Prelungirea termenului de depunere a dosarelor în cadrul Burselor pentru Cercetători Străini 2020

Bursele destinate Cercetătorilor Străini constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de 3 (trei) luni, într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări ce dezbate subiecte ce ţin de diverse sfere ale societăţii româneşti. Programul este dedicat perfecţionării academice, vizând atât doctoranzi care lucrează pe o temă românească, pentru pregătirea lucrărilor de doctorat, cât şi cercetători consacraţi. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite. Dosarul de candidatură trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat (după caz).

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei)

Durata bursei: 3 (trei) luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia:cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 mai 2020.

Sumele acordate:5000 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a. formularul de înscriere;

b. CV;

c. copia după actul de identitate/paşaport;

d. un proiect de cercetare;

e. 2 (două) scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

f. copii printate după studiile publicate în ultimii 2 (doi) ani într-o revistă de specialitate recunoscută în domeniul de cercetare ales de către candidat;

g. un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursa;

h. în cazul doctoranzilor, copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat.

Documentaţia va fi redactată în limba engleză. Candidatul poate utiliza şi limba română în redactarea proiectului de cercetare, în măsura în care acesta face dovadă că are cunoştinţe avansate de limbă.