Posturi scoase la concurs

REZULTATE INTERVIU(actualizare 25 aprilie)

1 post DIRECTOR, DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ
REZULTATE INTERVIU

1 post ŞEF SERVICIU, SERVICIUL PROTOCOL
REZULTATE INTERVIU

1 post ŞEF BIROU, BIROUL CONTABILITATE
REZULTATE INTERVIU


***


REZULTATE PROBA SCRISĂ
(actualizare 19 aprilie 2012)

1 post DIRECTOR, DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ
Vezi REZULTATE PROBA SCRISĂ

1 post ŞEF SERVICIU, SERVICIUL PROTOCOL
Vezi REZULTATE PROBA SCRISĂ

1 post ŞEF BIROU, BIROUL CONTABILITATE
Vezi REZULTATE PROBA SCRISĂ

IMPORTANT! Candidatii declarați admiși după proba scrisă sunt invitați să se prezinte miercuri, 25 aprilie 2012, ora 09.30, la sediul Institutului din Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, având asupra lor cartea de identitate.

***

IMPORTANT / actualizare 9 aprilie 2012 / Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director al Direcției Financiar-Contabile, șef Birou Contabilitate din cadrul Direcției Financiar-Contabile și șef Serviciu Protocol din cadrul Direcției Administrative va avea loc miercuri, 18 aprilie 2012, ora 10.00. Candidații ale căror dosare au fost declarate admise sunt invitați să se prezinte la ora 9.30 la sediul Institutului din Aleea Alexandru 38, sector 1, având asupra lor cartea de identitate.

***

IMPORTANT / actualizare 30 martie 2012 / În documentele atașate sunt disponibile detalii despre situația dosarelor depuse (tabele cu candidații ale căror dosare au fost admise / respinse)

Vezi situație dosare depuse pentru postul de DIRECTOR la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂVezi situație dosare depuse pentru postul de ŞEF SERVICIU la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ – DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ – SERVICIUL PROTOCOLVezi situație dosare depuse pentru postul de ŞEF BIROU la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA FINANCIAR–CONTABILĂ – BIROUL CONTABILITATE

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează în perioada 13-30 aprilie 2012, la sediul Institutului, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu respectarea prevederilor art.III alin. (2) din O.U.G. nr. 35/ 2011, pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale:
1 post DIRECTOR la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ
Cerinţe privind ocuparea postului:
-studii superioare economice de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului;
-vechime minimă de 5 ani în specialitate;
-experienţă în domeniul financiar- contabil (în mediul public);
-cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar - contabil la instituţii bugetare;
-cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);
-cunoştinţe de operare pe calculator;
-bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
-asigură conducerea curentă a activitii economice din cadrul Institutului , coordonînd activitatea financiar – contabilă şi cea de salarizare
-coordonează elaborarea proiectului de buget anual şi îl structurează în conformitate cu clasificaţia bugetară elaborată de Ministerul Finanţelor Publice
-repartizează trimestrial bugetul aprobat
-asigură execuţia bugetară a Institutului şi urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar , stabilite de Ministerul Finanţelor Publice
-întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderile de credite lunare şi ţine evidenţa creditelor bugetare deschise de către Ministerul Finanţelor Publice;
-participă la elaborarea bilanţului şi a contului de execuţie ;
-verifică corectitudinea întocmirii statelor de plată pentru salarii, drepturi de autor şi prestări de servicii;
-controlează prelucrarea documentelor din punct de vedere financiar – contabil ,în vederea întocmirii dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale
-urmăreşte permanent încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate anual de către Ministerul Finanţelor Publice


1 post ŞEF SERVICIU la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ – DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ – SERVICIUL PROTOCOL
Cerinţe privind ocuparea postului:
-studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului;
-vechime minimă de 3 ani;
-experienţă în domeniul ;
-cunoştinţe de operare pe calculator;
-bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă

Atribuţii:
-coordonează organizarea proiectelor , manifestărilor şi a activităţilor din programul Institutului care se desfăşoară la sediu sau în alte localităţi
-asigură condiţiile optime de desfăşurare a manifestărilor cultural-ştiinţifice la sediu sau înafara acestuia (primiri , plecări , ale oaspeţilor , transport, cazare, masă, aparatură, săli, panouri de expoziţiişi târguri, sonorizare, trataţii, cocteiluri, etc. )
-verifică, gestionează şi certifică foile auto zilnice pentru autoturismele ICR
-răspunde de activitatea de întocmire a paşapoartelor şi de obţinere vizelor
-face propuneri directorului administrativ pentru dotări prin planul anual de investiţii
-cooperează cu serviciile de specialitate externe în vedere implementării prevederilor privind securitatea , sănătatea şi igiena în muncă , luînd în considere natura activităţilor


1 post ŞEF BIROU la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA FINANCIAR–CONTABILĂ – BIROUL CONTABILITATE
Cerinţe privind ocuparea postului :
-studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii economice);
-vechime minim 2 ani în domeniul financiar-contabil;
-cunoaştere a legislaţiei de specialitate;
-cunoştinţe operare calculator (Word, Excel);
-abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
-urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Economiei şi Finanţelor
-întocmeşte note contabile şi prelucrează documentele din punct de vedere contabil folosind planul de conturi pentru instituţii publice în vederea întocmirii dărilor de seamă contabile, trimestriale şi anuale şi le depune la termen;
-înregistrează în contabilitate toate operaţiunile patrimoniale;
-lunar, verifică exactitatea soldurilor din posturile sintetice şi analitice ale balanţei din luna respectivă, componenţa acestora şi ia măsuri pentru ca acestea să fie analizate cu personalul de specialitate (difuzare, administrativ, financiar, etc.)
-efectuează operaţiile necesare în Registrul inventar şi Registrul jurnal;
-urmăreşte evidenţierea în fişe ,în conturi analitice,a încasărilor şi plăţilor în valută şi în lei
-asigură împreună cu directorul direcţiei organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al instituţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare
-organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital , contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei ,contabilitatea cheltuielilor , veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare
-urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului( prudenţei,permanenţei metodelor,continuarea activităţii , independenţeiexerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării )
- participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil , la operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii


BIBLIOGRAFIE
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA FINANCIAR - CONTABILĂ
•Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
•Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
•Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
•Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
•Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare


DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ – DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ – SERVICIUL PROTOCOL
•Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
•Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
•Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 454 din 18.06.2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
•O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
•Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare


DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, 1 probă scrisă şi 1 interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 26.03.2012 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde următoarele documente:

-cerere de înscriere tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
-fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
-curriculum vitae actualizat;
-2 fotografii;
-copie a actului de identitate însoţită de original;
-copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
-copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
-certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
-copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
-copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL“ sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
-recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
-un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate, iar la concurs vor participa numai candidaţii declaraţi admişi după fiecare etapă, conform procesului verbal aprobat de către Comisia de examinare.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Institutului Cultural Român, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român, care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare în termen de 1 zi dupa fiecare etapă, numai dacă este cazul.

Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0317 100 641.

PREŞEDINTE,
Horia-Roman Patapievici

Atenție! Termenul pentru depunerea dosarelor anunțat inițial, 14 martie 2012, a fost prelungit până pe 26 martie 2012.


cerere tip fişa personală dosare depuse pentru postul de director, Direcția Financiar-Contabilă dosare depuse pentru postul de Șef Birou Contabilitate dosare depuse pentru postul de Șef serviciu, Serviciul Protocol Rezultate proba scrisa Șef Birou Contabilitate Rezultate proba scrisa Director Direcția Financiar Contabilă Rezultate proba scrisa Șef Serviciu Protocol REZULTATE ȘEF SERVICIUL PROTOCOL REZULTATE ȘEF BIROU CONTABILITATE REZULTATE DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ