ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT ÎN CADRUL ICR

Institutul Cultural Român, cu sediul în București, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, în conformitate cuprevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în baza art.VII, alin.(1), lit. a) și alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână), a unui post contractual vacant de execuţie, după cum urmează:

· Serviciul Administrativ, Protocol, Parc Auto – Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

- 1 (un) post referent treapta IA, cu atribuții de electrician I, studii medii

Depunerea dosarului de candidatură se face la Biroul Resurse Umane cu sediul în Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi cuprinsă între 07.05.2024 – 20.05.2024 (inclusiv), în zilele lucrătoare, între orele 09 00- 14 00.

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu documentele prevăzute la art. 35 din H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1.336/2022;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Pentru a putea participa la proba scrisă, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise;

g) adeverinţă medicală în care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţle sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

h) curriculum vitae, model comun european (format Europass).

Documentele prevăzute la literele a), f)-g), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“.

Toate documentelepentru înscrierea la concursvor fi obligatoriu în limba română.

Documentele elaborate într-o limbă străină şi care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Calendarul concursului:

Afişare anunţ concurs: 30 aprilie 2024

Depunere dosare înscriere: 07 mai 2024 – 20 mai 2024

Selecţia dosarelorși afișarea rezultatelor selecției: 21 mai 2024

Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: 22 mai 2024

Soluţionare contestații (și afișarea rezultatelor): 23 mai 2024

Proba scrisă: 28 mai 2024, ora 10:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București

Afișare rezultate proba scrisă: 29 mai 2024

Depunere contestaţii probă scrisă: 30 mai 2024

Soluţionare contestaţii proba scrisă (și afișare rezultate): 31 mai 2024

Proba de interviu: 03 iunie 2024, ora 10:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București.

Afişare rezultate proba de interviu: 04 iunie 2024

Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 05 iunie 2024

Soluţionare contestaţii proba de interviu (și afișarea rezultatelor finale): 06 iunie 2024

Cerinţe privind ocuparea postului:

Condiții generale:

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederileLegii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzutela art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completareaLegii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h).

Condiții specifice:

a) studii liceale, profil tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat la o o instituţie de învăţământ autorizată de Ministerul Educației Naționale

b) adeverință de electrician autorizat ANRE, gradul și tipul: IIB

c) vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 2 ani

Atribuțiile postului:

a) Asigură comunicarea către șeful ierarhic superior, șef serviciu SAPPA, prin orice mijloc de comunicare, apariția unor situații dificile sau de criză și face propuneri de rezolvare a acestora, colaborează cu celelalte structuri ale instituției în scopul realizării obiectivelor acesteia, respectând scara ierarhică din sfera relațională internă, respectiv sfera relaționară externă, în limita scopului postului și atribuțiilor aferente acestuia;

b) Asigură, în mod direct și nemijlocit, activitatea administrativă în calitate de electrician, pentru care are calificare și în acest sens:

- Montează, întreține și depanează instalații electrice de joasă tensiune în cladirea ICR din Aleea Alexandru, nr. 38 și anume: întrerupatoare, prize, relee și circuite de siguranță, corpuri de iluminat, panouri luminoase de avertizare în caz de urgență, tablouri electrice și alte sisteme;

- Înlocuiește consumatori electrici defecți sau depașiti moral (becuri, tuburi fluorescente, tuburi LED, panouri de iluminat căile de evacuare pentru situațiile de urgentă);

- Execută cablaje și conexiuni între diferite surse de alimentare și consumatori, folosind schemele electrice întocmite de proiectanți autorizați și respectând planurile clădirii;

- Depanează componentele electrice ale produselor electrocasnice aflate în utilizarea ICR (aspiratoare, frigidere, etc);

- Preia de la magaziner produsele și materialele electrice destinate lucrărilor efectuate în regie proprie pentru întreținerea și depanarea instalațiilor electrice;

- Ține evidența consumurilor de materiale electrice și propune șefului SAPPA achiziționarea de materiale electrice pentru lucrari în regie proprie;

- Ține evidența, lunar, pentru consumurile de energie electrică făcute la ambele sedii ICR;

- Propune soluții de optimizare și reducere a consumurilor de energie electrică pentru sediile ICR;

- Utilizează în mod rațional și pastrează în bune condiții ustensilele pe care le are în dotare pentru utilizare în vederea susținerii activității de electrician (aparate de masură, scule și truse electrician);

- Supraveghează permanent instalațiile de energie electrică și, în cazul unor avarii, întrerupe alimentarea cu aceste utilități;

- Elaborează pe nivelul său de competență ,,Note tehnice de constatare" cu privire la identificarea unor defecțiuni aparute și identificate la instalația de alimentare cu energie electrica ce deservește imobilul I.C.R din str. Aleea Alexandru, nr. 38, întocmește referate de necesitate pentru achiziționarea bunurilor și materialelor necesare domeniului său de activitate

c) Supraveghează, în cazul unor lucrări complexe efectuate de terți, pentru întretinerea instalației electrice a institutului sau a altor lucrări la imobil, în vederea efectuării acestor lucrări conform standardelor de calitate solicitate de I.C.R prin contract sau comandă;

d) Propune, la solicitarea expresă a șefului ierarhic soluții tehnice sau de altă natură pentru îndeplinirea în parametrii optimi a sarcinilor pe care le are în activitatea proprie sau a echipei din care face parte

e) Participă la derularea activitaților de protocol și reprezentare, susținute cu prilejul evenimentelor culturale organizate la sediile ICR și în acest sens:

- Asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici utilizați pentru desfașurarea evenimentului (video proiector, console sunet, console spoturi luminoase și proiectoare lumini)

- Supraveghează respectarea folosirii sarcinii electrice, astfel încat sa nu se depășesca capacitatea de putere electrică a instalației cu care este dotată clădirea;

- Supraveghează folosirea sălilor pentru evenimente culturale sau pentru reprezentare și protocol, conform destinației acestora și totodată supraveghează fluxul participării la eveniment, în vederea limitării numărului acestora la maxim admis;

- Supraveghează, pe timpul derulării evenimentului, respectarea regulamentelor emise împotriva fumatului în interiorul I.C.R;

f) Supraveghează rețeaua de telefonie fixă din ICR în vederea funcționării acesteia fără sincope și în acest sens întreprinde activitate de înlocuire (cuplare - decuplare) a aparatelor de telefonie fixă defecte;

g) Supraveghează funcționarea centralelor termice ale Institutului, ține evidența reviziilor și solicită prin referatul de vecesitate efectuarea lucrărilor și reviziilor necesare funcționării centralelor în conformitate cu prevederile legale în domeniu, în vigoare;

h) Este responsabil cu evacuarea, întreruperea alimentării cu energie electrică de la tabloul electric, a gazelor, stingerea incendiului cu mijloacele tehnice din dotare (stingătoare, hidranți), în calitate de servant din echipa de internenție ce acționează la etajul clădirii, sediu administrativ al Institutului;

i) Este membru în comisiile de recepție a produselor/serviciilor/lucrărilor contractate în care SAPPA este structură beneficiară, respectiv în comisiile constituite în procesul de scotere din uz a unor mijloace fixe, obiecte de inventar și pentru declasarea bunurilor materiale, respectiv casarea acestora, la propunerea gestionarului sau a comisiei de inventariere, în limita competențelor postului;

j) Participă la toate instructajele S.S.M și respecta întocmai regulamentele emise în acest domeniu de I.C.R.

k) Comunică de urgență, superiorului ierarhic, prin orice mijloc de comunicare, apariția unor situații dificile sau de criză;

l) Propune, la solicitarea expresă a șefului ierarhic soluții tehnice sau de alta natură pentru îndeplinirea în parametrii optimi a sarcinilor pe care le are în activitatea proprie sau a echipei din care face parte;

m) Respectă atat procedurile de sistem, cat și procedurile operaționale aprobate Ia nivelul Institutului Cultural Roman;

n) Colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Institutului, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu primite conform atribuțiilor specifice postului;

o) Îndeplinește, în limita scopului principal al postului, orice alte sarcini atribuite de superiorul ierarhic, în conformitate cu actele normative în vigoare și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.C.R.

Bibliografie şi tematică:

· Legea 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român

· Legea 319/2006 privind siguranța și securitatea în muncă (Capitolul IV)

· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Titlul II, capitolul I, capitolul III)

· Ordonanţă de urgenţă 57/2019 (Codul Administrativ) - (CAPITOLUL III Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia)

· Normativ tehnic I 7 – 2011 pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, Ordin MDRT nr. 2741/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane la numărul de telefon 0317 100 627 și 0317 100 646 zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

***Anunţul este afişat la avizierul instituției și postat pe site-ul www.icr.ro, la secţiunea „Informări”.


Anunt concurs Adeverinta vechime Formular de înscriere Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale conform lit.f) din Anunțul concursului