REGULAMENT-CADRU privind selecționarea prin concurs a proiectelor culturale pentru anul 2013 (actualizat)

(actualizare 13 martie 2013)
Astăzi, 13 martie 2013, s-a încheiat etapa administrativă de selecție a dosarelor depuse în cadrul concursului de proiecte anunțat de Institutul Cultural Român în data de 29 noiembrie 2012.
Conform art. 11 alin 2 din Odonanța nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, modificată și completată, autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica dacă solicitanții întrunesc toate condițiile de participare la selectie.
Pentru proiectele declarate neeligibile, fiecare aplicant va primi, în cursul zilei de astăzi, un e-mail în care li se va explica motivul pentru care dosarul a fost declarat neeligibil.
Contestațiile pot fi depuse la Registratura ICR, conform art. 14 alin 1 din Odonanța nr. 51 din 11 august 1998, modificată și completată, în maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatelor selecției (data afișării pe site-ul ICR). Ultima zi de depunere a contestațiilor este luni, 18 martie 2013, ora 16.00.
Suma totală alocată pentru acest concurs este de 450 000 RON.
Evaluarea aplicaţiilor eligibile va avea loc in urmatoarele două săptămâni în comisiile de specialitate, conform Regulamentului-cadru.
Institutul Cultural Român le mulțumește tuturor aplicanților pentru proiectele înscrise în concurs.
Vezi LISTA PROIECTELOR.


***

(actualizare 4 ianuarie 2013)
PRECIZARE: Ariile tematice ale proiectelor culturale pentru concursul organizat de ICR în 2013La concursul de proiecte culturale pentru anul 2013 organizat de Institutul Cultural Român sunt eligibile proiecte din toate ariile tematice cuprinse în conceptul cel mai larg de cultură, așa cum apare definit în Programele ICR aprobate de Consiliul de Conducere al instituției.
Acestea cuprind atât sfera artistică propriu-zisă (beletristică, arte vizuale, artele spectacolului etc., cu toate subdomeniile lor), cât și disciplinele umaniste (lingvistică, sociologie, filosofie etc.), științele în înțeles cuprinzător, precum și zona valorificării patrimoniului cultural național material și imaterial.Cheltuielile eligibile în cadrul acestor proiecte sunt cuprinse în regulamentul cadru al concursului și cuprind și fondurile destinate mobilității participanților la acțiuni (creatori, interpreți, conferențiari etc.).

Deoarece eliberarea unui certificat fiscal durează în medie cinci zile lucratoare, Institutul Cultural Romn a hotărât amânarea termenului pentru depunerea acestui act pana în data de vineri, 18.01.2013. Solicitantul trebuie să atașeze o declarație pe proprie răspundere că va completa până la data limită (vineri, 18.01.2013) acest document. În cazul în care actul nu va fi atașat, dosarul va fi considerat incomplet și va ieși din concurs.
***

Institutul Cultural Român organizează un concurs pentru finanțarea proiectelor culturale derulate în 2013. Proiectele se vor încadra în domeniile și direcțiile enumerate în Programele Institutului Cultural Român 2012-2013. Dosarele vor fi depuse/trimise la secretariatul Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1, 011824 București) până pe data de 15 ianuarie 2013 (data poștei, inclusiv).


Regulament-cadru privind selecționarea prin concurs a proiectelor culturale pentru anul 2013
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Finanţările nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale se acordă din bugetul anului 2013 al Institutului Cultural Român în conformitate cu prevederile Legii 356/2003 cu modificările ulterioare şi cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2
(1) Finanţarea nerambursabilă se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, altele decât de la Institutul Cultural Român, în cuantum de cel puţin 25% din costul total al proiectului.
(2) Sursele de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării sunt în numerar si se certifică prin extras de cont, sau scrisori de intenție din partea co-finanțatorilor sau sponsorilor.

Art. 3
(1) Acordarea de finanţări nerambursabile se realizează pe bază de selecţie de proiecte culturale.
(2) Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
a)Să fie persoană fizică autorizată sau persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale şi cu sediul în România
b)A respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare.
c)Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local
d)Nu este angajat al Institutului Cultural Român sau face parte din personalul angajat/numit ce funcţionează în cadrul institutelor culturale româneşti din străinătate, sau rude până la gradul 1 ale acestuia, atât în calitate de persoană fizică sau persoană fizică autorizată, cât şi ca reprezentant legal al unei persoane juridice, din România sau din străinătate.

Art. 4
Conţinutul anunţului public privind perioada de desfăşurare a selecţiilor de proiecte se aprobă prin Ordin al Președintelui Institutului Cultural Român şi va cuprinde informaţii cu privire la:
- cuantumul total al finanţării pentru fiecare sesiune, în funcţie de bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Cultural Român, aprobat prin legea bugetului de stat;
- ariile tematice ale proiectelor culturale ce vor fi finanţate în sesiunea respectivă,
- termenul-limită pentru depunerea/transmiterea documentaţiilor în vederea solicitării finanţării;

Art. 5
(1) Selecţia proiectelor culturale se realizează în două etape, conform procedurii de evaluare prevăzute la cap. V din prezentul Regulament.
(2) Pentru a participa la selecţia de proiecte culturale, solicitanţii trebuie să depună documentaţia de solicitare a finanţării.
(3) Documentaţia de solicitare a finanţării, prevăzută la Art. 6, se trimite prin poștă/ curier sau se depune personal la Sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, București până la data comunicată prin anunţul public, conform art. 4 din prezentul Regulament.

Art. 6
(1) Documentația solicitanţilor trebuie să conţină următoarele:
1)formularul-tip de solicitare a finanţării nerambursabile pentru proiecte culturale, prevăzut
în anexa nr. 1;
2)formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli, prevăzut în anexa nr. 2;
3)raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an; pentru solicitanţii care au derulat
activităţi pe o perioadă mai scurtă de un an, se va depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;
4)declaraţia pe proprie răspundere, prevăzută în anexa nr. 1, secţiunea C:
5)CV-urile membrilor echipei de proiect;
6)scrisoarea (scrisorile) de intenție din partea partenerului (partenerilor)
7)extras de cont privind partea de cofinanțare
8)actul de înfiinţare/autorizare a solicitantului, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare), precum şi certificatul de înregistrare fiscală, ambele în copie;
9)certificatul de atestare fiscală, în original, din care să reiasă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local. La data depunerii dosarului de aplicaţie, certificatul trebuie să fie în perioada de valabilitate.
10)alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa (înregistrări pe casete audiovideo, DVD-uri, CD-uri, dosare de presă, recenzii, recomandări, scrisori de sprijin etc.).

(4)În cazul solicitanţilor care au primit finanţare nerambursabilă, se va depune si un certificat al autorităţii finanţatoare care să ateste modul de îndeplinire al obligatiilor contractuale de către beneficiarul finanţării.
(5) Întreaga documentaţie va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de alte autorităţi, ce vor fi depuse fie în original, fie în copie certificată cu originalul.

CAPITOLUL II: Criterii de acordare a finanţărilor nerambursabile
Art. 7
Solicitările care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 şi au depus documentele prevăzute de art.6 sunt evaluate pe baza următoarelor criterii şi punctaje:

Grilă de evaluare pentru proiecte culturale:
Criterii
I.Calitatea și originalitatea proiectului - 20 puncte, din care
I.I Claritatea concepției și adecvarea activităților în funcție de obiectivul proiectului - 10 puncte
I.2 Caracterul inovator al proiectului și/sau originalitatea abordării - 10 puncte
II.Relevanța proiectului - 30 puncte
III.Fezabilitatea proiectului - 30 puncte, din care
III.1 Experiența managerială și capacitatea de implementare - 20 puncte
III.2 Metodologia de realizare (coerență și adecvare la scop) - 10 puncte
IV.Buget (cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul cost-valoare/beneficii) - 20 puncte
V.Calitatea și valoarea contribuției partenerilor - 20 puncte
TOTAL: 120 puncte

CAPITOLUL III. Cheltuieli eligibile
Art.8
Pot fi incluse în formularul de buget următoarele tipuri de cheltuieli, dacă acestea reprezintă costuri necesare şi rezonabile pentru realizarea proiectului, vor fi efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului, şi sunt legate în mod direct de realizarea acestuia:
A. Cheltuieli legate de realizarea activităţilor proiectului
1.Onorarii (acordate în baza contractelor de drepturi de autor);
2.Remuneraţii colaboratori (acordate în baza contractelor de prestări de servicii);
3.Cazare și masa sau diurnă pentru participanţi/invitaţi, precum şi pentru echipa de proiect;
4.Transportul local/internațional pentru participanţi/invitaţi şi al echipei de proiect;
5.Cheltuieli aferente transportului de persoane: viză, asigurare de călătorie, taxe de drum şi taxe de parcare
6.Închiriere echipamente şi spaţii, mijloace de transport
7.Activități promoționale și publicitate
8.Tipărituri
9.Cheltuieli de producție/închiriere decoruri, costume, standuri, simeze, vitrine


B. Cheltuieli administrative, în procent maxim de 20% din valoarea finanţării
1. Cheltuieli cu energia electrică
2. Cheltuieli cu chiria
3. Comunicaţii: telefon, internet
4. Cheltuieli pentru echipamente birotică
5. Cheltuieli pentru alte dotări necesare proiectului, în procent maxim de 20% din valoarea finanțării
6. Cheltuieli specifice proiectului

Art.9
(1) TVA-ul nu este o cheltuială eligibilă, cu excepţia cazului în care beneficiarul face dovada că nu îl poate recupera.
(2) Plata organizaţiei partenere, sau a angajaţilor acestora, nu este o cheltuială eligibilă.


CAPITOLUL IV: Organizarea comisiilor de selecție
Art. 10
(1) Selecția proiectelor culturale se face de către comisii de selecție special constituite pe lângă Institutul Cultural Român, formate dintr-un numar impar de experți independenţi şi reprezentanţi ai Institutului.
(2) Comisiile vor fi organizate pe arii tematice, iar în cazul în care în cadrul unei sesiuni vor fi finantate proiecte culturale din mai multe arii tematice, se va organiza câte o comisie de selecție pentru fiecare dintre acestea.
(3) Componenţa nominală a comisiei/comisiilor va fi adusă la cunoştinţa publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.


CAPITOLUL V: Procedura de evaluare
Art. 11. Etapa administrativă
(1)Secretarul comisiei de selecţie va verifica documentaţia prevăzută la art.6 din prezentul regulament.
(2)Solicitările de finanțare incomplete sau înregistrate ulterior datei-limită prevazute în anunțul public de organizare a selecției nu vor participa la etapa a doua de selecție.

Art. 12. Etapa de selecţie
(1)Fiecare ofertă care a trecut de etapa administrativă va fi analizată de membrii comisiei de selecţie. Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevazute la art. 8 si vor include observațiile și justificările membrilor comisiei pentru punctajul acordat.
(2)Comisia de selecție stabilește ierarhia ofertelor culturale pe baza punctajului obținut.
(3)Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanțărilor, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării acordate se transmit conducătorului autorității finanțatoare în vederea comunicării publice, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de selectie.
(4)Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finantarilor, punctajul obtinut, cuantumul finantarii acordate, precum si lista celor care nu au fost selectate spre finantare si punctajul obtinut de acestea vor fi publicate pe site-ul Institutului Cultural Român, in termen de doua zile lucratoare de la data primirii acestor liste de catre conducatorul acesteia.

Art.13.
Vor putea primi finanţare numai proiectele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative, în limita bugetului alocat pe anul 2013 alocat de Institut:
-proiectul a obţinut la evaluare un punctaj total de minimum 75 de puncte;
-există buget disponibil după aprobarea succesivă a proiectelor, în ordinea clasamentului;
-în caz de punctaje egale, poate primi finanţare propunerea de proiect cu bugetul mai mic;
-în cazul în care mai multe propuneri de proiect ale aceluiaşi solicitant întrunesc condiţiile de acordare a finanţării, poate primi finanţare o singură propunere, cea care a obţinut punctajul mai mare.

Art.14.
(1) Solicitanții nemultumiți de modul de respectare a procedurii privind organizarea si desfășurarea selecției de oferte pot depune contestație în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării listei finale a rezultatelor sesiunii de finanțare.
(2) Contestațiile vor fi soluționate de comisii special constituite în acest scop, formate din experți independenți, desemnaţi prin ordin al presedintului Institutului, în termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
(3) In componența comisiilor de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membri care au făcut parte din comisiile de selecție.
(4) Rezultatele finale ale evaluării de oferte, după soluționarea contestațiilor depuse, vor fi făcute publice prin publicarea pe site-ul Institutului Cultural Român.

CAPITOLUL VI: Dispoziții finale
Art. 15
Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă prin încheierea unui contract între Institutul Cultural Român și solicitantul selecționat, conform modelului din anexa nr.3.

Art. 16.
Anexele nr.1-3 fac parte din prezentul Regulament.


Președinte
Andrei Marga

Documentul atașat cuprinde:
REGULAMENTUL-CADRU
Anexa nr. 1: Formularul de solicitare a finanțării nerambursabile pentru proiectele culturale
Anexa nr. 2: Formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli
Anexa nr. 3: Contract de finanţare nerambursabilăREGULAMENT-CADRU ȘI ANEXE LISTA PROIECTE ELIGIBILE SI NEELIGIBILE