REZULTATE / Posturi scoase la concurs

REZULTATEactualizare 5 aprilie 2012

1 post DIRECTOR la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ
Gheorghe Anghel - Admis

1 post ŞEF SERVICIU la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, SERVICIUL EXPEDIŢII-DIFUZARE
Niciun candidat nu a fost admis.

Detalii AICI.

***

IMPORTANT / actualizare 2 aprilie 2012: Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director al Direcției Administrative și șef serviciu la Serviciul Expediții-Difuzare va avea loc pe data de 4 aprilie 2012, ora 10.00.
Candidații ale căror dosare au fost declarate admise sunt invitați să se prezinte miercuri, 4 aprilie 2012, la ora 9.30, la sediul Institutului din Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, având asupra lor cartea de identitate.
***

IMPORTANT / actualizare 26 martie 2012: În documentele atașate sunt disponibile detalii despre situația dosarelor depuse (tabele cu candidații ale căror dosare au fost admise / respinse).
Vezi situație dosare depuse pentru postul de director, Direcția AdministrativăVezi situație dosare depuse pentru postul de șef serviciu, Serviciul Expediții-Difuzare


***

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează în perioada 02-30 aprilie 2012, la sediul Institutului, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu respectarea prevederilor art.III alin. (2) din O.U.G. nr. 35/ 2011, pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale:
1 post DIRECTOR la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (studii tehnice, economice sau juridice);
- vechime minimă de 3 ani;
- experienţă relevantă în domeniu;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet etc);
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă;
- cunoaşterea a cel puţin o limbă străină;
- să nu fi suferit condamnări penale.

Atribuţii specifice:
- stabileşte obiectivele şi termenele pentru desfăşurarea activităţii din această direcţie;
- elaborează strategiile de dezvoltare şi îmbunătăţire a funcţionării Direcţiei Administrative precum şi bugetul necesar bunei funcţionări a Direcţiei Administrative şi a Institutului;
- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor administrative;
- verifică, aprobă şi urmăreşte încheierea şi desfăşurarea contractelor (cu furnizorii de utilităţi, spre exemplu), în condiţii cât mai avantajoase posibil pentru Institut;
- reprezintă Institutul în relaţiile cu autorităţile pe probleme de pază, PSI, protecţia muncii, mediu, etc.

1 post ŞEF SERVICIU la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, SERVICIUL EXPEDIŢII-DIFUZARECerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
- vechime minimă de 3 ani;
- experienţă relevantă în domeniu;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniu;
- cunoştinţe foarte bune de operare calculator (Word, Excel);
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- estimează bugetul anual de venituri şi cheltuieli aferent serviciului şi fundamentează valorile estimate;
- răspunde de emiterea facturilor şi distribuirea producţiei editoriale a Institutului;
- urmăreşte încasarea contravalorii vânzărilor şi întocmeşte împreună cu Serviciul Juridic documentaţia necesară în vederea recuperării pe cale legală a debitelor restante;
- răspunde de expediţiile poştale pentru corespondenţa şi coletele mici, în ţară şi în străinătate, prin intermediul poştei, poştei rapide, curier, vamă.


BIBLIOGRAFIE
•Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
•Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
•Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 454 din 18.06.2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
•O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
•Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare


DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, 1 probă scrisă şi 1 interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 20.03.2012 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde următoarele documente:

a)cerere de înscriere tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b)fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c)curriculum vitae actualizat;
d)2 fotografii;
e)copie a actului de identitate însoţită de original;
f)copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
g)copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h)certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i)adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
j)copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k)copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL“ sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l)o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
m)un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate, iar la concurs vor participa numai candidaţii declaraţi admişi după fiecare etapă, conform procesului verbal aprobat de către Comisia de examinare.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Institutului Cultural Român, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român, care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare în termen de 1 zi dupa fiecare etapă, numai dacă este cazul.
Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0317 100 641.

PREŞEDINTE,
Horia-Roman Patapievici

Atenție! Termenul pentru depunerea dosarelor anunțat inițial, 02 martie 2012, a fost prelungit până pe 20 martie 2012.

cerere tip fişa personală situație dosare, director la Direcția Administrativă situație dosare, șef serviciu la Serviciul Expediții-Difuzare REZULTATE