REZULTATE 2019 – Burse pentru cercetători străini

REZULTATE 2019 – Burse pentru cercetători străini

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursele pentru cercetători străini, sesiunea 2019, şedinţă desfăşurată în data de 15.10.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Diana Ețco

Lidia Prisac

Giulia Mattalia

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Prof. Dr. Florin Muller – Facultatea de Istorie, Universitatea din București;

2. Prof. Univ. Dr. Mihaela Constantinescu – Facultatea de Litere, Universitatea din București;

3. Prof. univ. dr. Andrei Cornea – Facultatea de Litere, Universitatea din București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

***

Termenul limită de înscriere se prelungește până la data de 19 august 2019.

Bursele destinate Cercetătorilor Străini constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de 3 (trei) luni, într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări ce dezbate subiecte ce ţin de diverse sfere ale societăţii româneşti. Programul este dedicat perfecţionării academice, vizând atât doctoranzi care lucrează pe o temă românească, pentru pregătirea lucrărilor de doctorat, cât şi cercetători consacraţi. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite. Comisia poate fi prezidată de către preşedintele Institutului Cultural Român sau unul dintre Vicepreședinți. Dosarul de candidatură trebuie să conţină, printre altele, recomandarea din partea coordonatorului lucrării de doctorat (după caz).

Numărul de burse acordate anual: 4 (patru)

Durata bursei: 3 (trei) luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2019

Sumele acordate: 3 000 euro/bursă

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

 1. formularul de înscriere;
 2. CV;
 3. copia după actul de identitate/paşaport;
 4. un proiect de cercetare;
 5. 2 (două) scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);
 6. copii printate după studiile publicate în ultimii 2 (doi) ani într-o revistă de specialitate recunoscută în domeniul de cercetare ales de către candidat;
 7. un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursa;
 8. în cazul doctoranzilor, copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat.

Documentaţia va fi redactată în limba engleză. Candidatul poate utiliza şi limba română în redactarea proiectului de cercetare, în măsura în care acesta face dovadă că are cunoştinţe avansate de limbă.

The deadline will be extended to 19th August 2019.

Scholarships for foreign researchers

The scholarships for foreign researchers consist of financial support for a two (3) month internship at a Romanian institution in order to elaborate a paper that discusses issues related to different spheres of Romanian society. The program is dedicated to academic improvement, targeting both PhD students working on a Romanian theme, for the preparation of PhD and consecrated researchers. The selection is made by an independent panel of specialists, based on an application file, which must contain, among other things, the recommendation from the doctoral coordinator (as the case may be).

Number of annually granted scholarships: 4 (four)

Duration of scholarships: 3 (three) months

Areas for which evaluation and selection are organized:Areas for which evaluation and selection are organized: research and documentation in the areas covered by Article 4, Chapter II of the General Regulations on the granting of research and documentation scholarships and other forms of material support.

Deadline for submission of files: june 30, 2019

Granted amounts: 3 000 euro/scholarship

Documents needed for enrolment (the scholarship application file):

 • the enrolment form;
 • CV;
 • copy of the ID document/passport;
 • a research project;
 • 2 (two) letters of recommendation (from the paper coordinator and another professor, preferably a specialist in what concerns the proposed theme);
 • printed copies of studies published in the last 2 (two) years in a known specialised magazine in the research field chosen by the candidate;
 • a work plan for the period the scholarship is requested;
 • in the case of PhD graduates, the applicants must supply copies that certify the participation in an accredited doctoral program.

The documentation will be written in English. The candidate may also use the Romanian language in the drafting of the research project insofar as he / she demonstrates advanced language knowledge.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Cristina Rus – cristina.rus@icr.ro