REZULTATE / Concurs pentru ocuparea unor posturi (16-25 martie)

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN - Auditor superior grd.IA - FILIP ADRIAN
DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ - Director General – Expert grd. IA - DRĂGHICI MARIANA
DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE – SERVICIUL PRESĂ - Expert grd. II - BERCARU CĂTĂLIN
DIRECŢIA GENERALĂ INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE – SERVICIUL PROGRAME PENTRU INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE - Referent de specialitate grd. III - VIDONI VICENŢIU HORIA
DIRECŢIA RELAŢII INTERNE - SERVICIUL PROGRAME INTERNE - Şef serviciu,expert grd. I - PIŞCU DENISA MIRENA
DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE - SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE - Expert grd. II - HERBAN TANIA NICOLETA


ANUNŢ

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 16-25 martie 2009, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi (două posturi devenite vacante în luna februarie a.c, cinci posturi declarate unice au fost vacante la 31.12.2008):

• post AUDITOR grad IA la COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
• 1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III la DIRECŢIA GENERALĂ INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE, SERVICIUL PROGRAME PENTRU INSTITUTELE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE
• post ŞEF SERVICIU, EXPERT grad I, la DIRECŢIA RELAŢII INTERNE, SERVICIUL PROGRAME INTERNE
• 1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, DIRECŢIA PROMOVARE-RELAŢII PUBLICE, SERVICIUL PRESĂ
• 1 post DIRECTOR GENERAL, EXPERT grad IA, la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
• 2 posturi EXPERT II la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE


ANUNŢ

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 16-25 martie 2009, concurs pentru ocuparea unui număr de şapte posturi libere. Din numărul total de posturi scoase la concurs, două posturi au devenit vacante în luna februarie a.c., cinci posturi declarate unice au fost vacante la 31.12.2008, aşa cum rezultă din ANEXA LA ANUNŢ – POSTURI VACANTE ÎN LUNA FEBRUARIE 2009/VACANTATE DUPĂ 1 IANUARIE 2009 ŞI POSTURI UNICE (VACANTE ÎN DECEMBRIE 2008).

1 post AUDITOR grad IA la COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (se preferă studii economice);
- vechime minimă de 5 ani, de preferat în instituţii bugetare;
-cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de auditor intern, inclusiv Codul privind conduita etică a acestuia;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel);
- să nu fi suferit condamnări penale;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- elaborarea proiectului planului strategic şi anual de audit public intern;
- evaluarea sistemelor de management financiar şi control ale Institutului Cultural Român, în sensul aprecierii transparenţei şi conformităţii acestora cu normele aplicabile, respectiv: de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
- urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate;
- raportează ordonatorului de credite şi structurii de control intern abilitate eventualele nereguli sau prejudicii constatate;
- elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern.

1 post REFERENT DE SPECIALITATE III la DIRECŢIA GENERALĂ INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE, SERVICIUL PROGRAME PENTRU INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
- experienţă de cel puţin 6 luni în unul sau mai multe din domeniile: management cultural, comunicare, relaţii publice;
- cunoaşterea unei limbi străine;
- cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional;
- cunoştinţe bune de operare PC;
- excelente abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- întocmeşte, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor în cadrul Direcţiei Generale Institute Culturale Româneşti din Străinătate;
- comunică cu partnerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative;
- participă, alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale Institute Culturale Româneşti din Străinătate, la buna desfăşurare a activităţilor

1 post ŞEF SERVICIU, EXPERT I, la DIRECŢIA RELAŢII INTERNE, SERVICIUL PROGRAME INTERNE Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
- experienţă de cel puţin 3 ani în unul sau mai multe din domeniile: management cultural, comunicare, relaţii publice;
- cunoaşterea unei limbi străine (este de preferat buna cunoaştere a două limbi străine);
- cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional;
- cunoştinţe bune de operare PC;
- excelente abilităţi de comunicare şi lucru în echipă

Cerinţe specifice: cunoaşterea instituţiilor culturale din ţară şi din străinătate, a instituţiilor publice româneşti, a sectorului non-guvernamental domestic şi internaţional, a instituţiilor academice din România şi din străinătate, a mediilor de informare, româneşti şi internaţionale generale şi ale celor din mediul cultural şi academic în special.

Atribuţii:
- colaborează cu Directorul Direcţiei în vederea repartizării proiectelor/programelor culturale catre personalul din subordine;
Gestioneaza, alături de Director, fondurile alocate la nivelul Direcţiei;
- reprezintă Institutul în relatiile cu persoane fizice şi juridice de drept public şi privat, din tara şi din strainatate, în legatura cu organizarea, derularea şi coordonarea programelor/proiectelor/actiunilor Direcţiei;
- identifică oportunităţile de colaborare cu alte instituţii, organizaţii sau asociaţii din ţară şi din străinătate, în vederea stabilirii unor relaţii de parteneriat în domeniul culturii şi ştiinţei ;
- răspunde de evenimente cu caracter public, cultural şi ştiinţific (conferinţe, dezbateri, mese rotunde, cursuri, şcoli de vară, ateliere – atât cu participare românească, cât şi internaţională – lansări) organizate de institut, la institut sau care implică institutul;
- iniţiază, întreţine şi stimulează relaţiile institutului cu personalităţi din domeniul culturii şi din domeniul academic (istorici, sociologi, economişti, filosofi, specialişti în relaţii internaţionale, jurnalişti, regizori, scenografi, arhitecţi, fotografi, graficieni etc.) din ţară şi din străinătate.
- selectează teme prioritare din cultura şi civilizaţia românească în scopul consolidării receptării culturii române în ţară şi în străinătate şi în acela de a iniţia analize comparative şi programe cu caracter regional.
- se ocupă de itinerarea unor proiecte majore, în ţară şi în străinătate.
- monitorizează activitatea Direcţiei Relaţii Interne şi răspunde de buna functionare a acesteia;
- contribuie la redactarea Programului Anual al Direcţiei (inclusiv bugetul de venituri şi cheltuieli);

1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, DIRECŢIA PROMOVARE- RELAŢII PUBLICE, SERVICIUL PRESĂ
Cerinţe privind ocuparea postului:
- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
(studii umaniste);
- experienţă în domeniul comunicării;
- cunoştinţe şi abilităţi în domeniul web (experienţa în administrarea paginilor web reprezintă un avantaj);
- o bună cunoaştere a mass-media şi a vieţii culturale
- spirit de organizare;
- abilităţi de redactare;
- capacitate de sinteză şi de discernere a informaţiei relevante;
- cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională.

Atribuţii :
-monitorizarea reflectării acţiunilor ICR în mass media;
-implementarea şi monitorizarea parteneriatelor media;
-menţinerea şi actualizarea contactelor de presă;
- preluarea şi rezolvarea solicitărilor de informaţii adresate de jurnalişti;
-participă la activităţile curente ale serviciului de presă.

1 post DIRECTOR GENERAL, EXPERT grad IA, la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ.
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (studii economice);
- vechime minimă de 5 ani în funcţii de conducere;
- experienţă în domeniul financiar şi contabil (în mediul public sau privat);
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar la instituţii bugetare;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului Financiar în condiţii optime;
- asigură elaborarea proiectelor anuale de buget de venituri şi cheltuieli având la bază fundamentările şi documentaţiile întocmite de direcţiile de specialitate din Institut şi îl structurează în conformitate cu clasificaţia bugetară elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
- repartizează trimestrial bugetul aprobat;
- actualizează bugetul Institutului Cultural Român cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite de la un capitol la altul, de la un articol de cheltuială la altul, rectificări bugetare, suplimentări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului;
- acordă asistenţă în elaborarea şi avizează referatele privind organizarea unor acţiuni, deplasări interne şi externe, a achiziţiilor de bunuri şi servicii în privinţa angajamentelor legale şi bugetare, lichidarea şi ordonanţarea creditelor bugetare, urmărind în final plata la timp a facturilor emise de furnizori şi decontarea cheltuielilor fără a se depăşi creditele bugetare aprobate;
- organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar şi în valută, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu băncile;
- asigură fondurile necesare pentru deplasările salariaţilor Institutului în ţară şi în străinătate pe baza ordinelor emise şi aprobate de ordonatorul principal de credite; verifică deconturile prezentate şi urmăreşte, împreună cu direcţiile de specialitate, restituirea valutei neutilizate la casieria Institutului şi reconstituirea fondurilor respective;
- pune la dispoziţia ordonatorului principal de credite orice informaţii referitoare la activitatea financiar-contabilă a instituţiei;
- asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru salariaţii Institutului, având la bază statele de funcţii întocmite de Serviciul Resurse Umane, precum şi ordinelor de încadrare;
- avizează referatele interioare de propuneri, iniţiate de direcţii şi proiectele de ordin privind angajarea, pensionarea, promovarea personalului în vederea respectării prevederilor legale privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
- urmăreşte permanent încadrarea în alocaţiile bugetare pentru cheltuielile cu salariile, prevăzute în buget;
-asigură în mod direct execuţia bugetară a Institutului şi urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Finanţelor Publice;

2 posturi EXPERT grad II la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE

Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
(preferabil studii tehnice sau economice);
- vechime minimă de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare, administrativ, economic sau juridic;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (O.U.G. 34/2006, Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, etc);
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- asigură operativitatea în circuitul informaţiilor şi documentelor între Serviciul Achiziţii Publice şi celelalte compartimente din Institutul Cultural Român;
- întocmeşte documentaţia de atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare şi dosarul achiziţiei publice;
- monitorizează contractele de achiziţii publice şi ţine evidenţa fiecărui contract de achiziţie publică lucrat, până la data încetării contractului;
- evaluază şi controlează conformitatea cu contractul/comanda a serviciilor, produselor şi lucrărilor prestate/ furnizate /executate de prestatori;
- verifică introducerea în dosare a tuturor documentelor solicitate de reglementările în vigoare.


BIBLIOGRAFIE CONCURS

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN:
Legea nr. 500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 672/19 decembrie 2002, M.Of. nr. 953 din 24.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa nr. 37/29 ianuarie 2004, M.Of. nr. 91 din 31.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, cu modificările şi completările ulterioare
O.M.F.P. nr.38/15 ianuarie 2003, M.Of. nr. 130 din 27.02.2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare
OMFP nr. 252/03 februarie 2004, M.Of. nr. 128 din 12.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
O.G. nr. 119/31 august 1999, M.Of. nr. 799 din 12.11.2003, republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr. 34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
OMFP nr. 1702/14 noiembrie 2005, M.Of. nr. 154 din 17.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 264/13 martie 2003, M.Of. nr. 109 din 05.02.2004 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
H.G. nr. 925/19 iulie 2006, M.Of. nr. 625 din 20.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 942/19 iulie 2006, M.Of. nr. 661 din 01.08.2006 pentru aprobarea aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr. 30/12 aprilie 2006, M.Of. nr. 365 din 26.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr. 34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare

DIRECŢIA RELAŢII INTERNE
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 350/02 decembrie 2005, M.Of. nr. 1128 din 14.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 186/09 mai 2003, M.Of. nr. 929 din 16.11.2006 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa nr. 24/26 ianuarie 2006, M.Of. nr. 85 din 30.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, cu modificările şi completările ulterioare
HG nr. 492/2004 privind organizarea şi functionarea institutelor culturale romanesti din strainatate prin reorganizarea centrelor culturale din strainatate, precum şi infiintarea unor institute noi;
C. Opran, Sergiu Stan, Steluţa Năstasă, Bogdan Abaza, Managementul proiectelor, Editura Comunicare.ro, 2002; Bucureşti (Această lucrare este cu caracter orientativ. În pregătirea probei scrise, candidaţii sunt încurajaţi să studieze şi alte surse bibliografice pe tema managementului de proiect (cărţi, articole, site-uri.)).

Adrian Neculau, Dinamica grupului şi a echipei, Editura Polirom, 2007

Marian Preda; Comportamentul organizaţional.Teorii, exerciţii şi studii de caz, Editura Polirom, 2006

Jurgen Habermas*, Sfera publică şi transformarea ei structurală, Editura Comunicare, 2005

Grigore Georgiu*, Filosofia culturii. Cultură şi comunicare, Editura Comunicare, 2004

Wally Olins*, Despre brand, Editura Comunicare, 2006

(Ultimele trei lucrări, care au acest simbol lângă numele autorului*, pot fi găsite la sediul Librăriei Comunicare.ro din Str. Povernei nr. 6-8)

DIRECŢIA GENERALĂ INSTITUTE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE
Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Atenţie ! Vor fi testate şi cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc.

DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE- SERVICIUL PRESĂ

Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (cu Normele metodologice de aplicare)

Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass media, Editura Polirom, 2004

Michael Bland, Alison Theaker, David Wragg, Relaţiile eficiente cu mass media, Editura comunicare.ro, 2003

Denis McQuail, Sven Windahl, Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, Edtura comunicare.ro, 2004

Atenţie ! Vor fi testate cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc, precum şi cunoştinţele privind mediile de comunicare din România.


• Salarizarea se va face în conformitate cu legislaţia privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.


Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituţiei, Serviciul Resurse Umane, până la data de 12.03.2009 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:
• cerere de înscriere tip, (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
• fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
• curriculum vitae actualizat;
• 2 fotografii;
• copie a actului de identitate însoţită de original;
• copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
• copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
• certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
• adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
• copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
• copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
• recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
• un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.

Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.

Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele I.C.R., care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.
Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0317100641 şi 0317100612, website: www.icr.ro