DIRECȚIA PROGRAME INTERNE

Direcția Programe interne asigură coordonarea și derularea proiectelor și programelor menite să promoveze dialogul și colaborarea între personalitățile și comunitățile culturale și științifice românești cu parteneri din străinătate. Prin acțiunile sale, Direcția Programe interne își propune deschiderea către diferite culturi ale lumii și receptarea acestora în spațiul românesc. În același timp, Direcția Programe interne are în vedere creșterea vizibilității și receptării valorilor culturii și civilizației românești, modelarea mentalității publicului tânăr din România în spiritul respectului față de valorile culturale naționale și universale. Pentru atingerea acestor obiective, Direcția Programe interne stabilește parteneriate cu instituții publice și private al căror scop vizează susținerea și promovarea culturii în general și a culturii române în particular.

Direcția Programe interne are următoarea componenţă: Compartimentul Parteneriate naționale, Compartimentul evenimente şi Compartimentul burse.

Direcția Programe interne este condusă de un director.

Direcția Programe interne exercită următoarele atribuții principale:
a) propune și coordonează proiecte și programe desfășurate pe teritoriul Românei destinate să asigure dialogul între cultura română și diferitele culturi ale lumii;
b) inițiază și dezvoltă parteneriate cu autoritățile publice locale și centrale, cu uniunile de creație și cu structurile societății civile pentru realizarea de proiecte și programe culturale în domeniile de competență;
c) sprijină participarea creatorilor din domeniile culturii scrise, artelor vizuale și artele spectacolului, ale arhitecturii, științei și tehnologiei la manifestări specifice și evenimente cu caracter internațional organizate pe teritoriul României (festivaluri, târguri, seminarii, conferințe, expoziții, lansări de carte etc.);
d) propune și dezvoltă parteneriate pe domeniile de competență cu direcțiile de specialitate din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Ministerul Educației Naţionale și Academia Română;
e) propune și derulează programe și acțiuni de cooperare internațională organizate pe teritoriul României menite să stimuleze cercetarea științifică în domenii de vârf;
f) sprijină și coordonează derularea de programe și proiecte ale artelor vizuale românești, ale dramaturgiei, cinematografiei, ale creațiilor muzicale și coregrafice;
g) asigură implementarea, conform legilor în vigoare, a fiecărui proiect și program aprobat, în colaborare permanentă cu Direcția generală Economică și Oficiul Juridic;
h) propune și supune aprobării Comitetului director componența comisiilor de jurizare din aria sa de activitate;
i) coordonează programul de burse acordate de Institut;
j) colaborează cu celelalte structuri din cadrul Institutului în vederea realizării obiectivelor propuse și pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.