Concurs naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 56-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă - la Biennale di Venezia

Regulament de organizare

Cap. I Dispoziţii generale
Art.1. Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român organizează concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 56-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, denumit în continuare Concursul.
Art.2. În anul 2015, proiectele care vor reprezenta România la cea de-a 56-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, la secţiunea Participări Naţionale, se vor realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul României din Giardini della Biennale şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.
Art.3. Prezentul regulament stabileşte principiile şi procedurile de organizare a Concursului.
Art.4. Scopul fundamental care generează şi guvernează organizarea Concursului îl reprezintă asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a participării României la Bienală.
Art.5. În vederea îndeplinirii scopului Concursului vor fi constituite o Comisie de selecţie şi o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Componenţa comisiilor, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii.
Art. 6. Datele de desfăşurare ale Bienalei sunt:

a) 6-8 mai 2015: pre-vizionare; b) 9 mai 2015: deschidere pentru public;c) 22 noiembrie: închidere
II. Temă
Art.7. Tema Bienalei – „All the World’s Futures” – lansată de curatorul acestei ediţii, dl. Okwui Enwezor, aduce în discuţie o nouă evaluare a relaţiei între artă şi artişti în contextul actual. Schimbările radicale care au avut loc în ultimele decenii au reprezentat noi şi interesante surse de inspiraţie pentru artişti. Cea de-a 56-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia va adopta ca „filtru” general traiectoria istorică a Bienalei în cei 120 de ani de existenţă şi reflecţia, atât asupra actualei „stări a lucrurilor”, cât şi asupra „aparenţei lucrurilor”. Pentru participările naţionale curatorul aplică un nou „filtru” intitulat „grădină a dezordinii”, o invitaţie de a explora schimbările mediului global, această „lume dezordonată” a catastrofelor, conflictelor naţionale şi internaţionale, a desfigurărilor teritoriale şi geopolitice. Artiştii sunt invitaţi să dezvolte conceptul de „grădină” ca punct de plecare în realizarea proiectelor.

III. Condiţiile de participare la Concurs
Art.8. Concursul, organizat în baza prezentului regulament, este un concurs public de creaţie, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în grupuri sau organizaţii neguvernamentale de profil.
Art.9. Prin participarea la Concurs se presupune că persoanele fizice sau juridice care propun un proiect au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situaţia în care proiectul propus va fi selectat, să stabilească, împreună cu Ministerul Culturii, pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale, respectiv Institutul Cultural Român, pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, condiţiile de realizare a acestuia.
Art.10. Participanţii au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire la regulamentul Concursului la secretariatul acestuia: Ministerul Culturii – Compartiment Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, 030833, Bucureşti; tel: 021.222.32.13, mail: cmfpac.mccpn@gmail.com, precum şi la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Cannaregio 2214, 30121 Venezia, Italia; tel. 0039 041 5242309, mail: istiorga@tin.it.
Art.11. Nu pot participa la Concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea, inclusiv. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în Concurs.
Art.12. Proiectele depuse nu pot fi făcute publice de către autori decât după finalizarea procedurii de selectare şi anunţarea proiectelor câştigătoare. În caz contrar, participantul va fi eliminat din Concurs.

IV. Desfăşurarea Concursului, modalităţi de înscriere şi examinare, contestaţii
Art.13. Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiilor la registratura Ministerului Culturii din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, 030833, Bucureşti, sau prin transmiterea acestora prin poştă sau curier la aceeaşi adresă. Documentaţiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerinţele impuse de organizatori sau cele care vor ajunge la Ministerul Culturii la o dată ulterioară datei de 16 ianuarie 2015, ora 14:00, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.Art.14. Pe ambalajul proiectului se va menţiona:
În atenţia Compartimentului Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană
Pentru Concursul naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 56-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia
Art.15. Participanţii pot depune documentaţii pentru spaţiul Pavilionului României din Giardini della Biennale, pentru spaţiul Noii Galerii a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia sau pentru ambele spaţii, menţionând, pe formularul de înscriere şi pe ambalajul proiectului, spaţiul pentru care este realizat proiectul.
Art.16. În cazul în care acelaşi autor/aceeaşi echipă depune mai multe proiecte, pentru fiecare proiect în parte se va completa câte un formular de înscriere, iar acestea vor fi ambalate separat.
Art.17. Documentaţiile depuse trebuie să cuprindă obligatoriu:
a) Formularul de înscriere, prevăzut în Anexa A, parte integrantă a prezentului regulament;
b) Conceptul proiectului propus / susţinerea teoretică a felului în care vor fi reprezentate arta şi cultura românească în contextul Bienalei – maxim 3 pagini, format A4;
c) Maxim 2 planşe format A2, caşerate pe un suport dur, care să cuprindă imagini, schiţe, planuri, secţiuni etc. care să detalieze proiectul; pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale planşele se vor prezenta la scara de 1:100, iar pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia acestea se vor prezenta la scara de 1:50;
d) Descrierea tehnică a proiectului - maxim 2 pagini, format A4; în selectarea materialelor se va ţine cont de caracterul expoziţiei şi al spaţiului expoziţional, posibilităţi de transport, montarea şi demontarea expoziţiei;
e) Curriculum Vitae al autorului/-ilor, precum şi al curatorului;
f) Portofoliu care să cuprindă proiecte/lucrări realizate anterior, prezentat sub formă de mapă, format A4 (maxim 1 mapă) sau album de imagini (maxim 1 album/autor);
g) Deviz estimativ necesar implementării proiectului, prevăzut în Anexa B, parte integrantă a prezentului regulament; în realizarea devizului se vor lua în considerare următoarele cheltuieli obligatorii (pentru lămuriri privind costurile specifice organizării proiectelor la Veneţia, autorii se pot adresa Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, urmărind coordonatele menţionate la Cap.III, art.10):
1. producţia lucrărilor
2. organizarea vernisajului;
3. transportul expoziţiei dus-întors, instalarea şi demontarea acesteia, inclusiv operaţiunile de neutralizare a spaţiului după strângerea expoziţiei;
4. modificări temporare ale spaţiului expoziţional, dacă este cazul, care să nu afecteze integritatea acestuia;
5. echipamente multimedia, dacă este cazul;
6. design grafic, traducere, tipărire şi diseminare materiale promoţionale: catalog - pentru proiectul organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale; catalogul proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi finanţat de Institutul Cultural Român; invitaţii, broşuri, CD/DVD-uri ş.a.;
7. remunerarea echipei de proiect şi a colaboratorilor;
8. comunicare şi PR;
9. prestări servicii;
10. cazarea membrilor echipei şi a operatorilor de pavilion, care nu pot fi găzduiţi în spaţiile locative ale Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în conformitate cu prevederile Cap. VI, art. 32;
11. transportul membrilor echipei;
12. transportul dus-întors al operatorilor de pavilion, pe toată perioada Bienalei, şi remunerarea acestora;
13. fotografierea expoziţiei;
14. organizarea evenimentelor/acţiunilor care se vor desfăşura în spaţiul expoziţional pe parcursul Bienalei, dacă este cazul.
h) Prezentarea strategiei de promovare a proiectului (maxim 1 pagină, format A4).

Art.18. Prezentarea partenerilor/colaboratorilor implicaţi în proiect, dacă este cazul (maxim 1 pagină pentru fiecare partener/colaborator, format A4), precum şi o prezentare a evenimentelor/acţiunilor care vor avea loc în spaţiul expoziţional pe parcursul Bienalei (maxim 2 pagini, format A4). De asemenea, dacă este cazul, se va face o prezentare a instalaţiilor exterioare, realizate în afara spaţiilor expoziţionale (Pavilionul României din Giardini della Biennale, Noua Galerie a I.R.C.C.U. Veneţia) (concept maxim 1 pagină, format A4; 1 plansă format A2, caşerată pe un suport dur, care să cuprindă imagini, schiţe, planuri, secţiuni etc. care să detalieze proiectul).
Art.19. Opţional, se pot prezenta simulări 3D sau/şi fotografii ale machetei, precum şi documente video (maxim 2 DVD-uri).
Art.20. În elaborarea bugetului proiectului care va fi expus în spaţiul Pavilionului României din Giardini della Biennale, se vor lua în considerare şi cheltuielile prevăzute în Anexa C, care este parte integrantă a prezentului regulament.
Art.21. În situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii, pentru proiectul organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale, respectiv Institutul Cultural Român, pentru proiectul organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, este obligatorie menţionarea cofinanţatorilor în cadrul prezentării destinate partenerilor/colaboratorilor implicaţi în proiect (art. 18).
Art.22. Toate documentele scrise, cu excepţia formularului de înscriere, se vor prezenta în două exemplare, în limba română şi în limba engleză, folosind fontul Arial, mărimea 12. În situaţia în care Comisia va constata că există diferenţe între cele două variante, va fi luată în considerare cea în limba română.
Art. 23. Formatele acceptate pentru documentele depuse în format electronic - opţional - sunt: .pdf, .jpg, .tiff, .avi, mpeg, .mp3, .mp4. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării documentelor transmise în alt format.
Art. 24. Calendarul desfăşurării Concursului este următorul:
• Depunerea documentaţiilor: termen limită – 16 ianuarie 2015, ora 14:00• Jurizarea: 20-22 ianuarie 2015• Anunţarea publică a proiectelor câştigătoare: 23 ianuarie 2015• Depunerea contestaţiilor: termen limită – 28 ianuarie 2015, ora 16:00• Soluţionarea contestaţiilor: termen limită – 6 februarie 2015 Art.25. Comisia de selecţie a Concursului, formată din doi specialişti străini nominalizaţi de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, trei specialişti români nominalizaţi de Ministerul Culturii, un comisar şi un vicecomisar, va analiza documentaţiile înscrise în Concurs şi va desemna câştigătorii având în vedere următoarele criterii:
a) originalitatea proiectului şi sustenabilitatea acestuia în contextul general al Bienalei;
b) fundamentarea teoretică şi reprezentativitatea conceptului curatorial; claritatea mesajului şi impactul estimat asupra publicului;
c) fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului;
d) strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia;
Art.26. Membrii comisiei de selecţie vor acorda, pentru criteriile stabilite la art. 25, punctaje astfel:Art.27. Lista propunerilor prezentate, punctajele obţinute şi proiectele declarate câştigătoare, cu motivarea alegerii acestora, vor fi făcute publice, la finalul procedurii de selectare, pe paginile de internet ale Ministerului Culturii - www.cultura.ro, Ministerului Afacerilor Externe - www.mae.ro şi Institutului Cultural Român,[url= www.icr.ro] www.icr.ro[/url] .
Art. 28. Participanţii la Concurs pot depune contestaţii, referitoare numai la modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului, la sediul Ministerului Culturii, în atenţia Compartimentului Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833, Bucureşti, în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al contestaţiilor, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului culturii, formată din 3 membri desemnaţi de instituţiile organizatoare.

Cap. V Responsabilităţile câştigătorilor
Art.29. Echipele proiectelor declarate câştigătoare vor avea următoarele responsabilităţi:
a) realizarea proiectului expoziţional în condiţii de calitate artistică şi tehnică corespunzătoare, exercitându-şi cu profesionalism şi responsabilitate totalitatea capacităţilor creatoare;
b) realizarea materialelor de prezentare a expoziţiei pentru catalogul general al Bienalei şi transmiterea acestora în timp util Ministerului Culturii;
c) realizarea materialelor promoţionale, prin consultare cu părţile implicate în organizarea evenimentului şi cu aprobarea acestora; materialele pot fi comune pentru ambele expoziţii, din Pavilionul României din Giardini della Biennale şi din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia;
d) prezentarea adecvată a proiectelor în cadrul cataloagelor:
- catalogul proiectului organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale va fi realizat de către echipa câştigătoare;
- catalogul proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va fi realizat de către echipa câştigătoare; – echipele căştigătoare vor respecta normele cu privire la elaborarea cataloagelor care vor fi comunicate de către comisar şi vicecomisar;
e) promovarea evenimentului în presa românească şi internaţională, cu sprijinul părţilor implicate în organizarea evenimentului;
f) respectarea condiţiilor contractului pe care îl vor încheia cu Ministerul Culturii, pentru expoziţia din Pavilionul României din Giardini della Biennale, respectiv cu Institutul Cultural Român, pentru expoziţia din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, pentru materializarea conceptului expoziţional;
g) realizarea rapoartelor necesare către comisar şi vicecomisar, în situaţia în care se solicită acest lucru;
h) realizarea rapoartelor intermediare şi finale către finanţator;
i) reprezentarea ţării în cadrul evenimentelor organizate pe parcursul Bienalei;
j) întocmirea dosarului de presă al expoziţiei;
k) asigurarea, din suma încasată, potrivit contractului încheiat cu finanţatorul, a plăţii cheltuielilor generate de realizarea proiectului, inclusiv cele de neutralizare a spaţiului expoziţional;
l) realizarea proiectului expoziţional astfel încât să nu afecteze integritatea spaţiului în care va fi expus;
m) cooptarea de cofinanţări, în situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii, respectiv Institutul Cultural Român.

Cap. VI Modalităţi de finanţare

Art.30. Ministerul Culturii va asigura, în limita bugetului aprobat, finanţarea proiectului organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale. Se va lua ca reper suma de 700.000 lei alocată în anii anteriori pentru proiectul organizat în acest spaţiu expoziţional, cu menţiunea că această suma poate fi diminuată sau majorată în funcţie de bugetul alocat Ministerului Culturii pentru anul 2015.
Art.31. Institutul Cultural Român va asigura, în limita bugetului aprobat, finanţarea proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. Se va lua ca reper suma de 160.000 lei pentru proiectul organizat în acest spaţiu expoziţional, cu menţiunea că această suma poate fi diminuată sau majorată în funcţie de bugetul alocat Institutului Cultural Român pentru anul 2015.
Art.32. Ministerul Afacerilor Externe va depune diligenţele pentru asigurarea spaţiilor locative la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia în limita disponibilităţilor. Spaţiile locative vor fi puse la dispoziţie pe întreaga durată a Bienalei, cât şi pe durata unei luni înainte de deschiderea oficială a Bienalei şi pe durata a două săptămâni după încheierea acesteia.