Posturi scoase la concurs / Director Direcția Monitorizare Achiziții Publice și Șef Serviciu Resurse Umane

IMPORTANT! (actualizare 21 august 2012)Din motive obiective, conform art. 38 din Regulamentul cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, perioada de desfășurare a concursului pentru ocuparea psturilor vacante de ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE, respectiv DIRECTOR – DIRECȚIA MONITORIZARE ACHIZIȚII PUBLICE se amână până la o dată stabilită, care va fi anunțată ulterior. Candidații ale căror dosare au fost deja înregistrate în vederea participării la concurs trebuie să-și exprime în scris intenția de a participa din nou la examen.

***
(actualizare 17 iulie 2012) Din motive obiective, perioada de desfășurare a acestui concurs va fi 02-28 august 2012.

***

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează în perioada 18 iulie – 10 august 2012, la sediul Institutului, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu respectarea prevederilor art.III alin. (2) din O.U.G. nr. 35/ 2011, pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale:
1 post DIRECTOR la DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIȚII PUBLICE
Cerinţe privind ocuparea postului:- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (studii tehnice, economice);
- vechime minimă de 5 ani în funcții de conducere;
- experienţă relevantă în domeniul achizițiilor publice;
- cunoaşterea a cel puţin o limbă străină;
- să nu fi suferit condamnări penale;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet etc);
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii specifice:- coordonează intreaga activitate a Direcției Monitorizare Achiziții Publice;
- stabileşte obiectivele şi termenele pentru desfăşurarea activităţii din această direcţie;
- elaborează strategiile de dezvoltare şi îmbunătăţire a funcţionării şi propune bugetul necesar bunei funcţionări a Direcției Monotorizare Achiziții Publice;
- verifică, aprobă şi urmăreşte încheierea şi desfăşurarea contractelor în condiţii cât mai avantajoase posibil pentru Institut;
- răspunde de întocmirea tuturor documentelor necesare desfășurării conform prevederilor legale a procedurilor (anunț de participare, anunț de atribuire, estimarea contractului de achiziție publică, invitații de participare pentru reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, proces-verbal de deschidere a ofertelor, contract de achiziție etc.);
- coordonează activitatea de elaborare a proiectului de program şi răspunde de întocmirea planului anual de achiziţii pe baza datelor centralizate de către personalul din subordine şi în funcţie de bugetul aprobat şi îl prezintă Președintelui Institutului;
- asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
- urmăreşte în permanenţă şi îşi însuşeşte modificările care apar în legislaţia achiziţiilor publice;
- propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
- elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei;
- colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
- se subordonează nemijlocit Directorului general al Direcţiei Generale Economice, căruia îi prezintă periodic situaţii sintetice referitoare la achiziţiile planificate/realizate;
- reprezintă Institutul în relațiile cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cu alte instituții publice.

BIBLIOGRAFIE- Legea nr. 356/11 iulie 2003, M.Of. nr. 529 din 23.07.2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr.34/19 aprilie 2006, M.Of. nr. 418 din 15.05.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr. 925/19 iulie 2006, M.Of. nr. 625 din 20.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
- H.G. nr. 942/19 iulie 2006, M.Of. nr. 661 din 01.08.2006 pentru aprobarea aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr. 30/12 aprilie 2006, M.Of. nr. 365 din 26.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice


1 post ŞEF SERVICIU ─ SERVICIUL RESURSE UMANE
Cerinţe privind ocuparea postului:- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (de preferinţă economice sau juridice);
- vechime minimă de 3 ani într-o poziţie de conducere similară (instituţii publice sau private);
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul resurselor umane;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- bune cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:- coordonează activitatea Serviciului Resurse Umane;
- întocmeşte şi actualizează statul de funcţii al Institutului şi pe cel de personal;
- răspunde de organizarea acţiunilor de recrutare şi selecţionare a personalului necesar pentru realizarea obiectivelor Institutului, în concordanţă cu structura organizatorică a acestuia;
- asigură, în colaborare cu celelalte direcţii, realizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor individuale şi gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor;
- acordă consultanţă şi consiliere angajaţilor în orice problemă care ţine de domeniul resurselor umane.


BIBLIOGRAFIE
Misiunea ICR www.icr.ro
Strategia institutului www.icr.ro
Legea de funcţionare www.icr.ro

1. Legea nr. 356/11 iulie 2003, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII- Republicare, cu modificările şi completările ulterioare
3. Hotărârea nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare
4. Ordinul nr. 64/28 februarie 2003, pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
5. Ordinul nr. 98/9 februarie 2006, pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
7. Hotărârea nr. 1768/22 decembrie 2005, privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea nr. 343/12 iulie 2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 96/14 octombrie 2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
10. Hotărârea Guvernului nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare
11. Ordonanţa de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
12. Hotărârea nr. 281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare
13. Legea nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare
14. LEGEA CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
15. Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
16. NORME METODOLOGICE din 14 ianuarie 2011 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
17. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 de puncte după proba scrisă, respectiv după interviu.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 25.06.2012 (inclusiv), între orele 10:00-16:00 şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original;
g) copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original;
h) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document;
i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
j) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original;
k) copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: „CONFORM CU ORIGINALUL“ sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens;
l) o recomandare privind activitatea profesională de la ultimul loc de muncă (în cazul absolvenţilor de la unitatea de învăţământ) sau din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele acestuia;
m) un dosar.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate, iar la concurs vor participa numai candidaţii declaraţi admişi după fiecare etapă, conform procesului verbal aprobat de către Comisia de examinare.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 48 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Institutului Cultural Român, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român, care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare în termen de 1 zi dupa fiecare etapă, numai dacă este cazul.
Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Relaţii suplimentare se pot obţine la website-ul: www.icr.ro sau la telefon: 0317 100 641.

fișa personală cerere tip de înscriere