APEL LA CANDIDATURĂ PENTRU BURSELE DESTINATE JURNALIȘTILOR CULTURALI STRĂINI - SESIUNEA 2019

APEL LA CANDIDATURĂ PENTRU BURSELE DESTINATE JURNALIȘTILOR CULTURALI STRĂINI - SESIUNEA 2019

Termenul limită de înscriere se prelungește până la data de 30 septembrie 2019

Bursele de cercetare și documentare destinate jurnaliştilor culturali străini constau în susținerea financiară a unui stagiu de documentare de o lună în România, pentru a realiza proiecte vizând promovarea fenomenului cultural românesc în presa străină. Astfel, ICR acordă burse jurnaliştilor străini care propun proiecte de lucru reflectând diverse aspecte ale culturii românești. Selecția dosarelor va fi realizată de o comisie independentă formată din jurnaliști români cu experiență și poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți. Dosarele de candidatură depuse trebuie să conțină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/postului radio/TV/asociației unde activează sau a activat candidatul. Numărul de burse acordate anual este de 5 (cinci) burse distribuite, în funcţie de perioada convenită împreună cu jurnaliştii desemnaţi câştigători, pe o perioadă aleasă până la sfârșitul anului calendaristic. Aceştia îşi vor desfăşura perioada de documentare pe durata unei luni petrecute în zonele vizate de subiectul acestora.

Numărul de burse acordate anual: 5 (cinci).

Durata bursei: 1 lună.

Domeniile pentru care se organizează evaluareaşi selecţia: jurnalism cultural / film documentar - fotoreportaje.

Sumele acordate:1 500 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

 1. formularul de înscriere;
 2. CV;
 3. copie după actul de identitate/paşaport;
 4. descrierea proiectului de cercetare, care va conţine trei pagini minimum (MS Office)– având în vedere paşii pe care îi va urma cercetarea, spaţiile pe care candidatul le are în vedere, necesitatea desfăşurării acestei cercetări în România;
 5. un portofoliu conţinând articole/înregistrarea unor emisiuni;
 6. DVD-uri conţinând filme documentare, înregistrarea unor interviuri, CD-uri conţinând emisiuni în format audio;
 7. un număr de 20 de fotografii, alături de albume foto care să demonstreze interesul candidatului în acest domeniu;
 8. scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/postului de radio/TV/asociaţiei unde activează sau a activat candidatul;
 9. scrisoare de intenţie (într-o limbă de circulaţie internaţională).

Documentaţia va fi redactată în limba engleză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cristina Rus – cristina.rus@icr.ro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The deadline will be extended to September 30, 2019.

Scholarships for foreign cultural journalists

The research and documentary scholarships for foreign cultural journalists consist in the financial support of a one-month documentation period in Romania to carry out projects aimed at promoting the Romanian cultural phenomenon in the foreign press. Thus, ICR grants scholarships to foreign journalists who propose working projects reflecting different aspects of Romanian culture. The number of scholarships awarded annually consists of 5 (five) distributed scholarships, depending on the period agreed with the winning nominated journalists, for a period chosen by the end of the calendar year.

They will carry out their documentary period during a month spent in the areas covered by their topic.

Number of annually granted scholarships: 5 (five)

Duration of scholarships: maximum one month.

Areas for which evaluation and selection are organized: cultural journalism / documentary film-photo reportage

Granted amounts:1 500 euro/scholarship

Documents required for enrolment (the scholarship application file):

 • enrolment form;
 • CV;
 • copy of the ID document/passport;
 • description of the research project, which will consist of three pages minimum (MS Office) – taking into account the steps that the research will follow, the spaces which the candidate envisages, the need to carry out this research in Romania;
 • a portfolio containing articles/recordings of shows;
 • DVDs containing documentaries, recordings of interviews, CDs containing audio format shows;
 • a total of 20 photographs, alongside photo albums which show the interest of the candidate in this area;
 • a letter of recommendation from the management of the paper / radio station/ TV/ association where the applicant is active or was active;
 • intent letter (in a language of international circulation).

The documentation will be drafted in English.

The address for submitting the documents:

Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, Bucureşti, 011 824, Romania.

Contact: Cristina Rus – cristina.rus@icr.ro


formular înscriere model raport bursa