ANUNȚ privind desfășurarea examenului de testare profesională organizat pentru personalul contractual din cadrul Institutul Cultural Român ale căror funcții au fost supuse reorganizării

Institutul Cultural Român, cu sediul în București, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, în conformitate cuprevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, precum şi cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de testare profesională pentru personalul contractual din cadrul Institutului Cultural Român, pentru care funcțiile au fost supuse reorganizării, aprobat prin Ordinul preşedintelui Institutului Cultural Român nr. 95/30.04.2024, organizează examinare internă pentru funcțiile care au fost supuse reorganizării, funcții stabilite pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână), după cum urmează:

· Director în cadrul Direcției Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Românești;

· Șef serviciu în cadrul Serviciului Programe prin Reprezentanțe din subordinea Direcției Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Românești;

· Director general în cadrul Direcției Generale Economică, Achiziții Publice și Administrativă;

· Șef serviciu în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate din subordinea Direcției Generale Economică, Achiziții Publice și Administrativă;

· Șef serviciu în cadrul Serviciului Administrativ, Achiziții și Registratură Generală din subordinea Direcției Generale Economică, Achiziții Publice și Administrativă.

Depunerea cererilor de înscriere la examinarea internă se face la Biroul Resurse Umane cu sediul în Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București.

Perioada de depunere a cererilor de înscriere la examinarea internă va fi cuprinsăîntre 04.06.2024 – 06.06.2024 (inclusiv), între orele 09 00 - 14 00.

Examinarea internă se va desfășura după cum urmează:

a) Afișarea anunțului de examinare internă pe site și la avizier: 03 iunie 2024

b) Depunerea cererilor de înscriere ale candidaților: 04 iunie 2024 – 06 iunie 2024

c) Selecția cererilor de înscriere ale candidaților: 07 iunie 2024

d) Afișarea rezultatelor de selecție a cererilor de înscriere ale candidaților: 10 iunie 2024

e) Depunerea contestațiilor la proba de selecție a cererilor de înscriere ale candidaților: 11 iunie 2024

f) Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor: 12 iunie 2024

g) Proba scrisă: 14 iunie 2024, ora 11:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru nr. 38, Sector 1, București

h) Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 17 iunie 2024

i) Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 18 iunie 2024

j) Soluționarea contestațiilor la proba scrisă (afișarea rezultatelor contestațiilor și afișarea rezultatelor finale): 19 iunie 2024

*În cazul punctajelor egale la proba scrisă se va organiza și proba interviului, conform art. 6 alin. (2) dinRegulamentul de organizare și desfășurare a examenului de testare profesională pentru personalul contractual din cadrul Institutului Cultural Român, pentru care funcțiile au fost supuse reorganizării.

Bibliografie examinare internă:

I. Direcția Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Românești

· Directorîn cadrul Direcției Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Românești;

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român;

2. Legea nr. 319/2006 privind siguranța și securitatea în muncă - (Capitolul IV);

3. Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise;

4. Hotărârea nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;

5. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - (CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia);

6. Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale;

7. Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-institutului-cultural-roman-2022-2026);

8. Hotărârea nr. 537/2024 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România-Polonia şi a altor programe culturale în anul 2024, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi a bugetului Institutului Cultural Român din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2024;

9. Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;

10. Rapoartele de activitate ale Institutului Cultural Român – (Capitolul Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istorice http://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/);

11. www.icr.ro (Misiune/Strategie/Funcţionare).

· Șef serviciu în cadrulServiciului Programe prin Reprezentanțedin subordinea Direcției Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Românești.

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român;

2. Legea nr. 319/2006 privind siguranța și securitatea în muncă - (Capitolul IV);

3. Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise;

4. Hotărârea nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;

5. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - (CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia);

6. Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale;

7. Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-institutului-cultural-roman-2022-2026);

8. Hotărârea nr. 537/2024 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România-Polonia şi a altor programe culturale în anul 2024, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi a bugetului Institutului Cultural Român din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2024;

9. Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi;

10. Rapoartele de activitate ale Institutului Cultural Român – (Capitolul Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate și Comunități Istoricehttp://www.icr.ro/bucuresti/rapoarte-de-activitate/);

11. www.icr.ro (Misiune/Strategie/Funcţionare).

II. Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

· Director general în cadrul Direcției Generale Economică, Achiziții Publice și Administrativă;

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român;

2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - (Capitolul I, secțiunea a IV-a);

5. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice - (Titlul II, capitolul I, capitolul III);

6. Legea nr. 319/2006 privind siguranța și securitatea în muncă - (Capitolul IV);

7. Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

8. Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

9. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

10. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

11. Legea nr. 133/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

12. Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale;

13. Ordonanţa nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

14. Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii;

15. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - (CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia);

16. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

17. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

18. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

19. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;

20. Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare.

· Șef serviciu în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate din subordinea Direcției Generale Economică, Achiziții Publice și Administrativă;

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - (CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia);

3. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

6. Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

7. Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

8. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

9. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

10. Legea nr. 133/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

11. Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale;

12. Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii;

13. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

14. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

15. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

16. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;

17. Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare.

· Șef serviciu în cadrul Serviciului Administrativ, Achiziții și Registratură Generală din subordinea Direcției Generale Economică, Achiziții Publice și Administrativă.

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea,și funcționarea Institutului Cultural Român;

2. Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - (CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia);

3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

4. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016, parte integrantă din Hotărârea nr. 395/2016;

5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

6. Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

7. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate, din 27.02.2019;

8. Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;

9. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice - (Titlul II, capitolul I, capitolul III);

10. Legea nr. 319/2006 privind siguranța și securitatea în muncă - (Capitolul IV);

11. Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

12. Ordonanţa nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

13. Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

14. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

15. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare

16. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, la numărul de telefon 0317 100 627 și 0317 100 646 zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Anunțul privind desfășurarea examenului de testare profesională organizat pentru personalul contractual din cadrul Institutul Cultural Român ale căror funcții au fost supuse reorganizării este afişat la avizierul instituției și postat pe site-ul www.icr.ro, la secţiunea „Informări”.


Anunt examen Cerere de înscriere Ordin nr. 95/30.04.2024