REGULAMENT GENERAL

REGULAMENT GENERAL  privind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 

(1) Bursele pentru cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se acordă persoanelor fizice în condiţiile prevăzute de prezentul regulament cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinaţie. 

(2) Sumele acordate pentru bursele pentru cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se utilizează numai în scopul pentru care au fost alocate.

(3) Sumele acordate pentru bursele pentru cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se utilizează numai în conformitate cu prevederile contractuale. 

 Art. 2 

(1) Personalul contractual din cadrul Institutului Cultural Român nu poate beneficia de aceste burse de cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) pe perioada derulării contractului individual de muncă. 

(2) Persoanele fizice pot beneficia de un singur tip de bursă pentru cercetare şi documentare sau de altă formă de sprijin material (rezidenţe) o singură dată în cursul unui an bugetar. 

(3) Persoanele fizice nu pot beneficia de acelaşi tip de bursă pentru cercetare şi documentare sau de altă formă de sprijin material (rezidenţe) de mai multe ori. 

Art. 3 Institutele culturale româneşti din străinătate pot organiza la sediul lor sesiuni de evaluare şi selecţie în condiţile menţionate în prezentul regulement şi în anexele acestuia.

CAPITOLUL II 

PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU CERCETARE ŞI DOCUMENTARE ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL (REZIDENŢE)

Art. 4 

Bursele de cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) vor fi acordate pentru următoarele domenii: 

 1. Arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie; 

 2. Muzică şi muzicologie; 

 3. Jurnalism; 

 4. Traduceri; 

 5. Arhitectură, urbanism şi design; 

 6. Literatură şi critică literară; 

7. Patrimoniu cultural; 

8. Management cultural; 

9. Ştiinţe economice;

10. Științe umane și sociale.

Art.5 

(1) Bursele pentru cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se acordă pe bază unei proceduri de evaluare şi selecţie.

(2) În fiecare an bugetar sesiunile de evaluare şi selecţie se organizează conform anexelor la prezentul regulament.

(3) Preşedintele Institutului Cultural Român poate aproba organizarea altor sesiuni de evaluare şi selecţie la alte date decât cele menţionate la alin. 2, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 6 

(1) Anunţul privind organizarea selecţiei se va publica pe site-ul Institutului Cultural Român şi pe site-urile institutelor culturale româneşti din străinătate, după caz, şi se va afişa la sediul acestora. 

(2) Anunţul privind organizarea selecţiei cuprinde: domeniile pentru care se organizează selecţia, termenul limită de depunere a dosarelor, documentele cuprinse în dosarul de solicitare, criteriile de evaluare, precum şi suma alocată fiecărei burse pentru studii şi altor forme de sprijin material (rezidenţe).

Art.7

(1) Dosarul de solicitare a burselor de cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) trebuie să conţină, obligatoriu și cumulativ, următoarele documente:

a) formularul de înscriere la selecție, semnat şi datat, în care se precizează obligatoriu denumirea bursei pentru studii şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe), perioada pentru care se solicită finanţare, precum şi adresa de corespondenţă şi datele de contact ale solicitantului; 

b) curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare;

c) copie după actul de identitate/pașaport; 

d) copii ale diplomelor de studii; 

 e) scrisoare de intenţie și proiect de lucru; 

 f) două sau trei scrisori de recomandare (în funcţie de tipul bursei). 

(2) Dosarul de solicitare a burselor şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) poate să conţină si alte documente relevante decât cele menţionate la alin. 1, conform celor specificate în anexele la prezentul regulament.

(3) Dosarele ajunse la registratura Institutului Cultural Român după data limită de înscriere, dar cu data expedierii încadrată în perioada de înscriere, vor fi declarate eligibile;

(4) În situaţia excepţională în care numărul dosarelor depuse nu depăşeşte numărul burselor alocate, ICR îşi rezervă dreptul de a extinde termenul limită prin acordul directorului direcției sub a cărui coordonare se află programul de burse pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe), și aducerea la cunoștința Comitetului Director al ICR.

Art. 8 Cuantumul burselor pentru studii şi al altor forme de sprijin material (rezidenţe) este stabilit în anexele la prezentul regulament.

Art. 9 Criteriile de evaluare a solicitărilor pentru acordarea burselor pentru studii şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) vor fi comunicate odată cu anunţul privind organizarea selecţiei conform art. 6 alin. 1.

Art.10 

(1) Acordarea burselor de cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material se face în baza hotărârii comisiilor de evaluare şi selecţie.

(2) Comisiile de evaluare şi selecţie sunt constituite dintr-un număr impar de membri, desemnaţi prin ordin al Preşedintelui Institutului Cultural Român.

(3) Listele conținând propunerile pentru membrii care vor face parte din comisiile de evaluare și selecție vor rezulta din consultarea instituțiilor partenere ale ICR. În cazul comisiilor formate din membri ai mediului academic, selectarea acestora se va face din cele mai reprezentative instituții de învățământ superior sau de cercetare din România. Pentru bursele destinate jurnaliștilor culturali străini se recomandă consultarea principalelor agenții media, a instuțiilor de cercetare de profil.

(4) Aceste consultări au loc la solicitarea formulată în scris de către coordonatorii programului de burse și rezidențe din cadrul Compartimentului Burse, aflat în cadrul Direcției de Programe Interne a Institutului Cultural Român, dar și a altor coordonatori de programe din cadrul Institutului Cultural Român, care organizează sesiuni de evaluare și selecție în vederea acordării unor burse sau altor forme de sprijin material (rezidențe).

(5) Listele primite vor fi centralizate de către coordonatorii de program care au obligația de a le înainta directorului Direcției de Programme Interne spre analiză. Acesta va supune atenției Comitetului Director propunerile selectate în vederea deciziei asupra componenței finale a comisiei de evaluare și selecție, cât și a listei supleanților.

Art. 11 

(1) Fiecare solicitare este analizată de membrii comisiei şi evaluată potrivit dispoziţiilor art. 9. 

(2) Prin hotărârea comisiei se stabilesc următoarele: a) rezultatele selecţiei; b) perioada de acordare a burselor pentru cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe).

(3) Lista completă (admiși și respinși) cuprinzând rezultatele selecției cât și perioadele de acordare a burselor pentru cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) vor fi supuse validării Comitetului Director al Institutului Cultural Român, înainte ca acestea să fie publicate. 

(4) Recomandări în scris cu privire la fiecare dintre dosarele de candidatură declarate neeligibile, în cazul în care acestea există.

Art. 12  

(1) Lista cuprinzând elementele prevăzute la art. 11 alin. (2) și alin. (3) se va publica pe site-ul Institutului Cultural Român şi pe site-urile institutelor culturale româneşti din străinătate, după caz, şi se va afişa la sediul acestora, în termen de maximum 10 zile de la emiterea hotărârii de către comisia de evaluare şi selecţie. 

(2) Contestaţiile se pot depune, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării listei.

Art. 13

(1) Contestaţiile se depun la sediul Institutului Cultural Român, Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1 sau la sediul institutelor culturale româneşti din străinătate, după caz, precum şi prin fax. 

(2) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, care poate include și reprezentanți din partea Compartimentului de burse, respectiv din partea direcției care administrează aceste programe. Din comisia pentru soluţionarea contestaţiilor nu pot face parte persoanele care anterior au fost membre în comisiile inițiale de evaluare şi selecţie. 

(3) Componența comisiei pentru soluționarea contestațiilor cât și a listei supleanților va fi decisă odată cu componența Comisiei de evaluare și selecție în cadrul ședinței de Comitet Director. Propunerile cu privire la componența comisiei pentru soluționarea contestațiilor vor veni din partea Direcției care coordonează programul de burse pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe).

(4) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. (5) Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor vor fi comunicate individual candidaților prin intermediul unei scrisori oficiale din partea Institutului Cultural Român.

Art. 14

(1) Acordarea burselor pentru cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) se face în baza unui contract încheiat între Institutul Cultural Român şi beneficiar. 

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în mod necesar, obligaţiile beneficiarilor după cum urmează: asumarea angajamentului de a petrece întreaga perioadă de cercetare şi documentare în ţara aleasă spre a-şi desfăşura activităţile propuse în cadrul proiectului de cercetare, redactarea unor rapoarte de activitate care să certifice aceste activităţi, să participe la activităţile întreprinse de ICR pe durata şederii acestora în ţările alese, să menţioneze în cadrul tuturor comunicărilor ştiinţifice, publice (presa scrisă, radio, TV şi site-uri de internet), respectiv în cadrul materialelor redactate pe durata stagiului, faptul că produsul a fost obţinut în urma cercetării efectuate în calitate de bursier al Institutului Cultural Român. De asemenea, contractul de bursă va mai conţine clauze specifice privind rezilierea contractului, precum şi clauze privind restituirea sumelor acordate în cazul rezilierii contractului. În cazul traducătorilor, atât cei în formare, cât și cei profesioniști, la obligațiile menționate anterior se adaugă și obligativitatea de a trimite, în termen de 30 de zile de la expirarea contractului de bursă, un extras cuprins între 5 pagini, în cazul traducătorilor în formare, și 10 pagini, pentru traducătorii profesioniști, din traducerea pe care o efectuează. Bursierii au libertatea de a alege fragmentul dorit, pe care îl vor trimite alături de extrasul din opera scrisă în limba originală.

(3) Redactarea rapoartelor (intermediar, unde este cazul, și final) se face în conformitate cu specificul fiecărei burse. Raportul final trebuie sa conțină minimum zece pagini, exceptând cazul traducătorilor în formare, în care să fie cuprinse toate tipurile de activități specifice bursei, întreprinse pe perioada desfășurării stagiului, inclusiv extrase din actele studiate sau cele întocmite de către bursier (plan de cercetare, calendar al activităților, acte aferente conferințelor, workshop-urilor etc.). Odată întocmit, raportul trebuie să fie datat și semnat de către bursier. În cazul burselor care nu implică instituții partenere, bursierul este obligat, prin contract, sa facă dovada deplasării sale în/din România, după caz, prin bilete de avion, tren, autocar etc., cât și dovada participării în cadrul activităților întreprinse la instituția menționată în dosarul de candidatură.

(4) În cazul burselor destinate unor participanţi aflaţi în străinătate, dar care îşi efectuează stagiul pe teritoriul României, semnarea contractului de bursă va avea loc înainte de începerea efectivă a stagiului prevăzut în contractul de bursă.

ANEXE - în documentele atașate.


Formular de înscriere pentru bursă individuală ANEXE - descriere burse