Concurs pentru ocuparea unor posturi

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru angajarea pe posturile vacante scoase la concurs în Sesiunea 8-17 septembrie 2008 de Institutul Cultural Român  Direcţia/Compartimentul/Serviciul  Persoana admisă/ Media obţinută   COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN Auditor superior PĂUN GHEORGHE -- 9.50 % DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ . SERVICIUL FINANCIAR Şef serviciu,expert grd. IA: OTILIA CONSTANŢA GEORGESCU -- 9,40 % DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ . SERVICIUL CONTABILITATE Expert grd. II: Referent tr. IA: GEORGETA SĂNDULESCU -- 8,00 % DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE . SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Referent tr. IA: SERVICIUL RESURSE UMANE Referent de specialitate grd.III MARIA ION -- 9.00 % Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 08 – 17.09.2008, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

1 post AUDITOR grad I la COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (se preferă studii economice);
- vechime minimă 5 ani, de preferat în instituţii bugetare;
- cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de auditor intern, inclusiv Codul privind conduita etică a acestuia;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel);
- să nu fi suferit condamnări penale;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.
Atribuţii:
- elaborarea proiectului planului strategic şi anual de audit public intern;
- evaluarea sistemelor de management financiar şi control ale Institutului Cultural Român, în sensul aprecierii transparenţei şi conformităţii acestora cu normele aplicabile, respectiv: de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
- urmăreşte stadiul implementării recomandărilor propuse de structurile auditate;
- raportează ordonatorului de credite şi structurii de control intern abilitate eventualele nereguli sau prejudicii constatate;
- elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern.


1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III la SERVICIUL RESURSE UMANE

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (se preferă studii economice sau juridice)
- vechime minimă de 1 an într-o poziţie similară (în mediul public sau privat);
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul resurselor umane;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, ReviSal);
- bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- propune obiective în vederea realizării planului de activitate anual pentru Seviciul Resurse Umane;
- întocmeşte dosarele de pensionare pentru salariaţii Institutului care întrunesc condiţiile legale de pensionare;
- centralizează şi monitorizează programarea concediilor legale de odihnă pentru salariaţii Institutului;
- completează Registrul general de evidenţă a salariaţilor, potrivit legii;
- completează şi gestionează carnetele de muncă ale salariaţilor Institutului.
- gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor.


1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢĂRI. SERVICIUL CANTEMIR

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii umaniste, economice, juridice); - vechime sau experienţă relevantă de minimum 2 ani în unul sau mai multe dintre domeniile: programe de finanţare, management cultural, management de proiect, management financiar - în mediul public sau privat;
- cunoaşterea mediului cultural şi artistic naţional şi internaţional;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel avansat);
- cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office şi internet) - nivel avansat;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- abilităţi excelente de comunicare şi de lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la stress, adaptabilitate, iniţiativă.
Atribuţii:
- contribuie la elaborarea de programe-cadru de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale derulate de operatori culturali;
- participă la elaborarea procedurilor de lucru în cadrul programelor de finanţare, prin elaborarea manualului de proceduri;
- verifică îndeplinirea conformităţii administrative şi a criteriilor de eligibilitate ale propunerilor formulate de operatorii culturali în vederea participării la licitaţiile de proiecte;
- contribuie la elaborarea calendarului anual al programelor de finanţare;
- contribuie la elaborarea regulamentului programelor de finanţare.


1 post ŞEF SERVICIU, EXPERT grad IA la DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ. SERVICIUL FINANCIAR.

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii economice);
- vechime minimă de 4 ani;
- experienţă în domeniul financiar (în mediul public sau privat);
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar la instituţii bugetare;
- cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.
Atribuţii:
- îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului Financiar în condiţii optime;
- participă la elaborarea proiectelor de buget şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat;
- ţine evidenţa cheltuielilor pe articole bugetare şi pe acţiuni sintetizând informaţia în rapoarte lunare;
- întocmeşte documentaţia necesară pentru deschiderile de credite lunare şi ţine evidenţa creditelor bugetare deschise de către Ministerul Economiei şi Finanţelor;
- îndrumă, organizează şi verifică personalul din subordine pentru asigurarea desfăşurării activităţii Serviciului Financiar în condiţii optime;
- verifică corectitudinea întocmirii statelor de plată pentru salarii, drepturi de autor şi prestări de servicii;
- avizează şi răspunde de corectitudinea actelor şi a situaţiilor statistice întocmite la nivelul Serviciului Financiar.


1 post EXPERT grad II la DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ. SERVICIUL CONTABILITATE

Cerinţe privind ocuparea postului :
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (studii economice);
- vechime minim 2 ani în domeniul financiar-contabil;
- cunoaştere a legislaţiei de specialitate;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel);
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.
Atribuţii:
- urmăreşte aplicarea normelor de închidere a exerciţiului bugetar stabilite anual de Ministerul Economiei şi Finanţelor
- întocmeşte note contabile şi prelucrează documentele din punct de vedere contabil folosind planul de conturi pentru instituţii publice în vederea întocmirii dărilor de seamă contabile, trimestriale şi anuale şi le depune la termen;
- înregistrează în contabilitate toate operaţiunile patrimoniale;
- lunar, verifică exactitatea soldurilor din posturile sintetice şi analitice ale balanţei din luna respectivă, componenţa acestora şi ia măsuri pentru ca acestea să fie analizate cu personalul de specialitate (difuzare, administrativ, financiar, etc.)
- efectuează operaţiile necesare în Registrul inventar şi Registrul jurnal;


1 post REFERENT treapta IA la DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ. SERVICIUL CONTABILITATE

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii medii absolvite cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil liceul economic);
- vechime în domeniu 2 ani;
- cunoaştere a legislaţiei de specialitate în instituţiile publice;
- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel);
- cunoştinţe de contabilitate de gestiune, programe de calculator pentru evidenţă de gestiune;
- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.
Atribuţii:
- primeşte şi verifică bonurile de consum de materiale de la magazie şi face înregistrările corespunzătoare în contabilitatea de gestiune pe calculator;
- ţine evidenţa analitică a contului de materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe;
- verifică trimestrial toate intrările şi ieşirile de mijloace fixe şi obiecte de inventar;
- trimestrial verifică prin sondaj fişele de magazie cu soldul fizic şi confruntă cu fişele contabile, stabilind diferenţele şi urmărind regularizarea lor; încheie un proces verbal pe care îl prezintă şefului de serviciu.


1 post REFERENT treapta IA la DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ. SERVICIUL CONTABILITATE

Cerinţe privind ocuparea postului:
- studii medii absolvite cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil liceul economic);
- vechime minimă de 2 ani în domeniu (în mediul public sau privat);
- cunoaşterea legislaţiei din domeniu;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.
Atribuţii:
- înregistrează în contabilitate toate operaţiunile patrimoniale;
- evidenţiază creditele bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi modificările intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 – "credite bugetare aprobate";
- compară datele din conturile 940- "credite bugetare aprobate" şi 950 - "angajamente bugetare" şi determină creditele bugetare disponibile care pot fi angajate;
- evidenţiază angajamentele legale cu ajutorul contului 960 - "angajamente legale".


1 post REFERENT DE SPECIALITATE grad III la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii superioare de lungă durată în ţară sau în străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil studii tehnice sau economice);
- vechime minimă de 1 an în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare, administrativ, economic sau juridic;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice (O.U.G.34/2006, Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, etc);
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.
Atribuţii:
- asigură operativitatea în circuitul informaţiilor şi documentelor între Serviciul Achiziţii Publice şi celelalte compartimente din Institutul Cultural Român;
- întocmeşte documentaţia de atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare şi dosarul achiziţiei publice;
- monitorizează contractele de achiziţii publice şi ţine evidenţa fiecărui contract de achiziţie publică lucrat, până la data încetării contractului;
- evaluază şi controlează conformitatea cu contractul/comanda a serviciilor, produselor şi lucrărilor prestate/ furnizate /executate de prestatori;
- verifică introducerea în dosare a tuturor documentelor solicitate de reglementările în vigoare.


1 post REFERENT treapta IA la DIRECŢIA MONITORIZARE ACHIZIŢII PUBLICE. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
Cerinţe privind ocuparea postului: - studii medii absolvite cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (preferabil studii tehnice sau economice); - vechime minimă de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice, aprovizionare, administrativ, economic sau juridic;
- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă.
Atribuţii:
- asigură operativitatea în circuitul informaţiilor şi documentelor între Serviciul Achiziţii Publice şi celelalte compartimente din Institutul Cultural Român;
- întocmeşte documente primare necesare derulării procedurilor de achiziţie şi a cumpărărilor directe;
- colaborează cu personalul tuturor direcţiilor din Institut în vederea realizării achiziţiilor publice (asigura strangerea datelor referitoare la procedurile de achizitii de la directii);
- asigură păstrarea conform legislaţiei în vigoare a dosarelor de achiziţie întocmite de către referenţii de specialitate şi experţi;
- verifică introducerea în dosare a tuturor pieselor solicitate de reglementările în vigoare.

Salarizarea se va face în conformitate cu legislaţia privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Dosarul de concurs se va depune personal
la sediul instituţiei, Serviciul Resurse Umane, până la data de 29.08.2008 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere tip
(se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR); b) fişă personală tip (se obţine de pe web-site-ul www.icr.ro sau de la sediul ICR); c) curriculum vitae actualizat; d) 2 fotografii; e) copie a actului de identitate însoţită de original; f) copie a diplomei de bacalaureat, pentru posturile de studii medii, însoţită de original; g) copie a diplomei de licenţă, pentru posturile de studii superioare, însoţită de original; h) certificatul de cazier judiciar sau copie a bonului obţinut ca urmare a depunerii documentelor necesare în vederea obţinerii acestui document; i) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului; j) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante pentru postul vacant pentru care aplică candidatul), însoţite de original; k) copie actualizată a carnetului de muncă pe care trebuie să apară obligatoriu: "CONFORM CU ORIGINALUL" sau adeverinţă care să ateste vechimea totală în muncă, ştampila unităţii şi semnătură persoanei împuternicite în acest sens; l) o recomandare de la ultimul loc de muncă (sau de la unitatea de învăţământ în cazul absolvenţilor) privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului; m) un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate
mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor. Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor. Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie
, la Serviciul Resurse Umane din I.C.R., în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele I.C.R., ce va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare. Rezultatele concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane la avizierul instituţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0317100641 şi 0317100612.
Preşedinte,
Horia-Roman Patapievici