ANUNȚ PUBLIC privind selecția de oferte pentru Concursul de proiecte privind sprijinul financiar acordat revistelor și publicaţiilor culturale în limba română din Republica Moldova

Institutul Cultural Român, prin Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, organizează concursul de proiecte aferent anului 2021, pentru finanțarea revistelor şi publicațiilor în limba română din Republica Moldova.

Sunt eligibile:

1. reviste culturale dedicate elevilor/adolescenţilor;

2. reviste culturale dedicate studenţilor şi tinerilor intelectuali;

3. reviste culturale cu caracter literar-artistic, istoric, tehnico-științific și academic;

4. reviste culturale dedicate creaţiei literare şi artistice a tinerilor;

5. reviste dedicate didacticii predării limbii şi literaturii române sau cu altă tematică educativ-culturală.

Conform Regulamentului de Concurs, ataşat prezentului anunţ, cuantumul total al finanţării pentru revistele și publicaţiile în limba română aferent anului 2021 este de 200.000 lei(în această sumă intră și cuantumul alocat jurizării și, dacă va fi cazul, contestațiilor).

Dosarul pentru concurs, cu mențiunea „Pentru concursul publicațiilor culturale din R. Moldova”, va fi trimis prin poşta electronica (documentele scanate) la adresa icrmihaieminescu@icr.ro și în formă fizică la sediul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 39, cod poştal MD 2012, Republica Moldova.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1. Formularul-tip pentru solicitarea finanţării – Anexa nr. 1 la Regulamentul de concurs;

2. CV-ul coordonatorului de proiect;

3. Declaraţia solicitantului că nu este în incapacitate de plată/ plăţile sau conturile nu îi sunt blocate conform vreunei hotărâri judecătoreşti - Anexa nr. 2 la Regulament;

4. Declaraţia solicitantului din care să reiasă că publicația nu primeşte finanţare de la alte entităţi din România pe aceleași categorii de cheltuieli – Anexa nr. 3 la Regulament;

5. Copie după certificatul de înregistrare ca persoană juridică, semnată conform cu originalul şi ştampilată;

6. Copie după actul constitutiv şi/sau după statut, semnate conform cu originalul şi ştampilate;

7. 2 exemplare din revista/publicaţia culturală propusă spre a fi finanţată;

8. Raport de activitate editorială din ultimul an şi alte materiale care pot fi relevante pentru evaluare.

Etapele desfăşurării concursului:

2 iulie 2021 – postarea anunțului privind lansarea concursului;

5 iulie – 30 iulie 2021: depunerea dosarelor de concurs;

2 august 2021: jurizarea dosarelor de concurs de către o Comisie de experți independenți;

3 august 2021: anunțarea rezultatelor concursului;

4 august 2021: depunerea eventualelor contestații;

5 august 2021: soluționarea contestațiilor;

6 august 2021: anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor și afișarea listei finale a selecției.


ANEXA nr. 2. Declaraţie pe propria răspundere ANEXA nr. 3 Declaraţie pe propria răspundere Regulament privind concursul de proiecte destinat revistelor și publicaţiilor de limba română din Republica Moldova ANEXA nr. 1 Formular-tip pentru solicitarea finanțării