DIRECȚIA GENERALĂ REPREZENTANȚE ÎN STRĂINĂTATE

Director General: Irina Ionescu
Direcţia Generală Reprezentanţe în străinătate are drept obiectiv elaborarea, coordonarea și derularea proiectelor și programelor menite să promoveze cultura şi civilizaţia poporului român în lume, prin reţeaua institutelor culturale româneşti din străinătate.

În acest sens, Direcţia Generală Reprezentanţe în străinătate asigură coordonarea activităţii institutelor culturale româneşti din străinătate, cooperarea culturală în vederea extinderii reţelei institutelor culturale româneşti din străinătate, în acord cu obiectivele de politică externă ale României, precum şi dezvoltarea unor programe strategice menite să creeze prestigiu şi o vizibilitate crescută şi pe termen lung culturii române în străinătate, în conformitate cu strategia şi obiectivele Institutului.

Direcţia Generală Reprezentanţe în străinătate concepe și implementează programe cadru, proiecte, activități, manifestări culturale și artistice menite să încurajeze, să valorifice și să promoveze valorile creației culturale românești prin intermediul reprezentanțelor Institutului Cultural Român în străinătate.

Prin acțiunile sale, Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate își propune ca prin intermediul rețelei de institute culturale românești din străinătate să faciliteze receptarea valorilor culturii și civilizației românești și să încurajeze, prin programele desfășurate, dialogul intercultural.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate organizează, în colaborare cu reprezentanțele din străinătate și cu sprijinul altor structuri de specialitate din cadrul Institutului, participarea la manifestări internaționale: festivaluri, târguri de carte, bienale de artă, saloane internaționale, colocvii, simpozioane și altele.

Prin activitatea sa şi a institutelor culturale româneşti din rețea, Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate asigură în sfera de competență a Institutului, dialogul cultural între România şi statele în care acesta are reprezentanțe.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate este prezentă, de asemenea, cu programe de promovare a culturii şi limbii române, prin diseminarea informaţiei culturale şi integrarea valorilor culturale româneşti în circuitul european şi internaţional.

Pentru crearea şi implementarea tuturor programelor şi proiectelor pe care le desfășoară, Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate şi institutele culturale româneşti din străinătate folosesc permanent aportul cultural al diasporei.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate monitorizează constant și evaluează anual activitatea desfăşurată de întreaga rețea a institutelor culturale româneşti din străinătate, solicitând conducerii acestora planuri anuale de programe, sinteze, analize, auto-evaluări și rapoarte de activitate, în conformitate cu misiunea și obiectivele Institutului Cultural Român.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate colaborează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Institutului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii din România, dar și cu alte instituții culturale naționale și internaționale.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Institutului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și în perspectiva deschiderii de noi institute culturale românești în străinătate, conform obiectivelor din strategia de politică externă a României cât și obiectivelor Institutului.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate acordă sprijin pentru identificarea şi sensibilizarea partenerilor instituţionali şi a personalităţilor reprezentative cu influenţă în mediile culturale, artistice, ştiinţifice, academice şi universitare din ţară şi de peste hotare, în măsură să contribuie la mai buna poziţionare publică a institutelor culturale româneşti în străinătate, la impulsionarea activităţii lor şi afirmarea acestora în calitate de centre active de difuzare şi promovare a valorilor autohtone în ariile culturale vizate.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate elaborează proceduri de lucru pentru implementarea programelor și proiectelor culturale desfășurate la nivelul Direcției Programe din subordine și a rețelei de reprezentanțe ale Institutului în străinătate.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate elaborează şi predă spre prelucrare Direcţiei generale Economice și Oficiului Juridic întreaga documentaţie necesară bunei desfăşurări a proiectelor/programelor.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate este condusă de un director general.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate are în subordine Direcţia Programe şi Compartimentul Monitorizare programe.

Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite pe cale ierarhică.

Activitatea de elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor de care răspunde Direcţia generală Reprezentanţe în străinătate se realizează sub coordonarea unui vicepreşedinte desemnat de preşedintele Institutului.


Contact: dgrs@icr.ro