Bursele pentru Traducători - sesiunea 2019

(A). Pentru Traducători Profesionişti

Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români[1] în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, cât şi cu mediul care o defineşte literatura română.Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari de limbi străine),pe baza dosarelor de candidatură primite. Comisia poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți.

Numărul de burse acordate anual: 5 (cinci) burse.

Durata bursei: una sau două luni, în funcție de perioada solicitată de bursier.

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 mai 2019.

Sumele acordate:1 000 EUR sau 2 000 EUR,în funcție de perioada solicitată de bursier.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a. CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

b. copie după actul de identitate/pașaport;

c. copii ale diplomelor de studii;

d. scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

e. două scrisori de recomandare;

f. copie după un contract valabil la momentul depunerii dosarului de candidatură, încheiat cu o editură străină pentru publicarea operei tradusă (proiectul de candidatură) din literatura română.

(B). Rezidenţe pentru Traducători în Formare

Programul de rezidente îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest sens, candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a petrece în România operioadă care să le permită cunoaşterea directă a literaturii române şi a mediului care o defineşte. Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari de limbi străine),pe baza dosarelor de candidatură primite. Comisia poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți.

Se acordă 5 (cinci) burse a câte 2 000 EUR/persoană/bursă, asigurându-se pentru bursieri un număr de trei cursuri pe săptămână, cu prezența obligatorie, având drept invitațispecialiști în trei domenii importante pe care cei cinci bursieri le vor parcurge pe durata stagiului: Introducere în limba română – noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie. Aceste cursuri vor avea loc la sediul Institutului Cultural Român din București, str. Biserica Amzei, nr. 21-23. Menționăm, de asemenea, că acest program are în vedere asigurarea cazării pentru cei cinci bursieri pe toată durata stagiului în cadrul complexului Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, cât și asigurarea transportului pentru cursuri între Mogoșoaia-București.

Numărul de rezidenţe acordate anual: 5 (cinci).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2019.

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: traduceri.

Durata rezidenţelor: 2 (două) luni.

Sumele acordate: 2 000 EUR/persoană.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a rezidenţei):

a. formularul de inscriere;

b. CV, care să conţină, după caz: participări la colocvii, seminarii, conferinţe, congrese, comunicări; lucrări publicate, proiecte realizate sau în curs de realizare; alte date considerate utile de către solicitant;

c. copie după actul de identitate/pașaport;

d. copii ale diplomelor de studii;

e. scrisoare de intenţie/proiect de lucru;

f. două scrisori de recomandare.

Translator scholarships 2019

(A). For professional translators

The program aims to collaborate as closely as possible with professional translators specializing in the translation of Romanian authors[2] into foreign languages. Selected candidates are offered the opportunity to translate into Romania and to interact directly with Romanian writers, editors and translators, as well as with the environment that defines Romanian literature.

Annually there are 5 (five) scholarships of one or two months granted, depending on the period requested by the applicant.

Number of annually granted scholarships: 5 (five)

Duration of scholarships: one or two months, depending on the period requested by the candidate.

Areas for which evaluation and selection are organized: translations.

Deadline for submission of files: may 30, 2019

Granted amounts: 1 000 EUR or 2 000 EUR,depending on the period requested by the applicant

Documents necessary for enrolment (scholarship application file):

§ CV, which must contain, as the case may be: participations at conferences, seminars, congresses, communications; published works, project which were finalised or are pending currently; other information deemed useful by the applicant;

§ copy of the ID document/passport;

§ copies of the graduation diplomas;

§ intent letter/work project;

§ two recommendation letters;

§ copy of a contract valid at the time of submission of the candidacy file, concluded with a foreign publishing house for the publishing of the translated work (candidacy project) from Romanian literature.

(B). Residences for translators in training

The Resident Program aims to create a new generation of translators of Romanian literature in as many foreign languages as possible, as well as a closer collaboration with existing professional translators. In this respect, the selected candidates are given the opportunity to spend in Romania a period that allows them to directly know the Romanian literature and the environment that defines it. 5 (five) scholarships of 2,000 EUR / person / scholarship are awarded, providing for three scholarships a week with mandatory attendance, having invited specialists in three important areas that the five scholars will attend during the internship: Introduction to the Romanian language - notions of grammar and syntax; Introduction to Romanian Literature and Transduction Seminars. These courses will take place at the headquarters of the Romanian Cultural Institute in Bucharest, Biserica Amzei street, no. 21-23. We also mention that this program is intended to ensure accommodation for the five scholars throughout the internship within the Brâncoveneşti Palaces Complex in Mogoşoaia and to provide transport for courses between Mogoşoaia-Bucharest.

Number of annually granted residences: 5 (five)

Duration of residences: 2 (two) months

Areas for which evaluation and selection are organized:translations

Deadline for submission of files: june 15, 2019

Value of a residence: 2 000 EUR/person

Documents needed for enrolment (residence application file):

§ Enrolment form;

§ CV, which must contain, as the case may be: participations at conferences, seminars, congresses, communications; published works, project which were finalised or are pending currently; other information deemed useful by the applicant;

§ copy of the ID document/passport;

§ copies of the graduation diplomas;

§ intent letter/work project;

§ two recommendation letters;

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Valentin Tuturluță - valentin.tuturluta@icr.ro

[1]Prin autori români se înțelege autori cetățeni români sau originari din România sau autori având ca limbă maternă limba română.

[2] By Romanian authors one understands authors who are Romanian citizens or of Romanian origin or authors whose mother tongue is Romanian.