REZULTATE / Concurs pentru ocuparea unor posturi (30 martie-14 aprilie)

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
LISTA
candidaţilor admişi la concursul pentru angajarea pe posturile vacante
scoase la concurs în sesiunea 30 martie – 14 martie 2009


DIRECŢIA RELAŢII INTERNE – SERVICIUL PROGRAME INTERNE Expert grd. I: SZENTANNAI AGOTA- ANDREA
REVISTA LETTRE INTERNATIONALE Redactor IA: NEDELEA ANA- CORNELIA
DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE Expert grd. II: ANDRIEŞ SILVIU - CRISTIAN


ANUNŢ

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 30 martie - 14 aprilie 2009, concurs pentru ocuparea unui număr de trei posturi libere. Din numărul total de posturi scoase la concurs, două posturi au devenit vacante în luna februarie a.c., un post declarat unic a fost vacant la 31.12.2008, aşa cum rezultă din ANEXA LA ANUNŢ – POSTURI VACANTE ÎN LUNA FEBRUARIE 2009/VACANTATE DUPĂ 1 IANUARIE 2009 ŞI POSTURI UNICE (VACANTE ÎN DECEMBRIE 2008).

1 post EXPERT I DIRECŢIA RELAŢII INTERNE – SERVICIUL PROGRAME INTERNE

Cerinţe privind ocuparea postului:

-studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (ştiinţe umane)
- experienţă în management cultural, management de proiect (în mediul public sau privat) minimum 4 ani;
-cunoaşterea a cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională;
-cunoaştere şi interes pentru mediul cultural şi artistic românesc şi internaţional;
-cunoştinţe de operare pe calculator;
-abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Reprezintă un avantaj:
-cunoaşterea a două limbi străine;
-experienţa de lucru în organizarea de evenimente în cadrul unor instituţii culturale internaţionale.

Atribuţii:
-asistă conducerea departamentului în programarea şi planificarea activităţilor specifice (dezbateri, lansări de carte, conferinţe etc.), inclusiv din punct de vedere bugetar;
-asistă /coordonează în organizarea activităţilor specifice din cadrul departamentului;
-asigură monitorizarea şi evaluarea proiectelor la care participă;
-asigură promovarea evenimentelor din Direcţia Relaţii Interne, în colaborare cu Direcţia Promovare-Relaţii Publice a ICR;
-menţine relaţiile stabilite între Direcţia Relaţii Interne şi partenerii /colaboratorii externi;
- redactează corespondenţa cu partenerii de proiect;
-asigură actualizarea informaţiei referitoare la Direcţia Relaţii Interne pe site-ul Institutului Cultural Român;
-colaborează cu direcţiile de specialitate în vederea elaborării şi realizării proiectelor Direcţiei Relaţii Interne.

1 post REDACTOR grad IA − Revista Lettre Internationale

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (ştiinţe umane)
- experienţă relevantă în domeniu (cel puţin 6 luni de zile secretariat de redacţie la o revistă culturală);
- cunoaşterea foarte bună a limbilor germană şi engleză;
- cunoştinţe de literatură română şi universală;
- cunoştinţe din domeniul artelor plastice;
- cunoaşterea culturii germane contemporane;
- bune cunoştinţe de redactare a unui text literar;
- cunoştinţe foarte bune de operare calculator (Word, Excel, Office, Internet);
- abilităţi excelente de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, adaptabilitate.

Atribuţii:
-identifică şi propune motivat opere şi autori în conformitate cu strategia editorială a revistei Lettre Internationale în vederea publicării în revistă;
- întocmeşte bugetul estimativ de cheltuieli aferent publicării operelor propuse;
- face evaluări ale manuscriselor propuse de autori în vederea publicării în revista Lettre Internationale;
-lecturează textele manuscriselor indicate de redactorul şef ce urmează a fi publicate în cadrul revistei;
- pregăteşte pentru tipar lucrările repartizate de redactorul-şef, efectuînd operaţiunile redacţionale necesare în vederea optimizării conţinutului şi formei manuscrisului;
- efectuează lecturile pentru bun de cules, bun de tipar şi bun de difuzare la lucrările repartizatede redactorul şef;
- urmăreşte din celelalte direcţii implicate în realizarea lucrării şi ducerea la bun sfârşit şi la timp a responsabilităţiilor în direcţiile colaterale implicate, precum juridic, difuzare, promovare, furnizând acestor direcţii toate informaţii solicitate;
- transmite redactorului-şef referatele de necesitate precum şi alte informaţii necesare pentru realizarea achiziţiilor publice în legătură cu lucrările editoriale repartizate (datele tehnice, caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească produsul, serviciul sau lucrarea ce urmează a fi achiziţionată, termenul dorit şi estimările financiare legate de achiziţia respectivă);
- îndeplineşte la nevoie alte sarcini solicitate de redactorul şef.
1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE


Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (preferabil studii tehnice sau economice);
-vechime minimă de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare, administrativ, economic sau juridic;
-cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (O.U.G. 34/2006, Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, etc);
-cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
-cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- asigură operativitatea în circuitul informaţiilor şi documentelor între Serviciul Achiziţii Publice şi celelalte compartimente din Institutul Cultural Român;
-întocmeşte documentaţia de atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare şi dosarul achiziţiei publice;
-monitorizează contractele de achiziţii publice şi ţine evidenţa fiecărui contract de achiziţie publică lucrat, până la data încetării contractului;
-evaluază şi controlează conformitatea cu contractul/comanda a serviciilor, produselor şi lucrărilor prestate/ furnizate /executate de prestatori;
-verifică introducerea în dosare a tuturor documentelor solicitate de reglementările în vigoare.BIBLIOGRAFIE CONCURS
DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
H.G. nr. 925/19 iulie 2006, M.Of. nr. 625 din 20.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 942/19 iulie 2006, M.Of. nr. 661 din 01.08.2006 pentru aprobarea aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr. 30/12 aprilie 2006, M.Of. nr. 365 din 26.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr. 34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare

DIRECŢIA RELAŢII INTERNE
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 186/09 mai 2003, M.Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa nr. 24/26 ianuarie 2006, M.Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare
HG nr. 492/2004 privind organizarea şi functionarea institutelor culturale romanesti din strainatate prin reorganizarea centrelor culturale din strainatate, precum şi infiintarea unor institute noi;
C. Opran, Sergiu Stan, Steluţa Năstasă, Bogdan Abaza, Managementul proiectelor, Editura Comunicare.ro, 2002; Bucureşti (Această lucrare este cu caracter orientativ. În pregătirea probei scrise, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice pe tema managementului de proiect (cărţi, articole, site-uri.)).

Adrian Neculau, Dinamica grupului şi a echipei, Editura Polirom, 2007

Marian Preda; Comportamentul organizaţional.Teorii, exerciţii şi studii de caz, Editura Polirom, 2006

Jurgen Habermas*, Sfera publică şi transformarea ei structurală, Editura Comunicare, 2005

Grigore Georgiu*, Filosofia culturii. Cultură şi comunicare, Editura Comunicare, 2004

Wally Olins*, Despre brand, Editura Comunicare, 2006

(Ultimele trei lucrări, care au acest simbol lângă numele autorului*, pot fi găsite la sediul Librăriei Comunicare.ro din Str. Povernei nr. 6-8)


• Salarizarea se va face în conformitate cu legislaţia privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.


Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Rom\n, Serviciul Resurse Umane, până la data de 7 aprilie 2009 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:
• cerere de înscriere tip, (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
• fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
• curriculum vitae actualizat;
• 2 fotografii;
• copie a actului de identitate însoţită de original;
• copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
• copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
• certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
• adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
• copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
• copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
• recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
• un dosar de plastic.
Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.

Concursul va consta din 2 probe: proba scris şi proba interviu. Vor fi declaraţi admişi la proba interviu numai candidaţii care au obţinut minimum nota 7 la proba scris.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele I.C.R., care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.
Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 031 7100 641 şi 031 7100 612