Angajare prin concurs a personalului de conducere la ICR

1. Cadru Legal 1. art. III din OUG nr. 35/2011- pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, reglementează posibilitatea organizării concursului pentru funcţiile de conducere.
Astfel prin acest articol se extind prevederile art. 22 alin.21 din OUG nr.34/2009, care indică faptul că procentul de 15% nu se aplică unor cazuri expres determinate de actul normativ în cauză, singura cerinţă în aceste cazuri fiind încadrarea în cheltuielile de personal din bugetul aprobat pentru anul în curs.

2. Posturi scoase la concurs 1. Secretar General Adjunct
2. Director General – Direcţia Generală Românii de Pretutindeni
3. Director General – Direcţia Generală Cooperări Externe

3. Anexe
Cerere tip de înscriere
Fişa personală

Regulament desfășurare concurs 4. Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 15.02.2013 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:
- cerere de înscriere tip (se obţine de la Serviciul Resurse Umane);
- fişă personală tip (se obţine de la Serviciul Resurse Umane);
- curriculum vitae actualizat;
- 2 fotografii;
- copie a actului de identitate însoţită de original;
- copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
- copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
- certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
- copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
- copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL“ sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
- o recomandare privind activitatea profesională de la ultimul loc de muncă ;
- o Lucrare în care să prezinte propria strategia culturală în contextul misiunii asumate de Institutul Cultural Român prin Programele Institutului Cultural Român (Nr. 15.457 din 12 octombrie).
Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate, iar la concurs vor participa numai candidaţii declaraţi admişi după fiecare etapă, conform procesului verbal aprobat de către Comisia de examinare.
5. Date concurs:

Depunere dosare înscriere: 28 ianuarie-15 februarie 2013Date desfășurare concurs:
Selecţia dosarelor: 11 martie 2013
Depunere contestaţie: 12 martie 2013
Soluţionare contestații: 13 martie 2013
Proba scrisă: 14 martie 2013, ora 12.00-13.00, sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38, Bibliotecă.
Depunere contestaţii probă scrisă: 15 martie 2013
Soluţionare contestaţii pentru proba scrisă: 18 martie 2013
Proba de interviu: 19 martie 2013, ora 13.30, sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38, Bibliotecă.
Depunere contestaţii pentru probă interviu: 20 martie 2013
Soluţionare contestaţii pentru proba de interviu: 21 martie 2013
Afişare rezultate finale: 21 martie 2013


Post Secretar General Adjunct
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
- cunoaşterea peisajului publicistic cultural de expresie română din ţările vecine României şi din diaspora;
- experienţă în conceperea, derularea, coordonarea şi monitorizarea de programe/proiecte/acţiuni culturale pe plan intern şi internaţional;
- experienţă în domeniul asistenţei culturale şi identitare pentru asociaţiile culturale româneşti din străinătate;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
- cunoaşterea a minimum două limbi de circulaţie universală;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- conduită morală exemplară;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă;
- minimum 10 de ani vechime.
Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural, editorial, educaţional şi/sau publicistic românesc şi internaţional;
- experienţa în realizarea de proiecte culturale, parteneriate cu asociaţii româneşti din străinătate, cu instituţii, fundaţii sau alţi operatori culturali din spaţiul internaţional.
Atribuţiile postului
- Asigură legătura operativă dintre conducerea Institutului Cultural Român şi organismele de conducere ale Institutului (Consiliul de Conducere, Comitetul Director, Senat);
- Asigură comunicarea cu postul ierarhic superior (Preşedinte, Secretar General) şi legăturile funcţionale cu celelalte direcții;
- Asigură legătura operativă dintre conducerea Institutului Cultural Român şi departamentele instituţiei;
- Asigură condiţiile pentru buna funcţionare a tuturor departamentelor;
- Urmăreşte circulaţia actelor şi documentelor Institutului;
- Monitorizează şi controlează îndeplinirea la termen a proiectelor şi programelor derulate în cadrul tuturor departamentelor instituţiei;
- Asigură circuitul informaţiei în interiorul Institutului privind stadiul derulării diverselor activităţi şi programe;
- Răspunde de organizarea şedinţelor Comitetului Director, de întocmirea proceselor verbale, precum şi de realizarea deciziilor luate de acest organism.

Bibliografie1. Lege nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, Organizarea şi funcţionarea institutului Cultural Român
2. Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri în domeniul cultural, Nr. 27 din 13 iunie 2012
3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009
4. I. CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) republicat
Cartea a V-a . Despre obligaţii
Titlul I. Dispoziţii generale
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor
Titlul IV. Obligaţiile complexe
Titlul V. Executarea obligaţiilor
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
6. Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
7. Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 23 ianuarie 1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea 8/1996 actualizata
10. Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M. Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare
11. Legea nr. 186/09 mai 2003, M. Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind susținerea si promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare
12. Ordonanța nr. 24/26 ianuarie 2006, M. Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare
13. Misiunea ICR www.icr.ro
14. Strategia Institutului www.icr.ro
15. Legea de funcţionare a ICR www.icr.ro


Post Director General la Direcţia Generală Românii de Pretutindeni Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
- cunoaşterea peisajului publicistic cultural de expresie română din ţările vecin României şi din diaspora;
- experienţă în conceperea, derularea, coordonarea şi monitorizarea de programe/proiecte/acţiuni culturale pe plan intern şi internaţional;
- experienţă în domeniul asistenţei culturale şi identitare pentru asociaţiile culturale româneşti din străinătate;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
- cunoaşterea a minimum două limbi de circulaţie universală;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- conduită morală exemplară;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă;
- minim 5 de ani de vechime.
Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural, editorial şi/sau publicistic românesc şi internaţional;
- experienţa în realizarea de proiecte culturale, parteneriate cu asociaţii româneşti din străinătate, cu instituţii, fundaţii sau alţi operatori culturali de pe arena şi internaţională.
Atribuţiile postului
1. Conduce întreaga activitate a Direcției Generale Românii de Pretutindeni și răspunde de buna funcționare a acesteia;
2. Organizează activitatea Direcției Generale Românii de Pretutindeni în vederea aplicării actelor normative în vigoare, a ordinelor și instrucțiunilor Președintelui, precum și a strategiei Institutului Cultural Român;
3. Asigură comunicarea cu postul ierarhic superior (Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar General, Secretar General Adjunct) şi legăturile funcţionale cu celelalte direcții;
4. Supune aprobării Comitetului Director al Institutului Cultural Român toate proiectele și programele propuse de partenerii de la nivel International precum și inițiativele proprii ale Direcției Generale Românii de Pretutindeni;
5. Răspunde de efectuarea instructajului periodic de Protecţie a Muncii, de Prevenire şi Stingere a Incendiilor pentru angajații Direcției precum și de completarea corespunzătoare a fişelor individuale de protecție a muncii;
6. Decide delegarea de atribuții, în situația când titularul unui post din cadrul Direcției lipsește; decide repartizarea proiectelor/programelor/acțiunilor către personalul din subordine;
7. Verifică si supraveghează personalul din subordine, răspunde de completarea condicii de prezență în cadrul Direcției, semnează pontajul lunar al personalului din Direcție şi propune conducerii Institutului sancţionarea sau premierea subordonaţilor;
8. Urmărește modul în care sunt întocmite și actualizate fișele de post pentru salariaţii Direcției și răspunde de completarea acestora în funcţie de evoluţia legislaţiei şi strategia de ansamblu aprobată de conducerea Institutului Cultural Român;
9. Asigură evaluările anuale pentru personalul din subordine, conform standardelor de performanţă stabilite prin fisele de post;
10. Aprobă programarea și efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul Direcției;
11. Aprobă fundamentarea creditelor bugetare solicitate către ordonatorul principal de credite pentru programele/proiectele/acțiunile Direcției;
12. Gestionează fondurile alocate la nivel de Direcție Generală; controlează și răspunde de modul cum sunt utilizate creditele bugetare la nivelul Direcției Generale și justifică debitele existente la nivelul acesteia;
13. Întocmește programul anual al Direcției Generale Românii de Pretutindeni (inclusiv bugetul de venituri și cheltuieli) și îl supune Comitetului Director pentru aprobare. Stabilește agenda de lucru a Direcției Generale Românii de Pretutindeni;
14. Răspunde de deciziile luate la nivelul Direcției Generale. Semnează și răspunde de conținutul corespondenței Direcției Generale Românii de Pretutindeni şi poate desemna un înlocuitor în acest scop, printr-o împuternicire specială în care se va preciza durata împuternicirii obiectului și a limitelor de competență;
15. Solicită personalului din subordine eliberarea informărilor, analizelor, sintezelor și corespondenței necesare bunei desfășurări a Direcției Generale Românii de Pretutindeni;
16. Răspunde de conținutul corespondenței transmise către terți din partea Direcției Generale Românii de Pretutindeni, răspunde de arhivarea tuturor documentelor primite de la terți (inclusiv documente oficiale primite pe numele său dar în legătură cu probleme de serviciu), răspunde de ținerea evidenței și arhivarea documentelor primite de la alte Servicii sau Direcții ale Institutului Cultural Român şi poate desemna un înlocuitor în acest scop printr-o împuternicire specială în care se va preciza durata împuternicirii obiectului și a limitelor de competență;
17. Certifică realitatea și regularitatea documentelor întocmite în cadrul Direcției Generale Români de Pretutindeni;
18. Ţine evidenţa orelor suplimentare pentru personalul din subordinea sa, comunică numărul de ore suplimentare Serviciului de Resurse Umane în vederea stabilirii modalității de compensare, ţine evidenţa compensării orelor suplimentare efectuate, cu ore libere;
19. Decide, cu respectarea prevederilor legale, după consultarea cu Serviciul Juridic, cu Direcția Generală Economică sau cu Conducerea Institutului, după caz, rezolvarea problemelor specifice activității, în cadrul Direcției;
20. Propune spre aprobare Comitetului Director cuantumul onorariilor/remunerațiilor participanților la programele/proiectele/acțiunile Direcției Generale Români de Pretutindeni;
21. Aprobă propunerile privind necesarul de achiziții publice pentru programele/proiectele/acțiunile Direcției Generale Românii de Pretutindeni;
22. Răspunde de situațiile statistice întocmite la nivel de direcție;
23. În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale se deplasează în țară și în străinătate;
24. Asigură întocmirea Procedurilor de lucru pentru activitatea Direcției Generale Românii de Pretutindeni;
25. Respectă prevederile Regulamentului Intern și ale ROF al Institutului și își îndeplinește atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanţă ale postului;
26. Prezintă evaluări/rapoarte/informări scrise și verbale, în ședințele Comitetului Director și ale Consiliului de Conducere, dacă este cazul, cu privire la activitatea Direcției Generale Români de Pretutindeni și face propuneri pentru eficientizarea muncii în domeniu;
27. Respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Roman, precum și ordinele și instrucțiunile emise de președintele Institutului Cultural Român;
28. Respectă programul de lucru; participă, la nevoie, alături de ceilalți angajați ai compartimentului și ai Direcției Generale Românii de Pretutindeni la organizarea si desfășurarea tuturor manifestărilor organizate de Institut, la sediu sau în alte locații;
29. Întocmește programul de pregătire și perfecționare profesională a personalului Direcției Generale Românii de Pretutindeni și-l supune aprobării Președintelui Institutului, ia măsuri pentru realizarea acestui program.

Bibliografie
1. Lege nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, Organizarea şi funcţionarea institutului cultural român
1. HG nr. 492/2004 privind organizarea si functionarea institutelor culturale romanesti din strainatate prin reorganizarea centrelor culturale din strainatate, precum si infiintarea unor institute noi;
2. Conventia de la Viena din 1969, cu privire la dreptul tratetelor;
3. Acordurile/conventiile internationale privind functionarea institutelor culturale romanesti din strainatate;
4. Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri în domeniul cultural, Nr. 27 din 13 iunie 2012
5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009
6. I. CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) REPUBLICAT
Cartea a V-a . Despre obligaţii
Titlul I. Dispoziţii generale
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor
Titlul IV. Obligaţiile complexe
Titlul V. Executarea obligaţiilor
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
8. Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
9. Ordonanţa Guvernului nr.9 din 23 ianuarie 1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu modificările şi completările ulterioare
10. • Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
11. Legea 8/1996 actualizata
12. Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare
13. Legea nr. 186/09 mai 2003, M.Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, cu modificarile si completarile ulterioare
14. Ordonanta nr. 24/26 ianuarie 2006, M.Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificarile si completarile ulterioare
15. Misiunea ICR www.icr.ro
16. Strategia Institutului www.icr.ro
17. Legea de funcţionare a ICR www.icr.ro


Post Director General la Direcţia Generală Cooperări Externe Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- cunoaşterea mediului cultural, academic şi artistic naţional şi internaţional;
- cunoaşterea peisajului publicistic cultural de expresie română din ţările vecin României şi din diaspora;
- experienţă în conceperea, derularea, coordonarea şi monitorizarea de programe/proiecte/acţiuni culturale pe plan intern şi internaţional;
- experienţă în domeniul asistenţei culturale şi identitare pentru asociaţiile culturale româneşti din străinătate;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea din domeniul cultural în cadrul instituţiilor bugetare;
- cunoaşterea a minimum două limbi de circulaţie universală;
- cunoştinţe de operare pe calculator, folosire internet;
- conduită morală exemplară;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă;
- minim 5 de ani de vechime.
Reprezintă un avantaj:
- experienţa de lucru în mediul cultural, editorial şi/sau publicistic românesc şi internaţional;
- experienţa în realizarea de proiecte culturale, parteneriate cu asociaţii româneşti din străinătate, cu instituţii, fundaţii sau alţi operatori culturali de pe arena şi internaţională.
Atribuţiile postului:
1. Conduce întreaga activitate a Direcției Generale Cooperări Externe și răspunde de buna funcționare a acesteia;
2. Organizează activitatea Direcției în vederea aplicării actelor normative în vigoare, a ordinelor și instrucțiunilor Președintelui, precum și a strategiei Institutului Cultural Român;
3. Asigură comunicarea cu postul ierarhic superior (Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar General, Secretar General Adjunct) şi legăturile funcţionale cu celelalte direcții;
4. Supune aprobării Comitetului Director al Institutului Cultural Român toate proiectele și programele propuse de partenerii de la nivel internațional precum și inițiativele proprii ale Direcției Generale Cooperări Externe;
5. Răspunde de efectuarea instructajului periodic de Protecţie a Muncii, de Prevenire şi Stingere a Incendiilor pentru angajații Direcției precum și de completarea corespunzătoare a fişelor individuale de protecție a muncii;
6. Decide delegarea de atribuții, în situația când titularul unui post din cadrul Direcției lipsește; decide repartizarea proiectelor/programelor/acțiunilor către personalul din subordine;
7. Verifică si supraveghează personalul din subordine, răspunde de completarea condicii de prezență în cadrul Direcției, semnează pontajul lunar al personalului din Direcție şi propune conducerii Institutului sancţionarea sau premierea subordonaţilor;
8. Urmărește modul în care sunt întocmite și actualizate fișele de post pentru salariaţii Direcției și răspunde de completarea acestora în funcţie de evoluţia legislaţiei şi strategia de ansamblu aprobată de conducerea Institutului Cultural Român;
9. Asigură evaluările anuale pentru personalul din subordine, conform standardelor de performanţă stabilite prin fisele de post;
10. Aprobă programarea și efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul Direcției;
11. Aprobă fundamentarea creditelor bugetare solicitate către ordonatorul principal de credite pentru programele/proiectele/acțiunile Direcției;
12. Gestionează fondurile alocate la nivel de Direcție Generală; controlează și răspunde de modul cum sunt utilizate creditele bugetare la nivelul Direcției Generale și justifică debitele existente la nivelul acesteia.
13. Întocmește programul anual al Direcției Generale Cooperări Externe (inclusiv bugetul de venituri și cheltuieli) și îl supune Comitetului Director pentru aprobare. Stabilește agenda de lucru a Direcției Generale Cooperări Externe;
14. Răspunde de deciziile luate la nivelul Direcției Generale. Semnează și răspunde de conținutul corespondenței Direcției Generale Cooperări Externe şi poate desemna un înlocuitor în acest scop, printr-o împuternicire specială în care se va preciza durata împuternicirii obiectului și a limitelor de competență;
15. Solicită personalului din subordine eliberarea informărilor, analizelor, sintezelor și corespondenței necesare bunei desfășurări a Direcției Generale Cooperări Externe;
16. Răspunde de conținutul corespondenței transmise către terți din partea Direcției Generale Cooperări Externe, răspunde de arhivarea tuturor documentelor primite de la terți (inclusiv documente oficiale primite pe numele său dar în legătură cu probleme de serviciu), răspunde de ținerea evidenței și arhivarea documentelor primite de la alte Servicii sau Direcții ale Institutului Cultural Român şi poate desemna un înlocuitor în acest scop printr-o împuternicire specială în care se va preciza durata împuternicirii obiectului și a limitelor de competență;
17. Certifică realitatea și regularitatea documentelor întocmite în cadrul Directiei Generale Cooperări Externe;
18. Ţine evidenţa orelor suplimentare pentru personalul din subordinea sa, comunică numărul de ore suplimentare Serviciului de Resurse Umane în vederea stabilirii modalității de compensare, ţine evidenţa compensării orelor suplimentare efectuate, cu ore libere;
19. Decide, cu respectarea prevederilor legale, după consultarea cu Serviciul Juridic, cu Direcția Generală Economică sau cu Conducerea Institutului, după caz, rezolvarea problemelor specifice activității, in cadrul Direcției;
20. Propune spre aprobare Comitetului Director cuantumul onorariilor/remunerațiilor participanților la programele/proiectele/acțiunile Direcției Generale Cooperări Externe.
21. Aprobă propunerile privind necesarul de achiziții publice pentru programele/proiectele/acțiunile Direcției Generale Cooperări Externe
22. Răspunde de situațiile statistice întocmite la nivel de direcție;
23. În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale se deplasează în țară și în străinătate;
24. Asigură întocmirea Procedurilor de lucru pentru activitatea Direcției Generale Cooperări Externe; respectă prevederile Regulamentului Intern și ale ROF al Institutului și își îndeplinește atribuţiile prevăzute în fişa postului şi sarcinile concrete de muncă conform standardelor de performanţă ale postului;
25. Prezintă evaluări/rapoarte/informări scrise și verbale, în ședințele Comitetului Director și ale Consiliului de Conducere, dacă este cazul, cu privire la activitatea Direcției Generale Cooperări Externe și face propuneri pentru eficientizarea muncii în domeniu;
26. Respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Roman, precum și ordinele și instrucțiunile emise de președintele Institutului Cultural Român;
27. Respectă programul de lucru; participă, la nevoie, alături de ceilalți angajați ai compartimentului și ai Direcției Generale Cooperări Externe la organizarea si desfășurarea tuturor manifestărilor organizate de Institut, la sediu sau în alte locații;
28. Întocmește programul de pregătire și perfecționare profesională a personalului Direcției Generale Cooperări Externe și-l supune aprobării Președintelui Institutului, ia măsuri pentru realizarea acestui program.
Bibliografie:
1. Lege nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, Organizarea şi funcţionarea institutului cultural român
2. HG nr. 492/2004 privind organizarea si funcționarea institutelor culturale romanesti din strainatate prin reorganizarea centrelor culturale din strainatate, precum si infiintarea unor institute noi;
3. Conventia de la Viena din 1969, cu privire la dreptul tratetelor;
4. Acordurile/conventiile internationale privind functionarea institutelor culturale romanesti din strainatate;
5. Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri în domeniul cultural, Nr. 27 din 13 iunie 2012;
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009
7. CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) REPUBLICAT
Cartea a V-a . Despre obligaţii
Titlul I. Dispoziţii generale
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor
Titlul IV. Obligaţiile complexe
Titlul V. Executarea obligaţiilor
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
9. Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
10. Ordonanţa Guvernului nr.9 din 23 ianuarie 1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu modificările şi completările ulterioare
11. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
12. Legea 8/1996 actualizata
13. Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare
14. Legea nr. 186/09 mai 2003, M.Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, cu modificarile si completarile ulterioare
15. Ordonanta nr. 24/26 ianuarie 2006, M.Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificarile si completarile ulterioare
30. Misiunea ICR www.icr.ro
31. Strategia Institutului www.icr.ro
32. Legea de funcţionare a ICR www.icr.roDESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, 1 probă scrisă şi 1 interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Institutului Cultural Român, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român, care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare în termen de 1 zi dupa fiecare etapă, numai dacă este cazul.
Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.