ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a personalului contractual de execuție din cadrul Institutului Cultural Român

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN cu sediul în București, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, organizează examen de promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul instituţiei, conform prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr.1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

- articolului 31 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Procedura operațională privind formarea profesională, evaluarea și promovarea personalului la nivelul Institutului Cultural Român, PO 12/Ed.I, Rev.1 din 09.02.2024;

- articolului 554 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

I. Probele stabilite pentru examen:

a) probă scrisă;

Se pot prezenta la proba scrisă, numai candidaţii ale căror dosare de examen au fost declarate admise. Proba scrisă va fi notată cu un punctaj maxim de până la 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

II. Data, ora şi locul organizării probelor:

- proba scrisă: 01 aprilie 2024, ora 10.00, la sediul instituției, Aleea Alexandru, nr. 38, sec. 1, București.

III.Condiţiile de participare la examen prevăzute de art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 1366/2022:

- Pentru a participa la examen, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

- Să aibă o vechime de minimum 3 ani vechime în gradul profesional deţinut.

IV. Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu:

a) formular de înscriere;

b) adeverinţa eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;

c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Dosarele de examen se depun în perioada 13.03.2024 – 26.03.2024 la Biroul Resurse Umane din sediul Institutului Cultural Român situat în Aleea Alexandru, nr. 38, sec. 1, București. (Formularul de înscriere se descarcă de pe pagina de internet a instituției www.icr.ro – Secțiunea – Informări)

V.Calendarul de desfășurare a examenului de promovareîn grad profesional imediat superior:

a) Afișare anunț examen: 12 martie 2024

b) Depunere dosare înscriere: 13 martie 2024– 26 martie 2024

c) Selecţia dosarelorși afișarea rezultatelor selecției:27 martie 2024

d) Depunere contestaţii selecție dosare: 28 martie 2024

e) Soluţionare contestații (și afișarea rezultatelor): 29 martie 2024

f) Proba scrisă: 01 aprilie 2024, ora 10:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București

g) Afișare rezultate proba scrisă: 02 aprilie 2024

h) Depunere contestaţii probă scrisă: 03 aprilie 2024

i) Soluţionare contestaţii proba scrisă (și afișarea rezultatelor finale): 04 aprilie 2024

VI. Bibliografie/tematică propusă de către compartimentul de specialitate pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Biroului Achiziții Publice din subordinea Direcției Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă:

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționareaInstitutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare-(Capitolul III Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia);

3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016, parte integrantă din Hotărârea nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;

VII. Bibliografie/tematică propusă de către compartimentul de specialitate pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice:

1.Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, cu modificările și completările ulterioare;

3. Strategia multianuală a Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026; www.icr.ro;

4.Rapoartele de activitate ale Institutului Cultural Român – capitolul Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice http://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/;

5. Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

VIII. Bibliografie/tematică propusă de către compartimentul de specialitate pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superioar a personalului contractual din cadrul Compartimentului Reprezentanțe în Spații non-UE din subordinea Direcției Programe prin Reprezentanțe din cadrul Direcției Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice:

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, cu modificările și completările ulterioare;

3. Strategia multianuală a Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026: www.icr.ro;

4.Rapoartele de activitate ale Institutului Cultural Român – capitolul Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice: http://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/;

5. Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale cu modificările şi completările ulterioare.

IX. Bibliografie/tematică propusă de către compartimentul de specialitate pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Biroului Limba Română:

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Strategia multianuală a Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026: www.icr.ro;

3.Rapoartele de activitate ale Institutului Cultural Român – capitolul Direcția Relații Internaționale: http://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/;

4. Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.

***Anunţul este afişat la avizierul instituției și postat pe site-ul www.icr.ro, la secţiunea „Informări”.


FORMULAR DE INSCRIERE ANUNT EXAMEN PROMOVARE