Programul de burse și rezidențe, sesiunea 2019. REGULAMENT GENERAL - Burse și Rezidențe 2019

REGULAMENT GENERAL privind acordarea burselor pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe).

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

(1) Bursele pentru cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se acordă persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu încadrarea în cuantumul sumelor alocate cu această destinaţie.

(2) Sumele acordate pentru bursele pentru cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se utilizează numai în scopul pentru care au fost alocate.

Art. 2

(1) Personalul contractual din cadrul Institutului Cultural Român nu poate beneficia de aceste burse de cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) pe perioada derulării contractului individual de muncă.

(2) Persoanele fizice pot beneficia de un singur tip de bursă pentru cercetare şi documentare sau de altă formă de sprijin material (rezidenţe) o singură dată în cursul unui an bugetar.

(3) Persoanele fizice pot beneficia de un singur tip de bursă de cercetare şi documentare sau de altă formă de sprijin material (rezidenţe) într-un interval de cinci ani.

(4) Excepție de la art.2., alin.3. fac persoanele care au beneficiat de Burse (rezidențe) pentru traducători în formare, care pot primi în interval de cinci ani, o Bursă pentru traducători profesioniști.

Art. 3

Institutele culturale româneşti din străinatate pot organiza la sediul lor sesiuni de evaluare şi selecţie în condiţile menţionate în prezentul regulement şi în anexele acestuia.

CAPITOLUL II

PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU CERCETARE ŞI DOCUMENTARE ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL (REZIDENŢE)

Art. 4

Bursele de cercetare şi documentare şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) vor fi acordate pentru următoarele domenii:

a. Arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie;

b. Muzică şi muzicologie;

c. Jurnalism;

d. Traduceri;

e. Arhitectură, urbanism şi design;

f. Literatură şi critică literară;

g. Patrimoniu cultural;

h. Management cultural;

i. Ştiinţe economice;

j. Științe umane și sociale;

k. Diplomaţie culturală;

l. Schimb cultural şi / sau ştiinţific.

Art. 5

(1) Bursele pentru cercetare, creație, documentare, schimb intercultural sau ştiinţific şi alte forme de sprijin material (rezidenţe) se acordă pe baza unei proceduri de evaluare şi selecţie.

(2) În fiecare an bugetar, sesiunile de evaluare şi selecţie se organizează conform anexelor la prezentul regulament.

(3) Preşedintele Institutului Cultural Român poate aproba organizarea altor sesiuni de evaluare şi selecţie la alte date decât cele menţionate la alin. 2., cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 6

(1) Anunţul privind organizarea selecţiei va fi publicat pe site-ul Institutului Cultural Român şi pe site-urile institutelor culturale româneşti din străinătate, după caz, şi se va afişa la sediul acestora.

(2) Anunţul privind organizarea selecţiei cuprinde: domeniile pentru care se organizează selecţia, termenul limită de depunere a dosarelor, documentele cuprinse în dosarul de solicitare, criteriile de evaluare, precum şi suma alocată fiecărei burse pentru studii şi altor forme de sprijin material (rezidenţe).

Art. 7

(1) Dosarul de solicitare a burselor de cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) trebuie să conţină, obligatoriu și cumulativ, următoarele documente:

a. formularul de înscriere la selecție, semnat şi datat, în care se precizează obligatoriu denumirea bursei pentru studii şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe), perioada pentru care se solicită finanţare, precum şi adresa de corespondenţă şi datele de contact ale solicitantului;

b. curriculum vitae, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări, lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare;

c. copie după actul de identitate/pașaport;

d. copii ale diplomelor de studii;

e. scrisoare de intenţie și proiect de lucru;

f. două sau trei scrisori de recomandare (în funcţie de tipul bursei).

(2) Dosarul de solicitare a burselor şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) poate să conţină si alte documente relevante înafara celor menţionate la alin. 1, conform celor specificate în anexele la prezentul regulament.

(3) Dosarele ajunse la registratura Institutului Cultural Român dupa data limită de înscriere, dar cu data expedierii încadrată în perioada de înscriere, vor fi declarate eligibile;

(4) Dosarele incomplete sau trimise după expirarea perioadei de depunere vor fi declarate neeligibile;

(5) În situaţia excepţională în care numărul dosarelor depuse nu depăşeşte numărul burselor alocate sau numărul dosarelor este insuficient, ICR îşi rezervă dreptul de a extinde termenul limită cu acordul directorului general al direcției sub a cărui coordonare se află programul de burse pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) sau de a anula apelul respectiv.

Art. 8

Cuantumul burselor pentru studii şi al altor forme de sprijin material (rezidenţe) este stabilit în anexele prezentului regulament.

Art. 9

Criteriile de evaluare a solicitărilor pentru acordarea burselor pentru studii şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) vor fi comunicate odată cu anunţul privind organizarea selecţiei conform art. 6., alin. 1.

Art. 10

(1) Acordarea burselor de cercetare și documentare şi altor forme de sprijin material se face în baza hotărârii comisiilor de evaluare şi selecţie.

(2) Comisiile de evaluare şi selecţie sunt aprobate în Comitetul Director şi sunt constituite dintr-un număr impar de membri numiți prin ordin al Președintelui. Preşedintele Institutului Cultural Român poate prezida Comisiile de evaluare şi selecţie şi este însoțit de un reprezentant al Direcţiei Generale Programe Interne şi Internaţionale.

(3) Listele conținând propunerile pentru membrii care vor face parte din comisiile de evaluare și selecție vor rezulta din consultarea instituțiilor partenere ale ICR. În cazul comisiilor formate din membri ai mediului academic, selectarea acestora se va face din cele mai reprezentative instituții de învățământ superior sau de cercetare din România. Pentru bursele destinate jurnaliștilor culturali străini se recomandă consultarea principalelor agenții media, a instuțiilor de cercetare de profil.

(4) Aceste consultări au loc la solicitarea formulată în scris de către coordonatorii programului de burse și rezidențe din cadrul Direcţiei Programe Interne, din cadrul Direcției Generale Programe Interne și Internaționale a Institutului Cultural Român, dar și a altor coordonatori de programe din cadrul Institutului Cultural Român, care organizează sesiuni de evaluare și selecție în vederea acordării unor burse sau altor forme de sprijin material (rezidențe).

(5) Listele primite vor fi centralizate de către coordonatorii de program care au obligația de a le înainta directorului general al Direcției Generale Programe Interne și Internaționale spre analiză. Acesta va supune atenției Comitetului Director propunerile selectate în vederea deciziei asupra componenței finale a comisiei de evaluare și selecție, cât și a listei supleanților.

(6) Coordonatorul programului de bursă/rezidență evaluat, are rol de secretar al comisiei de evaluare și pune la dispoziția membrilor comisiei dosarele candidaților și tehnoredactează procesele verbale încheiate de membri comisiei.

Art. 11

(1) Fiecare solicitare este analizată de membrii comisiei şi evaluată potrivit dispoziţiilor art. 9.

(2) Prin hotărârea comisiei se stabilesc următoarele:

a. rezultatele selecţiei (clasamentul rezultat în urma evaluării);

b. perioada de acordare a burselor pentru cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe).

(3) Lista completă (admiși și respinși), cuprinzând rezultatele selecției cât și perioadele de acordare a burselor pentru cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe), va fi supusă validării Comitetului Director al Institutului Cultural Român, înainte ca aceasta să fie publicată.

(4) Se transmit spre informare în ședința Comitetului Director și recomandări în scris cu privire la fiecare dintre dosarele de candidatură declarate neeligibile, în cazul în care acestea există.

Art. 12

(1) Lista cuprinzând elementele prevăzute la art. 11, alin. (2) se va publica pe site-ul Institutului Cultural Român şi pe site-urile institutelor culturale româneşti din străinătate, după caz, şi se va afişa la sediul acestora, în termen de maximum zece zile de la emiterea hotărârii de către comisia de evaluare şi selecţie.

(2) Contestaţiile se pot depune, în scris, în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data publicării listei.

Art. 13

(1) Contestaţiile se depun la sediul Institutului Cultural Român, Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, sau la sediul institutelor culturale româneşti din străinătate, după caz, precum şi prin fax.

(2) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, care poate include și reprezentanți din partea direcţiei generale sub a cărei coordonare se află Programul de burse, respectiv din partea conducerii Institutului Cultural Român. Din comisia pentru soluţionarea contestaţiilor nu pot face parte persoanele care anterior au fost membre în comisiile inițiale de evaluare şi selecţie.

(3) Componența comisiei pentru soluționarea contestațiilor cât și a listei supleanților va fi decisă odată cu componența Comisiei de evaluare și selecție în cadrul ședinței de Comitet Director. Propunerile cu privire la componența comisiei pentru soluționarea contestațiilor vor veni din partea direcției care coordonează programul de burse pentru cercetare şi documentare, cât şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe).

(4) Contestaţiile se soluţionează în termen de zece (10) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

(5) Rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor vor fi comunicate individual candidaților prin intermediul unei scrisori oficiale din partea Institutului Cultural Român sau prin email.

Art. 14

(1) Acordarea burselor pentru cercetare și documentare şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe) se face în baza unui contract încheiat între Institutul Cultural Român şi beneficiar. Contractul de bursă va fi semnat până cel mai târziu la 31 decembrie anul curent sesiunii de bursă în care apelul de burse a avut loc. După această dată, beneficiarul va fi decăzut din dreptul de a mai primi bursa. În mod excepțional, contractul va putea fi semnat și după această dată, dar nu mai târziu de 3 luni calculate până la anunțul următoarei sesiuni de selecție în cadrul aceluiași tip de bursă, dacă beneficiarul a fost împiedicat de o forță majoră sau de un eveniment mai presus de voința sa și care pot fi dovedite.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în mod necesar, obligaţiile beneficiarilor după cum urmează: asumarea folosirii bursei în scopul pentru care a fost acordată, redactarea unor rapoarte de activitate care să certifice aceste activităţi, să participe la activităţile întreprinse de ICR pe durata şederii acestora în ţările alese, să menţioneze în cadrul tuturor comunicărilor ştiinţifice, publice (presa scrisă, radio, TV şi site-uri de internet), respectiv în cadrul materialelor redactate pe durata stagiului, faptul că produsul a fost obţinut în urma cercetării efectuate în calitate de bursier al Institutului Cultural Român. De asemenea, contractul de bursă va mai conţine clauze specifice privind rezilierea contractului, precum şi clauze privind restituirea sumelor acordate în cazul rezilierii contractului. În cazul traducătorilor, atât cei în formare, cât și cei profesioniști, la obligațiile menționate anterior se adaugă și obligativitatea de a trimite, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de bursă, un extras cuprins între cinci (5) pagini, în cazul traducătorilor în formare și zece (10) pagini pentru traducătorii profesioniști, din traducerea pe care o efectuează. Bursierii au libertatea de a alege fragmentul dorit, pe care îl vor trimite alături de extrasul din opera scrisă în limba originală.

(3) Redactarea rapoartelor (intermediar, unde este cazul, și final) se face în conformitate cu specificul fiecărei burse. Raportul intermediar și raportul final trebuie sa fie conforme cu modelul prevăzut de anexele prezentului regulament, exceptând cazul traducătorilor în formare, în care să fie cuprinse toate tipurile de activități specifice bursei, întreprinse pe perioada desfășurării stagiului, inclusiv extrase din actele studiate sau cele întocmite de către bursier (plan de cercetare, calendar al activităților, acte aferente conferințelor, workshop-urilor etc.). Odată întocmit, raportul trebuie să fie datat și semnat de către bursier. În cazul burselor care nu implică instituții partenere, bursierul este obligat, prin contract, să facă dovada deplasării sale în/din România, după caz, prin bilete de avion, tren, autocar, etc., cât și dovada participării în cadrul activităților întreprinse la instituția menționată în dosarul de candidatură.

(4) În cazul burselor destinate unor participanţi, aflaţi în străinătate, dar care îşi efectuează stagiul pe teritoriul României, semnarea contractului de bursă va avea loc înainte de începerea efectivă a stagiului prevăzut în contractul de bursă.


General Regulation - Scholarships and Residencies 2019 Annexes General Regulation - Scholarships and Residencies 2019 Formular de inscriere 2019 Anexe Regulament General 2019 Individual grant application form 2019 Model raport bursa 2019 Regulament burse 2019 - nou