Post vacant / Director Direcția Financiar-Contabilă

IMPORTANT! (actualizare 21 august 2012)Din motive obiective, conform art. 38 din Regulamentul cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, perioada de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de DIRECTOR – DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE se amână până la o dată stabilită, care va fi anunțată ulterior. Candidații ale căror dosare au fost deja înregistrate în vederea participării la concurs trebuie să-și exprime în scris intenția de a participa din nou la examen.

***

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează în perioada 29 august – 21 septembrie 2012, la sediul Institutului, concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu respectarea prevederilor art.III alin. (2) din O.U.G. nr. 35/ 2011, pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale:
1 post DIRECTOR la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA FINANCIAR - CONTABILĂ
Cerinţe privind ocuparea postului:
-studii superioare economice de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
-vechime minimă de 5 ani în specialitate;
-experienţă în domeniul financiar- contabil (în mediul public);
-cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil la instituţii bugetare;
-cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);
-cunoştinţe de operare pe calculator;
-bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
-asigură conducerea curentă a activitii economice din cadrul Institutului, coordonând activitatea financiar–contabilă şi cea de salarizare;
-coordonează elaborarea proiectului de buget anual şi îl structurează în conformitate cu clasificaţia bugetară elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
-repartizează trimestrial bugetul aprobat;
-asigură execuţia bugetară a Institutului şi urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice;
-întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderile de credite lunare şi ţine evidenţa creditelor bugetare deschise de către Ministerul Finanţelor Publice;
-participă la elaborarea bilanţului şi a contului de execuţie;
-verifică corectitudinea întocmirii statelor de plată pentru salarii, drepturi de autor şi prestări de servicii;
-controlează prelucrarea documentelor din punct de vedere financiar – contabil, în vederea întocmirii dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale;
-urmăreşte permanent încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate anual de către Ministerul Finanţelor Publice.


BIBLIOGRAFIE
Misiunea ICR
Strategia ICR
Legea de funcţionare

• Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
• Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
• O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.


DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, 1 probă scrisă şi 1 interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 17.08.2012 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

-cerere de înscriere tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
-fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
-curriculum vitae actualizat;
-o recomandare privind activitatea profesională de la ultimul loc de muncă (în cazul absolvenţilor de la unitatea de învăţământ) sau din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele acestuia;
-2 fotografii;
-copie a actului de identitate însoţită de original;
-adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
-certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
-copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
-copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
-copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
-copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL“ şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
-un dosar.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.

Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate, iar la concurs vor participa numai candidaţii declaraţi admişi după fiecare etapă, conform procesului verbal aprobat de către Comisia de examinare.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Institutului Cultural Român, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român, care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare în termen de 1 zi dupa fiecare etapă, numai dacă este cazul.

Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0317 100 641.

Horia-Roman Patapievici
PREŞEDINTE

cerere tip fișa personală