ANUNŢ - Concurs pentru ocuparea unor posturi / IULIE

 Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 6-10 iulie 2009 , concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
1 post AUDITOR grad IA la COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (se preferă studii economice);
- vechime de minimum 5 ani, de preferat în instituţii bugetare;
- cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de auditor intern, inclusiv Codul privind conduita etică a acestuia;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel);
- să nu fi suferit condamnări penale;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii: - elaborarea proiectului planului strategic şi anual de audit public intern;
- evaluarea sistemelor de management financiar şi control ale Institutului Cultural Român, în sensul aprecierii transparenţei şi conformităţii acestora cu normele aplicabile, respectiv: de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
- urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate;
- raportează ordonatorului de credite şi structurii de control intern abilitate eventualele nereguli sau prejudicii constatate;
- elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern.


1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE – SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (preferabil studii tehnice sau economice);
- vechime de minimum 1 an în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare, administrativ, economic sau juridic ;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (O.U.G. 34/2006, Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică etc);
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii: - asigură operativitatea în circuitul informaţiilor şi documentelor între Serviciul Achiziţii Publice şi celelalte compartimente din Institutul Cultural Român;
- întocmeşte documentaţia de atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare şi dosarul achiziţiei publice;
- monitorizează contractele de achiziţii publice şi ţine evidenţa fiecărui contract de achiziţie publică lucrat, până la data încetării contractului;
- evaluază şi controlează conformitatea cu contractul/comanda a serviciilor, produselor şi lucrărilor prestate/furnizate/executate de prestatori.


BIBLIOGRAFIE
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN: - Legea nr. 500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.672/19 decembrie 2002, M.Of. nr. 953 din 24.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordonanţa nr. 37/29 ianuarie 2004, M.Of. nr. 91 din 31.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, cu modificările şi completările ulterioare
- O.M.F.P. nr.38/15 ianuarie 2003, M.Of. nr. 130 din 27.02.2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare
- O.M.F.P. nr. 252/03 februarie 2004, M.Of. nr. 128 din 12.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- O.G. nr. 119/31 august 1999, M.Of. nr. 799 din 12.11.2003, republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr. 34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
- O.M.F.P. nr. 1702/14 noiembrie 2005, M.Of. nr. 154 din 17.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare


DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE: - Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr. 34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
- H.G. nr. 925/19 iulie 2006, M.Of. nr. 625 din 20.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
- H.G. nr. 942/19 iulie 2006, M.Of. nr. 661 din 01.08.2006 pentru aprobarea aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr. 30/12 aprilie 2006, M.Of. nr. 365 din 26.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, cu modificările şi completările ulterioare

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituţiei, Serviciul Resurse Umane, până la data de 3 iulie 2009 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente: a) cerere de înscriere tip, (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
g) copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
j) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k) copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
m) un dosar de plastic.
Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de Preşedintele Institului Cultural Român, care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.
Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0317100641 şi 0317100612