Planul de Egalitate de Gen al Institutului Cultural Român 2022-2026

Planul de Egalitate de Gen al ICR este conceput în contextul intrării instituției într-un amplu proces de reformă instituțională prin adoptarea Strategiei ICR 2022-2026 de către Consiliul de Conducere al ICR, în luna ianuarie 2022.

În acest context, viziunea ICR pentru 2022-2026 dezvoltă și promovează un concept integrat privind cultura română, prin abordarea pluri- și transdisciplinară a creativității și prin aprofundarea înțelegerii asupra diversității ecosistemelor societăților contemporane.

Conform misiunii Institutului Cultural Român, programelor sale anuale și poziționărilor instituționale de-a lungul existenței sale, în Strategie au fost identificate două teme transversale de lucru, dintre care una vizează explicit pilonul diversității în funcționarea instituției și îndeplinirea misiunii sale, dar și în poziționarea sa în raport cu ceilalți actori instituționali sau privați din sectoarele culturale naționale, europene și internaționale - T2: Susținerea proiectelor și programelor creatorilor și operatorilor culturali români și a acțiunilor de diplomație culturală, care tratează concepte precum respectul pentru diversitate, drepturile fundamentale, dezvoltarea durabilă.

Liniile directoare ale Strategiei integrează elemente fundamentale inclusiv din perspectiva dezideratelor unui Plan de Egalitate de Gen – fiind introdusă cerința ca proiectele inițiate, organizate și susținute de ICR să fie incluzive (dedicate grupurilor sociale vulnerabile) și să se prezinte ca element de creștere a calității vieții.

Nu în ultimul rând, redefinirea brandului ICR are în vedere abordarea axelor și direcțiilor de acțiune care relevă un conținut nou, complex, atent la nevoile societății contemporane, divers și interdisciplinar, urmând a fi promovate nu doar valori românești tradiționale, acceptate sau conținut strict cultural, ci și idei noi, inovatoare, proaspete și integrate firesc în ecosistemul creativ global.

În acest context de reformă și deschidere instituțională către adoptarea unei game variate de instrumente și bune practici pentru un sistem de management performant, dar și pentru profesionalizarea resurselor umane, în acord cu valori și cerințe susținute la nivel european, a fost adoptat un nou Cod de etică și conduită profesională al ICR, care reafirmă explicit susținerea ICR pentru valori ca egalitatea de șanse și tratament, nediscriminarea, libertatea gândirii și exprimării, deschiderea și transparența.

Planul de Egalitate de Gen al ICR este un document strategic care definește angajamentul ICR faţă de promovarea egalităţii de gen și incluziunii în activitatea instituției. El conține obiective, activităţi, responsabilităţi, resurse dedicate, instrumente de monitorizare și termene de implementare. 

Planul integral poate fi consultat în documentul anexat, atât în limba română, cât și în limba engleză. 

---

[EN] 

The RCI Gender Equality Plan was created while the institution underwent a massive reform process though the adoption of the RCI 2022-2026 Strategy by the RCI Board of Directors, in January 2022.

In this context, the RCI vision for the period 2022-2026 develops and promotes an integrated concept concerning the Romanian culture, through a multi- and trans- disciplinary approach of creativity and an in-depth understanding of the diversity of ecosystems inside the contemporary society.

According to the RCI mission, its annual programs and its institutional positioning throughout time, Strategy identifies two transversal topics, one of which includes explicitly this diversity pillar in the way the institution functions and it fulfills its mission, but also in its positioning towards other institutional and private actors from national, European and international cultural sectors. This pillar is T2: Supporting the projects and programs of the Romanian cultural agents and the initiatives of cultural diplomacy, which deal with concepts like respect for diversity, fundamental rights, and sustainable development.

The directional lines of the Strategy integrate the fundamental elements for the main lines of a Gender Equality Plan – by introducing the request that the projects initiated, organized and supported by RCI are inclusive (dedicated to vulnerable social groups) and represent a tool for increasing the quality of life.

Redefining the RCI brand also aims at approaching axes for development and lines of action which have a new, varied, interdisciplinary, complex content and which take into account the needs of the contemporary society, a diverse and transdisciplinary one. It aims at promoting not only traditional, accepted Romanian values, but also new, innovative, fresh ideas, naturally integrated in the global creative ecosystem.

In this context of institutional reform and institutional opening towards the adoption of various tools and good practices for a successful management system, but also for professionalizing the human resource according to European values and standards, a new Code of Ethics was adopted. The Code emphasizes explicitly the RCI support for values such as equality of opportunity and treatment, non-discrimination, freedom of expression and thought, openness and transparency.

The RCI Gender Equality Plan is a strategic document that defines the RCI engagement for promoting gender equality and inclusiveness throughout is entire activity. It contains objectives, activities, duties, dedicated resources, monitoring instruments and deadlines for implementation.


Planul de Egalitate de Gen al Institutului Cultural Român 2022-2026 Gender Equality Plan – Romanian Cultural Institute 2022-2026