Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Institutului Cultural Român

Institutul Cultural Român, cu sediul în București, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

· Direcția Relații Internaționale / Departamentul EUNIC

Expert 1A–2 (două) posturi

Expert 1– 1 (un) post

Depunerea dosarului de candidatură se face la Biroul Resurse Umane cu sediul în Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi cuprinsă între 2-16 iunie 2022 (inclusiv), în zilele lucrătoare, între orele 10 00- 15 30, iar dosarele vor cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere tip (se obţine de pe site www.icr.ro sau de la sediul ICR);

b) curriculum vitae actualizat (format Europass)

c) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, după caz;

d) copii ale docmentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

e) certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Pentru a putea participa la proba scrisă candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverinţă trebuie să conţină clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia și să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă.

Toate documentele solicitate mai sus vor fi depuse în ordinea specificată la lit. a)-g), într-un dosar de plastic cu șină. Dosarul va fi însoțit de un opis al documentelor anexate, cu semnătura candidatului.

Toate documentele pentru înscrierea la concurs vor fi obligatoriu în limba română.

Documentele elaborate într-o limbă străină şi care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Calendarul concursului:

Afişare anunţ concurs: 31 mai 2022

Depunere dosare înscriere: 2 iunie – 16 iunie 2022

Selecţia dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 17 iunie 2022

Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: 20 iunie 2022

Soluţionare contestații (și afișarea rezultatelor): 21 iunie 2022

Proba scrisă: 24 iunie 2022, ora 11:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București

Afișare rezultate proba scrisă: 27 iunie 2022

Depunere contestaţii probă scrisă: 28 iunie 2022

Soluţionare contestaţii proba scrisă (și afișare rezultate): 29 iunie 2022

Proba de interviu: 30 iunie 2022 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București.

Afişare rezultate proba de interviu: 1 iulie 2022

Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 4 iulie 2022, începând cu ora 10:00 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București.

Soluţionare contestaţii proba de interviu (și afișarea rezultatelor finale): 5 iulie 2022

Cerințe pentru ocuparea postului:

· Direcția Relații Internaționale / Departamentul EUNIC

Expert 1A - 2 (două) posturi

Cerinţe privind ocuparea postului:

Condiții generale, conform art. 3 al HG nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română,cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minima, reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiții specifice:

a) perfecționare/specializare; studii de specialitate - studii universitare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă/master/doctorat sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale în domeniul fundamental Științe umaniste și arte, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare.

b) minimum 2 (doi) ani vechime în domeniul de specialitate

c) minimum 5 (cinci) ani vechimea în muncă;

d) cunoștințe de limbă străină - cunoașterea a cel puțin 2 (două) limbi străine de circulație internațională, dintre care una să fie Limba engleză - Limba străină 1 - Utilizator independent; Limba străină 2 - Utilizator intermediar, (Conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine)

e) cunoștințe de operare calculator competențe digitale: utilizator independent de Windows, suita Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel);

f) abilități și aptitudini, corespunzător specificului postului -minim 1 (un) an de experiență în implementarea de proiecte EUNIC;

Reprezintă un avantaj:

- experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;

- experienţă în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării.

Atribuțiile postului:

- realizează evaluarea de programe/proiecte/acțiuni propuse de persoane fizice și juridice în vederea încheierii de contracte de parteneriat/colaborare și le prezintă directorului spre aprobare;

- ține legătura cu reprezentanţele din străinătate (institute culturale şi ambasade) în vederea consultării asupra propunerilor de proiecte trimise de acestea;

- realizează evaluări legate de domeniile culturale în care propune proiecte/programe/acțiuni și le prezintă directorului pentru aprobare;

- lucrează în echipă alături de experții din cadrul direcţiei, la proiecte/programe/acțiuni, îndeplinind atribuțiile repartizate de director;

- coordonează în mod direct proiecte/programe/acțiuni repartizate de directorul Direcției
- participă la reuniunile lunare ale clusterului EUNIC București;

- realizează raportul narativ al evenimentelor organizate de Institutul Cultural Român în cadrul clusterelor EUNIC din străinătate.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată (https://www.icr.ro/pagini/legea-privind-infiintarea-icr);
 2. Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi (https://www.icr.ro/uploads/files/hg-492-2004.doc);
 3. Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-institutului-cultural-roman-2022-2026);
 4. Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Cultural Român (https://www.icr.ro/uploads/files/rof-2022.pdf);
 5. Strategia Clusterului EUNIC Romania pentru perioada 2020-2024 (https://eunic-romania.ro/projects/);
 6. Statutul EUNIC Global (https://www.eunicglobal.eu/media/site/3337712700-1629120277/eunic-statutes-2021-fr-en.pdf);
 7. Cadrul strategic al EUNIC Global pentru perioada 2020-2024 (https://www.eunicglobal.eu/media/site/3129979799-1591718794/eunic-strategic-framework-2020-2024-final.pdf);
 8. Proiectele EUNIC Global (https://www.eunicglobal.eu/projects);
 9. Proiectele organizate de Institutul Cultural Român în Rețeaua EUNIC începând cu anul aderării (informații relevante puteți găsi în rapoartele anuale de activitate disponibile la adresa:https://www.icr.ro/categorii/rapoarte-de-activitate);


· Direcția Relații Internaționale / Departamentul EUNIC

Expert 1 - 1 (un) post

Cerinţe privind ocuparea postului:
Condiții generale, conform art. 3 al HG nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă, reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiții specifice:

a) perfecționare/specializare; studii de specialitate - studii universitare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă/master/doctorat sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale în domeniul fundamental Științe umaniste și arte, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare.

b) minimum 1 (unu) ani vechime în domeniul de specialitate

c) minimum 3 (trei) ani vechimea în muncă;

d) cunoștințe de limbă străină - cunoașterea a cel puțin 2 (două) limbi străine de circulație internațională, dintre care una să fie Limba engleză - Limba străină 1 - Utilizator independent; Limba străină 2 - Utilizator intermediar, (Conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine)

e) cunoștințe de operare calculator competențe digitale: utilizator independent de Windows, suita Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel);

f) abilități și aptitudini, corespunzător specificului postului -experiență în implementarea de proiecte culturale;

Reprezintă un avantaj:

- experienţa de lucru în mediul cultural românesc şi internaţional;

- experienţă în unul sau mai multe din domeniile: management şi marketing cultural, comunicare, relaţii publice, ştiinţele informării.

Atribuțiile postului:

- realizează evaluarea de programe/proiecte/acțiuni propuse de persoane fizice și juridice în vederea încheierii de contracte de parteneriat/colaborare și le prezintă directorului spre aprobare;

- ține legătura cu reprezentanţele din străinătate (institute culturale şi ambasade) în vederea consultării asupra propunerilor de proiecte trimise de acestea;

- realizează evaluări legate de domeniile culturale în care propune proiecte/programe/acțiuni și le prezintă directorului pentru aprobare;

- lucrează în echipă alături de experții din cadrul direcţiei, la proiecte/programe/acțiuni, îndeplinind atribuțiile repartizate de director;

- coordonează în mod direct proiecte/programe/acțiuni repartizate de directorul Direcției
- participă la reuniunile lunare ale clusterului EUNIC București;

- realizează raportul narativ al evenimentelor organizate de Institutul Cultural Român în cadrul clusterelor EUNIC din străinătate.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată (https://www.icr.ro/pagini/legea-privind-infiintarea-icr);
 2. Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi (https://www.icr.ro/uploads/files/hg-492-2004.doc);
 3. Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-institutului-cultural-roman-2022-2026);
 4. Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Cultural Român (https://www.icr.ro/uploads/files/rof-2022.pdf);
 5. Strategia Clusterului EUNIC Romania pentru perioada 2020-2024 (https://eunic-romania.ro/projects/);
 6. Statutul EUNIC Global (https://www.eunicglobal.eu/media/site/3337712700-1629120277/eunic-statutes-2021-fr-en.pdf);
 7. Cadrul strategic al EUNIC Global pentru perioada 2020-2024 (https://www.eunicglobal.eu/media/site/3129979799-1591718794/eunic-strategic-framework-2020-2024-final.pdf);
 8. Proiectele EUNIC Global (https://www.eunicglobal.eu/projects);
 9. Proiectele organizate de Institutul Cultural Român în Rețeaua EUNIC începând cu anul aderării (informații relevante puteți găsi în rapoartele anuale de activitate disponibile la adresa: https://www.icr.ro/categorii/rapoarte-de-activitate);

*** Desfășurarea concursului se realizează conform Regulamentului de organizare a concursului pentru posturile vacante aprobat prin Ordin al Președintelui nr.197/26.05.2022anexat pe site - ul www.icr.ro .


Anunt concurs ocupare posturi ICR iunie 2022 Regulament concurs ocupare posturi ICR Declaratie prelucrarea datelor cu caracter personal Cerere tip de inscriere