Posturi scoase la concurs

ATENŢIE! Perioada de desfăşurare a concursului s-a prelungit. TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR ESTE 6 SEPTEMBRIE 2010.
Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 9-14 august 2010, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu respectarea prevederilor O.U.G 34/ 2009, art.22 (2), privind încadrarea în procentul de 15 % din totalul de posturi vacantate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
1 post AUDITOR INTERN grad IA la COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului (se preferă studii economice);
- vechime minimă 5 ani, de preferat în instituţii bugetare;
- cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de auditor intern, inclusiv Codul privind conduita etică a acestuia;
- cunoştinţe foarte bune de operare calculator (Word, Excel);
- să nu fi suferit condamnări penale;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii: - elaborarea proiectului planului strategic şi anual de audit public intern;
- evaluarea sistemelor de management financiar şi control ale Institutului Cultural Român, în sensul aprecierii transparenţei şi conformităţii acestora cu normele aplicabile, respectiv: de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
- urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate;
- raportează ordonatorului de credite şi structurii de control intern abilitate eventualele nereguli sau prejudicii constatate;
- elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern.


1 post ŞEF SERVICIU la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, SERVICIUL EXPEDIŢII-DIFUZARE
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului;
- vechime minimă de 3 ani;
- experienţă într-o poziţie echivalentă de minim 3 ani în domeniu sau în unul dintre domeniile conexe (în mediul public sau privat);
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniu;
- cunoştinţe foarte bune de operare calculator (Word, Excel);
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii: - estimează bugetul anual de venituri şi cheltuieli aferent serviciului şi fundamentează valorile estimate;
- răspunde de emiterea facturilor şi distribuirea producţiei editoriale a Institutului;
- urmăreşte încasarea contravalorii vânzărilor şi întocmeşte împreună cu Serviciul Juridic documentaţia necesară în vederea recuperării pe cale legală a debitelor restante;
- răspunde de expediţiile poştale pentru corespondenţa şi coletele mici, în ţară şi în străinătate, prin intermediul poştei, poştei rapide, curier, vamă.


BIBLIOGRAFIE
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN:
Legea nr.500/11 iulie 2002, M.Of. nr. 597 din 13.08.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.672/19 decembrie 2002, M.Of. nr. 953 din 24.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa nr. 37/29 ianuarie 2004, M.Of. nr. 91 din 31.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, cu modificările şi completările ulterioare
O.M.F.P. nr.38/15 ianuarie 2003, M.Of. nr. 130 din 27.02.2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare
OMFP nr. 252/03 februarie 2004, M.Of. nr. 128 din 12.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.82/24 decembrie 1991 a contabilităţii, M.Of. nr. 48 din 14.01.2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
O.G. nr. 119/31 august 1999, M.Of. nr. 799 din 12.11.2003, republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare
O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare
OMFP nr. 1702/14 noiembrie 2005, M.Of. nr. 154 din 17.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare


DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ – SERVICIUL EXPEDIŢII-DIFUZARE
Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul nr. 1792/24 decembrie 2002, M.Of. nr. 37 din 23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare


DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
- pentru funcţiile de execuţie, concursul va cuprinde probă scrisă şi interviu;
- condiţia de a participa la interviu este obţinerea notei minime 7 la proba scrisă;
- pentru funcţiile de conducere, concursul va cuprinde probă scrisă şi interviu; proba scrisă va consta într-o lucrare prezentată din domeniul de activitate al postului pentru care se concurează, aplicată la specificul activităţii Institutului Cultural Român.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 06.08.2010 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
g) copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
j) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k) copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
m) un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor. Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor. Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Institutului Cultural Român, în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român., care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.
Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0317100641 şi 0317100612

Cerere tip de inscriere Fisa personala