Declaraţii de avere

NumeDeclaratii
Gătej Mădălina 2020
Gavrilă Ionuț Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2022 DI 2022
Geică Mărgărita 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Ghemu Antonela 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023
Gherguț Sorin 2014 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Ghindea Ortansa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.a 2019.b 2020 2021 DA 2023 DI 2023
Ghinea Alexandru Răzvan 2021 DA 2022 DI 2022 DI 2023 DA 2023 DA 2024 DI 2024
Ghiţă Mihaela 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021.a 2021.b
Giugariu Cătălina 2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Gliga Dana 2018 2019 2020.a 2020.b 2021
Govor Claudiu Dinu DA 2022 Declaratie avere 2022 Declaratie interese 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Guttman G. Noemi DA 2023 DI 2023
Harnagea Lucia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020.a 2020.b 2021 DA 2022 DI 2022 DI 2023 DA 2023 DA 2024 DI 2024
Hossu-Longin Teodor 2019 2020 2021
Hrab Anca 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022
Iacob Irina 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Iancu Raul-Flaviu DA 2024 DI 2024
Ilie Ana-Maria Declarație de avere 2022.a Declarație de interese 2022.a Declarație de avere 2022.b Declarație de interese 2022.b
Încrosnatu Corina 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Ion Magdalena - Luiza 2017 2018 2019 2020 2021 Declaraţie de avere 2022 Declaraţie de interese 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Ion Maria 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021
Ionescu Daniela Nicoleta DA 2024 DI 2024 DI 2024 RECTIFICATIVA
Ionescu Irina Cornelia 2012 2013 2014 2015 2017 2018.1 2018.2 2019 2020 2021 Declaraţie de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024 DI 2024 incetare DA 2024 incetare
Ionescu Irina Nicoleta Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2022 DI 2022 DA 2023 numire DA 2023 DI 2023 DI 2023 numire DA 2024 DI 2024
Ioniță Gabriel 2017 2018.1 2018.2 2019 2020 2021.a 2021.b 2021.c
Iorga Filip Lucian 2016 2017 2018 2019.a 2019.b 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Isbășescu Irena 2012 2013 2014 2015 Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2023 - 1 DI 2023 - 1 DA 2024 DI 2024
Istrate Baldovin Mihaela Ramona 2017 2018 2019 DA 2023 DI 2023
Ivan (Radu) Ana 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DA 2022 DI 2022 DA 2023 DI 2023 DA 2024 DI 2024
Ivan Florina 2017 2018 2019 2020 2021 2021.a Declarație de avere 2022 Declarație de interese 2022