Posturi scoase la concurs

Actualizare 14 august 2014 - REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATE PROBA SCRISĂ
REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ŞEF BIROU - SECRETARIAT I.C.R
1. NEDELCU ELENA LORENA - 87,66 pct. - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ŞEF BIROU - BIROUL CERCETARE, ANALIZĂ, STRATEGIE
1. BARNA HORIA - 92,66 pct. - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ŞEF BIROU - BIROUL RESURSE UMANE
1. ION MARIA - 87,33 pct. - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ŞEF BIROU - BIROUL LIMBA ROMÂNĂ - DIRECŢIA ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR ŞI LIMBA ROMÂNĂ
1. BORCA ANA - 91,00 pct. - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT IA - SECRETARIAT I.C.R
1. ZAHARIA CRISTIANA - 75,33 pct. - ADMIS
2. SOCACIU GEORGIANA ELISABETA - 88,00 pct. - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT IA - COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL, DIRECŢIA COMUNICARE ŞI IT
1. CĂLIN RALUCA - 92,66 pct. - ADMIS
2. RADOSLAVESCU RUXANDRA - 75,00 pct. - ADMIS
3. IGNAT CORNELIU VLAD - 38,33 pct. - RESPINS
4. BUZSOR ANCA XIMENNA - ABSENT

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT IA - DIRECŢIA PROGRAME - DIRECŢIA GENERALĂ REPREZENTANŢE ÎN STRĂINĂTATE
1. DAMIAN NIŢĂ GABRIELA ELENA - 62,66 pct. - ADMIS
2. SANDU STERIAN ELENA-ANDREEA - 63,00 pct. - ADMIS
3. CONSTANTINESCU POMPILIU - 35,00 pct. - RESPINS
4. NĂSTASE CRISTIANA ALEXANDRA - 39,33 pct. - RESPINS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXPERT I - DIRECŢIA PROGRAME - DIRECŢIA GENERALĂ REPREZENTANŢE ÎN STRĂINĂTATE
1. DUMEA VLAD FLORIAN - 79,33 pct. - ADMIS
2. BENEA ALEXANDRA LAURA - 66,66 pct. - ADMIS
3. CONSTANTIN IRINA - 84,66 pct. - ADMIS
4. THEODORESCU LAURA MARIANA - 57,33 pct. - ADMIS
5. HARNAGEA LUCIA - ABSENT
6. MIHALACHE LIVIU VALENTIN - ABSENT

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT II – SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE - DIRECŢIA GENERALĂ REPREZENTANŢE ÎN STRĂINĂTATE
1. LEU SILVIA ALINA - 97,00 pct. - ADMIS
2. PUESCU MARIA ALEXANDRA - 80,33 pct. - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT IA – COMPARTIMENTUL ROMÂNII DIN VECINĂTATE - DIRECŢIA ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR ŞI LIMBA ROMÂNĂ
1. BULUMAC OVIDIANA-RALUCA - 54,00 pct. - ADMIS
2. RUSU SEBASTIAN FLORIN - 47,00 pct. - RESPINS
3. STĂNESCU AURORA LUMINIŢA - 70,00 pct. - ADMIS
4. HERA CĂLIN LIVIU - ABSENT

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXPERT IA – SERVICIUL PARTENERIATE INTERNAŢIONALE - DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE
1. IOFCIU MIRABELA - 82,33 pct - ADMIS
2. DIMA NICOLAE DAN - 45,66 pct. - RESPINS
3. NICA DANIEL RĂZVAN - 68,66 pct. - ADMIS
4. SĂRACU GEORGIANA - 78,66 pct. - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT IA – COMPARTIMENTUL EUNIC - DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE
1. ISBĂŞESCU IRENA - 96,33 pct. - ADMIS
2. COSTACHE BABCINSCHI ALEXANDRA - 85,33 pct. - ADMIS

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXPERT I – COMPARTIMENTUL EUNIC - DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE
1. MARIN ŞTEFAN CLAUDIU - 90,66 pct. - ADMIS
2. CORNEA OCTAVIA GABRIELA - 89,33 pct. - ADMIS
3. MIHĂILĂ OANA MĂDĂLINA - 68,66 pct. - ADMIS

Perioada de contestații: 18 - 19 august 2014
***
Actualizare 11 august 2014 - REZULTATE CONTESTAȚIIRADU MIRONA MIHAELA - RESPINS
***
Actualizare 6 august 2014 - PROBA SCRISĂ-PROGRAM CONCURS
MARŢI 12.08.2014
•DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE - ORA 09:30
•SECRETARIAT - ORA 11:45
•ŞEF BIROU - ORA 14:00

MIERCURI 13.08.2014
•DIRECŢIA GENERALĂ REPREZENTANŢE ÎN STRĂINĂTATE - ORA 10:00
•DIRECŢIA ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR ŞI LIMBA ROMÂNĂ - ORA 14:00
•DIRECŢIA COMUNICARE ŞI IT - ORA 14:00

Pentru candidații admiși la proba de selecție a dosarelor, proba scrisă se va susține la sediul ICR din Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București, la Biblioteca instituției, conform programului de mai sus.
***
Actualizare 6 august 2014 - REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE (click pentru detalii sau vezi document atașat)Contestațiile pot fi depuse la Biroul Resurse Umane în perioada 7-8 august 2014 (termen limită pentru depunerea contestațiilor: 8 august 2014, ora 16.00).
***
Institutul Cultural Român scoate la concurs 4 posturi de Șef Birou, 7 posturi de Expert IA, 3 posturi de Expert I și un post de Expert II.

ANUNȚ de organizare a concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere și de execuție din cadrul ICR

1.Cadru legal
1.1. Art. 30 din Legea 53/ 2003 – CODUL MUNCII – Republicare*), privind încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare, prin concurs sau examen, după caz;
1.2. Hotărârea nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
2.Posturi scoase la concurs:
Conducere:
1. Șef Birou – Secretariatul Institutului Cultural Român
2. Șef Birou – Biroul Cercetare, Analiză, Strategie
3. Șef Birou – Biroul Resurse Umane
4. Şef Birou – Biroul Limba Română

Execuție:
Secretariatul Institutului Cultural Român
- Expert IA – 1 post

Direcția Comunicare și IT, Compartimentul Relații cu publicul
- Expert IA – 1 post

Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate, Direcția Programe
- Expert IA – 1 post
- Expert I – 2 posturi

Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate, Serviciul Implementare Proiecte
- Expert II – 1 post

Direcția Românii din Afara Granițelor și Limba Română, Compartimentul Românii din Vecinătate
- Expert IA – 1 post

Direcția Relații Internaționale
Serviciul Parteneriate Internaționale
- Expert IA – 2 posturi
Compartimentul EUNIC
- Expert IA – 1 post
- Expert I – 1 post

3. Anexe
Cerere-tip de înscriere
Fişa personală
Regulament desfășurare concurs aprobat prin ordin al Președintelui ICR
4. Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Biroul Resurse Umane, în perioada 09 iulie – 31 iulie 2014 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) cerere-tip de înscriere (se obţine de pe site sau de la sediul ICR);
b) fişă personală (se obţine de pe site sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat (din care trebuie să reiasă clar: numele şi prenumele candidatului, vârsta, domiciliul, datele de contact, locurile de muncă ocupate în ultima perioadă, posturile pe care le-a ocupat și perioada aferentă;
d) 2 fotografii tip pașaport;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul), legalizată sau însoţită de original;
g) copie a diplomei de bacalaureat legalizată sau însoţită de original;
h) copie a diplomei de licenţă pentru posturile de studii superioare, legalizată sau însoţită de original;
i) certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Pentru a putea participa la proba scrisă, candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale și a fost declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise;
j) adeverinţă medicală eliberată în ultimele 30 de zile de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului. Această adeverinţă trebuie să conţină vizibil numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
k) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), legalizate sau însoţite de original;
l) copie a carnetului de muncă care să conţină menţiunea ”CONFORM CU ORIGINALUL”, ştampila unităţii şi semnătura persoanei împuternicite în acest sens sau o adeverinţă de vechime care să ateste vechimea totală în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
m) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
n) un dosar de plastic.
Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Toate documentele pe care le va conţine dosarul vor fi obligatoriu în limba română. Documentele elaborate într-o limbă străină şi care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.
Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidaturii.
5. Date concurs: Afişare anunţ concurs: 25 iunie 2014
Depunere dosare înscriere: 09 – 31 iulie 2014
Date desfășurare concurs
Selecţia dosarelor: 04 – 06 august 2014
Afișare rezultate selecție dosare: 06 august 2014
Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: 07 – 08 august 2014
Soluţionare contestații (și afișare rezultate): 11 august 2014
Proba scrisă: 12 – 14 august 2014 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38.
Afișare rezultate proba scrisă: 14 august 2014
Depunere contestaţii probă scrisă: 18 – 19 august 2014
Soluţionare contestaţii proba scrisă (și afișare rezultate): 20 august 2014
Proba de interviu: 21 – 22 august 2014 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38.
Afişare rezultate proba de interviu: 22 august 2014
Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 25 – 26 august 2014
Soluţionare contestaţii proba de interviu (și afișare rezultate): 27 august 2014
Afişare rezultate finale: 28 – 29 august 2014

Secretariatul Institutului Cultural Român
1 post Șef Birou – Secretariatul Institutului Cultural Român

Cerinţe privind ocuparea postului:
-studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
-cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): windows office-bun, operare internet-bun;
-cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
-cunoaşterea a minimum două limbi de circulaţie internațională;
-conduită morală exemplară;
-abilități de redactare;
-disponibilitate la program de lucru prelungit;
-bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistență la stres, gândire analitică şi proactivă, auto-control;
-condiții de vechime: minimum 2 ani vechime în specialitate;
-cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional.
Reprezintă un avantaj:
-experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;
-studii în domeniul managementului cultural și al comunicării.

Atribuţiile postului:
-organizează, conduce şi îndrumă activitatea personalului din cadrul Secretariatului Institutului Cultural Român;
-transmite ordinele, dispoziţiile şi rezoluţiile președintelui și ale vicepreședinților, urmăreşte modul de soluţionare şi informează de stadiul executării lor;
-organizează pregătirea, evidenţa şi prezentarea corespondenţei adresate președintelui și vicepreședinților;
-actualizează agenda de lucru a președintelui și a vicepreședinților;
-ține evidenţa şi transmite președintelui și vicepreședinților solicitările de audienţă, întâlniri de lucru;
-formulează răspunsuri și adrese oficiale din partea președintelui ICR;
-asigură comunicarea dintre conducere și personalul ICR;
-monitorizează și asigură protocolul lunar, necesar conducerii ICR;
-coordonează activitatea specifică privind elaborarea răspunsurilor la intrebările și interpelările adresate de Parlamentul României;
-gestionează adresa oficială a institutului: icr@icr.ro;
-îndeplineşte alte sarcini stabilite de președinte;
-respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al Institutului Cultural Roman şi îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanţă ale postului;
-îndeplinește la termen și în mod corect îndatoririle de serviciu dând dovadă de profesionalism, respectând prevederile legale cu privire la confidențialitate, imparțialitate și transparență;
-asigură arhivarea periodică a documentelor elaborate în cadrul Secretariatului Institutului Cultural Român;
-întocmește procesul-verbal la reuniunile Comitetului Director;
-respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de preşedintele Institutului Cultural Român;
-colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.

Bibliografie:
1. LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2. Regulament de Organizare și Funcționare al ICR 2014;
3. HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;
4. Misiunea ICR www.icr.ro;

Bibliografie specifică:
Emilian Manciur, Protocol instituțional, Ed. Comunicare.ro, 2008

Secretariatul Institutului Cultural Român
Post Expert gradul IA – Secretariatul Institutului Cultural Român

Cerinţe privind ocuparea postului:
-studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
-cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): windows office-bun, operare internet-bun;
-cunoaşterea a cel puțin unei limbi de circulaţie internațională;
-conduită morală exemplară;
-bune abilităţi de comunicare, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistență la stres, gândire analitică şi proactivă, autocontrol;
-disponibilitate la program de lucru prelungit;
-minimum 1 an vechime în specialitate;
-cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internațional.
Reprezintă un avantaj:
-experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;
-studii în domeniul comunicării;

Atribuțiile postului:
-primeşte documentele ce sunt înaintate spre aprobare, le înaintează persoanelor în drept, organizează mapa cu documente semnate de conducere;
-asigură comunicarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de preşedinte în vederea aducerii lor la îndeplinire;
-organizează programul audienţelor conducerii Institutului şi actualizează agendele preşedintelui şi vicepreşedinţilor Institutului;
-organizează angajamentele necesare pentru deplasările conducerii;
-colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
-primeşte, înregistrează şi distribuie corespondenţa zilnică pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi expediază corespondenţa acestora;
-gestionează adresa oficială a institutului icr@icr.ro;
-respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al ICR și ale Regulamentului Intern şi îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanţă ale postului;
-îndeplinește în termen și în mod corect îndatoririle de serviciu dând dovadă de profesionalism, respectând prevederile legale cu privire la confidențialitate, imparțialitate și transparență.

Bibliografie
1.LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2.Regulament de Organizare și funcționare al ICR 2014;
3.HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;
4.Misiunea ICR www.icr.ro;

Biroul Cercetare, Analiză, Strategie
1 post Șef Birou – Biroul Cercetare, Analiză, Strategie

Cerinţe privind ocuparea postului:
-studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
-cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
-are experienţă în cercetare aplicată (studii, publicaţii, lucrări etc.);
-conduită morală exemplară;
-cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
-poate redacta performant;
-cunoaştere avansată a limbii engleze şi cel puţin a unei alte limbi de circulaţie internaţională;
-cunoştinţe de operare pe calculator, navigare internet;
-bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, rezistență la stres, gândire analitică şi proactivă, autocontrol și perseverență;
-respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de Preşedintele Institutului Cultural Român;
-condiții de vechime: minimum 2 ani vechime în specialitate.
Reprezintă un avantaj:
-experienţa de lucru în instituții din domeniul cultural;
-are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii: științe umaniste, științe sociale, arte vizuale, artele spectacolului, cinematografie şi media.

Atribuţiile postului:
- stabilește atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat al Biroului Cercetare, Analiză, Strategie, în condiţiile legii;
- formulează rapoarte legate de activitatea curentă măsurabilă a departamentelor Institutului, despre programele și proiectele derulate de acestea în țară și străinătate, despre partenerii publici și privați angrenați, solicitați și/sau contractați ca parteneri;
- coordonează realizarea trimestrială și anuală, pe baza elementelor cercetate, precum și a propriei documentări, a unui tablou analitic care cuprinde elementele semnificative și de impact ale întregii activități a Institutului – număr de proiecte, parteneri și/sau colaboratori implicați, ponderea domeniilor cultural-artistice abordate, frecvența acestora, bugetele alocate, acoperirea geografică etc.;
- coordonează realizarea și predă trimestrial și anual Președintelui Institutului și conducerii operative rezultatele cercetării, explicitate și comentate din perspectiva impactului, sub forma unor sinteze analitice și a unor recomandări la obiect, cu sugerarea elementelor de oportunitate privind strategia generală sau pe tronsoane a activităților derulate în țară și străinătate;
- coordonează realizarea și oferă, la cererea expresă a Președintelui Institutului, recomandări strategice concrete și/sau diverse instrumente de lucru sau de monitorizare specifică diverselor structuri și departamente specializate ale Institutului;
- respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Roman, precum și ordinele și instrucțiunile emise de Președintele Institutului Cultural Român;
- respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al ICR șI ale Regulamentului Intern şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanţă ale postului.

Bibliografie
1.Lege nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, Organizarea şi funcţionarea institutului cultural român - Republicare;
2.ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
3.LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*) – Republicare;
4.HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;
5.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
6.Misiunea ICR www.icr.ro;

Biroul Resurse Umane
1 post - Șef Birou Resurse Umane

Cerinţe privind ocuparea postului:
-studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
-cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul resurselor umane;
-cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
-cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
-asigurarea confidențialității documentelor și informațiilor gestionate de către salariații Biroului de Resurse Umane;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate și atenție la detalii;
-conduită morală exemplară;
-condiții de vechime: minimum 2 ani vechime în specialitate;
-disponibilitate la program de lucru prelungit.
Reprezintă un avantaj:
-experiența anterioară pe o poziție similară.

Atribuţiile postului:
-întocmeşte statul de funcţii al Institutului şi îl comunică Direcţiei Generale Economice, îl supune spre avizare Comitetului Director şi apoi spre aprobare ordonatorului de credite;
-întocmeşte statul de personal şi îl prezintă spre avizare Comitetului Director şi apoi spre aprobare ordonatorului de credite; îl actualizează în raport cu modificările intervenite în structura de personal sau în ceea ce priveşte drepturile salariale;
-asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea acţiunilor aferente funcţiunii de administrare a resurselor umane, de evidenţa privind calificarea (studii, specializări, etc.), competenţa, experienţa personalului respectiv, gestionând documentele respective, conform reglementărilor legale în vigoare;
-răspunde de organizarea acţiunilor de recrutare şi selecţionare a personalului necesar pentru realizarea obiectivelor instituţiei în concordanţă cu structura organizatorică;
-urmăreşte respectarea prevederilor contractelor de muncă încheiate;
-colaborează cu Serviciul Financiar-Contabilitate în vederea calculării salariilor cuvenite pentru munca depusă, diferite indemnizaţii, sporuri, etc.
-elaborează şi gestionează documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare referitoare la salarizare şi la alte drepturi de personal cuvenite personalului angajat (gestionarea fişelor de post, determinarea punctajului total realizat de angajaţi în urma evaluării performanţelor individuale, întocmirea ordinelor de numire în funcţii în urma concursurilor de ocupare a posturilor, precum şi a celor de promovare sau eliberare din funcţii etc.);
-asigură banca de date privind numărul de angajați, structura personalului pe funcţii, grade şi trepte profesionale, precum şi fondurile de salarii aferente, cuantumul indemnizaţiilor pentru funcţii de conducere, sporuri, salarii de merit;
-asigură, în colaborare cu celelalte direcţii, realizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor individuale şi gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor;
-elaborează împreună cu directorii direcţiilor/serviciilor/compartimentelor planul de pregătire și formare profesională pentru personalul din cadrul acestora;
-asigură corelarea atribuţiilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) cu prevederile fişelor de post modificate sau actualizate, precum şi comunicarea modificărilor operate în ROF către toţi cei interesaţi;
-răspunde de aplicarea sancţiunilor disciplinare stabilite în urma cercetării disciplinare inţiate pentru activităţile specifice în urma auditărilor şi verificărilor efectuate de către persoanele responsabile din cadrul instituţiei;
-întocmeşte situaţii statistice privind datele de personal solicitate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice;
-verifică contractele individuale de muncă, acte adiţionale la acestea şi înregistrează toate modificările intervenite în executarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor instituţiei;
-colaborează cu celelalte direcţii la elaborarea tematicilor şi bibliografiei în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
-organizează comisiile de încadrare şi promovare a personalului şi asigură secretariatul acestora;
-întocmeşte la termenele stabilite informările, rapoartele şi situaţiile cerute de conducere, în legătură cu desfăşurarea activităţilor din birou;
-asigură și verifică depunerea la termen a declarațiilor de avere și de interese, precum și a celor două registre ale acestor declarații, la Agenția Națională de Integritate;
-asigură arhivarea periodică a documentelor elaborate în cadrul Biroului Resurse Umane;
-realizează şi respectă cu stricteţe atribuţiile principale ale Biroului pe care îl conduce;
-respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al ICR şi ale Regulamentului Intern şi îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanţă ale postului;
-respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de Preşedintele Institutului Cultural Român;

Bibliografie:
1.Lege nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, Organizarea şi funcţionarea institutului cultural român - Republicare;
2.Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII - Republicare;
3.Hotărârea nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Ordinul nr. 64/28 februarie 2003, pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea nr. 1768/22 decembrie 2005, privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Legea nr. 343/12 iulie 2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Ordonanţa de urgenţă nr. 96/14 octombrie 2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Hotărârea Guvernului nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Ordonanţa de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Legea nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
12.LEGEA CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
13.Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
14.NORME METODOLOGICE din 14 ianuarie 2011 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15.Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
16.Ordonanţa de Urgenţă nr.148 - din 3 noiembrie 2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;
17.Ordonanţa de Urgenţă nr.158 - din 17 noiembrie 2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
18.Ordonanţa de Urgenţă nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
19.Misiunea ICR www.icr.ro;

Direcția Românii din Afara granițelor și Limba română, Biroul Limba română
1 post Şef Birou – Biroul Limba Română

Cerinţe privind ocuparea postului:
-studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
-experiență în predarea limbii române ca limbă străină minimum 2 ani;
-abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate și atenție la detalii;
-cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
-cunoştinţe de operare pe calculator, navigare internet;
-conduită morală exemplară;
-capacitatea de a pregăti materiale didactice ca suport pentru predarea limbii române;
-abilități manageriale;
-condiții de vechime: minimum 2 ani vechime în specialitate.
Reprezintă un avantaj:
-studii universitare de lungă durată în filologie

Atribuţiile postului:
-coordonează programele permanente de învățare a limbii române ca limbă străină;
-concepe și pregătește materialele didactice de învățare a limbii române pe niveluri de competență lingvistică, conform Cadrului European Comun de Referință (nivel începător A1- A2, nivel intermediar B1- B2, nivel avansat C1- C2);
-concepe și pregătește atât testele de nivel, cât și testele finale de evaluare a cunoștințelor de limba română ca limbă străină; conduce, organizează școli de vară de profil;
-stabilește parteneriate cu instituţii de specialitate din ţară și din străinătate;
-stabilește o strategie de promovarea a programelor de limba română ca limbă străină;
-se ocupă în mod direct de realizarea şi coordonarea proiectelor/programelor/acţiunilor repartizate de Directorul Direcției;
-evaluează şi controlează calitatea serviciilor, produselor şi lucrărilor prestate/furnizate/executate de terţi în cadrul programelor/proiectelor/acţiunilor pe care le coordonează direct.

Bibliografie
Generală
1.Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2.Legea 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise – Republicare;
3.Ordonanța nr. 24 din 26 ianuarie 2006 privind modificarea și completarea Legii 186 din 2003;
4.Legea nr. 176 din 2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299 din 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
5.Misiunea ICR www.icr.ro;
6.Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi

Specifică
1. Platon, E., Reflexia gramaticală şi febra comunicativă în didactica RLS, în R. Zafiu, Florentina Sâmihăian, Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze. Vol III: Limba şi literatura română: noi abordări didactice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 99-107.
2. Todi, Aida, Bibliografia cursurilor şi a manualelor de limba română pentru străini, în cadrul proiectului de cercetare (finanţat de CNCSIS, derulat în 2007-2008) „Studii româneşti în lume” (http://www.univovidius.ro/litere/Cercetare/Cursuri%20romana.htm).
3. Platon, E., I. Sonea, D. Vâlcu, Exerciţii audio. Limba română ca limbă străină, Cluj-Napoca, Efes, 2010.
4. Tănăsescu, Eugenia, Teach yourself Romanian, Bucureşti, Editura Teora, 2010.
5. Vasilescu, A. (coord.), L. Groza, O. Murăruş, D. Niculescu, C. Stan, C. Uşurelu, Limba română ca limbă străină. Dosare pedagogice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

Direcția Românii din Afara Granițelor și Limba Română, Compartimentul Românii din Vecinătate
Expert IA – 1 post

Cerințe privind ocuparea postului:
-studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
-cunoașterea unei limbi străine la nivel avansat;
-capacitatea de a gândi strategic spațiul etnic și cultural;
-abilități de coordonare a proiectelor culturale;
-cunoaşterea mass-media, în special cele de expresie română, din ţările vecine;
-cunoașterea mediului cultural din diaspora românească;
-experienţă în conceperea, derularea, coordonarea şi monitorizarea de programe/proiecte/acţiuni științifice/culturale pe plan intern şi internaţional;
-experienţă în domeniul asistenţei culturale pentru asociaţiile culturale româneşti din străinătate;
-cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
-cunoştinţe de operare pe calculator, utilizare internet;
-abilităţi de comunicare, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă;
-minimum 1 an vechime în specialitate.
Reprezintă un avantaj:
-masteratul și doctoratul având teme circumscrise domeniului de activitate vizat

Atribuții ale postului:
-asigură comunicarea cu postul superior ierarhic (director) şi legăturile funcţionale cu celelalte servicii si direcții;
-concepe, fundamentează si propune proiecte/programe/acțiuni culturale adresate comunităților romanești din străinătate, pentru a fi organizate de Institutul Cultural Roman singur sau în parteneriat, în urma delegărilor şefului ierarhic;
-identifică oportunități si propune proiecte culturale;
-realizează evaluarea de programe/proiecte/acțiuni propuse de persoane fizice și juridice în vederea încheierii de contracte de parteneriat/colaborare și le prezintă directorului spre aprobare;
-întocmeşte documentele interne necesare pentru implementarea proiectelorș
-se deplasează în țară și în străinătate pentru a pregăti și supraveghea desfășurarea manifestărilor artistice; întocmește un raport de activitate în urma fiecărei deplasări.

Bibliografie:
Generală:
1.Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român - Republicare;
2.Legea 186 din 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise – Republicare;
3.Ordonanța nr. 24 din 26 ianuarie 2006 privind modificarea și completarea Legii 186 din 2003;
4.Legea nr. 176 din 2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299 din 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
5.Misiunea ICR www.icr.ro;

De specialitate:
1.Matilda Caragiu Marioţeanu, Un Dodecalog al aromânilor sau 12 adevăruri incontestabile, istorice şi actuale, asupra aromânilor şi asupra limbii lor, Editura „Sammarina”, Constanţa, 1996;
2.Constantin Papanace, Pro Balcania şi Fermentul Aromân (macedo-român) în Sud-Estul European, ediţie trilingvă, română-engleză-franceză, Societatea Academică Moscopolitană, Editura Justin şi George Iustinian Tambozi, Bucureşti, 2004 (disponibilă la http://www.proiectavdhela.ro/pdf/constantin_papanace_fermentul_aroman_in_sud_estul_european.pdf );
3.Maria Berenyi, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX-lea, Giula, 2000, disponibilă la http://mariaberenyi.hu/Lucrari.html;
4.George Damian, Românii din Bugeac pe cale de dispariție. O călătorie prin satele românești din sudul Ucrainei, CSRR, 2010 http://www.george-damian.ro/bugeac/romanii_din_bugeac.pdf;
5.Gheorghe Zbuchea, Românii din afara hotarelor țării, Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne, disponibilă la http://www.proiectavdhela.ro/pdf/gheorghe_zbuchea_romanii_din_afara_granitelor_tarii_tratatul_de_istorie_al_Academiei_vol_8.pdf .

Direcția Comunicare și IT, Compartimentul Relații cu publicul
Expert IA – 1 post

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet, abilități de utilizare a rețelelor sociale;
- cunoștințe de utilizare a platformelor on-line;
- abilități de redactare;
- cunoașterea legislației în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- conduită morală exemplară;
- disponibilitate pentru program de lucru prelungit;
- bune abilităţi de comunicare, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, empatie;
- minimum 1 an vechime în specialitate;
- experienţă în conceperea, derularea, coordonarea şi monitorizarea de programe/proiecte/acţiuni culturale pe plan intern şi internațional.
Reprezintă un avantaj:
- experiență în relațiile cu publicul;
- experienţă de lucru în mediul editorial şi/sau publicistic românesc şi/sau internaţional;
- experienţă în realizarea de proiecte culturale cu instituţii, fundaţii sau alţi operatori culturali;
- experiență în întocmirea de contracte, parteneriate.

Atribuțiile postului:
- identifică programe de comunicare și le prezintă spre aprobare șefului ierarhic;
- urmărește realizarea acestora prin proceduri de monitorizare și evaluare a programelor aprobate (evaluarea rezultatelor în ultimul an) și prezintă șefului ierarhic efectele produse în urma implementării acestora;
- identifică acțiuni de îmbunătățire a programelor de comunicare pe următorii ani;
- primește solicitări de transmitere a informațiilor publice și transmite răspunsurile la acestea numai după informarea șefului ierarhic, în termenul legal;
- construiește mesaje adecvate și asigură fluxul de comunicare și periodicitate a informației;
- planifică și monitorizează implementarea campaniilor de promovare și mediatizare a programelor și proiectelor institutului;
- administrează site-urile ICR și rețelele Social Media;
- realizează, centralizează și actualizează liste de protocol și bazele de date ale partenerilor pentru promovarea institutului și a activității sale;
- propune, încheie contracte și urmărește respectarea clauzelor contractuale specifice (în cazul contractelor și a parteneriatelor încheiate cu ICR);
- participă la evenimentele organizate de ICR, indiferent de locul în care se desfășoară;
- caută oportunități de promovare în mass-media, realizează o bază de date și încheie acorduri de comunicare și promovare reciprocă (presă scrisă, radio, tv, internet etc.);
- propune formule de îmbunătăţire a modalităților de comunicare și promovare;
- redactează şi transmite comunicate de presă;
- răspunde, în colaborare cu celelalte structuri, la solicitările jurnaliştilor;
- centralizează și distribuie compartimentelor competente solicitările privitoare la informații publice;
- respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de preşedintele Institutului Cultural Român;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de șeful ierarhic sau cele ce revin în aplicarea actelor normative în vigoare;
- colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.

Bibliografie
Generală:
1.Lege nr. 356 republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicare;
2.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
3.Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 186/09 mai 2003, M. Of. nr. 929 din 16.11.2006, privind susținerea și promovarea culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare.
5.Misiunea ICR www.icr.ro

Specifică:
Camelia Cmeciu – Tendințe actuale în campaniile de relații publice, Polirom, 2013
Thierry Libaert – Planul de comunicare, Polirom, 2009

Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate, Direcția Programe
Expert IA – 1 post

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale
- cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
- cunoaşterea a 2 limbi de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
- conduită morală exemplară;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă;
- minimum 1 an vechime în specialitate;

Atribuțiile postului:
- concepe, fundamentează, coordonează şi evaluează programe/proiecte/acţiuni culturale pentru institutele culturale româneşti din străinătate;
- participă, alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale, la buna desfăşurare a activităţilor organizate în cadrul reţelei: întocmeşte, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor;
- comunică cu partenerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative.
Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;
- experienţă minimă 1 an în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării;

Bibliografie:
1.www.icr.ro (misiune, proiectele derulate de reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate, în perioada ianuarie – 31 mai 2014)
2.LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicare;
3.ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor cultural;
4.HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi

*** Vor fi testate şi cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc, precum şi cele lingvistice, conform opţiunii făcute la înscriere.

Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate, Direcția Programe
Expert gradul I – 2 posturi

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională;
- cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional;
- cunoştinţe de operare PC;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
- conduită morală exemplară;
- disponibilitate la program de lucru prelungit;
- condiții de vechime: minimum 1 an vechime în specialitate.

Atribuțiile postului:
- fundamentează și coordonează proiecte pentru reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate;
- participă, alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale, la buna desfăşurare a activităţilor organizate în cadrul reţelei: întocmeşte, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor;
- comunică cu partenerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative.
Reprezintă un avantaj:
-experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;
-experiența pe o poziție anterioară similară
-experienţă minimă de 1 an în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării

Bibliografie:
1.www.icr.ro (misiune, proiectele derulate de reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate, în perioada ianuarie – 31 mai 2014);
2.LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicare;
3.ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor cultural;
4.HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi
5.Misiunea ICR www.icr.ro

Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate, Serviciul Implementare Proiecte
Expert gradul II – 1 post

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
- cunoaşterea unei limbi străine;
- cunoştinţe de operare PC;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
- conduită morală exemplară;
- disponibilitate la program de lucru prelungit;
- condiții de vechime: minimum 1 an vechime în specialitate.

Atribuțiile postului:
- coordonează proiecte pentru reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate;
- participă, alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale, la buna desfăşurare a activităţilor organizate în cadrul reţelei: întocmeşte, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor;
- comunică cu partenerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative.
Reprezintă un avantaj:
- experiență de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;
- experienţă minimă de 1 an în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării.

Bibliografie:
1.www.icr.ro (misiune, proiectele derulate de reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate, în perioada ianuarie – 31 mai 2014);
2.LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicare;
3.ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor cultural;
4.HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi

Direcția Relații Internaționale, Serviciul Parteneriate Internaționale
Expert gradul IA – 2 posturi

Cerințe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
- cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
- experiență în conceperea, derularea, coordonarea şi monitorizarea de programe/proiecte/acţiuni culturale pe plan intern şi internaţional;
- cunoaşterea a minimumum două limbi de circulaţie internațională la nivel avansat;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
- conduită morală exemplară;
- disponibilitate la program de lucru prelungit;
- condiții de vechime: minimum 1 an vechime în specialitate.

Atribuțiile postului:
-asigură comunicarea cu postul superior ierarhic (șef serviciu, director) şi legăturile funcţionale cu celelalte servicii și direcții;
-concepe, fundamentează și propune proiecte/programe/acțiuni culturale, doar la cererea directorului sau a șefului de serviciu, în conformitate cu specificul direcției;
-realizează evaluarea de programe/proiecte/acțiuni propuse de persoane fizice și juridice în vederea încheierii de contracte de parteneriat/colaborare și le prezintă directorului spre aprobare;
-urmăreste modul de implementare a proiectelor;
-realizează evaluări legate de domeniile culturale în care propune proiecte/programe/acțiuni și le prezintă directorului pentru aprobare;
-respectă prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Institutului Cultural Român și își îndeplinește atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanţă ale postului; respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum și ordinele și instrucțiunile emise de Președintele Institutului Cultural Român;
-participă, la cerere, alături de ceilalti angajați ai serviciului, la organizarea și desfășurarea tuturor manifestarilor organizate de Institut, la sediu sau în alte spații.
Reprezintă un avantaj:
-experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;
-studii în domeniul managementului cultural.

Bibliografie:
1.www.icr.ro (misiune, proiectele derulate de reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate, în perioada ianuarie – 31 mai 2014)
2.LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicare;
3.ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor cultural;
4.HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi
5.Raportele de activitate ale ICR - http://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/

Direcția Relații Internaționale, Compartimentul EUNIC
Expert gradul IA – 1 post

Cerințe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
- cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
- cunoașterea istoricului și a proiectelor EUNIC (European Union National Institutes for Culture)
- experiență în conceperea, derularea, coordonarea şi monitorizarea de programe/proiecte/acţiuni culturale pe plan intern şi internaţional;
- cunoaşterea a minimum două limbi de circulaţie internațională la nivel avansat;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
- conduită morală exemplară;
- disponibilitate la program de lucru prelungit;
- condiții de vechime: minimum 1 an vechime în specialitate.

Atribuțiile postului:
-realizează evaluarea de programe/proiecte/acțiuni propuse de persoane fizice și juridice în vederea încheierii de contracte de parteneriat/colaborare și le prezintă directorului spre aprobare;
-ține legătura cu reprezentanţele din străinătate (institute culturale şi ambasade) în vederea consultării asupra propunerilor de proiecte trimise de acestea;
-realizează evaluarea preliminară a propunerilor de proiecte şi le înaintează membrilor Comitetului Director;
-realizează evaluări legate de domeniile culturale în care propune proiecte/programe/acțiuni și le prezintă directorului pentru aprobare;
-lucrează în echipă alături de experții din cadrul Direcţiei, la proiecte/programe/acțiuni, îndeplinind atribuțiile repartizate de director;
-coordonează în mod direct proiecte/programe/acțiuni repartizate de directorul Direcției Relații Internaționale;
-participă la reuniunile lunare ale clusterului EUNIC București;
-realizează raportul narativ al evenimentelor organizate de ICR în cadrul clusterelor EUNIC din străinătate.
Reprezintă un avantaj:
-experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;

Bibliografie
Generală
1.www.icr.ro (misiune, proiectele derulate de reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate, în perioada ianuarie – 31 mai 2014);
2.LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicare;
3.ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor cultural;
4.HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;
5.Raportele de activitate ale ICR - http://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/

Specifică
6.Proiectele EUNIC Global de la http://www.eunic-online.eu/?q=content/eunic-global-projects

Direcția Relații Internaționale, Compartimentul EUNIC
Expert gradul I – 1 post


Cerințe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
- cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
- experiență în conceperea, derularea, coordonarea şi monitorizarea de programe/proiecte/acţiuni culturale pe plan intern şi internaţional;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională la nivel avansat;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- conduită morală exemplară;
- disponibilitate la program de lucru prelungit;
- cunoașterea istoricului și a proiectelor EUNIC (European Union National Institutes for Culture)
- condiții de vechime: minimum 1 an vechime în specialitate

Atribuțiile postului:
-lucrează în echipă alături de experții din cadrul compartimentului la proiecte/programe/acțiuni, îndeplinind atribuțiile repartizate de coordonatorul de compartiment si de director;
-ține legătura cu reprezentanţele din străinătate (institute culturale şi ambasade) şi cu membrii clusterului EUNIC Bucureşti în vederea bunei gestionări a proiectelor;
-răspunde de realizarea manifestărilor culturale care i-au fost repartizate;
-răspunde de conținutul documentelor și corespondenței întocmite și transmite către terți, în legătură cu programele/proiectele/acțiunile culturale pe care le coordonează, răspunde de ținerea evidenței și de arhivarea tuturor documentelor transmise sau primite de la terți (inclusiv documente oficiale primite pe numele sau în legătură cu probleme de serviciu);
-urmăreşte, pentru fiecare manifestare culturală coordonată, promovarea evenimentelor pe pagina EUNIC a site-ului www.icr.ro ;
-respectă prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Institutului Cultural Român și își îndeplinește atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanţă ale postului;
-respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum și ordinele și instrucțiunile emise de președintele Institutului Cultural Român.
Reprezintă un avantaj:
-experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;

Bibliografie
Generală
1.www.icr.ro (misiune, proiectele derulate de reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate, în perioada ianuarie–31 mai 2014);
2.LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român–Republicare;
3.ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor cultural;
4.HOTĂRÂRE nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi
5.Misiunea ICR www.icr.ro;
6.6.Raport ICR 2012-de la http://www.icr.ro/bucuresti/despre-noi/rapoarte-de-activitate/raport-de-activitate-2012.html.
Specifică
1.Proiectele EUNIC Global de la http://www.eunic-online.eu/?q=content/eunic-global-projects
Desfășurarea concursului se realizează conform Regulamentului de organizare a concursului pentru posturile vacante aprobat prin Ordin al Președintelui nr. 267/16.05.2014 anexat pe www.icr.ro

Regulament concurs Fișa personală Cerere de înscriere tip REZULTATE SELECŢIE DOSARE REZULTATE CONTESTAȚII 11 august 2014 REZULTATE PROBA SCRISĂ