Nou la Editura ICR: „Mănăstirile Olteniei. Artă și spiritualitate“

„Mănăstirile Olteniei. Artă și spiritualitate“, Editura Institutului Cultural Român, 2014Texte de Elisabeta Negrău și Vlad Bedros
Ediție coordonată și postfață de Părintele Iustin Marchiș
Fotografii de Dan Dinescu și Daniel Constantinescu
Ediție în limba română, 360 pagini, 31x25 cm
ISBN: 978-973-577-645-9
Preț: 128 lei


Cuprins
1.Elisabeta Negrău: Vetre de spiritualitate monahală. Ctitorii oltene în veacul al XIV-lea (Mănăstirea Cozia)2.Elisabeta Negrău: Tezaure de tradiție bizantină. Artă și cultură în mănăstirile din Oltenia în secolele al XV-lea și al XVI-lea (Mănăstirea Bistrița – Vâlcea, Schitul Ostrov, Mănăstirea din Stănești-Vâlcea, Bolnița Mănăstirii Cozia, Mănăstirea Tismana, Mănăstirea Bucovăț, Mănăstirea Căluiu, Mănăstirea Strâmba-Jiu)3.Vlad Bedros: Continuități și înnoiri. Monumentele oltene din secolul al XVII-lea și din primul sfert al secolului al XVIII-lea (Mănăstirea Dintr-un Lemn, Mănăstirea Sadova, Schiturile Crasna și Bălănești, Mănăstirea Arnota, Mănăstirea Clocociov, Mănăstirea Strehaia, Mănăstirea Cerneți, Schitul Cornetu, Schitul Topolnița, Mănăstirea Hurezi, Hurezi – Schitul Sfinții Apostoli, Hurezi – Schitul Sfântul Ștefan, Mănăstirea Mamul, Mănăstirea Brâncoveni, Mănăstirea Polovragi, Mănăstirea Baia de Aramă, Mănăstirea Gura Motrului, Mănăstirea Surpatele, Schitul Fedeleșoiu, Mănăstirea Govora, Schitul Păpușa, Schitul Peri (Țigănia), Schitul 40 de Izvoare (Supiatră), Schiturile Cioclovina, Mănăstirea Sărăcinești, Schitul Iezer4.Vlad Bedros: La adăpostul târgurilor și satelor. Crepusculul tradiției medievale în Oltenia (Ansamblul Arhiepiscopiei Râmnicului, Schitul Pătrunsa, Mănăstirea Frăsinei, Schiturile Berislăvești și Scăueni, Schitul Bradu, Schitul Jgheaburi)5.Părintele Iustin Marchiș: Postfață. Trăire, tradiție și spiritualitate în mănăstirile OltenieiNote, Bibliografie, Indicele monumentelor din Oltenia

„Realizarea unui album care să prezinte patrimoniul artistic al mănăstirilor din întreaga provincie istorică a Olteniei reprezintă o premieră editorială; preocupările pentru fenomenul ctitoricesc din Oltenia s-au concretizat până acum aproape numai în lucrări cu caracter de monografie a câtorva dintre variile monumente și regiuni, ori în studii și sinteze de istoria artei, publicate în ediții mai greu accesibile cititorului obișnuit.
Cu albumul Mănăstirile Olteniei. Artă și spiritualitate ne propunem , întâi de toate, să împlinim un act de dreptate față de multe dintre vechile locașuri mănăstirești răspândite în întreaga Oltenie, ale căror valori au fost mai rar prezentate iubitorilor de arte. Mănăstirile oltene formează un patrimoniu de surprinzătoare varietate și bogăție, a cărui însemnătate deosebită constă nu numai în calitățile arhitecturale și artistice ale monumentelor datând din variate perioade istorice – o parte dintre aceste opere fiind repuse în valoare de restaurări recente - , ci și în importanța lor culturală, ele îndeplinind încă de la începuturile lor rolul de centre de cultură ecleziastică românească. Tradiția îndelungată a vieții chinoviale oltene – probabil cea mai veche din Țările române, ale cărei începuturi coboară până în secolul al XIV-lea, continuând și în zilele noastre – reprezintă un motiv în plus pentru realizarea albumului de față. O parte importantă a lucrării o reprezintă monumentele ctitorite de Matei Basarab și cele brâncovenești, patrimoniu de artă al Olteniei a cărui valoare se cuvine recunoscută mai ales acum, la comemorarea a 360 de ani de la trecerea în veșnicie a celui dintâi și a 300 de ani de la martiriul Sfântului Constantin Brâncoveanu.
Textele albumului se adresează atât specialiștilor în domeniu, cât și cititorilor iubitori de cultură și artă. Cele mai noi cercetări privind istoria locașelor monahale și particularitățile artistice ale monumentelor lor sunt expuse într-o formă accesibilă și sunt însoțite de excelente ilustrații fotografice. Totodată, însă, am considerat ca o datorie semnalarea situațiilor în care restaurări defectuoase au alterat până la falsificare pictura originară, sau în care vechi monumente au ajuns la o stare de degradare care le amenință existența, necesitând intervenții urgente de conservare și restaurare. Nădăjduim că acest album va trezi atât interesul iubitorilor de artă și cultură românească veche, cât și pe cel al tuturor celor în măsură să intervină pentru salvarea acestor valori.“ – Autorii
Despre autori
Părintele Iustin Marchiș este licențiat al Institutului Teologic Universitar din Sibiu, cu teza Bolnițele Mănăstirilor din Oltenia, cu metania în Mănăstirea Cozia, hirotonit ieromonah la Mănăstirea Frăsinei. Muzeograf la Cozia,preot slujitor la Mănăstirea Căldărușani și stareț la Mănăstirea Cheia, Prahova, în prezent duhovnicul Mănăstirii Stavropoleos. A fost profesor asociat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București și membru în Comisia de Componente Artistice a Ministerului Culturii. A publicat studii și articole în țară și în străinătate și monografia-album a Mănăstirii Stavropoleos.
Elisabeta Negrău este doctor al Universității Naționale de Arte din București. S-a concentrat pe analiza iconografică a picturilor murale medievale din Țara Românească, publicând studii în reviste de specialitate ale Academiei Române. A participat la proiectul de repertoriere a picturilor murale brâncovenești din județul Vâlcea, desfășurat sub egida Universității Naționale de Arte din București în 2006-2008.
Vlad Bedros este lector dr. la Catedra de Istoria și Teoria Artei din cadrul Universității Naționale de Arte din București, specializat în studiul iconografiei picturii murale medievale din Moldova și Țara Românească. A participat la conferințe internaționale cu o serie de cercetări și a publicat în periodice consacrate. A făcut parte din proiectul de cercetare care a vizat repertorierea picturilor murale brâncovenești din județul Vâlcea, derulat de Universitatea Națională de Arte din București sub conducerea prof. univ. Corina Popa, cu o serie de studii publicate în volumul Repertoriul picturilor murale brâncovenești. Județul Vâlcea, București, 2008.


***


The Monasteries of Oltenia. Art and spirituality, The Romanian Cultural Institute Publishing House, 2014
Texts by Elisabeta Negrău and Vlad Bedros
Edited and afterword by Father Iustin Marchiș
English version by Samuel Onn
Photographs by Dan Dinescu and Daniel Constantinescu
ISBN 978-973-577-649-7
English version, 360 p., 31x25 cm

Contents1.Elisabeta Negrău – Dwellings of Monastic Spirituality. The Oltenian Foundations in the 14th Century (Cozia Monastery)2. Elisabeta Negrău – Repositories of Byzantine Heritage. Art and Culture in the Oltenian Monasteries in the 15th and 16th Centuries (Bistrița-Vâlcea Monastery – Infirmary Church, Ostrov Hermitage, Stănești-Vâlcea Monastery, Cozia Monastery – Infirmary Church, Tismana Monastery, Bucovăț Monastery, Căluiu Monastery, Strâmba Monastery)3.Vlad Bedros – Continuity and Evolution. Oltenian Monuments of the 17th Century and Beginnings of the 18th Century (Dintr-un Lemn Monastery, Sadova Monastery – Infirmary Church, Crasna and Bălănești Hermitages, Arnota Monastery, Clocociov Monastery, Strehaia Monastery, Cerneți Monastery, Cornetu Hermitage, Topolnița Hermitage, Hurezi Monastery – Parecclesion, Infirmary Church, Hurezi – The Holy Apostles Hermitage, Mamul Monastery, Brâncoveni Monastery – Infirmary Church, Polovragi Monastery – Infirmary Church, Baia de Aramă Monastery, Gura Motrului Monastery, Surpatele Monastery, Fedeleșoiu Hermitage, Govora Monastery, Păpușa Hermitage, Peri (Țigănia) Hermitage, 40 de Izvoare (Supiatră) Hermitage, Cioclovina Hermitages, Sărăcinești Monastery, Iezer Hermitage4.Vlad Bedros - The Influence of Market Towns and Villages. The Twilight Years of Medieval Tradition in Oltenia (The Archbishopric of Râmnic, Pătrunsa Hermitage, Frăsinei Monastery, Berislăvești and Scăueni Hermitages, Bradu Hermitage, Jgheburi Hermitage)5.Father Iustin Marchiș – Afterword. Living, Tradition and Spirituality in Oltenian MonasteriesNotes, Bibliography, Index of the monuments in Oltenia


Father Iustin Marchiș – A graduate of the Sibiu University Theological Institute with the thesis The Infirmary Churches of the Monasteries of Oltenia, he was consacrated at Cozia Monastery, and ordained a hieromonk at Frăsinei Monastery. He worked as a museologist at Cozia Monastery, a serving priest at Căldărușani Monastery, and he was the abbot of Cheia Monastery in Prahova county. Presently he is the chaplain of Stravopoleos Monastery. He was also a visiting professor at the Bucharest University of Architecture and Urbanism and a member of the Artistic Components Commission of the Ministry of Culture. He has published essays and articles in Romania and abroad, an dis the author of the illustrated monograph of the Stavropoleos Monastery.
Elisabeta Negrău – Art historian with a PhD from the Bucharest National University of Arts, whose interest has focused on the iconographic analysis of medieval mural paintings in Wallachia. She has published articles in reviews of the Romanian Academy and other specialized periodicals. She participated in the indexing of the Brancovan mural paintings in Vâlcea conty, a project developed and supervised by the Bucharest National University of Arts in 2006-2008 (Repertoriul picturilor murale brâncovenești, județul Vâlcea, two volumes, Editura Universității Naționale de Arte, Bucharest, 2008).
Vlad Bedros – PhD lecturer at the Art History and Theory Department of the Bucharest National University of Arts and specialist in the iconography of the medieval mural painting of Moldavia and Wallachia. He has attended international conferences with a series of research papers, and has published articles in notable periodicals. He participated in the indexing of the Brancovan mural paintings in Vâlcea conty, a project of the Bucharest National University of Arts supervised by professor Dr. Corina Popa, and published his articles in Repertoriul picturilor murale brâncovenești (Bucharest, 2008).
Foreword„Creating an album that presents the artistic patrimony of the monasteries in the historical province of Oltenia is an editorial first. So far, preoccupations with the founding phenomenon in Oltenia have almost exclusively resulted in works such as artistic monographs of the various areas, and scholarly studies or syntheses of art history, most of them published in editions less accesible to the regular reader.
With this album we intend, foremost, to present those old monastic settlements spread out all over Oltenia, whose values have been unjustly presented less to art lovers. The monasteries of Oltenia form a surprisingly rich and diverse patrimony, whose special importance comes not only from the architectural and artistic qualities of the monuments – which were built at various historical times, and, many of them, recently restored – but also from their cultural value as, since the beginnings, have played a scholarly role, creating Romanian ecclesiastical culture. The long tradition of Oltenian monasteries – arguably the oldest in Romania, whose origins go back to the 14th century and which continue today – is an additional reason for creating the present album. One of its main parts is contained by the monuments founded by voivodes Matthew Basarab and Constantin Brâncoveanu – presumably the most valuable art patrimony in Oltenia - , which needs an even greater recognition today, when we are commemorating 360 years from the death of Matthew Basarab and of 300 years since Saint Constantin Brâncoveanu’s Ottoman martyrdom.
The texts in this album speak both to specialists and to every reader who loves culture and art. The newest research on the history and the artistic particularities of the monuments are dispalyed in a form accesible to the regular culture reader , being emphasized through exceptional photographic illustrations. However, at the same time, we felt it our duty to bring into attention the cases where deficient restorations have altered the original painting up to falsification, or where old monuments have undergone so much degradation that it threatens their future existence, needing urgent conservation and restoration interventions. We expect that this album will arouse the interest both of readers who love old Romanian art and culture and of the institutions empowered to intervene and save these values. “ - The Authors