Concurs pentru ocuparea unor posturi

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 9-14 decembrie 2010, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu respectarea prevederilor O.U.G 34/ 2009, art.22 (2), privind încadrarea în procentul de 15 % din totalul de posturi vacantate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:

1 post SEF SERVICIU la DIRECTIA GENERALA COMUNICARE, SERVICIUL IT
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; cursuri si certificari Microsoft (constituie un avantaj)
- vechime minimă 4 ani, de preferat în instituţii bugetare
- cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat)
- cunoştinţe IT specifice: sisteme de operare Microsoft (Windows XP, Vista, Windows 7 - experienta minim 2 ani), Windows Server (2003, 2008 - experienta minim 2 ani), Active Directory (experienta minim 2 ani), Exchange 2003 (experienta minim 2 ani), Forefront, Symantec SMTP, ISA Server 2004 (experienta minim 2 ani), cunostinte de retelistica si servicii de retea (DNS, DHCP); Microsoft Office (2003, 2007), cunostinte si experienta de minim 3 ani in managementul activelor de retea (switch-uri, routere, etc.)
- experienta in administrarea perifericelor hardware
- experienta in monitorizarea si mentenanta fisierelor de log asociate sistemelor de operare si aplicatiilor
- capabilitatea de a recomanda si a efectua schimbari in cadrul infrastructurii IT
- experienta in patch management la nivel de sisteme de operare si servere
- să nu fi suferit condamnări penale
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă

Atribuţii:
- îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului IT în condiţii optime
- administreaza reţeaua de calculatoare si echipamentele informatice din sediile ICR
- implementeaza politica de backup a serverelor şi a staţiilor de lucru
- elaboreaza proiectele de extindere a reţelei
- evalueaza necesarul de soft
- elaboreaza şi întreţine inventarul de PC-uri, imprimante si soft-uri
- mentine contactul cu furnizorii de servicii IT


1 post ŞEF SERVICIU la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, SERVICIUL EXPEDIŢII-DIFUZARE
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului;
- vechime minimă de 3 ani;
- experienţă într-o poziţie echivalentă de minim 3 ani în domeniu sau în unul dintre domeniile conexe (în mediul public sau privat);
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniu;
- cunoştinţe foarte bune de operare calculator (Word, Excel);
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- estimează bugetul anual de venituri şi cheltuieli aferent serviciului şi fundamentează valorile estimate;
- răspunde de emiterea facturilor şi distribuirea producţiei editoriale a Institutului;
- urmăreşte încasarea contravalorii vânzărilor şi întocmeşte împreună cu Serviciul Juridic documentaţia necesară în vederea recuperării pe cale legală a debitelor restante;
- răspunde de expediţiile poştale pentru corespondenţa şi coletele mici, în ţară şi în străinătate, prin intermediul poştei, poştei rapide, curier, vamă.


BIBLIOGRAFIE

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ – SERVICIUL EXPEDIŢII-DIFUZARE
Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare


DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

- pentru funcţiile de conducere, concursul va cuprinde probă scrisă şi interviu la care se adaugă o probă practică pentru funcţia de şef serviciu IT ; proba scrisă va consta într-o lucrare prezentată din domeniul de activitate al postului pentru care se concurează, aplicată la specificul activităţii Institutului Cultural Român.
- condiţia de a participa la interviu şi la proba practică este obţinerea notei minime 7 la proba scrisă;

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 08.12.2010 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
g) copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
j) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k) copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
m) un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Institutului Cultural Român, în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român., care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.
Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 031 7100 641 şi 031 7100 612

Horia-Roman Patapievici
Preşedintecerere de înscriere fişa personală