Concurs pentru ocuparea unor posturi de conducere

R E Z U L T A T E L E C O N C U R S U L U I

ANUNŢ


Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr.38, sector 1, organizează concurs în perioada 21 – 24 aprilie 2008, la sediul Institutului, pentru ocuparea următoarelor posturi:

1 post DIRECTOR GENERAL, EXPERT grad IA la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
. Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (economice);
- vechime minimă de 6 ani;
- experienţă într-o poziţie echivalentă de minim 3 ani;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul economic şi al finanţării proiectelor culturale;
- cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat);
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- întocmeşte programul anual şi stabileşte agenda de lucru pentru Direcţia Generală Economică; - răspunde de deciziile luate la nivelul Direcţiei Generale Economice şi întocmeşte periodic rapoarte privind activitatea acesteia la cererea Conducerii Institutului;
- organizează, conduce şi monitorizează activitatea tuturor direcţiilor din subordinea Direcţiei Generale Economice, asigurând calitatea lucrărilor şi respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea acestora;
- răspunde de întocmirea proiectului de buget anual pentru venituri şi cheltuieli la nivel de Institut;
- răspunde de actualizarea bugetului Institutului în conformitate cu modificările intervenite, respectiv rectificări bugetare, viramente de credite, suplimentări;
- reprezintă Institutul în relaţiile cu persoane fizice şi juridice de drept public şi privat, din ţară şi din străinătate, în legatură cu organizarea, derularea şi coordonarea programelor/proiectelor/acţiunilor Direcţiei Generale Economice.


1 post ŞEF SERVICIU, EXPERT grad IA la SERVICIUL FINANCIAR.
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii economice);
- vechime minimă de 4 ani;
- experienţă în domeniul financiar (în mediul public sau privat);
- cunoaşterea legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar;
- cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului Financiar în condiţii optime;
- participă la elaborarea proiectelor de buget şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;
- ţine evidenţa cheltuielilor pe articole bugetare şi pe acţiuni sintetizând informaţia în rapoarte lunare;
- întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderile de credite lunare şi ţine evidenţa creditelor bugetare deschise de către Ministerul Economiei şi Finanţelor;
- îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului Financiar în condiţii optime;
- verifică corectitudinea întocmirii statelor de plată pentru salarii, drepturi de autor şi prestări de servicii;
- avizează şi răspunde de corectitudinea actelor şi a situaţiilor statistice întocmite la nivelul Serviciului Financiar.

1 post ŞEF SERVICIU, EXPERT grad II la SERVICIUL RESURSE UMANE.
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii economice sau juridice);
- vechime minimă de 3 ani într-o poziţie de conducere similară (în mediul public sau privat);
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul resurselor umane;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- coordonează activitatea Serviciului Resurse Umane;
- întocmeşte şi actualizează statul de funcţii al Institutului şi pe cel de personal;
- răspunde de organizarea acţiunilor de recrutare şi selecţionare a personalului necesar pentru realizarea obiectivelor Institutului, în concordanţă cu structura organizatorică a acestuia;
- asigură, în colaborare cu celelalte direcţii, realizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor individuale şi gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor;
- acordă consultanţă şi consiliere angajaţilor în orice problemă care ţine de domeniul resurselor umane.

Salarizarea se va face în conformitate cu legislaţia privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Dosarul de concurs
se va depune personal la sediul instituţiei, Serviciul Resurse Umane, până la data de 16 aprilie 2008 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente: a) cerere de înscriere tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae (din care trebuie să reiasă clar: numele şi prenumele candidatului, vârsta, adresa, datele de contact, locurile de muncă ocupate în ultima perioadă, postul pe care l-a ocupat, perioada în care l-a ocupat, departamentul în cadrul căruia a lucrat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a certificatului de naştere legalizată sau însoţită de original;
g) copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul), legalizată sau însoţită de original;
h) copie a certificatului de naştere pentru fiecare copil aflat în îngrijire (dacă este cazul), legalizată sau însoţită de original;
i) copie a diplomei de bacalaureat legalizată sau însoţită de original;
j) copie a diplomei de licenţă şi a foiilor matricole a anilor de studii pentru posturile de studii superioare legalizate sau însoţite de original ;
k) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
l) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
m) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), legalizate sau însoţite de original;
n) copie a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: "CONFORM CU ORIGINALUL", ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens SAU după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitate;
o) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau după caz o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
p) un dosar de plastic.

Copiile documentelor
solicitate mai sus vor fi obligatoriu legalizate sau însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor. Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele I.C.R., ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare. 

Rezultatele concursului
vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon : 0317100641; 0317100612.


Preşedinte,
Horia-Roman Patapievici