Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Institutului Cultural Român

Institutul Cultural Român, cu sediul în București, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, cu respectarea prevederilor O.U.G nr.80/2022, după cum urmează:


Centrul Naţional al Cărţii / Editura ICR

Referent treapta IA –2 (două) posturi

Depunerea dosarului de candidatură se face la Biroul Resurse Umane cu sediul în Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, București.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi cuprinsă între 26.09.2022 - 07.10.2022 (inclusiv), în zilele lucrătoare, între orele 10 00- 15 30, iar dosarele vor cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere tip (se obţine de pe site www.icr.ro sau de la sediul ICR);

b) curriculum vitae actualizat (format Europass)

c) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, după caz;

d) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

e) certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Pentru a putea participa la proba scrisă candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.Această adeverinţă trebuie să conţină clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia și să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă.

Actele prevăzute la lit. c)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Toate documentele solicitate mai sus vor fi depuse în ordinea specificată la lit. a)-g), într-un dosar. Dosarul va fi însoțit de un opis al documentelor anexate, cu semnătura candidatului.

Toate documentele pentru înscrierea la concurs vor fi obligatoriu în limba română.

Documentele elaborate într-o limbă străină şi care nu sunt însoţite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Calendarul concursului:

Afişare anunţ concurs: 23 septembrie 2022

Depunere dosare înscriere: 26 septembrie – 07 octombrie 2022

Selecţia dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 10 octombrie 2022

Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: 11 octombrie 2022

Soluţionare contestații (și afișarea rezultatelor): 12 octombrie 2022

Proba scrisă: 17 octombrie 2022, ora 11:00 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București

Afișare rezultate proba scrisă: 18 octombrie 2022

Depunere contestaţii probă scrisă: 19 octombrie 2022

Soluţionare contestaţii proba scrisă (și afișare rezultate): 20 octombrie 2022

Proba de interviu: 21 octombrie 2022 la sediul ICR, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București.

Afişare rezultate proba de interviu: 24 octombrie 2022

Depunere contestaţii pentru proba de interviu: 25 octombrie 2022, începând cu ora 10:00 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1, București.

Soluţionare contestaţii proba de interviu (și afișarea rezultatelor finale): 26 octombrie 2022


Cerinţe pentru ocuparea postului:


Centrul Naţional al Cărţii / Editura ICR

Referent treapta IA –1 (un) post


Cerinţe privind ocuparea postului:

Condiții generale, conform art. 3 al HG nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit, cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;


Condiții specifice:

a) Studii de specialitate: studii liceale - absolvite cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;

b) minimum 2 (doi) ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;

c) bune cunoștințe de operare calculator, competențe digitale: utilizator nivel experimentat de Windows, suita Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel), program operare internet – nivel avansat.


Atribuțiile postului:

1. Asigură implementarea, conform legislației în vigoare, a fiecărui program/proiect propus;

2. Analizează stocurile de carte şi publicaţii şi elaborează documentele necesare unei evidențe corecte a stocurilor;

3. Urmăreşte întocmirea facturilor către clienţi şi distribuirea cărților și materialelor publicistice în condiţii optime;

4. Colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Institutului, în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;

5. Operează în fișele de magazie intrările și ieșirile de carte și reviste, cantitativ și calitativ și valoric, în baza avizelor de expediție și a facturilor primite de la furnizori;

6. Operează în fișele de magazie în baza bonurilor de consum de carte și revistă și a dispozițiilor de livrare, emise de compartimentele din Institut;

7. Operează pe calculator intrările și ieșirile de carte și revistă pe baza notelor de intrare-recepție și a bonurilor de consum;

8. Întocmește notele de intrare-recepție pentru fiecare carte/revistă primită în depozit;

9. Efectuează lunar punctaj pentru fiecare fișă de materiale, cu serviciul contabilitate în vederea verificării soldurilor faptice cu cele scriptice;

10. Are grijă de integritatea fizică a materialelor din gestiune;

11. Participă anual sau ori de câte ori este cazul la inventarierea bunurilor din gestiune;

12. Ajută de descărcarea/încărcarea bunurilor din sau în gestiune;

13. Analizează situația retururilor de carte și publicații și întocmește documente aferente actualizării gestiunii;

14. Comunică de urgență, prin orice mijloc de comunicare, apariția unor situații dificile sau de criză și face propuneri de rezolvare a acestora;

15. Completează în fiecare zi condica de prezență și respectă programul de lucru;

16. Informează permanent despre stadiul activității desfășurate;

17. Participă, la nevoie, alături de ceilalți angajați ai Direcției, la organizarea și desfășurarea manifestărilor organizate de Institut;

18. Colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Institutului, în vederea realizării obiectivelor propuse și pentru îndeplinirea batribuțiilor specifice.


Bibliografie:

1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată (https://www.icr.ro/pagini/legea-privind-infiintarea-icr);

2. Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-institutului-cultural-roman-2022-2026);

3. Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Cultural Român (https://www.icr.ro/uploads/files/rof-2022.pdf);

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;


Cerinţe pentru ocuparea postului:


Centrul Naţional al Cărţii / Editura ICR

Referent treapta IA –1 (un) post


Cerinţe privind ocuparea postului:
Condiții generale, conform art. 3 al HG nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă, reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;


Condițiispecifice:

a) Studii de specialitate: studii liceale - absolvite cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naționale;

b) minimum 2 (doi) ani vechime în specialitatea studiilor absolvite;

c) cunoștințe de tehnoredactare și operare calculator competențe digitale: utilizator nivel experimentat de Windows, suita Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel), program operare internet – nivel experimentat.


Atribuțiile postului:

1. Primeşte manuscrisele (print şi suport magnetic) şi materialul ilustrativ de la compartimentul redacţional;

2. Verifică dacă acestea întrunesc parametrii de ordin tehnic în vederea intrării în producţie;

3. Stabileşte formatul lucrării, număr de pagini, fonturile (forma şi mărimea literei), grade de titluri şi subtitluri etc., în funcţie de colecţia, seria în care urmează să apară volumul respectiv;

4. Pregăteşte manuscrisul pentru paginare, dând toate indicaţiile pe printul care însoţeşte CD-ul, stick-ul etc.;

5. Urmăreşte fazele procesului de editare, de la culegere la BT, verificînd pe corecturi (I, II, III) respectarea indicaţiilor date;

6. Întocmeşte caracteristicile tehnice pentru tipografii şi stabileşte materialele necesare pentru tipărire;

7. Participă în comisiile de licitaţie, organizate pentru achiziţia de servicii tipografice;

8. Urmăreşte stadiul lucrărilor din tipografii şi asigură respectarea termenelor de apariţie stabilite;

9. Urmărirea, corectarea greşelilor şi inadvertenţelor din conţinutul lucrărilor, pe parcursul diverselor etape de producţie specifice (machetare, bun de tipar), comunicând cu autorii, traducătorii sau coordonatorii lucrărilor din tipografii şi respectarea termenelor de apariţie stabilite;

10. Recepţionează lucrările efectuate în tipografii şi verifică îndeplinirea parametrilor de calitate stabiliţi anterior.

11. Participă, la nevoie, alături de ceilalţi angajaţi ai Directiei, la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor organizate de Institut, participă la cursurile, stagiile şi alte forme de pregătire şi perfecţionare necesare postului, organizate sau cerute de Institut;

12. Respectă legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de preşedintele Institutului Cultural Român;

13. Răspunde de realizarea lucrărilor/proiectelor culturale pe care le gestionează, inclusiv documentele aferente acestora, de la momentul iniţierii, pe parcursul circuitului de avizare/aprobare de către structurile colaboratoare şi solicită şefilor direcţi sau coordonatorilor structurilor cu atribuţii de avizare/aprobare, sprijin în vederea soluţionării aspectelor cu privire la eventualele întârzieri/blocaje constatate;

14. Ţine evidenţa clară a lucrărilor/proiectelor pe care le gestionează, cu toate documentele aprobate/avizate până la finalizarea acestuia, pe care le păstrează până la arhivare;

15. Ţine evidenţa, după caz, a bugetelor estimate, cu privire la soluţionarea lucrărilor, organizarea şi desfăşurarea proiectelor/evenimentelor, propune corecţii pe timpul şi la finalul acestora şi gestionează cheltuielile efectuate şi diferenţele rezultate faţă de estimările iniţiale;

16. Respectă circuitul/fluxul documentelor repartizate/iniţiate/gestionate, în ceea ce priveşte elaborarea, înregistrarea, transmiterea spre avizare/aprobare, soluţionare/finalizarea şi arhivarea acestora;

17. Respectă procedurile de lucru în desfăţurarea activităţilor specifice, legislaţia în vigoare, normele, deciziile organelor de conducere ale Institutului Cultural Român, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de preşedintele Institutului Cultural Român.


Bibliografie:

1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată (https://www.icr.ro/pagini/legea-privind-infiintarea-icr);

2. Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-institutului-cultural-roman-2022-2026);

3. Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Cultural Român (https://www.icr.ro/uploads/files/rof-2022.pdf);

4. V. Biriș, Tehnoredactare. Cărți. Reviste. Ziare, Edtura AXYImpex, 2003

5. Delia Badea,Florina-Diana CordosI. Funeriu, Ghid de tehnoredactare, Editura Brumar, 2021.


*** Desfășurarea concursului se realizează conform Regulamentului de organizare a concursului pentru posturile vacante aprobat prin Ordin al Președintelui nr.2016/27.06.2022 anexat pe site - ul www.icr.ro .


Anunt Concurs ICR Centrul Național al Cărții Regulament concurs Centrul Național al Cărții Declarație prelucrarea date cu caracter personal Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale Cerere tip înscriere concurs