cultural, lingvistică, monografii despre autori români. Pot, de asemenea, solicita finanțare revistele străine cu profil cultural şi artistic, precum şi revistele de studii româneşti din străinătate pentru editarea, în limba germană, de suplimente, numere tematice sau reviste de studii, dedicate culturii române. Pentru a participa la această sesiune specială de finanţare editura/organizația trebuie să se angajeze să publice lucrarea/revista/numărul tematic până cel târziu la data de 1 martie 2018.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI REGULAMENT DE PARTICIPARE

Lansat în anul 2007, PUBLISHING ROMANIA este un program de finanţare a proiectelor editoriale destinate promovării culturii române în străinătate. Programul este structurat în două secţiuni cu obiective şi criterii specifice de selecţie a proiectelor.

SECTIUNEA 1. PUBLICAREA DE ALBUME SI CĂRȚI DEDICATE CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI ROMÂNEȘTI
În vederea suplimentării numărului de albume şi cărţi dedicate culturii și civilizației românești, ICR, în calitatea sa de finanțator, lansează, înperioada 1-30 iunie 2017, o sesiune specială în cadrul programului Publishing Romania pentru primirea solicitărilor de finanțare din partea editurilor străine care doresc să publice, în limba germană, albume şi cărţi dedicate culturii și civilizației românești.

CONDIȚII GENERALE DE ELIGIBILITATE:
Pot solicita finanţare edituri şi instituţii culturale din străinătate care propun spre publicare, în limba germană, albume sau cărţi dedicate culturii și civilizației românești ce se înscriu într-unul dintre domeniile patrimoniului cultural (istorie, filosofie, istoria artelor şi culturii, istoria literaturii, lingvistică etc.) sau monografii despre autori români.

CHELTUIELI ELIGIBILE:
În cadrul sesiunii speciale, pot solicita finanţare edituri şi instituţii culturale din străinătate care propun spre publicare, în limba germană, albume sau cărţi dedicate culturii și civilizației românești ce se înscriu într-unul dintre domeniile patrimoniului cultural (istorie, filosofie, istoria artelor şi culturii, istoria literaturii, lingvistică etc.) sau monografii despre autori români. Sprijinul material acordat poate acoperi până la 75% din onorariile titularilor drepturilor de autor şi traducătorilor, având în vedere practica uzuală în domeniu, precum şi din cheltuielile de editare aferente (machetare, prelucrare imagine, copertă, corectură, hârtie, tipar etc.), fără ca valoarea totală solicitată să depăşească 20 000 EUR pentru albume sau 10 000 EUR pentru cărţi. Pentru a primi finanţare, o propunere trebuie să întrunească, în urma evaluării, un punctaj de minimum 60 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

ACORDAREA FINANȚĂRII:

Valoarea finanţării se stabileşte în raport cu bugetul prezentat de aplicant, detaliat pentru toate tipurile de cheltuieli. ICR va efectua plata către editură, după ce va primi din partea acesteia:

• un număr de exemplare din lucrarea publicată având menţionat pe pagina de copyright sprijinul financiar acordat de ICR, conform contractului de finanţare;

• facturi, documente bancare (extras de cont) ce atestă efectuarea plăţii/plăților în perioada de valabilitate a contractului.

Institutul Cultural Român nu va deconta nicio plată făcută de editură înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român. Suma finală ce se va acorda editurii cu titlu de sprijin financiar se va determina în baza documentelor justificative ce urmează a fi prezentate finanțatorului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare si nu va putea depăși în niciun caz valoarea maximă a finanțării stabilită în urma evaluării de către comisia de experți independenți.

ATENȚIE: Decontarea se va face pe parcursul anului 2018.

PUBLISHING ROMANIA nu va finanţa:

• tiraje mai mici de 500 de exemplare;

• reeditarea lucrărilor care au mai primit finanţare ICR;

• edituri care nu se încadrează în condiţiile menţionate la capitolul „Condiţii generale de eligibilitate”;

• costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii;

• lucrările care fac obiectul unui partizanat politic sau religios;

• lucrările care promovează discriminarea între sexe, rase şi convingeri de natură să afecteze drepturile omului.

Sprijinul financiar se acordă pe bază de evaluare şi selecţie şi va ţine cont de:

• relevanţa temei/subiectului ales, calitatea lucrării - 40 p.;

• reputaţia editurii (notorietatea la nivel naţional şi internaţional, experienţă) - 20 p.;

• planul de distribuţie şi strategia de promovare - 20 p.;

• finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar editării lucrării și de tirajul propus - 20 p.

ATENŢIE: În cadrul sesiunii speciale, aceeași editură nu poate propune spre finanțare mai mult de 3 (trei) proiecte.

TERMENE LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

Pentru sesiunea specială „Leipzig 2018” a programului Publishing Romania, dosarele complete pot fi trimise, prin poștă, în intervalul 1-30 iunie 2017 (data poștei).

ATENŢIE: Pentru a participa la această sesiune de finanţare, editura trebuie să se angajeze să publice volumul până cel târziu la data de 1 martie 2018.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ TREBUIE SĂ CONȚINĂ:

• formularul de solicitare a finanţăriidisponibil pe www.cennac.ro, completat și semnat în original de către editor (vezi Aplication_Form_Albums_Leipzig_2018);

• copii ale contractelor pentru drept de autor încheiate pentru text, imagini etc., traduse în limba engleză sau în limba română;

• certificatul de înregistrare fiscală tradus în limba română sau în limba engleză de un traducător autorizat;

• prezentări ale autorilor implicaţi în realizarea proiectului editorial, în limba română sau engleză;

• un exemplar dintr-un album sau volum recent publicat, precum şi catalogul editurii.

Dosarele complete vor fi trimise prin poştă, la adresa de mai jos, cu mențiunea „Pentru programul PUBLISHING ROMANIA - sesiunea specială «Leipzig 2018»": Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1

011824 Bucureşti, ROMÂNIA Contact: www.cennac.ro, www.icr.ro

ATENŢIE: Nu sunt admise aplicaţiile transmise prin fax sau prin e-mail. Dosarele care nu conţin toate documentele necesare sau care au fost trimise după expirarea termenului de depunere a candidaturii nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs.

CONDIȚII FINALE:

Cererile de finanțare vor fi analizate de către Comisia de experţi a PUBLISHING ROMANIA pe baza unui dosar de candidatură complet. Deciziile comisiei de experți deschid finanţarea numai cu avizul Comitetului Director al ICR, în limita bugetului disponibil. Toate deliberările juriului PUBLISHING ROMANIA sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a volumului. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media/Identitate vizuală pe site-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/.


SECTIUNEA 2. EDITAREA DE SUPLIMENTE, NUMERE TEMATICE SAU REVISTE DE STUDII DEDICATE CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI ROMÂNEȘTI

În vederea suplimentării numărului de publicații în limba germană relevante pentru cultura română, ICR, în calitatea sa de finanțator, lansează, în perioada 1-30 iunie 2017, o sesiune specială în cadrul programului Publishing Romania pentru primirea solicitărilor de finanțare din partea revistelor cu profil cultural, artistic și științific, precum şi a revistelor de studii româneşti din străinătate pentru editarea, în limba germană, de suplimente, numere tematice sau reviste de studii, dedicate culturii române.

CONDIȚII GENERALE DE ELIGIBILITATE:

În cadrul sesiunii speciale, pot solicita finanţare revistele străine cu profil cultural, artistic și științific, precum şi revistele de studii româneşti din străinătate pentru editarea, în limba germană, de suplimente, numere tematice sau reviste de studii, dedicate culturii române.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Sprijinul material acordat poate acoperi până la 75% din onorariile titularilor drepturilor de autor şi ale traducătorilor, având în vedere practica uzuală în domeniu, precum şi din cheltuielile de editare aferente (machetare, copertă, corectură, hârtie, prelucrare imagini, tipar), fără ca valoarea totală a sumei solicitate să depăşească 8000 EUR. Pentru a primi finanţare, o propunere trebuie să întrunească, în urma evaluării, un punctaj de minimum 60 de puncte din totalul de 100 de puncte posibile.

ACORDAREA FINANȚĂRII:

Valoarea finanţării se stabileşte în raport cu bugetul prezentat de aplicant, detaliat pentru toate tipurile de cheltuieli. ICR va efectua plata către editor, după ce va primi din partea acestuia:

• un număr de exemplare din publicaţie, conform contractului, având menţionat pe pagina de copyright spijinul financiar acordat de ICR. În  acest sens, editorul este rugat să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR, disponibil la rubrica Resurse media/Identitate vizuală pe site-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/;

• facturi, documente bancare (extras de cont) ce atestă efectuarea plăţii/ plăților în perioada de valabilitate a contractului. Institutul Cultural Român nu va deconta nicio plată făcută de editor înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român. Suma finală ce se va acorda editurii cu titlu de sprijin financiar se va determina în baza documentelor justificative ce urmează a fi prezentate finanțatorului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare si nu va putea depăși în niciun caz valoarea maximă a finanțării stabilită în urma evaluării de către comisia de experți independenți. 

ATENȚIE: Decontarea se va face pe parcursul anului 2018.

PUBLISHING ROMANIA NU VA FINANȚA:

• suplimentele sau numerele speciale care nu se încadrează în condiţiile menţionate la capitolul „Condiţii generale de eligibilitate”;

• costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii;

• publicaţiile care fac obiectul unui partizanat politic sau religios;

• publicaţiile care promovează discriminarea între sexe, rase şi convingeri de natură să afecteze drepturile omului.

Sprijinul financiar se acordă pe bază de evaluare şi selecţie şi va ţine cont de:

• calitatea revistei (notorietatea/prestigiul publicaţiei la nivel naţional şi internaţional, experienţa publicaţiei, coerenţa şi pertinenţa editorială) - 30 p.;

• relevanţa conţinutului numărului special/suplimentului în ceea ce privește promovarea internațională a culturii române (calitatea temei/subiectului ales, calitatea conţinutului, valoarea autorilor) - 30 p.;

• planul de distribuţie şi strategia de promovare - 20 p.;

• finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar editării lucrării și de tirajul publicației - 20 p.

TERMENE LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

Pentru sesiunea specială „Leipzig 2018” a programului Publishing Romania, dosarele complete pot fi trimise, prin poștă, în intervalul 1-30 iunie 2017 (data poștei).

ATENŢIE: Pentru a participa la această sesiune de finanţare, editura trebuie să se angajeze să publice suplimentul / numărul special / numărul tematic până cel târziu la data de 1 martie 2018.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ TREBUIE SĂ CONȚINĂ:

• formularul de solicitare a finanţării disponibil pe www.cennac.ro, completat și semnat în original de către editor (vezi Application_Form_Magazines_Leipzig_2018);

• copii ale contractelor pentru drept de autor încheiate pentru text, imagini etc., traduse în limba engleză sau în limba română;• certificatul de înregistrare fiscală tradus în limba română sau în limba engleză de un traducător autorizat;• o prezentare a autorilor sau a echipei de autori, în limba engleză sau în limba română;• CV-ul redactorului-şef;• o listă cu temele numerelor speciale/suplimentelor publicate;• exemplare din ultimele două numere ale revistei sau ale suplimentelor publicate. Dosarele complete vor fi trimise prin poştă, la adresa de mai jos, cu mențiunea „Pentru programul PUBLISHING ROMANIA - sesiunea specială «Leipzig 2018»”:

Institutul Cultural Român

Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1

011824 Bucureşti ROMÂNIA.

Contact: www.cennac.ro, www.icr.ro

ATENŢIE: Nu sunt admise aplicaţiile transmise prin fax sau prin e-mail. Dosarele care nu conţin toate documentele necesare sau care au fost trimise după expirarea termenului de depunere a candidaturii nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs.

CONDIŢII FINALE:

Cererile de finanțare vor fi analizate de către Comisia de experţi a PUBLISHING ROMANIA pe baza unui dosar de candidatură complet. Deciziile comisiei de experți deschid finanţarea numai cu avizul Comitetului Director al ICR, în limita bugetului aprobat. Toate deliberările juriului PUBLISHING ROMANIA sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a lucrării. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media/Identitate vizuală pe site-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/.


Financing Programme for the Publication of Albums and Books Devoted to Romanian Culture and Civilisation by Foreign Publishers «LEIPZIG 2018» Financing Programme for the Publication of Foreign-Language Magazine Supplements, Thematic Issues or Academic Journals Devoted to Romanian Culture and Civilisation «LEIPZIG 2018»