REGULAMENT GENERAL privind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) – 2023 – 2024

Programul Bursele Institutului Cultural Român are ca scop sprijinirea cercetătorilor, traducătorilor, jurnaliştilor culturali şi, nu în ultimul rând, a artiştilor, în efortul lor de pregătire specializată, atât în România, cât şi în străinătate, asigurând o comunicare permanentă între diferite platforme internaţionale care să susţină şi să valorifice rezultatele muncii acestora.


CAPITOLUL I


DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
(1) Bursele pentru cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se acordă persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinaţie;


(2) Sumele acordate pentru bursele pentru cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se utilizează numai în scopul pentru care au fost alocate.


Art. 2
(1) Personalul contractual din cadrul Institutului Cultural Român precumși rudele acestora (rude de gradul I și soți/soții)nu pot beneficia de aceste burse de cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) pe perioada derulării contractului individual de muncă;


(2) Persoanele fizice pot candida pentru mai multe tipuri de burse, dar vor beneficia de o singură bursă pentru cercetare şi documentare sau de altă formă de sprijin material (rezidenţe) o singură dată în cursul unui an bugetar;


(3) Persoanele fizice care au beneficiat de o bursă pentru cercetare și documentare sau de o altă formă de sprijin material (rezidență) nu vor mai putea candida pe o perioadă de cinci ani;

(4) Exceptie de la art.2, alin.3 fac persoanele care au beneficiat de Burse (rezidențe) pentru traducători în formare, care pot primi, în interval de cinci ani, o Bursă pentru traducători profesioniști.


CAPITOLUL II

PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU CERCETARE

ŞI DOCUMENTARE ŞI A ALTOR
FORME DE SPRIJIN MATERIAL (REZIDENŢE)


Art. 3
Bursele de cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) vor fi acordate pentru următoarele domenii:
1. Arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie;
2. Muzică şi muzicologie;
3. Jurnalism;
4. Traduceri;
5. Arhitectură, urbanism şi design;
6. Literatură şi critică literară;
7. Patrimoniu cultural;
8. Management cultural;
9. Ştiinţe economice;

10. Științe umane și sociale;

11. Diplomaţie culturală;

12. Schimb cultural şi/sau ştiinţific.

Art. 4

(1) Bursele pentru cercetare, creație, documentare,schimb intercultural sau ştiinţific şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se acordă pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie aprobate la nivelul Institutului Cultural Român.

(2) În fiecare an bugetar, sesiunile de evaluare şi selecţie se organizează conform anexelor la prezentul regulament.

(3) Preşedintele Institutului Cultural Român poate aproba organizarea altor sesiuni de evaluare şi selecţie la alte date decât cele menţionate la alin. 2, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în cazul în care numărul de burse nu este acoperit sau numărul dosarelor de candidatură depuse a fost mai mic decât numărul de burse acordate.


Art. 5

(1) Anunţul privind organizarea selecţiei va fi publicat pe site-ul Institutului Cultural Român şi pe site-urile institutelor culturale româneşti din străinătate, după caz, şi se va afişa la sediul acestora;

(2) Anunţul privind organizarea selecţiei cuprinde: domeniile pentru care se organizează selecţia, termenul limită de depunere a dosarelor, documentele necesare pentru dosarul de solicitare, criteriile de evaluare, precum şi suma alocată fiecărei burse pentru studii şi altor forme de sprijin material (rezidenţe).

Art. 6

(1) Dosarul de solicitare a burselor de cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) trebuie să conţină, obligatoriu și cumulativ, următoarele documente:

a) formularul de înscriere la selecție, semnat şi datat, în care se precizează obligatoriu denumirea bursei pentru studii şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe), perioada pentru care se solicită finanţare, precum şi adresa de corespondenţă şi datele de contact ale solicitantului;


b) curriculum vitae,conţinând informaţii detaliate asupra activităţii competiţionale a candidatului;

c) copie după actul de identitate/pașaport;

d)copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte, conform anexelor;

e) scrisoare de intenţie și proiect de lucru;


f) două scrisori de recomandare de la specialiști în domeniul de cercetare propus.

(2) Dosarul de solicitare a burselor şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) poate să conţină si alte documente relevante în afara celor menţionate la alin. 1, conform celor specificate în anexele la prezentul regulament.

(3) Dosarele se transmit online pe adresa comunicată în anunțul public de ICR, în perioada de înscriere comunicată de ICR.

(4) Dosarele incomplete sau trimise după expirarea perioadei de depunere vor fi declarate neeligibile;

(5) Candidații vor depune documentele necesare înscrierii, în copie simplă, împreună cu declarația pe proprie răspundere, semnată, datată, din care să rezulte că documentele sunt conforme cu originalul.

Art. 7
Cuantumul burselor pentru studii şi al altor forme de sprijin material (rezidenţe) este stabilit în anexele prezentului regulament.

Art. 8
Criteriile de evaluare a solicitărilor pentru acordarea burselor pentru studii şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) vor fi comunicate odată cu anunţul privind organizarea selecţiei conform art. 6 alin. 1.

Art.9
(1) Evaluarea și acordarea burselor de cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material se face în baza hotărârii comisiilor de evaluare şi selecţie;

(2) Listele conținând propunerile pentru membrii care vor face parte din comisiile de evaluare și selecție vor rezultadin consultarea unor instituții de profil.;

(3) Comisiile de evaluare şi selecţie suntaprobate în Comitetul Director şi sunt constituite dintr-un număr impar de membri numiți prin ordin al Președintelui;

(4) Coordonatorii programului de burse și rezidențe au rol de secretar al comisiei de evaluare a dosarelor (pun la dispoziția membrilor comisiei dosarele candidaților, tehnoredactează procesele verbale încheiate de membrii comisiei).

Art. 10
(1) Fiecare solicitare este analizată de membrii comisiei şi evaluată potrivit dispoziţiilor art. 9;


(2) Prin hotărârea comisiei se stabilește rezultatul selecției (clasamentul rezultat în urma evaluării);

(3) Lista finală (admiși și respinși), cuprinzând rezultatele selecției cât și perioadele de acordare a burselor pentru cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) va fi transmisă spre informare membrilor Comitetului Director al Institutului Cultural Român, înainte ca aceasta să fie publicată;

(4) Se transmit spre informare în ședința Comitetului Director și motivele în scris cu privire la fiecare dintre dosarele de candidatură declarate neeligibile, în cazul în care acestea există.

Art. 11
(1) Lista cuprinzând elementele prevăzute la art. 10 alin. (3) se va publica pe site-ul Institutului Cultural Român şi pe site-urile institutelor culturale româneşti din străinătate, după caz, şi se va afişa la sediul acestora, în termen de maximum zece zile de la emiterea hotărârii de către comisia de evaluare şi selecţie.

(2) Contestaţiile se pot depune, în scris, în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării listei, până la orele 13.00, în timpul programului de lucru al ICR.

Art. 12

(1) Contestaţiile se depun la sediul Institutului Cultural Român, Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1 sau la sediul institutelor culturale româneşti din străinătate, după caz, precum şi prin e-mail (burse@icr.ro), în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării listei, până la ora 13.00, în timpul programului de lucru al ICR;


(2) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. Din comisia pentru soluţionarea contestaţiilor nu pot face parte persoanele care anterior au fost membre în comisiile inițiale de evaluare şi selecţie;

(3) Componența comisiei pentru soluționarea contestațiilor cât și a listei supleanților va fi decisă odată cu componența Comisiei de evaluare și selecție în cadrul ședinței de Comitet Director.

(4) Contestaţiile se soluţionează în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor;


(5) Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor vor fi comunicate individual candidaților prin e-mail și vor fi postate pe site.

Art. 13

(1) Acordarea burselor pentru cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) se face în baza unui contract încheiat între Institutul Cultural Român şi beneficiar;

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în mod obligatoriu, toate elementele specifice unui contract, precum: asumarea folosirii bursei în scopul pentru care a fost acordată, redactarea unor rapoarte de activitate care să certifice aceste activităţi, să participe la activităţile întreprinse de ICR pe durata şederii acestora în ţările alese, să menţioneze în cadrul tuturor comunicărilor ştiinţifice, publice (presa scrisă, radio, TV şi site-uri de internet), respectiv în cadrul materialelor redactate pe durata stagiului, faptul că produsul a fost obţinut în urma cercetării efectuate în calitate de bursier al Institutului Cultural Român. De asemenea, contractul de bursă va mai conţine clauze specifice privind rezilierea contractului, precum şi clauze privind restituirea sumelor acordate în cazul rezilierii contractului;

(3) În cazul traducătorilor, atât cei în formare, cât și cei profesioniști, la obligațiile menționate anterior se adaugă și obligativitatea de a trimite, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de bursă, un extras cuprins între cinci (5) pagini, în cazul traducătorilor în formare, și zece (10) pagini pentru traducătorii profesioniști, din traducerea pe care o efectuează. Bursierii au libertatea de a alege fragmentul dorit, pe care îl vor trimite, alături de extrasul din opera scrisă în limba originală;

(4) Redactarea rapoartelor (intermediar, unde este cazul, și final) se face în conformitate cu specificul fiecărei burse. Raportul intermediar și raportul final trebuie sa fie conforme cu modelul prevăzut de anexele prezentului regulament. Raportul trebuie să fie datat și semnat de către bursier.

* în cazul traducătorilor în formare trebuie să fie cuprinse toate tipurile de activități specifice bursei, întreprinse pe perioada desfășurării stagiului, inclusiv extrase din actele studiate sau cele întocmite de către bursier (plan de cercetare, calendar al activităților, acte aferente conferințelor, workshop-urilor etc.).

* în cazul burselor care nu implică instituții partenere, bursierul este obligat, prin contract, să facă dovada deplasării sale în/din România, după caz, prin bilete de avion, tren, autocar etc., cât și dovada participării în cadrul activităților întreprinse la instituția menționată în dosarul de candidatură.

(5) Raportul final pentru fiecare bursă trebuie trimis până la data de 15 decembrie a anului bugetar.

*în cazul în care, în condiții speciale și din motive întemeiate, perioada de desfășurare a bursei depășește sfârșitul anului bugetar, raportul final trebuie trimis în maximum cincisprezece (15) zile de la finalizarea bursei.


REGULAMENT GENERAL privind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) – 2023 – 2024