Rezultatele concursului pentru angajarea pe postul temporar vacant de șef serviciu la Serviciul Achiziţii Publice

Rezultatele concursului organizat de Institutul Cultural Român pentru angajarea pe postul temporar vacant de șef serviciu la Serviciul Achiziţii Publice (18 Octombrie 2011)

BECHMAN MARIAN-GABRIEL : Respins
DUMITRAŞCU CONSTANTIN-CĂTĂLIN: Respins
***
Institutul Cultural Român
, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează în perioada 17-21 octombrie 2011, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a următorului post:
1 Post ŞEF SERVICIU în cadrul Direcţiei Monitorizare Achiziţii Publice

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare economice sau tehnice de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; vechime minimă de 3 ani în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare (în mediul public)
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achizitiilor publice;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii: - Coordonează intraga activitate a Serviciului Achizitii Publice;
- Raspunde de realizarea de calitate si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate Serviciului;
- Răspunde şi certifică în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, documentele justificative intocmite in cadrul serviciului sau provenind de la terti, ce însoţesc acte care se supun vizei de control financiar preventiv propriu.
- Raspunde si intocmeste proiectul de plan si planul de achizitii pe baza datelor centralizate de catre personalul din subordine si in functie de bugetul aprobat şi îl supune spre aprobare Directorului directiei monitorizare achizitii publice;
- Asigură derularea activităţii de achiziţii publice şi a cumpărărilor directe pe baza reglementărilor legale în vigoare şi a procedurilor interne, pentru servicii, produse şi lucrări;
- Urmăreşte în permanenţă şi îşi însuşeşte modificările care apar în legislaţia achiziţiilor publice;
- Colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
- Se subordoneaza nemijlocit Directorului Monitorizare Achizitii publice, caruia ii prezinta periodic situatii sintetice referitoare la achizitiile planificate/realizate;
- Asigură corecta şi eficienta derulare a contractelor de achiziţii publice încheiate;

BIBLIOGRAFIE Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
H.G. nr. 925/19 iulie 2006, M.Of. nr. 625 din 20.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 942/19 iulie 2006, M.Of. nr. 661 din 01.08.2006 pentru aprobarea aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr. 30/12 aprilie 2006, M.Of. nr. 365 din 26.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, cu modificările şi completările ulterioare

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
- pentru funcţiile de conducere, concursul va cuprinde probă scrisă şi interviu
- proba scrisă va consta într-o lucrare prezentată din domeniul de activitate al postului pentru care se concurează
- condiţia de a participa la interviu este obţinerea notei minime 7 la proba scrisă;

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituţiei, Serviciul Resurse Umane, până la data de 13 octombrie 2011 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere tip, (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
g) copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
j) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k) copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: "CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
m) un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele ICR., ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.

Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 031 71 00 641

Cerere tip de înscriere Fişa personală Rezultate