REZULTATELE CONCURSULUI / Concurs pentru ocuparea unor posturi

R E Z U L T A T E L E C O N C U R S U L U I

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru angajarea pe posturile vacante scoase la concurs în sesiunea 17-25 Noiembrie 2008 de Institutul Cultural Român


COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Auditor superior IA / Ciocan Elena - 10,00
DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ, SERVICIUL CONTABILITATE
Referent tr. IA / Miţă Georgeta - 9,00 
CENTRUL NAŢIONAL AL CĂRŢII / Serviciul Programe de Promovare a Cărţii 
Şef serviciu, Expert grd. IA / Bernic Corina - 9,68  Expert grd.II / Toader Lucia Alexandra - 8,06 
DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE / SERVICIUL IT
Şef serviciu, Expert grd. IA / Stan Ionuţ Alexandru - 10.00 
DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE / SERVICIUL GRAFICĂ
Şef serviciu, Expert grd. I / Munteanu Alina Paraschiva - 8,77% DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE / DIRECŢIA PROMOVARE RELAŢII PUBLICE  Referent de specialitate grd.III / Toma Raluca Mirela - 9,00
DIRECŢIA RELAŢII INTERNE
Referent de specialitate grd.III / Borca Ana - 8,50
SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL
Şef serviciu, expert I / Şoldănescu Tudoriţa - 10,00 Referent de specialitate grd. IV / Hrab Anca Mihaela - 8,45

A N U N Ţ
Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 17 – 25 noiembrie 2008, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:   1 post AUDITOR grad iA la COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN   Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (se preferă studii economice); - vechime minimă 5 ani, de preferat în instituţii bugetare; - cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de auditor intern, inclusiv Codul privind conduita etică a acestuia; - cunoştinţe operare calculator (Word, Excel); - să nu fi suferit condamnări penale; - abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă. Atribuţii: - elaborarea proiectului planului strategic şi anual de audit public intern; - evaluarea sistemelor de management financiar şi control ale Institutului Cultural Român, în sensul aprecierii transparenţei şi conformităţii acestora cu normele aplicabile, respectiv: de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; - urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate; - raportează ordonatorului de credite şi structurii de control intern abilitate eventualele nereguli sau prejudicii constatate; - elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern.   1 post ŞEF SERVICIU, EXPERT grad IA la DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, SERVICIUL IT Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; cursuri şi certificari Microsoft (constituie un avantaj) - vechime minimă 4 ani, de preferat în instituţii bugetare - cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat)
- cunoştinţe IT specifice: sisteme de operare Microsoft (Windows 2000, XP, Vista), Windows Server 2003, Exchange 2003, ISA Server 2004, cunoştinte de reţelistică si servicii de reţea (DNS, DHCP); Microsoft Office
- să nu fi suferit condamnări penale
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă Atribuţii:
- îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului IT în condiţii optime - administreaza reţeaua de calculatoare si echipamentele informatice din sediile ICR - implementeaza politica de backup a serverelor şi a staţiilor de lucru - elaboreaza proiectele de extindere a reţelei - evalueaza necesarul de soft - elaboreaza şi întreţine inventarul de PC-uri, imprimante si soft-uri - menţine contactul cu furnizorii de servicii IT 1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III la DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, DIRECŢIA PROMOVARE-RELAŢII PUBLICE Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii umaniste);
- experienţă relevantă într-o poziţie similară (în mediul public sau privat);
- cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional;
- cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat) şi a unei alte limbi de circulaţie internaţională;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.
Atribuţii:
- promovează proiectele/programele/publicaţiile şi conferinţele Institutului Cultural Român;
- propune mijloace şi soluţii practice pentru promovarea Institutului Cultural Român şi a proiectelor sale; - redactează, corectează şi traduce (unde este cazul) machetele de presă şi materialele promoţionale (pliante, broşuri, afişe, prezentări, rapoarte, albume etc);
- realizează materiale promoţionale şi campanii de promovare a proiectelor;
- realizează, centralizează şi actualizează liste de protocol şi bazele de date ale partenerilor pentru promovarea Institutului şi a activităţii sale.
1 post EXPERT grad I, ŞEF SERVICIU la SECRETARIATUL GENERAL
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil studii umaniste); - o vechime în muncă de cel puţin 4 ani
- foarte bună cunoaştere mediului cultural naţional şi internaţional; - cunoaşterea instituţiilor culturale şi a sectorului non-guvernamental din ţară şi din străinătate, a instituţiilor academice din România şi din străinătate;
- cunoaşterea a două limbi de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural, - experienţa în activitatea de secretariat într-o instituţie similară Atribuţii: - organizează şi coordonează activitatea SECRETARIATULUI GENERAL al ICR - primeşte documentele care sunt înaintate spre aprobare, le înaintează persoanelor în drept , organizează şi păstrează mapa cu documente semnate de preşedinte, vicepreşedinşi şi secretarul general; - asigură comunicarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de preşedinte în vederea aducerii lor la îndeplinire; - distribuie şi păstreză evidenţa invitaţiilor de participare ale preşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului general; - organizează programul audienţelor Conducerii Institutului şi actualizează, împreună cu secretarul de cabinet agendele preşedintelui, ale vicepreşedinţilor şi secretarului general; - organizează angajamentele necesare pentru deplasările preşedintelui, pe cele ale vicepreşedinţilor şi secretarului general; - asigură legăturile telefonice pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general; - primeşte, înregistrează, triază şi distribuie în condiţii optime corespondenţa zilnică pentru preşedinte , vicepreşedinţi şi secretarul general şi expediază corespondenţa acestora; - răspunde în faţa şefilor pentru activitatea desfăşurată în cadrul Secretariatului General; - asigură comunicarea cu postul ierarhic superior şi legăturile funcţionale cu celelalte direcţii; - ţine evidenţa orelor suplimentare pentru personalul din subordinea sa, comunica numarul de ore suplimentare Serviciului de Resurse Umane in vederea stabilirii modalitatii de compensare, ţine evidenţa compensării orelor suplimentare efectuate, cu ore libere; - acordă evaluările anuale personalului din subordine, conform standardelor de performanţă stabilite prin fişele de post; 1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad IV la SECRETARIATUL GENERAL Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil studii umaniste); - o vechime în muncă de cel puţin 1 an; - foarte bună cunoaştere mediului cultural naţional; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural; - experienţa în activitatea de secretariat într-o instituţie similară Atribuţii: - primeşte documentele care sunt înaintate spre aprobare, le înaintează persoanelor în drept , organizează şi păstrează mapa cu documente semnate de preşedinte, vicepreşedinşi şi secretarul general; - asigură comunicarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de preşedinte în vederea aducerii lor la îndeplinire; - distribuie şi păstreză evidenţa invitaţiilor de participare ale preşedintelui , vicepreşedinţilor şi secretarului general; - asigură legăturile telefonice pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general; - primeşte, înregistrează, triază şi distribuie în condiţii optime corespondenţa zilnică pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general şi expediază corespondenţa acestora; - răspunde în faţa şefilor pentru activitatea desfăşurată; - asigură stocul de produse de papetărie şi materiale necesare în biroul preşedintelui, vicepreşedinţilor si secretarului general al Institutului; - îndeplineşte orice alte atribuţii ăn legătură cu natura postului stabilite de preşedinte , vicepreşedinţi şi secretarul general;   1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ, SERVICIUL CONTABILITATE Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii economice); - vechime minim 2 ani în domeniul financiar-contabil; - cunoaştere a legislaţiei de specialitate; - cunoştinţe operare calculator (Word, Excel); - abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă. Atribuţii: - urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Economiei şi Finanţelor; - întocmeşte note contabile şi prelucrează documentele din punct de vedere contabil folosind planul de conturi pentru instituţii publice în vederea întocmirii dărilor de seamă contabile, trimestriale şi anuale şi le depune la termen; - înregistrează în contabilitate toate operaţiunile patrimoniale; - lunar, verifică exactitatea soldurilor din posturile sintetice şi analitice ale balanţei din luna respectivă, componenţa acestora şi ia măsuri pentru ca acestea să fie analizate cu personalul de specialitate (difuzare, administrativ, financiar, etc.); - efectuează operaţiile necesare în Registrul inventar şi Registrul jurnal   1 post REFERENT grad IA la DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ. SERVICIUL CONTABILITATE Cerinţe privind ocuparea postului: - studii medii absolvite cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil liceul economic); - vechime minimă de 2 ani în domeniu (în mediul public sau privat); - cunoaşterea legislaţiei din domeniu; - cunoştinţe de operare pe calculator; - abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă. Atribuţii: - înregistrează în contabilitate toate operaţiunile patrimoniale; - evidenţiază creditele bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi modificările intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 – "credite bugetare aprobate"; - compară datele din conturile 940- "credite bugetare aprobate" şi 950 - "angajamente bugetare" şi determină creditele bugetare disponibile care pot fi angajate; - evidenţiază angajamentele legale cu ajutorul contului 960 - "angajamente legale". 1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III  la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil studii tehnice sau economice); - vechime minimă de 1 an în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare, administrativ, economic sau juridic; - cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (O.U.G.34/2006, Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, etc); - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; - cunoştinţe de operare pe calculator; - abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă. Atribuţii: - asigură operativitatea în circuitul informaţiilor şi documentelor între Serviciul Achiziţii Publice şi celelalte compartimente din Institutul Cultural Român; - întocmeşte documentaţia de atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare şi dosarul achiziţiei publice; - monitorizează contractele de achiziţii publice şi ţine evidenţa fiecărui contract de achiziţie publică lucrat, până la data încetării contractului; - evaluază şi controlează conformitatea cu contractul/comanda a serviciilor, produselor şi lucrărilor prestate/ furnizate /executate de prestatori; 1 post REFERENT grad IA la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Cerinţe privind ocuparea postului: - studii medii absolvite cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil studii tehnice sau economice); - vechime minimă de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare, administrativ, economic sau juridic; - cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; - cunoştinţe de operare pe calculator; - abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă. Atribuţii: - asigură operativitatea în circuitul informaţiilor şi documentelor între Serviciul Achiziţii Publice şi celelalte compartimente din Institutul Cultural Român; - întocmeşte documente primare necesare derulării procedurilor de achiziţie şi a cumpărărilor directe; - colaborează cu personalul tuturor direcţiilor din Institut în vederea realizării achiziţiilor publice (asigura strangerea datelor referitoare la procedurile de achizitii de la directii); - asigură păstrarea conform legislaţiei în vigoare a dosarelor de achiziţie întocmite de către referenţii de specialitate şi experţi; - verifică introducerea în dosare a tuturor pieselor solicitate de reglementările în vigoare. 1 post EXPERT grad I , ŞEF SERVICIU la DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, SERVICIUL GRAFICĂ Cerinţe: - Cunoasterea a cel puţin două programe din următoarele patru (Adobe Photoshop, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw); - Studii superioare (de preferinţă în domeniul comunicării); - Creativitate, organizare, initiativă; - Prezentarea unei mape de lucări (postere, invitatii, broşuri, cărţi etc) Atribuţii: - Coordonarea şi implementarea activităţii serviciului grafică; - Monitorizarea respectării şi a implementării identităţii grafice a ICR. Examinarea: - Interviu - Mapă de lucrări - Probă practică 1 post EXPERT grad I, ŞEF SERVICIU la DIRECŢIA CENTRUL NAŢIONAL AL CĂRŢII Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil studii umaniste);
- foarte bună cunoaştere mediului cultural naţional şi internaţional; - cunoaşterea legislaţiei din domeniul managementului cultural; - cunoaşterea instituţiilor culturale şi a sectorului non-guvernamental din ţară şi din străinătate, a instituţiilor academice din România şi din străinătate;
- cunoaşterea a două limbi de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural, editorial, literar românesc; - experienţa în derularea şi coordonarea de programe de finanţare - experienţa în realizarea de proiecte culturale, parteneriate cu instituţii şi fundaţii internaţionale Atribuţii: - coordonează programele de finanţare ale Centrului Naţional al Cărţii (Translation and Publication Support Programme, 20 de autori, Publishing Romania); - asigură comunicarea cu postul ierarhic superior (Director Direcţie) şi legăturile funcţionale cu celelalte direcţii - propune proiecte culturale şi parteneriate cu instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate; - monitorizează desfăşurarea proiectelor şi întocmeşte rapoarte de monitorizare;
- asigură comunicarea cu partenerii din ţară şi străinătate;
- realizează evaluarea de programe/proiecte/acţiuni propuse de persoane fizice şi juridice în vederea încheierii de contracte de parteneriat/colaborare şi le prezintă Directorului spre aprobare, împreună cu punctul său de vedere; - ţine evidenţa orelor suplimentare pentru personalul din subordinea sa, comunica numarul de ore suplimentare Serviciului de Resurse Umane in vederea stabilirii modalitatii de compensare, ţine evidenţa compensării orelor suplimentare efectuate, cu ore libere - acordă evaluările anuale personalului din subordine, conform standardelor de performanţă stabilite prin fişele de post - decide repartizarea proiectelor/programelor/actiunilor culturale catre personalul din subordine
- evaluează impactul proiectelor desfăşurate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora. - se documentează permament asupra pieţei de carte româneşti pentru a fi la curent cu noile apariţii editoriale - reprezintă Centrul Naţional al Cărţii în relatiile cu persoane fizice şi juridice de drept public si privat, din ţară şi din străinătate, în legătură cu organizarea, derularea şi coordonarea programelor / proiectelor / acţiunilor Centrului Naţional al Cărţii;  
1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA CENTRUL NAŢIONAL AL CĂRŢII Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil studii umaniste); - cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional; - cunoaşterea legislaţiei din domeniul managementului cultural; - cunoaşterea instituţiilor culturale şi a sectorului non-guvernamental din ţară şi din străinătate, a instituţiilor academice din România şi din străinătate;
- cunoaşterea a cel puţin o limbă de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistenţă la stres. Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural, editorial, literar românesc; - cunoaşterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulaţie internaţională. Atribuţii: - asistenţă în coordonarea şi derularea programelor de finanţare ale Centrului Naţional al Cărţii (Translation and Publication Support Programme, 20 de autori, Publishing Romania) şi a programului de burse pentru traducători; - elaborează, împreună cu Direcţia Generală Comunicare, planul de mediatizare şi materialele informat - propune proiecte culturale şi parteneriate cu instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate; - monitorizează desfăşurarea proiectelor şi întocmeşte rapoarte de monitorizare;
- asigură comunicarea cu partenerii;
- realizează evaluarea de programe/proiecte/acţiuni propuse de persoane fizice şi juridice în vederea încheierii de contracte de parteneriat/colaborare şi le prezintă Directorului spre aprobare, împreună cu punctul său de vedere;
- evaluează impactul proiectelor desfăşurate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora. - se documentează permament asupra pieţei de carte româneşti pentru a fi la curent cu noile apariţii editoriale 1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III la DIRECŢIA RELAŢII INTERNE, SERVICIUL PROGRAME INTERNE
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (studii umaniste); - experienţă în management cultural, management de proiect (în mediul public sau privat); - cunoaşterea a cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională; - cunoaştere şi interes pentru mediul cultural şi artistic românesc şi internaţional; - cunoştinţe de operare pe calculator; - abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă. Reprezintă un avantaj: - cunoaşterea a două limbi străine; - experienţa de lucru în organizarea de evenimente în cadrul unor instituţii culturale internaţionale. Atribuţii: - asistă conducerea departamentului în programarea şi planificarea activităţilor specifice(dezbateri, lansări de carte, conferinţe etc.), inclusiv din punct de vedere bugetar; - asistă /coordonează în organizarea activităţilor specifice din cadrul departamentului; - asigură monitorizarea şi evaluarea proiectelor la care participă; - asigură promovarea evenimentelor din Direcţia Relaţii Interne, în colaborare cu Direcţia de Promovare a ICR; - menţine relaţiile stabilite între Direcţia Relaţii Interne şi partenerii /colaboratorii externi. - redactează corespondenţa cu partenerii de proiect; - asigură actualizarea informaţiei referitoare la Direcţia Relaţii Interne pe site+ul Institutului Cultural Român - colaborează cu direcţiile de specialitate în vederea elaborării şi realizării proiectelor Direcţiei Relaţii Interne 1 post ÎNGRIJITOR treapta I la DIRECŢIA administrativă, SERVICIUL PROTOCOL Cerinţe privind ocuparea postului: - studii medii/generale absolvite cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; - abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, adaptabilitate, iniţiativă. Atribuţii: - asigură curăţenia în spaţiile din sediul central şi spaţiile închiriate ca puncte de lucru ale Institutului; - participă la amenajarea sălii de spectacole pentru diferite manifestări organizate de Institut, atât la sediu, cât şi în alte locaţii. Salarizarea se va face în conformitate cu legislaţia privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Pentru funcţiile de conducere concursul va consta în prezentarea unei lucrări din domeniul de activitate specific postului şi un interviu Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituţiei, Serviciul Resurse Umane, până la data de 10.11.2008 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente: - cerere de înscriere tip, (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR); - fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR); - curriculum vitae actualizat; - 2 fotografii; - copie a actului de identitate însoţită de original; - copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original; - copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original; - certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document; - adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului; copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original; - copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: "CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens; - o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului; - un dosar de plastic. Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor. Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor. Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele I.C.R., ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare. Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 031.7100641 şi 031.7100612. BIBLIOGRAFIE PENTRU FUNCŢIILE DE EXECUŢIE   Misiunea ICR (www.icr.ro) Strategia institutului (www.icr.ro) Legea de funcţionare (www.icr.ro)   Studierea web-site-lui Institutului Cultural Român este necesară pentru toate posturile scoase la concurs.   COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN: Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare   Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare   Legea nr.672/19 decembrie 2002, M.Of. nr. 953 din 24.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare   Ordonanţa nr. 37/29 ianuarie 2004, M.Of. nr. 91 din 31.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, cu modificările şi completările ulterioare   O.M.F.P. nr.38/15 ianuarie 2003, M.Of. nr. 130 din 27.02.2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare   OMFP nr. 252/03 februarie 2004, M.Of. nr. 128 din 12.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare   Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare   O.G. nr. 119/31 august 1999, M.Of. nr. 799 din 12.11.2003, republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare   O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare   OMFP nr. 1702/14 noiembrie 2005, M.Of. nr. 154 din 17.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare DIRECŢIA CENTRUL NAŢIONAL AL CĂRŢII: Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român,cu modificările şi completările ulterioare   Legea nr. 186/09 mai 2003, M.Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare   Ordonanţa nr. 24/26 ianuarie 2006, M.Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare   Opran C., Stan Sergiu, Năstasă Steluţa, Abaza Bogdan; 2002; „Managementul proiectelor"; Editura Comunicare.ro, Bucureşti (Această lucrare este cu caracter orientativ. În pregătirea probei scrise, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice pe tema managementului de proiect (cărţi, articole, site-uri) Atenţie ! Vor fi testate şi cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc.   DIRECŢIA PROMOVARE-RELAŢII PUBLICE: Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 186/09 mai 2003, M.Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare   Ordonanţa nr. 24/26 ianuarie 2006, M.Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare   Atenţie ! Vor fi testate cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc, precum şi cunoştinţele privind mediile de comunicare din România.   DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ: Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român,cu modificările şi completările ulterioare Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare   Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005   privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare   DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE: Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare   H.G. nr. 925/19 iulie 2006, M.Of. nr. 625 din 20.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare   H.G. nr. 942/19 iulie 2006, M.Of. nr. 661 din 01.08.2006 pentru aprobarea aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare   O.U.G. nr. 30/12 aprilie 2006,M.Of. nr. 365 din 26.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, cu modificările şi completările ulterioare DIRECŢIA RELAŢII INTERNE: Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare   Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare   Legea nr. 186/09 mai 2003, M.Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare   Ordonanţa nr. 24/26 ianuarie 2006, M.Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare   Opran C., Stan Sergiu, Năstasă Steluţa, Abaza Bogdan; „Managementul proiectelor"; Editura Comunicare.ro, 2002; Bucureşti (Această lucrare este cu caracter orientativ. În pregătirea probei scrise, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice pe tema managementului de proiect (cărţi, articole, site-uri)   Adrian Neculau; "Dinamica grupului şi a echipei"; Editura Polirom, 2007   Marian Preda; "Comportamentul organizaţional. Teorii, exerciţii şi studii de caz"; Editura Polirom, 2006   Jurgen Habermas*; "Sfera publica si transformarea ei structurala"; Editura Comunicare, 2005   Grigore Georgiu*; "Filosofia culturii. Cultura si comunicare"; Editura Comunicare, 2004   Wally Olins*; "Despre brand"; Editura Comunicare, 2006   (Ultimele trei lucrări care au acest simbol lângă numele autorului* pot fi găsite la sediul Librăriei Comunicare.ro din Str. Povernei nr. 6-8)   SECRETARIAT GENERAL: Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare   Legea nr. 186/09 mai 2003, M.Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare   Ordonanţa nr. 24/26 ianuarie 2006, M.Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare   Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Şef serviciu/ Secretariatul general   Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă, Editura Polirom Andra Şerbănescu, Cum se scrie un text, Editura Polirom Ion Coteanu, Stilistica funcţională a limbii române, Editura Academiei Române Gilles Ferreol, Noel Flageul, Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, Editura Polirom    SEVICIUL GRAFICĂ Bibliografie: Misiunea, strategia şi organigrama ICR (www.icr.ro/icr/despre_noi)